Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТест загальні поняття про бази даних коли місце збереження інформації стає базою даних?

Скачати 101.82 Kb.

Тест загальні поняття про бази даних коли місце збереження інформації стає базою даних?
Скачати 101.82 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір101.82 Kb.

ТЕСТ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО БАЗИ ДАНИХ


 1. Коли місце збереження інформації стає базою даних?
 1. якщо дані об'єднані зв'язками і спільною структурою;

 2. якщо забезпечена секретність даних;

 3. як тільки якась інформація занесена до пам'яті комп'ютера:

 4. якщо завідуючий базою починає виконувати свої обов'язки;

 5. якщо інформація має виключно текстовий характер.
 1. Місце збереження інформації стає базою даних якщо:

 1. це сукупність даних спільного використання; ці дані структуровані і взаємозв'язані;

 2. ці дані незалежні від засобів обробки;

 3. ці дані не пов'язані між собою;

 4. це сукупність різноманітних даних.

3. Що таке СУБД?

 1. скорочення від слів Система Управління Базами Даних;
  Систе́ма керування ба́зами да́них (СКБД) або Систе́ма управлі́ння ба́зами да́них (СУБД) - комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних.


 2. скорочення від слів Структура Управління Базами Даних;

 3. скорочення від слів Система Утримання Баз Даних;

 4. скорочення від слів Система Управління Базисами Даних;

 5. скорочення від слів Структура Утримання Баз Даних.


4. Що собою являє СУБД?

 1. комплекс програм, що забезпечують взаємодію користу­вача з базою даних;

 2. програми для забезпечення взаємодії користувача з даними;

 3. програми для роботи з текстовими файлами;
  Текстовий файл Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.


 4. програми для взаємодії користувачів із операційною сис­темою;

 5. засоби збереження інформації на носіях.


5. Яке призначення СУБД?

 1. створення структури бази даних;

 2. забезпечення процесів утворення зображень на екрані;

 3. забезпечення доступу до даних;

 4. перевірка помилок у роботі комп'ютера;

 5. забезпечення доступу до комп'ютерної техніки;

 6. розмежування доступу до даних;

 7. забезпечення можливості одночасного доступу до даних;

 8. упорядкування (індексування) даних;

 9. недопущення можливості одночасного доступу до даних;

 10. передача даних на відстань;

 11. реалізація алгоритмів пошуку даних;

 12. забезпечення цілісності та достовірності інформації;

 13. формування документів на основі даних, що містить база;


6. Що таке «інформаційно-пошукова система»?

 1. сукупність методів збирання, обробки, зберігання інформації;
  Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.


 2. сукупність СУБД і бази даних;

 3. сукупність бази даних і системи управління нею;

 4. те саме, що банк даних; сукупність багатьох баз даних.

7. Що таке «реляційні бази даних»? 1. бази, дані в яких розміщені у вигляді взаємопов'язаних таблиць;

 2. сукупність засобів обробки, зберігання, передавання інфор­мації;

 3. бази, дані в яких розміщені у єдиній прямокутній таблиці;

 4. бази даних із великою кількістю інформації;

 5. бази даних, що мають ієрархічну структуру.
  Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.8. Якими бувають моделі зберігання даних?


 1. ієрархічна, мережева й реляційна;

 2. ієрархічна, мережева й таблична;

 3. ієрархічна, логічна та арифметична;

 4. мережева, таблична та реляційна;

 5. корпоративна, таблична та логічна;

 6. мережева, таблична та корпоративна.


9. Які недоліки ієрархічної моделі баз даних?

 1. всі зв'язки проходять через спільний вузол, якому вони підпорядковані;

 2. для пошуку потрібно перевіряти всі її елементи;

 3. її можна постійно нарощувати;

 4. відсутність раціональної організації;

 5. всі елементи мають однакову кількість зв'язків.


10. Які недоліки мережевої моделі баз даних?


 1. всі зв'язки проходять через спільний вузол, якому вони під­порядковані;

 2. для пошуку потрібно перевіряти всі її елементи;

 3. її можна постійно нарощувати;

 4. відсутність раціональної організації;

 5. всі елементи мають однакову кількість зв'язків.


11. У чому виявляється надлишковість у традиційній організа­ції табличних баз даних?

