Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТести для закріплення матеріалу з дисципліни «Алгоритми І структури даних» Оберіть визначення інформатики

Скачати 73.27 Kb.

Тести для закріплення матеріалу з дисципліни «Алгоритми І структури даних» Оберіть визначення інформатики
Скачати 73.27 Kb.
Дата конвертації30.03.2019
Розмір73.27 Kb.

Тести для закріплення матеріалу з дисципліни «Алгоритми і структури даних»

1. Оберіть визначення інформатики:

а) це наука про методи подання, накопичення, передавання та
опрацювання інформації за допомогою електронно-обчислювальних
машин;


б) це поняття, що передбачає наявність матеріального носія інформації,
джерела і передавача інформації, приймача і каналу зв'язку між джерелом
і приймачем інформації;


в) це наука про відображення реальних об'єктів, процесів, подій тощо на
комп'ютерних носіях;


г) це одних із видів програмування та проектування.

2. Визначте поняття загально інформатики:

а) блок-схема;

б) задача;

в) функція мети;

г) алгоритм.

3. Визначте поняття алгоритму:

а) точне формальне розпорядження, яке однозначно визначає зміст іпослідовність операцій, що переводять задану сукупність початковихданих у потрібний результат;

б) скінчена послідовність машинних команд для розв'язебання конкретноїзадачі;

в) записана на певній мові програмування послідовність операторів, що подає конкретну задачу;

г) кінцева послідовність загальнозрозумілих розпоряджень, формальневиконання яких дозволяє за скінчений час отримати розв'язок деякої задачі або будь-якої задачі з деякого класу задач;

д) скінченна послідовність команд, які треба виконати над вхідними даними для отримання результату.

4. Дати поняття виконавця:

а) пристрій, здатний виконувати дії із заданого набору дій;

б) команда на виконання окремої дії;

в) складається з пристрою керування і «робочого інструмента»;

г) може розуміти і виконувати якусь порівняно невелику кількість різних елементарних команд;

д) алгоритмічна мова високого рівня.

5. Способи описування алгоритмів:

а) словесний;

б) схематичний;

в) табличний;

г) формульний;

д) графічний;

є) алгоритмічною мовою.

6. Властивість алгоритму «скінченність» інакше ще називають:

а) результативність;

б) формальність;

в) масовість;

г) дискретність;

д) правильність.

7. Перерахувати класи алгоритмів:

а) логарифмічні;

б) табличні;

в) лінійні;

г) прогресійні;

д) поліноміальні;

є) експоненційні.

8. Дати визначення рекурсії:

а) формує наступне у прогресії значення;

б) підпрограма викликає саму себе;

в) задає елементи множини за допомогою інших елементів цієї ж множини;

г) використовується для розрахунків над матрицями.
2 розділ

1. Структури даних характеризуються:

а) множиною допустимих значень певної структури;

б) описом правил переходу від одного значення до іншого;

в) набором допустимих операцій;

г) набором помилок опрацювання даних;

д) характером організованості.

2. Перерахувати структурні типи даних:

а) дерево;

б) масив;

в) таблиця,

г) запис;

д) множина;

є) рекурсивний тип.

3. Перерахувати лінійні структури даних:

а) масив;

б) таблиця;

в) стек;

г) множина;

д) черга;

є) напрямлений граф.

4. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R
складається з одного відношення ієрархічного порядку:


а) множина;

б) матриця;

в) послідовність;г) дерево;

д) граф.

5. Перерахувати схеми зберігання структур даних є зовнішній
пам'яті:


а) подвійне слово;

б) напівслово;

в) фізичний блок;

г) прямого доступу;

д) послідовного доступу;

є) індексно-послідовного доступу.

6. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: абстрактна
структура, у якої множина R складається з одного відношення лінійного
порядку:


а) множина;

б) матриця;

в) послідовність;

г) дерево;

д) граф.

7. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R
складається з одного відношення бінарного порядку:


а) множина;

б) матриця;

в) послідовність;

г) дерево;

д) граф.

8. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R
складається із двох і більше відношень різного порядку


а) множина;

б) матриця;

в) послідовність;

г) дерево;

д) мультиграф.

9. Обрати можливі варіанти схеми зберігання даних:

а) прямий доступ;

б) обернений доступ;

в) індексний доступ;

г) паралельний доступ;

д) перпендикулярний доступ.

