Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТестові завдання для контролю знань: Як вiдкрити програму "Провoдник"?

Тестові завдання для контролю знань: Як вiдкрити програму "Провoдник"?
Сторінка1/2
Дата конвертації13.03.2017
Розмір236 Kb.
  1   2

Тестові завдання для контролю знань:

1. Як вiдкрити програму "Провoдник"?
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.


 1. вибрати програму "Проводник" на панелi MS Offіce;

 2. клацнути правою кнопкою миші на піктограмі "Мой компьютеp" і у відкритому контекстному меню вибpати команду "Пpоводник";

 3. усi вiдповiдi правильні;

 4. виконати команду "Пуск / Программы / Проводник".

2. Що таке повний шлях до файлу?

 1. змiнний машинний носiй для зберiгання iнформацiї;

 2. вiкно, в якому виводиться змiст файлу;

 3. ідентифікатор файлу, який складається з iменi та розширення;

 4. послiдовнiсть імен каталогiв, якa точно задає місце знаходження файлу.

3. Як перемiстити файл або папку?

 1. видiлити об'єкт, вибрати команду "Правка / Копиpовать", перейти в іншу папку і потім вибрати команду "Пеpеместить";

 2. видiлити об'єкт, вибрати команду "Файл / Удалить";

 3. видiлити об'єкт, вибрати команду "Правка / Вставить";

 4. при натиснутій правій кнопці миші перетягнути об'єкт в іншу папку і потім з контекстного меню вибрати команду "Переместить".

4. Що таке поточний диск?

 1. послiдовнiсть iмен каталогiв або символiв;

 2. диск, з яким користувач працює на даний момент;

 3. складова частина iмені файлу;

 4. диск, на якому розташована Windows.

5. Для пошуку файлу чи папки потрібно:

 1. активізувати команду "Пуск / Справка" та скористатися вiкном діалогу "Справочная система: Windows";

 2. активізувати команду "Пуск / Поиск / Файлы и папки..." та ввести необхідні данi у вiкні діалогу "Найти: все файлы;

 3. активізувати команду "Файл / Свойства" у вікні "Мой компьютер";

 4. активізувати команду "? / Вызов справки" у вікні "Мой компьютер".

6. Команда, що супроводжується додатковою позначкою у вигляді трьох крапок означає, що при активізації цієї команди:

 1. буде відкрито вікно діалогу, в якому необхідно встановити відповідні параметри;
  Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.


 2. буде відкритий наступний рівень каскадного меню;

 3. завантажиться програма "Проводник";

 4. необхідно звернутися до довідкової системи.

7. Перерахуйте способи завантаження програм на виконання у середовищі Windows-98:

 1. подвійним клацанням лівою кнопки миші на піктограмах програмних файлів або їх ярликів; командами "Пуск / Выполнить" та "Пуск / Программы";

 2. з Головного меню, Панелi задач, вiкон "Мой компьютер" i "Проводник";

 3. з Робочого столу, Панелi задач, вiкон "Мой компьютер" i "Проводник", а також за допомогою команди "Пуск / Выполнить";

 4. з Головного меню, Робочого столу, Панелi задач, за допомогою команд "Пуск / Выполнить" та "Пуск / Поиск", а також вiкна "Проводник".

8. За допомогою яких команд змінюється розмір позначок у вікнах "Мой компьютер" та програми "Проводник":

 1. допомогою відповідної команди меню "Правка";

 2. за допомогою відповідної команди системного меню "Сервис";

 3. за допомогою відповідної команди з меню "Вид" або відповідної кнопки на панелі інструментів вікна;

 4. за допомогою відповідної команди "Файл".

9. Вікно "Мой компьютер" призначено для:

 1. відображення всіх технічних пристроїв які підключені до процесору;

 2. відображення всіх ресурсів комп'ютера;

 3. відображення структуру програмного забезпечення комп'ютера;
  При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
  Панель інструментів Пане́ль інструме́нтів (англ. toolbar) - елемент графічного інтерфейсу користувача, призначений для розміщення на ньому кількох інших елементів.
  Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


 4. відображення технічних характеристик комп'ютера.

10. Панель завдань на Робочому столі Windows 98 може бути розташована:

 1. зліва від панелі "Microsoft Office";

 2. з будь якої сторони екрану;

 3. виключно знизу екрана;

 4. виключно під значками піктограми на Робочому столі.

11. Ms-DOS, Windows 98, Windows XP, Unix, Linux – це:

 1. системи програмування;

 2. програми – оболонки;

 3. операційні системи;

 4. системи керування базами даних.

12. Що таке форматування?

 1. інсталяція операційної системи;
  Програмування - процес проектування, написання, тестування, зневадження і підтримки комп'ютерних програм. Програмування поєднує в собі елементи інженерії (існує навіть відповідна спеціальна галузь інженерії - програмна інженерія (англ. software engineering)
  Піктограма (від лат. pictus - мальований і грец. γράμμα - письмовий знак, риска, лінія) - умовний малюнок із зображенням будь-яких дій, явищ, предметів і т. д. Піктограми походять із давніх часів, де вони використовувалися на письмі.
  Операційна система Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.