 1. у повторюванні інформації;

 2. у наявності неправдивої інформації;

 3. у складному пошуку інформації;
  Інформаці́йний по́шук (ІП) (англ. Information retrieval) - наука про пошук неструктурованої документальної інформації. Особливо це відноситься до пошуку інформації в документах, пошук самих документів, добуття метаданих з документів, пошуку тексту, зображень, відео та звуку у локальних реляційних базах даних, у гіпертекстових базах даних таких, як Інтернет та локальні інтранет.


 4. у неможливості засекретити дані;

 5. у великій кількості користувачів базою даних.


12. Чим незручна надлишковість у традиційній організації таб­личних баз даних?


 1. складність внесення змін до бази даних;

 2. складність пошуку інформації;

 3. неможливість засекретити дані;

 4. велика кількість користувачів базою даних;

 5. низька швидкість передавання інформації в лініях зв'язку.


13. Які переваги реляційних баз даних?


 1. реляційна модель забезпечує повторюваність інформації;

 2. реляційна модель сповільнює обробку інформації;

 3. сприяє відсутності повторів у інформації;

 4. дає змогу швидко вносити зміни до інформації;

 5. забезпечує високу швидкість обертання жорсткого диска.
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.14. Як називаються стовпчики в таблицях бази даних?

 1. поля;

 2. записи;

 3. кортежі;

 4. атрибути;

 5. відношення.


15. Як називаються рядочки в таблицях бази даних?

 1. поля;

 2. записи;

 3. кортежі;

 4. атрибути;

 5. відношення;


16. Яка основна характеристика полів?

 1. типи даних;

 2. ширина;

 3. кількість даних;

 4. достовірність даних.


17. Які основні об'єкти баз даних Ассеss?


 1. таблиці, форми, запити, звіти;

 2. структури, макроси, запити, сторінки;

 3. модулі, макроси, запити, фільтри;

 4. колонтитули, об'єкти керування, елементи оформлення;

 5. рядки, стовпчики, макроси.


18. Об'єкти, безпосередньо призначені для зберігання інформації?

 1. таблиці;

 2. форми;

 3. запити;

 4. звіти;

 5. зв'язки.


19. Які об'єкти призначені для введення та перегляду даних?

 1. таблиці;

 2. форми;

 3. запити;

 4. звіти;

 5. зв'язки.


20. Які об’єкти призначені для пошуку, сортування та іншої обробки даних?
Обробка інформації́ - вся сукупність операцій (збирання, введення, записування, перетворення, зчитування, зберігання, знищення, реєстрація), що здійснюються за допомогою технічних і програмних засобів, включаючи обмін по каналах передачі даних [6.


 1. таблиці;

 2. форми;

 3. запити;

 4. звіти;

 5. зв'язки.


21. Які додаткові об'єкти може містити база даних?


 1. макроси, модулі, сторінки;

 2. таблиці, форми, запити, звіти;

 3. структури, запити, сторінки; запити, фільтри, атрибути;

 4. фільтри.


22. Яке призначення додаткових об 'єктів баз даних?


 1. доповнення СУБД новими можливостями;

 2. розв'язання завдань, які неможливо виконати стандарт­ними методами;

 3. зберігання інформації;

 4. заміна ними таблиць, форм, запитів чи звітів;

 5. створення зв'язків між таблицями.


23. Які можливості надає користувачу стартове вікно Асcess?


 1. відкриття існуючої бази даних;

 2. створення нової бази даних;

 3. пошук інформації в Інтернеті;

 4. вилучення даних із таблиць;

 5. створення додаткових об'єктів баз даних.


24. Яке призначення бази даних «Борей»?

навчальна база даних; 1. база даних законів України;

 2. база даних платників податків;
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.


 3. база даних казкових героїв;

 4. база даних, яка розроблена для ілюстрації роботи Ассеss.


25. Які різновиди форм містить база даних «Борей» та які їх особливості?

 1. «головна» і «підлеглі»;

 2. «корінні» і «розповсюджені»;

 3. «провінційні» і «центральні»;

 4. «випуклі» і «вгнуті»;

 5. «наївні» і «нахабні».


26 Які складові основного вікна Ассеss?

 1. початок, основна частина, висновок;

 2. рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів;
  Панель інструментів Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.


 3. рядок меню, робоче поле, рядок стартів;

 4. перелік об'єктів бази даних, панель інструментів;

 5. вікно властивостей, рядок меню, вікно завдань.


