Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТести. 9 кл. Визначте правильну

Скачати 315.75 Kb.

Тести. 9 кл. Визначте правильну
Скачати 315.75 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації13.06.2017
Розмір315.75 Kb.
  1   2   3

Тести. 9 кл.

Визначте правильну відповідь

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал


 1. Економічні потреби – це:

а) природні ресурси, капітал та праця;
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.

б) блага, які необхідні людині;

в) речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

г) потреби, які можуть бути задоволені шляхом споживання товарів або послуг. 1. Нижче наведені “трійки” понять. В якій із “трійок” представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

а) гроші, фермер, газ;
Фа́ктори виробни́цтва (англ. factors of production) - ресурси, необхідні для виробництва товарів або послуг. Класичними факторами виробництва є робоча сила (всі розумові та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (наявні, вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал).

б) вчитель, нафта, трактор;

в) геолог, машинобудівник, банкір;

г) облігації, вугілля, бригадир. 1. Чи відносяться гроші до виробничих ресурсів?

а) Так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси;

б) Ні, бо гроші є фінансовим засобом;

в) Так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги;

г) Ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку.
 1. Яке з тверджень не відноситься до розкриття сутності альтернативної вартості?

а) Вибір чогось одного при обмеженості ресурсів означає відмову від чогось іншого;

б) Людина має альтернативні витрати, коли її уявлення про економіку не співпадають із реальними економічними процесами;

Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.

в) Відмова від використання ресурсів в іншому напрямку і є вартістю втрачених можливостей;

г) Ціна вибору – це цінність товару (послуги), від якого (якої) відмовились, коли здійснювали вибір. 1. Про існування конкуренції в галузі свідчить:

а) присутність на ринку значного числа фірм з однаковими товарами (послугами);

б) неможливість для інших фірм “увійти” в галузь;

в) закон держави про конкурентну боротьбу;

г) присутність на ринку різних фірм із різними товарами (послугами).
 1. Основні питання економіки:

а) що виробляється, як виробляється, ким споживається;

б) що виробляється, хто виробляє, ким споживається;

в) що виробляється, ким виробляється, як споживається;

г) для чого виробляється, як виробляється, як споживається.
 1. Взаємною вигодою в результаті економічного обміну для кожного його учасника є:

а) економія праці;

б) підвищення якості обмінюваних товарів;

в) задоволення потреб;

г) одержання прибутку.
 1. В умовах командної економіки дефіцитом є:

а) гроші;
Кома́ндна еконо́міка (планова економіка)- економічна система, в якій держава або ради керують економікою. В системі з командною економікою центральний уряд ухвалює всі рішення стосовно виробництва та споживання товарів та послуг.

б) ресурси;

в) час;

г) товари і послуги.
 1. Що є прикладом традиційної економічної системи в Україні?
  Економі́чна систе́ма - сукупність усіх видів економічної діяльності людей у процесі їх взаємодії, спрямованої на


а) Збільшення попиту на купальники в травні;

б) збільшення попиту на курячі яйця перед Великоднем;

в) збільшення пропозиції свіжих помідорів у серпні;

г) зменшення пропозиції полуниці взимку.
 1. У схемі ринкового кругообігу плата за електроенергію сімейним кафе відображає рух:

а) грошових потоків від домогосподарств на ринок товарів та послуг;

б) грошових потоків від домогосподарств безпосередньо до держави;

в) грошових потоків від фірм на ринок товарів і послуг;

г) грошових потоків від фірм на ринок ресурсів.


Рівень 2. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
11. Номінальна вартість монети - це:

а) вартість матеріалу, з якого зроблена монета;

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

б) собівартість виробництва монети;

в) сума, зазначена на монеті;

г) вартість товару чи послуги, які можна купити за цю монету.
12. Якою причиною обумовлене існування економічних проблем:

а) наявністю інфляції і безробіття;

б) обмеженістю ресурсів і безмежністю потреб;

в) забрудненням навколишнього середовища;

г) збільшенням народонаселення на Землі.
13. Крива виробничих можливостей ілюструє:

а) кількість виробничих ресурсів, що має суспільство;

б) обмеженість ресурсів та обмеженість потреб;

в) альтернативи виробництва двох товарів при обмежених ресурсах;

г) альтернативи споживання двох товарів при обмежених ресурсах.
14. Закон зростаючих альтернативних витрат діє, якщо крива виробничих можливостей має вигляд:

а) будь-якої лінії;

б) прямої лінії;

Пряма́ - одне з основних понять геометрії. При систематичному викладі геометрії пряма лінія зазвичай приймається за одне з вихідних понять, яке лише опосередковано визначається аксіомами геометрії. Якщо основою побудови геометрії служить поняття відстані між двома точками простору, то пряму лінію можна визначити як лінію, шлях уздовж якої дорівнює відстані між двома точками.

