Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТип модуля: Спецкурс Семестр: 6 Обсяг модуля

Тип модуля: Спецкурс Семестр: 6 Обсяг модуля
Дата конвертації11.05.2017
Розмір39.5 Kb.

 1. Назва модуля: Адміністрування комп’ютерних мереж

 2. Код модуля: ІІКТ_6_08_1.5

 3. Тип модуля: Спецкурс

 4. Семестр: 6

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 54 (кредитів ЄКТС – 1,5); аудиторні години – 34 (лекції – 18, лабораторні заняття – 16)

 6. Лектор: викладач Паршуков Сергій Васильович

 7. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

знати: структуру і характеристики операційних систем Wіndows NT і Lіnux, архітектуру локальних мереж, мережеві протоколи, мережеві сервіси;

вміти: встановлювати, обслуговувати і налагоджувати операційні системи і програмні засоби, налагоджувати підключення до локальної мережі та мережі Інтернет, усувати мережеві проблеми, вживати заходи безпеки при роботі в мережі, здійснювати відновлення системи.
Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Мережний протоко́л у комп'ютерних мережах - набір правил, що визначає комп'ютери у мережі. Протокол також задає загальні правила взаємодії різноманітних програм, мережевих вузлів чи систем і створює таким чином єдиний простір передачі.
Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.
Взаємодія комп'ютерів між собою, а також з іншим активним мережевим обладнанням, в TCP / IP-мережах організовано на основі використання мережевих служб, які забезпечуються спеціальними процесами мережевої операційної системи (ОС) - демонами в UNIX-подібних ОС, службами в ОС сімейства ОС Windows і т. д.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов'язкові попередні та супутні модулі:

  • Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення

 3. Зміст модуля:

Основи операційної системи. Операційна система Linux. Інсталяція операційної системи. Адміністрування операційної системи. Налагодження мережі. Робота в мережі. Мережеві сервіси. Мережева безпека. Усунення несправностей операційної системи.

 1. Рекомендована література:

 1. Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. О.І.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
  Пушкаря.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2003. – 704 с. (Альма-матер)

 2. Следзінський І.Ф., Василенко Я.П. Основи інформатики. Посібник для студентів. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2003. — 160 с.

 3. Буров Є. Комп”ютерні мережі / Буров Євген Вікторович.-Львів, БАК, 2003.- 566 с.

 4. Чернега В. Комп'ютерні мережі: Навч. посібник. /В.Чернега, Б.Платтнер. -Севастополь: Вид-во СевНТУ, 2006.- 499 с.

 5. Олифер В. Г. Комп”ютерние сети / Олифер В.Г.-. СПб:Питер, 2001. - 644 c.

 6. Barrett D. ComputerNetworkingIlluminated./ DianeBarret, Todd King.- JonesandBartlettpublishers, Sudbury, MA,.2005.-820 p.

 7. Peterson L. ComputerNetworks. A systemApproach./ LarryPeterson, Bruce S Davie. -Morgan Kauffmanpublishers, San-Francisco, CA, 2003.- 810 p.

 1. Форми та методи навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота

 2. Методи і критерії оцінювання:

  • Поточний контроль (80%): звіти з лабораторних робіт, усне опитування

  • Підсумковий контроль (20%): підсумкове тестування, залік

 3. Мова навчання: українська
 • Обсяг модуля
 • Результати навчання : У результаті вивчення модуля студент повинен: знати
 • Спосіб навчання
 • Зміст модуля
 • Рекомендована література : Інформатика: Комп’ютерна техніка. Комп’ютерні технології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів
 • Форми та методи навчання
 • Мова навчання