Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТеоретичні основи інформатики

Теоретичні основи інформатики
Сторінка1/15
Дата конвертації19.03.2017
Розмір4.54 Mb.
ТипЛекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Лекція №1. 2

Тема: Теоретичні основи інформатики.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Тео́рія (від грец. θεωρία - розгляд, дослідження) - сукупність висновків, що відображає відносини і зв'язки між явищами реальності у вигляді інформаційноі моделі. Теорією стає гіпотеза, що має відтворюване підтвердження явищ та механізмів і дозволяє спостерігачу прогнозувати наслідки дій чи зміни стану об'єкта спостережень.
2

Лекція №2. 4

Тема : Апаратне забезпечення ПК. 4

Лекція №4. 9

Тема :Основні настройки Windows 9х, 2000, МЕ, ХР. 9

Лекція №5. 12

Тема: Настройки Windows 9х, 2000, МЕ, ХР. 12

Лекція №6. 15

Тема: Основні принципи роботи в двох панельних інтерфейсах, на прикладі роботи в Total Commander. 15

Лекція №7. 17

Тема: „Стандартні програми операційної системи Windows”.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Апара́тне забезпе́чення (англ. hardware; сленг. залі́зо) - комплекс технічних засобів, який включає електронний пристрій і, зокрема, ЕОМ: зовнішні пристрої, термінали, абонентські пункти тощо, які необхідні для функціонування тієї чи іншої системи; фізична частина ЕОМ.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
17

Форматування дискет у Windows 18

Форматування дискет у Total Commander 18

Лекція №8 . 20

Тема. Комп'ютерні комунікації. 20

Лекція №9. Модульна контрольна робота. 23

Лекція №10. 27

Тема: СТВОРЕННЯ Й РЕДАГУВАННЯ ДОКУМЕНТІВ 27

Лекція №11. 30

Тема: Форматування документа. 30

Лекція №12. 32

Тема: Подання інформації в табличній формі 32

Лекція №13. 35

Тема: Створення та редагування графічних зображень.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Редагува́ння - це приведення об'єкта редагування у відповідність із чинними у певний час у конкретному суспільстві нормами, а також його творча оптимізація, метою яких є отримання заданого соціального ефекту.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
35

Лекція №14. 37

Тема: Електронноі таблиці EXCEL.

Таблиця - це перелік, зведення статистичних даних або інших відомостей, розташованих у певному порядку за рядками та стовпцями.
37

Форматування таблиці 38

Лекція 15. 41

Тема. Створення робочої книги Excel 41

План лекції 41

1. Створення робочої книги 41

2. Збереження й відкриття робочої книги 41

3. Уведення даних 41

4. Особливості уведення даних різних типів: 41

Числові дані 41

Символьні (текстові) дані 41

Формули 41

Функції 41

Дати й час 41

5. Виправлення помилок, допущених при уведенні даних 41

6. Як позбутися від рутинної роботи при уведенні даних 41

8. Контрольні питання 41

Введення й редагування даних. 41

Лекція №16. 44

Тема: Обчислення В EXCEL.

Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
44

Лекція №17. 47

Тема: Умовний оператор. 47

Лекція №18. 50

Тема: Сортування та фільтрація даних в EXCEL, побудова діаграм. 50

Сортування. 50

Побудова діаграм. 51


Лекція №1.

Тема: Теоретичні основи інформатики.


План лекції.

1. Поняття - інформаційна технологія, її основні цілі.

 • Нова інформаційна технологія .

 • Інструментарій інформаційної технології .

 • Інформаційна система.
  Фільтра́ція (рос. фильтрация, англ. filtration, нім. Filtration f, Filtern n, Filterung f, Filtrierung f) - процес проходження розчину чи суспензії через пористу перегородку (мембрану) за різницею гідростатичного тиску з обох боків мембрани, причому розмір профільтрованих часточок обмежується діаметром пор.
  Інформацíйна систéма (англ. Information system) - сукупність організаційних і технічних засобів для збереження та обробки інформації з метою забезпечення інформаційних потреб користувачів.


2. Історія розвитку комп'ютерної техніки.

 • Класифікація й покоління ЕОМ.

 • Період до першої появи ПК.

 • Сучасні комп'ютери.

 • Персональний комп'ютер фірми ІBM.

3. Вимір і подання інформації.

 • Системи числення.

 • Двійкова.

 • Десяткова.

 • Шестнадцатерична.

 • Правила переходу з однієї системи в іншу.

 • Передача інформації на відстані.

 • Аналогові й цифрові сигнали.
  Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.