в) прямої чи опуклої кривої;

г) опуклої кривої.
15. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

а) на кривій виробничих можливостей (КВМ);

б) у точці, що знаходиться праворуч від КВМ;

в) у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

г) немає правильної відповіді.
16. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо

а) доходи сім’ї зростають;

б) кількість покупців збільшується;

в) ціна на товар-доповнювач зменшилась;

г) ціна на товар-субститут зменшилась.
17. Ціна товару Х дорівнює 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютилів і прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів Х та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 45;


б) 30;

в) 20;


г) 15.
18. Площа прямокутника, заштрихованого на малюнку, показує:

а) прибуток продавців; Рб) виторг продавців; P0 A

в) видатки продавців; D

г) обсяг попиту. Q0 Q

19. Визначте, чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва:

а) нічим не відрізняються;

б) до факторів виробництва не включаються інформаційні ресурси;

в) фактори виробництва – це економічні ресурси, які безпосередньо приймають участь у виробництві.

г) у фактори виробництва включається грошовий капітал.
20. Продуктивність праці на підприємстві визначається:

а) сукупним обсягом виробництва;

Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

б) кількістю працівників, що зайняті у виробництві;

в) обсягом виробництва з розрахунку на одного виробника;

г) обсягом прибутковості з розрахунку на одного виробника.

Задачі

Задача 1

Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року?

В Україні найнижча продуктивність праці з усіх європейських країн.Задача 2

Припустимо, що підприємство “Альфа” має 20 робітників, а підприємство “Бета” – 40. Припустимо також, що один робітник “Альфи” може за день зробити або 2 телевізори, або 10 магнітофонів; один робітник “Бети” відповідно або 1 телевізор, або 8 магнітофонів.
 1. Намалюйте криві виробничих можливостей для обох підприємств в одній системі координат.
  Система координат - спосіб задання точок простору за допомогою чисел. Кількість чисел, необхідних для однозначного визначення будь-якої точки простору, визначає його вимірність. Обов'язковим елементом системи координат є початок координат - точка, від якої ведеться відлік відстаней.


 2. Нехай на підприємстві “Альфа” 12 робітників зайнято виробництвом магнітофонів, а 8 – виробництвом телевізорів; на підприємстві “Бета” – 20 робітників займалося виробництвом магнітофонів і 20 – виробництвом телевізорів. Чому дорівнює загальний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на обох підприємствах?

 3. Знайдіть альтернативну вартість виробництва 1 телевізора на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета”. Визначте альтернативну вартість виробництва 1 магнітофону на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета” .

 4. На якому з підприємств більш доцільно виробляти телевізори, а на якому – магнітофони і в якій кількості?

 5. Як зміниться загальний обсяг виробництва магнітофонів та телевізорів на підприємствах “Альфа” та “Бета” після спеціалізації ?


Творче завдання

На схемі кругообігу змішаної економіки знайдіть місце ринковим суб'єктам, об'єктам та грошовим потокам: 1. Сімейне кафе “Пролісок” сплатило за електроенергію.
  Змішана економіка (англ. mixed economy) - економічна система, функціонування якої залежить як і від приватних компаній та господарств, так і від уряду країни.Для змішаної економіки сучасних розвинених країн характерне поєднання принципів самостійності та певної централізації в управлінні національним виробництвом.


 2. Приватне підприємство з надання послуг по ремонту телевізорів сплатило податок із прибутку.

 3. Сім'я Петренко сплатила за комунальні послуги.
  Комуна́льні по́слуги - включають житлово-комунальні послуги, благоустрій населених пунктів, побутове обслуговування населення та інше.


 4. Акціонерне товариство заплатило рекламному агентству за послуги.

 5. Програміст.

