Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТермінологія інформатика адаптер

Скачати 192.68 Kb.

Термінологія інформатика адаптер
Скачати 192.68 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 12.04.2017
Розмір 192.68 Kb.
  1   2

ТЕРМІНОЛОГІЯ

ІНФОРМАТИКА

Адаптерпристрій, що дає змогу з'єднувати фізично неоднорідні системи (наприклад, плата, яка забезпечує зв'язок шини комп'ютера із зовнішнім пристроєм — дисплеєм, вінчестером тощо).

Адміністратор бази даних — людина, яка відповідає за розміщення, збереження, цілісність, використання інформації БД, мережі та на­дає відповідні повноваження користувачам.

Алгоритм - послідовність дій, що визначає процес перетворення. Інформації від початкових даних до кінцевого результату.

База даних — пойменована сукупність даних, які мають однакові принципи опису, збереження, оброблення Інформації.
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


Байт—основна одиниця кількості інформації, містить 8 біт.

Біт — мінімальна одиниця кількості інформації (один символ двій

кового алфавіту).Броузерприкладна програма, за допомогою якої здобувається та переглядається інформація в Internet.

Вірус — програма, яка заважає роботі комп'ютера (знищує або пе­ретворює значення даних вінчестера, системної області, мережі).

Вузол — пристрій в мережі (ним можуть бути робоча станція, принтер або файловий сервер).
В теорії інформації вла́сна інформ́ація (англ. self-information), або несподі́ваність (англ. surprisal), - це міра кількості інформації, пов'язаної з подією в імовірнісному просторі, або зі значенням дискретної випадкової величини.
Файло́вий се́рвер (файл-се́рвер, англ. file server) - це виділений сервер, призначений для виконання файлових операцій введення-виведення, який зберігає файли будь-якого типу. Як правило, має великий обсяг дискового простору, реалізованого у формі RAID-масиву для забезпечення безперебійної роботи та підвищеної швидкості запису та читання даних.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.
Робоча станція Робоча станція (англ. workstation) - комплекс апаратних і програмних засобів, призначених для вирішення певного кола завдань.


ГІперпосилання —текст, що містить посилання, після активіза­ції яких здійснюється перехід до іншого файла (текстового, графіч­ного, відео тощо).

Домен — сукупність робочих станцій і серверів мережі, що адмі­ніструється як єдина група (кожен домен має певні межі безпеки). Драйвер — програма, що встановлює додаткові параметри.

Ємність (Інформаційна місткість)— максимальна кількість оди­ниць інформації, що може зберігатися в запам'ятовуючому пристрої.

Захист даних — апаратні та програмні засоби для запобігання втратам або порушенню цілісності даних.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


Інтерфейс — сукупність засобів і правил, які забезпечують логіч­ну або фізичну взаємодію пристроїв та програм обчислювальної сис­теми.

Маршрутизатор (router) — пристрій, який за допомогою складних алгоритмів з урахуванням взаємодії багатьох мереж визначає опти­мальний шлях між відправником та одержувачем інформації.

Мережа — сукупність комп'ютерів, об'єднаних засобами переда­чі даних.

Мова НТМL — мова форматування, що складається з тегів (вико­ристовується для створення таблиць, списків, гіперпосилань тощо).

Модем — пристрій зв'язку між комп'ютерами за допомогою теле­фонної лінії, який перетворює цифрові сигнали на аналогові, й навпаки.
Цифрови́й сигна́л - дискретний сигнал з певним значенням інформативного параметра, яке визначається у цифровій формі. Цифрові сигнали є цифровим зображенням дискретного сигналу, який часто видобувається шляхом квантування аналогового сигналу.


Несанкціонований доступ — спроба звернення до даних без від­повідних повноважень.

Операційна система — сукупність програмних засобів, що забез­печують керування апаратними ресурсами обчислювальної системи і взаємодію програмних процесів з апаратурою, іншими процесами та користувачем.

Протокол — набір правил, що визначає поведінку функціональних блоків при передачі даних у мережі.

Процесор — пристрій, що обробляє інформацію і здійснює розрахунки.

підтримки її компонентів (для внесення змін вико­ристовується редактор RegEdit).Реляційна база даних — БД, логічно організована як набір від­ношень (прямокутних таблиць) над областями визначення елемен­тів даних.
Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
Обчи́слювальна систе́ма (англ. computer system) - сукупність ЕОМ та їх програмного забезпечення, що призначені для організації ефективного обчислювального процесу;
Область визначення Область визначення (старіший термін - область задавання[Джерело?]) - множина допустимих значень аргументу функції. Позначатиметься як D(y), якщо вказується область визначення функції y=f(x).


Структура даних — об'єднання кількох елементів даних в один (ма­сив, файл, список тощо).

Файл — логічно пов'язана сукупність даних (програм, текстів, зо­бражень) певного розміру, що має власне ім'я.

Хост-комп'ютер — комп'ютер, що має самостійне підключення до Internet і власну адресу.

Шлюз — Internet-вузол, підключений одночасно до двох і більше мереж різної архітектури, який перетворює дані на відповідний формат при переході з однієї мережі в іншу.

ІР-адреса — унікальна адреса комп'ютера в мережі Internet, що має довжину 32 біти.

ТСР/ІР — сукупність протоколів, що використовуються під час ро­боти в локальних обчислювальних мережах і мережі Internet.

Web-сторінка — НТМL -документ, що переглядається у вікні Web-броузера.

Інформаційні системи

Автоматизація управління — комплекс технічних, організаційних, економічних дій і захо­дів, реалізація яких забезпечує зниження або виключення особистої участі людини у здійсненні процесу управління. По суті — це впровадження нової технології оброблення інфор­мації з застосуванням сучасних засобів обчислювальної техні­ки, створенням автоматизованої системи управління.
Автоматизо́вана систе́ма керува́ння (АСК), Автоматизована система управління (АСУ), Комп'ютерна система управління (КСУ) - автоматизована система, що ґрунтується на комплексному використанні технічних, математичних, інформаційних та організаційних засобів для управління складними технічними й економічними об'єктами.


Автоматизована система (в Інформаційних технологіях) — система, що реалізує інформаційну технологію виконання встановле­них функцій за допомогою персоналу та комплексу засобів автоматизації.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


Автоматизоване робоче місце програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації діяльності певного виду (АРМ оператора-технолога, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора та ін.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
)

Адміністратор бази даних людина, яка має повну уяву про дані певної організації та особливі повноваження в керуванні ними.

База даних сукупність взаємопов'язаних да­них, організованих згідно зі схемою бази даних так, щоб з ни­ми міг працювати користувач.

База даних реляційна —база даних, реалізована згідно з реляційною моделлю даних.

База знань — центральна частина екс­пертної системи, в якій зберігаються факти та правила для виве­дення нових фактів.

Безпечність бази даних — спроекто­вана властивість бази даних, яка забезпечує захист даних від навмисного або ненавмисного доступу,, модифікації чи руйнування.
Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.

  1   2


Скачати 192.68 Kb.

2021