 • Теорема Котельникова.

Інформація є одним з найцінніших ресурсів суспільства поряд з такими традиційними матеріальними видами ресурсів, як нафта, газ, корисні копалини, а виходить, процес її переробки за аналогією, із процесами переробки матеріальних ресурсів можна сприймати як технологію.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.
Тоді справедливо наступне визначення.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Справедливість - мораль та чеснота, вразливість як на суспільне добро, так і на суспільне зло. За Платоном, справедливість - це найвища чеснота, що утримує мужність, поміркованість та мудрість в повній рівновазі й гармонії («кожному своє»).


Інформаційна технологія - процес, що використає сукупність засобів і методів збору, обробки й передачі даних (первинної інформації) для одержання інформації нової якості про стан об'єкта, процесу або явища (інформаційного продукту).

Ціль інформаційної технології - виробництво інформації для її аналізу людиною й прийняття на його основі рішення по виконанню якої-небудь дії.

Нова інформаційна технологія - інформаційна технологія з "дружнім" інтерфейсом роботи користувача, що використовує персональні комп'ютери й телекомунікаційні засоби.
Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


Інструментарій інформаційної технології - один або декілька взаємозалежних програмних продуктів для певного типу комп'ютера, технологія роботи в якому дозволяє досягти поставлену користувачем мета. Інформаційна технологія тісно пов'язана з інформаційними системами, які є дня її основним середовищем. На перший погляд може здатися, що уведені в підручнику визначення інформаційної технології й системи дуже схожі між собою. Однак це не так.

Інформаційна система є середовищем, що становлять елементами якої є комп'ютери, комп'ютерні мережі, програмні продукти, бази даних, люди, різного роду технічні й програмні засоби зв'язку й т.д.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.
Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.
Основна мета інформаційної системи - організація зберігання й передачі інформації. Інформаційна система являє собою людино-комп'ютерну систему обробки інформації.

Таким чином, інформаційна технологія є більше ємним поняттям, що відбиває сучасне подання про процеси перетворення інформації в інформаційному суспільстві. У вмілому сполученні двох інформаційних технологій - управлінська й комп'ютерної - застава успішної роботи інформаційної системи.

Сполу́чення - особливе розташування об'єкта Сонячної системи (здебільшого, планети) відносно Сонця так, що їх екліптичні довготи для земного спостерігача рівні. У сполученні об'єкт візуально розташований на небі поряд із Сонцем.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.Інформаційна технологія - сукупність чітко певних цілеспрямованих дій персоналу по переробці інформації на комп'ютері.

Інформаційна система - людино-комп'ютерна система для підтримки прийняття рішень і виробництва інформаційних продуктів, що використає комп'ютерну інформаційну технологію

Механічні калькулятори.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
Інформаці́йний проду́кт - документована інформація, підготовлена відповідно до потреб користувачів і представлена у вигляді товару. Інформаційними продуктами є програмні продукти, бази і банки даних та інша інформація.

Уперше обчислювальний пристрій згадується в Абакуса більше 2 000 років тому.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Він являє собою дерев'яну машину з коліщатами й виконує обмежене число операцій. Перша європейська машина була створена Непером (творцем логарифмів) на початку сімнадцятого століття. Вона могла виконувати операцію множення двох чисел. Перший комерційний механічний калькулятор був створений Чарльзом Ксавьером Томасом в 1820 році. Це була "зроблена" машина - вона виконувала операції додавання, вирахування, множення й розподіли.Перший механічний комп'ютер

Батьком цього комп'ютера можна по праву назвати Чарльза Беббіджа, професора математики Кембриджського університету.

Логари́фм (від грец. λόγος - «слово», «відношення» і грец. ἀριθμός - «число») - математична операція, обернена піднесенню до степеня.
Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Профе́сор (лат. professor - викладач, учитель) - учене звання і посада викладача вищого навчального закладу або наукового співробітника науково-дослідної установи. Офіційний статус із XVI століття (вперше в Оксфордському університеті).
Ча́рлз Бе́ббідж (англ. Charles Babbage; * 26 грудня 1792 - † 18 жовтня 1871) - англійський математик і економіст, винахідник першої обчислювальної машини з програмним управлінням, принципи якої на ціле століття випередили науку і техніку, а в наш час знайшли втілення в ЕОМ.
Ке́мбриджський університе́т - один з найстаріших та найвідоміших університетів у світі. Університет в Кембриджі - це незалежна самоврядна корпорація, що складається з низки установ (коледжі та університет у тісному сенсі), що не одержує від уряду ніякої допомоги і що не підлягає жодному нагляду; вона посилає до парламенту двох депутатів.
Ця машина, створена в 1812 році, могла вирішувати поліноміальні рівняння різними методами. Створивши в 1822 році невелику робочу модель свого комп'ютера й продемонструвавши її Британському уряду, Беббідж дістав кошти на подальший розвиток своєї системи. Нова машина була створена в 1823 році. Вона була паровой, повністю автоматичной й навіть роздруковувала результати у вигляді таблиці.Електронні комп'ютери

Першим електронним комп'ютером можна назвати систему, створену в 1942 році Джоном В. Атанасовым (John V. Atanasoff) у коледжі штату Айова.