 2. інсталяція програмного забезпечення на жорсткий диск;
  Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.


 3. розбиття диска на сектори з метою підготовки його до прийняття інформації;

 4. розбиття жорсткого диска на логічні диски.
  Компа́кт-ди́ск (англ. compact disc) (CD) - переносний оптичний диск для збереження інформації (даних) у цифровому вигляді, тобто формату зберігання даних. Цей формат було спочатку розроблено для записування та відтворення лише звукозаписів, але пізніше, його було пристосовано для зберігання даних: (CD-ROM).
  Ло́гіка (грец. λογιχη від грец. logos - слово, значення, думка, мова) - наука про закони і різновиди мислення, способи пізнання та умови істинності знань і суджень.


13. Які функції виконує операційна система?

 1. забезпечує діалог користувача з комп'ютером;

 2. управляє ресурсами комп'ютера;

 3. запускає та управляє виконанням програм користувача.;

 4. вказані в пунктах 1-3.

14. Один байт це є …

 1. десять бітів;

 2. один десятковий розряд;

 3. вісім двійкових розрядів;

 4. всі відповіді правильні

15. Пристрій для виводу на екран тестової та графічної інформації називається:

 1. принтером;
  Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.


 2. монітором;

 3. сканером;

 4. модемом.

16. Для збереження нового документу використовують команду:

 1. Правка/Сохранить;

 2. Правка/Сохранить как

 3. Файл/Сохранить або Файл/Сохранить как

 4. Сервис/Сохранить.

17. Комбінація клавіш для вставки фрагмента тексту:

1).

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Ctrl O;

2). Ctrl P;

3). Ctrl C;

4). Ctrl V.

18. Для виділення усього документу необхідно натиснути:

1).

Ви́ділення (екскреція) - процес виведення кінцевих продуктів, які утворилися в ході обміну речовин в клітинах тіла при розщепленні органічних енерговмісних речовин. Цю функцію виконують як спеціалізовані видільні органи, так і інші органи чи системи, для яких видільна функція може бути побічною, другорядною.
Ctrl А;

2). Shift А;

3). Alt A;

4). Ctrl V.

19. Для вставки малюнка необхідно задати команду:

1). Вставка/Рисунок;

2). Сервис/Вставка/Рисунок;

3). Правка/Вставка/Рисунок;

4). Вставка/ Объект/Рисунок.

20. Команда для вставки спеціальних символів:

1). Правка/Символ;

2). Формат/Специальный символ;

3). Вставка/Символ;

4). Вставка/Специальный символ.

21. Створити об'єкт WordArt можна за допомогою:

1). Панелі інструментів Рисование;

2). Панелі інструментів Настройка изображения;

3). Команди Вставка/ Объект WordArt;

4). Команди Формат/ Объект/ WordArt.

22. Команда для сортування таблиці

1). Правка/Сортировка;

2). Формат/Таблица/Сортировка;

3). Таблица/Сортировка;4). Сервис/Сортировка.

Каталог: Informatika -> Vse
Informatika -> Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Informatika -> Програма Microsoft Office Publisher 2007 Пригадайте!
Informatika -> Створення і показ комп'ютерних презентацій
Informatika -> Комп’ютерні мережі. Інтернет
Informatika -> Досвід роботи Викладача інформатики Кузьменка О. А. Основи комп'ютерної графіки
Informatika -> Модуль Сучасні технології обробки, аналізу та представлення інформації. Текстові тестові запитання
Informatika -> Програма курсу Інформатика 5 -9 класи загальноосвітніх навчальних закладів
Vse -> Всесвітня павутина. Можливості Інтернету
  1   2 • . Що таке повний шлях до файлу
 • 3. Як перемiстити файл або папку
 • 4. Що таке поточний диск
 • 5. Для пошуку файлу чи папки потрібно
 • 6. Команда, що супроводжується додатковою позначкою у вигляді трьох крапок означає, що при активізації цієї команди: буде відкрито вікно діалогу, в якому необхідно
 • 7. Перерахуйте способи завантаження програм на виконання у середовищі Windows-98
 • 8. За допомогою яких команд змінюється розмір позначок у вікнах "Мой компьютер" та програми "Проводник"
 • 10. Панель завдань на Робочому столі Windows 98 може бути розташована
 • 12. Що таке форматування інсталяція операційної системи
 • 13. Які функції виконує операційна система
 • 15. Пристрій для виводу на екран тестової та графічної
 • 16. Для збереження нового документу
 • 17. Комбінація клавіш для вставки фрагмента тексту
 • 18. Для виділення
 • 21. Створити обєкт WordArt можна за допомогою
 • Формат / Объект/ WordArt . 22. Команда для сортування таблиці