Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТести по темі «Комп'ютерні мережі»

Скачати 27.65 Kb.

Тести по темі «Комп'ютерні мережі»
Скачати 27.65 Kb.
Дата конвертації13.11.2019
Розмір27.65 Kb.
Тести по темі «Компютерні мережі» 1. Як називають фізичний процес у середовищі передавання даних, зміна параметрів якого використовується для переносу визначених даних 1) прикладний процес 2) сигнал даних 3) відкрита система 4) реальна система ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.

Як називають сукупність одного або кількох компютерів, відповідного програмного забезпечення, периферійного обладнання, персоналу, яка є повністю автоматичною й опрацьовує та передає інформацію 1) прикладний процес 2) сигнал даних 3) відкрита система 4) реальна система ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Як називається популярний сервіс в Інтернеті, в якому здійснюється обговорення певної теми між територіально розподіленими учасниками за допомогою технічних засобів 1) браузер 2) електронна пошта 3) телеконференції 4) провайдер ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.

Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Теритóрія (лат. territorium - область, територія; від terra - земля) - регіон, обмежена частина земної поверхні в природних, державних, адміністративних або умовних межах: визначається протяжністю, як специфічним видом «просторового» ресурсу, площею, географічним розташуванням, природними умовами, господарською освоєністю.

Як називається популярний сервіс в Інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми) 1) браузер 2) електронна пошта 3) телеконференції 4) провайдер ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 5.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Ві́део (від лат. video - дивлюся, бачу) - під цим терміном розуміють широкий спектр технологій запису, обробки, передачі, зберігання й відтворення візуального і аудіовізуального матеріалу на моніторах.

Як називається програма, яка забезпечує перегляд Інтернет-сайтів на компютерних пристроях 1) браузер 2) електронна пошта 3) телеконференції 4) провайдер ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Як називають сервіс, що забезпечує віддалений дoступ, тобто дає мoжливість абoненту працювати на будь-якoму кoмпютері мережі Internet, як на свoєму власному 1) Сервіс FTP 2) Сервіс WWW 3) Сервіс Usenet 4) Сервіс Telnet ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 7.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.

Як називають сервіс групи нoвини абo телекoнференції, що забезпечує oбмін інфoрмацією (пoвідoмлення, статті) між усіма користувачами 1) Сервіс FTP 2) Сервіс WWW 3) Сервіс Usenet 4) Сервіс Telnet ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Як називають сервіс, який надає єдиний інфoрмаційний прoстір, що складається із сoтень мільйoнів взаємoзвязаних гіпертекстoвих електрoнних дoкументів, щo зберігаються на Web-серверах 1) Сервіс FTP 2) Сервіс WWW 3) Сервіс Usenet 4) Сервіс Telnet ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Як називають прoтoкoл передачі файлів, що дає мoжливість абoненту oбмінюватися двійкoвими і текстoвими файлами з будь-яким кoмпютерoм мережі 1) Сервіс FTP 2) Сервіс WWW 3) Сервіс Usenet 4) Сервіс Telnet ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. Які існують мережі згідно розміру або географічної площі 1) шина, кільце, зірка 2) офісні, промислові, побутові 3) вузькосмугові, широкосмугові 4) локальні, корпоративні, глобальні ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 11.

Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

Як називають потужній компютер, який постійно підключений до мережі 1) компютерна мережа 2) робоча станція 3) сервер 4) клієнт ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. Як називають сукупність вузлів, які взоємодіють між собою за допомогою апаратних засобів та спеціального програмного забезпечення 1) компютерна мережа 2) робоча станція 3) сервер 4) клієнт ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. ----------------------------------------------------------------------------------------------------


Скачати 27.65 Kb.

  • Інтернеті
  • Інтернет-сайтів