А́йова (англ. Iowa) - 29-й за рахунком, 26-й за площею і 30-й за населенням (майже 3 млн осіб) штат США, розташований на середньому заході США; площа - 145,8 тис. км², населення - 2,9 млн мешканців; адміністративний центр Де-Мойн; ландшафт рівнинний.
У цьому пристрої як перемикачі використалися вакуумні лампи.Від електронних ламп до транзисторів

Сучасний комп'ютер являє собою набір електронних перемикачів, які використаються як для подання інформації у двійковому коді (у вигляді двійкових одиниць – «битов»), так і для керування її обробкою.

Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.
Транзи́стор (англ. transfer - «переносити» і англ. resistor - «опір») - напівпровідниковий елемент електронної техніки, який дозволяє керувати струмом, що протікає через нього, за допомогою зміни вхідної напруги або струму, поданих на базу, або інший електрод.
Біна́рний код - є загальним позначенням для коду, за допомогою якого повідомлення можуть передаватися послідовностями (секвенціями) за допомогою двох символів (наприклад, «1» та «0»).
Електрова́куумна ла́мпа або електро́нна ла́мпа (ЕЛ) - електровакуумний прилад, що призначений для різноманітних перетворень електричних величин шляхом утворення потоку електронів та його керуванням.
Ці електронні перемикачі можуть перебувати у двох станах - включене й виключене, що дозволяє використати їх для зберігання двійкової інформації. У перших комп'ютерах як перемикачі застосовувалися вакуумні лампи, і хоча вони в принципі працювали, це породжувало масу складностей.Інтегральні схеми

В 1959 році співробітники фірми Texas Іnstruments винайшли інтегральну схему - напівпровідниковий пристрій, у якому без проводів з'єднується трохи розташованих на одному кристалі транзисторів.

Електро́ніка (від грец. Ηλεκτρόνιο - електрон) - наука про взаємодію електронів з електромагнітними полями і про методи створення електронних приладів і пристроїв, в яких ця взаємодія використовується для перетворення електромагнітної енергії, в основному для передачі, обробки і зберігання інформації.
Напівпровідники́ (англ. semiconductors) - матеріали, електропровідність яких має проміжне значення між провідностями провідника та діелектрика. Відрізняються від провідників сильною залежністю питомої провідності від концентрації домішок, температури та різних видів випромінювання.
Мікросхе́ма, інтегральна мікросхема (англ. integrated circuit) - електронна схема, що реалізована у вигляді напівпровідникового кристалу (чипу) та виконує певну функцію. Винайдена у 1958 році американськими винахідниками Джеком Кілбі та Робертом Нойсом.
У першій інтегральній схемі їх було всього шість. Для порівняння помітимо, що сучасний мікропроцесор Pentіum Pro, використовуваний у новітніх комп'ютерних системах, складається з 5,5 млн транзисторів, а інтегрована кеш пам’ять, убудована в одну з мікросхем, містить ще 32 млн транзисторів. Сьогодні в багатьох інтегральних схемах використається кілька мільйонів транзисторів.
Мікропроце́сор (англ. microprocessor) - інтегральна схема, яка виконує функції центрального процесора (ЦП) або спеціалізованого процесора. Сьогодні слово мікропроцесор є практично повним синонімом слова процесор, оскільки функціональний блок, що на ранніх стадіях розвитку обчислювальної техніки займали цілу плату чи навіть шафу, тепер вміщається в одну невеличку інтегральну схему із сотнями мільйонів транзисторів всередині. З середини 1980-х мікропроцесори витіснили інші види ЦП. Проте загалом це не так: центральні процесорні пристрої деяких суперкомп'ютерів навіть сьогодні є складними комплексами великих (ВІС) і надвеликих (НВІС) інтегральних схем.
Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .Перший мікропроцесор

В 1970 році Іntel випустила мікросхему пам'яті ємністю 1 Кбит, що містить більше транзисторів, чим будь-яка тодішня інтегральна схема. (1 Кбит дорівнює 1 024 біт, байт складається з 8 біт, тобто мікросхема могла зберігати всього 128 байт інформації, що по сучасних мірках мізерно малоНародження персонального комп'ютера

В 1975 році фотографія комплекту Altaіr фірми MІTS була поміщена на обкладинку січневого номера журналу Popular Electronіc.