3 розділ

1. Перерахувати допустимі операції над масивами:

а) операція доступу;

б) операція розіменування;

в) операція присвоєння;

г) операція індексування;

д) операція ініціалізації

2. Перерахувати дані, що містить дескриптор масиву:

а) ім'я;

б) умовне позначення;

в) адреса першого елемента;

г) адреса останнього елемента;

д) індекс першого елемента;

4) індекс останнього елемента.

3. Перерахувати операції над множинами:

а) перетин;

б) транспонування;

в) об'єднання;

г) різниця;

д) сума;

є) перевірка належності.

4. Дати визначення структур даних типу «запис»:

а) послідовність елементів, які, в загальному випадку, можуть бути
одного типу;


б) послідовність елементів, які, в загальному випадку, можуть бути
різного типу;


в) послідовність декількох множин елементів;

г) послідовність декількох масивів.

5. Перерахувати допустимі операції над записами:

а) операція доступу;

б) операція розіменування;

в) операція присвоєння;

г) операція індексування;

д) операція ініціалізації.

6. Типи таблиць:

а) невпорядкована таблиця;

б) впорядкована таблиця;

в) умовно-впорядкована таблиця;

г) хеш-таблиця;

д) відображення на множину;
є) відображення на масив;


є) відображення на список.

7. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, у якої
вхідним параметром є об'єкти відповідної структури, вона повертає
результати іншого типу:


а) конструктори;

б) деструктори;

в) модифікатори;

г) спостерігачі;

д) ітератори.

8. За визначенням вибрати операцію над таблицею: опера тор
доступу до вмісту об'єкту частинами у певному порядку:


а) конструктори;

б) деструктори;

в) модифікатори;

г) спостерігачі;

д) ітератори.

9. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, яка
руйнує об'єкти розглянутої структури:


а) конструктори;

б) деструктори;

в) модифікатори;

г) спостерігачі;

д) ітератори.

10. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, яка
створює об'єкти розглянутої структури:


а) конструктори;

б) деструктори;

в) модифікатори;

г) спостерігачі;

д) ітератори.
11. Перерахувати допустимі операції над таблицями:

а) операція ініціалізації;

б) операція присвоєння;

в) операція включення елемента в таблицю;

г) операція виключення елемента з таблиці;

д) операції-предикати;
є) операція порівняння;


є) читання елемента за ключем.

12. Принцип LIFO діє для:

а) черги;

б) стека;

в) списку;

г) слота.

13. Принцип FIFO діє для:

а) черги;

б) стека;

в) списку;

г) слота.


Скачати 73.27 Kb.

 • 2. Визначте поняття загально інформатики
 • 4. Дати поняття виконавця
 • 5. Способи описування алгоритмів
 • 6. Властивість алгоритму «скінченність» інакше ще називають
 • 7. Перерахувати класи алгоритмів
 • 8. Дати визначення рекурсії
 • 2 розділ 1. Структури даних характеризуються
 • 2. Перерахувати структурні типи даних
 • 3. Перерахувати лінійні структури даних
 • 4. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R складається з одного відношення ієрархічного порядку
 • 5. Перерахувати схеми зберігання структур даних є зовнішній памяті
 • 6. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: абстрактна структура, у якої множина R складається з одного відношення лінійного порядку
 • 7. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R складається з одного відношення бінарного порядку
 • 8. Обрати тип даних, що відповідає визначенню: множина R складається із двох і більше відношень різного порядку
 • 9. Обрати можливі варіанти схеми зберігання даних
 • 3 розділ 1. Перерахувати допустимі операції над масивами
 • 2. Перерахувати дані, що містить дескриптор масиву
 • 3. Перерахувати операції над множинами
 • 4. Дати визначення структур даних типу «запис»
 • 5. Перерахувати допустимі операції над записами
 • 7. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, у якої вхідним параметром є обєкти відповідної структури, вона повертає результати іншого типу
 • 8. За визначенням вибрати операцію над таблицею: опера тор доступу до вмісту обєкту частинами у певному порядку
 • 9. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, яка руйнує обєкти розглянутої структури
 • 10. За визначенням вибрати операцію над таблицею: операція, яка створює обєкти розглянутої структури
 • 11. Перерахувати допустимі операції над таблицями
 • 12. Принцип LIFO діє для: а) черги; б) стека; в) списку; г) слота. 13. Принцип FIFO діє для