Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТеоретико-прикладні аспекти

Теоретико-прикладні аспекти
Сторінка1/31
Дата конвертації15.05.2017
Розмір3.36 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університетБ. Є. Грабовецький

ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ:

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ

Монографія

Вінниця


ВНТУ

2013


УДК 330.43

ББК 65в631

Г 75
Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 9 від 25.04.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Вíнницький націона́льний технічний університе́т - вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації.
2013)
Рецензенти:

Н. П. Карачина, доктор економічних наук, професор

В. М.
До́ктор нау́к - вищий науковий ступінь, який присуджують на підставі публічного захисту докторської дисертації.
 Лисогор
, доктор технічних наук, професор


Грабовецький, Б. Є.
Технічні науки - науки, що вивчають закономірності розвитку техніки і визначають способи найкращого її використання.

Економіко-статистичні моделі і методи: теоретико-прикладні аспекти : монографія / Б. Є. Грабовецький. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 213 с.

ISBN 978-966-641-536-6

В монографії розглянуто теоретико-методологічні і прикладні основи економіко-статистичного моделювання. Подано методичні прийоми аналізу і прогнозування техніко-економічних показників на основі економіко-статистичних моделей. Наведено приклади використання економіко-статистичних методів в дослідженнях та розв’язанні конкретних задач управління діяльністю підприємств різних галузей агропромислового комплексу.

Те́хніко-економі́чні пока́зники - величини, які характеризують матеріально-виробничу базу підприємств, використання знарядь і предметів праці, організацію виробництва, затрати на виробництво продукції.
Агропромисло́вий ко́мплекс - складова частина економіки, що поєднує в собі виробництво сільськогосподарської продукції, її сільськогосподарську переробку, матеріально-технічне обслуговування села.

Рекомендується для викладачів, науковців, аспірантів, магістрів, студентів та всіх, кого цікавить використання сучасних економіко-статистичних прийомів у дослідженнях та управлінні діяльністю підприємства (галузі).

УДК 330.43

ББК 65в631
ISBN 978-966-641-536-6 © Б. Грабовецький, 2013

ЗМІСТ


ЗМІСТ 3

ПОПЕРЕДНЄ СЛОВО 3

Глава 1
ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 6

1.1 Об’єктивна зумовленість математизації економічних знань 6

1.2 Моделювання економічних процесів 10

1.3 Виробничі функції: сутність, методичний потенціал 14

1.4 Виробничі функції як інструментарій вдосконалення
економічних досліджень 18

1.5 Часовий тренд 30

Глава 2
ПОБУДОВА І РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ 34

2.1 Постановка проблеми, її теоретичне


і логічне формулювання 35

2.2 Вибір результативного показника і відбір системи


факторіальних ознак 37

2.3 Вибір і обґрунтування форми зв’язку виробничої функції 42

2.4 Збір і обробка початкової інформації 47

2.5 Розрахунок параметрів і характеристик


виробничої функції 51

2.6 Оцінка статистичної надійності параметрів


і характеристик рівняння виробничої функції 56

2.7 Інтерпретація параметрів економіко-статистичної моделі 61

2.8 Економічний аналіз і прогнозування
на основі виробничої функції 68

Глава 3
ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНИХ МЕТОДІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ


АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 75

3.1 Кондитерська промисловість 75

3.1.1 Функція виробництва продукції 75

3.1.2 Функція продуктивності праці 93

3.1.3 Функція витрат на виробництво 97

3.2 Бурякоцукровий комплекс 102

3.2.1 Функція виробництва продукції 102

3.2.2 Функція урожайності цукрових буряків 109

3.2.

Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Цукро́вий буря́к (Beta vulgaris saccharifera) - найважливіша в Україні технічна рослина, сировинна база цукрової промисловості; різновид буряка звичайного.
3 Функція цукристості буряків 119

3.2.4 Функція тривалості виробничого сезону 134

3.2.5 Прогнозування обсягу виробництва цукру 136

3.3 Олієжировий комплекс 142

3.3.1 Функція урожайності і валового збору соняшника 142

3.3.2 Функція випуску 150

3.3.3 Функція продуктивності праці 157

3.3.4 Функція тривалості виробничого сезону 164

3.3.5 Функція виходу соняшникової олії 166

3.4 Оренда земельних ділянок 168

3.4.

Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України.
В Україні найнижча продуктивність праці з усіх європейських країн.
Стаття 79).
1 Факторний аналіз рівня орендної плати 169

3.4.2 Дослідження тенденції та прогнозування величини орендної плати 172

3.4.3 Оцінка рівня концентрації земель, зданих в оренду 187

ВИСНОВКИ 202

ДОДАТОК А 206

ДОДАТОК Б 209

ДОДАТОК В 213

ДОДАТОК Г 214

ДОДАТОК Д 215

ДОДАТОК Е 216

ДОДАТОК Ж 218

ДОДАТОК З 219

ЛІТЕРАТУРА 220  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31  • Б. Є. Грабовецький ЕКОНОМІКО-СТАТИСТИЧНІ МОДЕЛІ І МЕТОДИ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Монографія
  • Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти
  • Н. П. Карачина , доктор економічних наук
  • УДК 330.43 ББК 65в631 ISBN