Книжко́ва обкла́динка (англ. book cover) - покриття книжки. Існує два основні типи обкладинок книжок: палітурки та м'які обкладинки.
Світло́пис або Фотогра́фія (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.
Цей комплект, якому можна вважати першим ПК, складався із процесора 8080, блоку харчування, лицьової панелі з безліччю індикаторів і запам'ятовувального пристрою ємністю 256 байт (не кілобайт!). Вартість комплекту становила 395 доларів, і покупець повинен був сам зібрати комп'ютер.Персональний комп'ютер фірми ІBM

Наприкінці 1980 року ІBM нарешті-те вирішила вийти на швидко розвиваючийся ринок дешевих ПК. Для розробки нового комп'ютера фірма заснувала в місті Бока-Ратон (шт.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Бока-Ратон (англ. Boca Raton; перекладається з ісп. Рот миші) - місто на південному сході штату Флорида, на узбережжі затоки Біскан Атлантичного океану. Розташоване у повіті Палм-Біч.
Флорида) своє відділення Entry Systems Dіvіsіon. Невелику групу з 12 чоловік очолив Дон Эстридж (Don Estrіdge), а головним конструктором з Левис Эггебрехт (Lewіs Eggebrecht). Саме ця група й розробила перший дійсний ІBM PC.Контрольні запитання.

1. Що значить - інформаційна технологія, її основні цілі?

2. Нова інформаційна технологія?

3. Що є інструментарієм інформаційної технології?

4. Що вкладається в поняття експертна система?

5. Які основні етапи розвитку комп'ютерної техніки ви знаєте?

6. Період до першої появи ПК.

7. Сучасні комп'ютери їхньої можливості й область застосування.

8. Чим відрізняються персональні комп'ютери фірми ІBM?

9. Для чого необхідні системи числення?

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Експе́ртна систе́ма - це методологія адаптації алгоритму успішних рішень однієї сфери науково-практичної діяльності в іншу. З поширенням комп'ютерних технологій це тотожна (подібна, заснована на оптимізуючому алгоритмі чи евристиках) інтелектуальна комп'ютерна програма, що містить знання та аналітичні здібності одного або кількох експертів щодо деякої галузі застосування, і здатна робити логічні висновки на основі цих знань, тим самим забезпечуючи вирішення специфічних завдань (консультування, навчання, діагностування, тестування, проектування тощо) без участі експерта (фахівця в конкретній проблемній галузі). Також визначається як система, яка використовує базу знань для вирішення завдань (видачі рекомендацій) у деякій предметній галузі. Цей клас програмного забезпечення спочатку розроблявся дослідниками штучного інтелекту в 1960-ті та 1970-ті і здобув комерційне застосування, починаючи з 1980-х. Часто термін система, заснована на знаннях використовується як синонім експертної системи, однак можливості експертних систем ширші за можливості систем, заснованих на детермінованих (обмежених, реалізованих на поточний час) знаннях.
Системою числення, або нумерацією, називається сукупність правил і знаків, за допомогою яких можна відобразити (кодувати) будь-яке невід'ємне число. До систем числення висуваються певні вимоги, серед яких найбільш важливими є вимоги однозначного кодування невід'ємних чисел 0, 1,… з деякої їх скінченної множини - діапазону Р за скінченне число кроків і можливості виконання щодо чисел арифметичних і логічних операцій. Крім того, системи числення розв'язують задачу нумерації, тобто ефективного переходу від зображень чисел до номерів, які в даному випадку повинні мати мінімальну кількість цифр. Від вдалого чи невдалого вибору системи числення залежить ефективність розв'язання зазначених задач і її використання на практиці.

10. Правила переходу з однієї системи в іншу?

11. Як відбувається передача інформації на відстані?

12. Які сигнали передають інформацію більш точно й чому (аналогові або цифрові)?

13. У чому зміст теореми Котельникова?Литература.

 1. С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

 2. Информатика: Учебник. – 3 – е перераб. изд./Под ред проф Н.В. Макаровой.- М.: Финансы и статистика, 1999. 768 с.: ил.

 3. Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар /За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.
  Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
  : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

 4. Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

 5. Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

 6. Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15 • Лекція №1.