 6. Пенсіонер, колишній робітник приватної фірми, одержав пенсію.

 7. Гроші.

 8. Народні промисли одержали субсидії на розвиток.

 9. Міська адміністрація організувала “Свято міста”.

 10. Сім'я Петренко одержала юридичну консультацію.

 11. Держадміністрація закупила комп'ютери.

 12. Вчитель найнявся на роботу в державну школу.

 13. Державне підприємство з виробництва взуття одержало прибуток.

 14. Студент державного ВУЗу одержав освіту.


Тести. 10 кл.

Визначте правильну відповідь.

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.
1. Якими причинами можна пояснити існування економічних проблем?

а) Безмежністю потреб та обмеженістю ресурсів;

б) Наявністю безробіття та інфляції;

в) Зростанням населення Землі;

г) Забрудненням навколишнього середовища.
2. Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:

а) усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

б) будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

Приро́дні енергети́чні ресу́рси - гідроенергія, геотермальна, ядерна, сонячна енергія, вітроенергія, енергія морських припливів і відливів, енергія біомаси та енергія, вироблена іншими нетрадиційними джерелами.

в) люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

г) усі наведені вище відповіді є неправильними.
3. Яке з наведених нижче положень не пов’язане з тим, що вивчає економіка?

а) Ефективне використання ресурсів;

б) Необмежені виробничі ресурси;

в) Задоволення потреб;

г) Обмеженість.
4. Бюджетна лінія – це:

а) лінія, що показує безліч варіантів виробництва двох товарів, що мають однакову корисність;

б) лінія, що показує безліч варіантів споживання декількох товарів при даному бюджеті;

в) лінія, що показує безліч варіантів придбання двох товарів при даному бюджеті;

г) лінія, що показує безліч варіантів придбання двох товарів, що мають однакову корисність при даному бюджеті.
5. Зниження ціни на бензин зміщує:

а) криву попиту на автомобілі вправо;

б) криву попиту на автомобілі вліво;

в) криву пропозиції автомобілів вправо;

г) криву пропозиції автомобілів вліво.
6. Петро Іванов купив у фірми «Подарунок» 1 одиницю товару. Сума грошей, що він заплатив, є:

а) для Петра – збитком, для фірми – прибутком, для Петра і для фірми – ціною;

б) для Петра – корисністю, для фірми – виторгом, для Петра і для фірми – прибутком;

в) для Петра – витратами, для фірми – прибутком, для Петра і для фірми – ціною;

г) для Петра – витратами, для фірми – виторгом, для Петра і для фірми – ціною.
7. Взаємозамінні товари – це:

а) товари першої необхідності;

б) такі пари товарів, для яких збільшення ціни одного призводить до зниження попиту на інший;

в) такі пари товарів, для яких збільшення ціни одного призводить до збільшення попиту на інший;

г) такі пари товарів, що мають зворотне співвідношення між зміною ціни одного з них і зміною величини попиту на інший.
8. Цілком імовірно, що причиною зниження ціни на продукт є:

а) ріст податків на підприємницьку діяльність;

Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.

б) зниження ціни на взаємодоповнюючий товар;

в) зниження ціни на виробничі ресурси;

г) підвищення ціни на товар-субститут.
9. Майже 100 років тому відомий учений запропонував теорію, яка пов’язує безробіття з плямами на Сонці.

Років тому - шкала часу, що широко використовується в археології, геології та інших науках для датування подій в минулому. Оскільки час відрахунку змінюється, стандартна практика пропонує використання 1950 року як еталонної точки «сучасності».
Ця теорія – приклад:

а) альтернативної вартості в дії;

б) кривої виробничих можливостей;

в) виробничих ресурсів;

г)економічної моделі.
10. Спеціалізація мала велике значення у розвитку суспільства і призвела до:

а) зниження загального рівня потреб;

б)необхідності виникнення грошей;

в) того, що певного товару стали виробляти більше, ніж у ньому існує суспільна потреба;

г) зростання трудомісткості виробництва.
Рівень 2. За кожну правильну відповідь нараховується 2 бали.
11. Величина прибутку визначається:

а) актив мінус пасив;

б) доходи мінус витрати;

в) виторг мінус зарплата;

г) виторг мінус витрати.
12. Підприємство «Місячне світло» випустило у вільний продаж акції, дане підприємство:

а) акціонерне товариство відкритого типу;

б) акціонерне товариство закритого типу;

в) індивідуальне приватне підприємство;

Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).
Приватне підприємство, також приватна компанія, фірма - підприємство, створене приватними особами, засноване на приватній власності, і що оперує приватним капіталом. Приватна компанія має обмежене число членів з лімітованим правом на передачу своїх акцій і не має права повідомляти публічну підписку на свої акції.