27. Які засоби для роботи надає інтерфейс Ассеss?

 1. меню, контекстне меню, панель інструментів;
  Конте́кстне меню́ (англ. context menu) - елемент графічного інтерфейсу операційної системи, що представляє собою список команд, що викликається користувачем щоб виконати необхідну дію над вибраним об'єктом.


 2. панель інструментів, «гарячі» клавіші;

 3. миша, клавіатура, джойстик;

 4. монітор, принтер, гучномовці;

 5. процесор і пам'ять.


28. Яке призначення елементів пункту меню «Файл» в Ассеss?

 1. виконання початкових і завершальних операцій із базою;

 2. редагування різних об'єктів бази даних;

 3. зв'язок Ассеss із різними прикладними програмами Windows завдяки технології ОLЕ;
  Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.


 4. переведення Ассеss у режими роботи з різними об'єктами бази даних;

 5. дає змогу вибрати спосіб відображення значків у вікні бази даних.


29. Яке призначення елементів пункту меню «Правка» в Ассеss?

 1. виконання початкових і завершальних операцій із базою;

 2. редагування різних об'єктів бази даних;

 3. зв'язок Ассеss з різними прикладними програмами Windows завдяки технології ОLЕ;

 4. переведення Ассеss у режими роботи з різними об'єктами бази даних;

 5. вибір способу відображення значків у вікні бази.


30. Яке призначення елементів пункту меню «Вид» в Ассеss?

 1. виконання початкових і завершальних операцій із базою;

 2. редагування різних об'єктів бази даних:

 3. зв'язок Ассеss із різними прикладними програмами завдяки Windows технології ОLЕ;

 4. переведення Ассеss у режими роботи з різними об'єктами бази даних;

 5. дає змогу вибрати спосіб відображення значків у вікні бази.


31. Яке призначення елементів пункту меню «Вид»?

 1. встановлювати для використання різні набори панелей інструментів;

 2. створювати різні об'єкти без переходу на вкладки вікна бази даних;

 3. автоматичний контроль правопису;

 4. вибір та активізація різних програм-майстрів;

 5. вибір та активізація програм налагодження МS Ассеss.


32. Яке призначення елементів пункту меню «Вставка» в Ассеss?

 1. встановлювати для використання різні набори панелей інстру­ментів;

 2. створювати різні об'єкти без переходу на вкладки вікна бази даних;

 3. автоматичний контроль правопису;

 4. вибір та активізація різних програм-майстрів;

 5. вибір та активізація програм налагодження МS Ассеss.


33. Яке призначення елементів пункту меню «Сервис» в Ассеss?

 1. захист вмісту баз даних від несанкціонованого доступу;
  Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.


 2. настроювання й установлення параметрів системи перед початком роботи;

 3. створення макросів і нових панелей інструментів;

 4. створення модулів і нових інструментів;

 5. здійснювати керування вікнами.


34. Яке призначення елементів пункту меню «Окно» в Ассеss?

 1. захист вмісту баз даних від несанкціонованого доступу;

 2. настроювання й установлення параметрів системи перед початком її роботи;

 3. створення макросів і нових панелей інструментів;

 4. створення модулів і нових інструментів;

 5. керування вікнами.


35. Яке призначення елементів пункту меню «Сервис» в Ассеss?

 1. встановлювати для використання різні набори панелей інстру­ментів;

 2. створювати різні об'єкти без переходу на вкладки вікна бази даних;

 3. автоматичний контроль правопису;

 4. вибір та активізацію різних програм-майстрів;

 5. вибір та активізація програм налагодження МS Ассеss.


36. Яке призначення елементів вікна пункту меню «Справка» в Ассеss?

 1. захист вмісту баз даних від несанкціонованого доступу;

 2. настроювання й установлення параметрів системи перед початком роботи;

 3. одержання довідок про особливості роботи з об'єктами бази даних;

 4. створення модулів і нових інструментів

 5. здійснювати керування вікнами.


37. Яке призначення індексування баз даних?

 1. прискорити впорядкування та пошук даних;

 2. сповільнити введення даних;

 3. заборонити пошук інформації;

 4. сповільнити впорядкування та пошук даних;

 5. прискорити введення даних.


Скачати 101.82 Kb.