г) товариство з обмеженою відповідальністю.
13. Орендар, що взяв в оренду автомобіль, є:

а) потенційним власником автомобіля;

б) повним власником автомобіля;

в) користувачем автомобіля;

г) усі відповіді вірні.
14. Крива попиту зміщується вліво, якщо:

а) збільшується чисельність покупців;

б) доходи споживачів збільшуються;

в) ціна на товар-субститут зменшується;

г) ціна на товар-комплімент зменшується.
15. Визначите, що є загальним для ринків досконалої монополістичної конкуренції:

а) кожна фірма має горизонтальну криву попиту на товари, що випускаються;

б) випускаються однорідні товари;

в) випускаються диференційовані товари;

г) на ринку діє безліч продавців і покупців.

16. За рік вартість виробленої продукції на бісквітній фабриці зросла у три рази, а інфляція в країні склала 50%. Отже, за цей період на фабриці продуктивність праці:

а) збільшилася в 2,5 рази;

б) збільшилася на 100%;

в) знизилася в 2 рази;

г) збільшилася в 3 рази.
17. Максим хоче купити два квитки на концерт улюбленої рок-групи. Ціна одного квитка 30 грн. Для цього йому потрібно простояти в черзі 3 години робочого часу.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.
Якщо денний заробіток Максима 24 грн., то альтернативна вартість двох квитків дорівнює:

а) 9 грн.:

б) 24 грн.;

в) 60грн.;

г) 69 грн.
18. Ціна товару Х дорівнює 1,5 грн., а товару Y – 1 грн. Якщо споживач оцінює граничну корисність товару Y в 30 ютилів і прагне досягти найбільшого задоволення від покупки товарів Х та Y, тоді він повинен прийняти граничну корисність товару Х за:

а) 45;


б) 30;

в) 20;


г) 15.
19.Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що ціни:

а) ціни зменшаться на 7%;

б) ціни зростуть більш ніж на 7%;

в) інфляція складе 7%;

г) інфляція зменшиться на 7%.
20. Бабуся приїхала із села до міста і продає на ринку відро картоплі з свого городу за існуючою на ринку ціною. Її дії:

а) підвищують ціну на картоплю;

б) знижують ціну на картоплю;

в) підвищують ціну на помідори;

г) не впливають на ринкову ціну картоплі.


Задачі
Задача 1

Упродовж року ціни зросли на 4,6% за перше півріччя і на 5,2% за друге. Випуск продукції у поточних цінах зріс на 12,5% при скороченні кількості робітників на 1,5%. За другий рік після зростання цін ще на 10,6% обсяг випуску збільшився на 20% при зростанні кількості робітників на 12%. Визначте зміни продуктивності праці за два роки.Задача 2

Функція попиту населення на товар: QD = 80 – 2Р. Функція пропозиції: QS = – 40 2Р.

А) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

Б) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., то яка ситуація спостерігатиметься на ринку? Покажіть графічно і зробіть розрахунки.

В) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% до встановленої рівноважної ціни товару.

Акц́из (фр. accise, від лат. accidere - урізати) - один із різновидів здійснюваних державою податків (зборів), не пов’язаних з одержанням прибутку підприємцем (товаровиробником, торговцем). Це найпоширеніші державні непрямі (побічні) податки (збори) на певні продукти масового попиту (предмети розкоші, тютюн, алкогольні напої, коштовні метали та інше), які стягують з виробників чи продавців товарів.
Розрахуйте загальну суму податкових надходжень до бюджету.

Творче завдання
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.

Тести. 11 кл.

Визначте правильну відповідь.

Рівень 1. Кожна правильна відповідь оцінюється у 1 бал.
1. Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів?

а) Деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

б) Бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої проблеми не мають;

в) Виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

г) У будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого-небудь.

  1   2   3


Скачати 315.75 Kb.