Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка1/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiнняКушнiр Олександр Миколайович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)22.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік1. Загальні відомості1.1. Повне найменування емітентаПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"1.2. Організаційно-правова форма емітентаПублічне акціонерне товариство1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента055299001.4. Місцезнаходження емітента65026, Одеська, Приморський р-н, м.Одеса, Митна площа буд. 1-Б1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента(048) 722-30-59, 729-32-931.6. Електронна поштова адреса емітентаodespcold@te.net.ua2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії22.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у№ 78, ВIДОМОСТI НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМIСЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ23.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінціhttp://odportcold.pat.ua/


(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємстве) інформація про рейтингове агентствоє) інформація про органи управління емітента2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4.
Еміте́нт ці́нних папе́рів - особа (юридична особа, фізична особа, держава, орган місцевого самоврядування), яка від свого імені розміщує цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.
Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9.
Поса́да - формально, адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і характер взаємовідносин.
Посадо́ва осо́ба - особа, в якої наявні організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функції.
Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітентав) інформація про інші цінні папери, випущені емітентомг) інформація про похідні цінні папериґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періодуд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів10. Опис бізнесу

X

11.
Цінні папери Ці́нні папе́ри (англ. securities) - документи, які засвідчують зобов'язальні відносини між особою, яка їх видала, та особою, яка є їхнім власником. Документ вважається цінним папером якщо відповідно до законодавства він може бути самостійним об'єктом прав.
Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттямб) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періодув) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттяг) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періодуґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів20. Основні відомості про ФОН21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН24. Правила ФОН25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)30. Примітки

У річній звітності не заповнено роздiли звiту у зв'язку з вiдсутнiстю інформації, а саме:
- емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств;
- емітент не має у статутному фонді державної частки, та не займає монопольного становища, та стратегічного значення для держави;
- емітент не потребує визначення рейтингової оцінки, згідно статті 4-1 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в України";
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Монопо́лія (від грецьких слів «mono» - один, «poleo» - продаю) - виключне право (виробництва, торгівлі, промислу тощо), що належить одній особі, групі осіб чи державі.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.

- згідно вимог Положення № 1591 "Інформацiю про органи управлiння" емітенти створені у вигляді акціонерних товариств не заповнюють;
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Акціонерне товариство (англ. Joint-stock company, нім. Aktiengesellschaft) - один з різновидів господарських товариств. Акціонерним товариством визнається комерційна організація, статутний капітал якої розділений на визначене число акцій, що засвідчують права та обов'язки учасників товариства ( акціонерів ).

- емітент у звітному періоді не здійснював випуск облігації;
Облігація (лат. obligatio - зобов'язання; англ. bond - довгострокова, note - короткострокова) - емісійний цінний папір, що засвідчує внесення його власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу з виплатою певного доходу або передати йому майно, надати послуги.
Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

- емітент у звітному періоді не здійснював випуск інші цінні папери;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск похідних цінних паперів;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск боргових цiнних паперiв;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск iпотечних облiгацiй;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск iпотечних сертифiкатiв;
- емітент у звітному періоді не здійснював емiсiї якi пiдлягають реєстрацiї;
- емітент у звітному періоді не здійснював викуп власних акцій;
- інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів відсутня, так як форма існування випуску цінних перів бездокументарна;
- емітент у звітному періоді нараховування та виплату дивіденди не здійснював;
- інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів не виникала;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуск іпотечних облігацій;
Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),
Дивіде́нди (лат. dividendum - те, що підлягає поділу) - частина прибутку, яка виплачується (і) емітентом корпоративних прав на користь власників корпоративних прав, або (і) державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або місцевої громади (що, за своєю суттю, - те саме).
Існува́ння (від екзистенція) - центральне поняття екзистенціалізму, унікальна особистісна сутність людини, що втілює в собі духовну, психоемоційну неповторність особи.
Іпоте́чні обліга́ції - облігації, емісійні цінні папери, виконання зобов'язань емітента за якими забезпечене іпотечним покриттям.

- інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, так як емітент у звітному періоді не здійснював випуск іпотечних облігацій;
- емітент у звітному періоді не має прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття;
По́зика - передача активів у грошовій або натуральній формі на певний обумовлений час. Позичальник повертає позикодавцеві позику - таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості.
Дебітóр - юридична чи фізична особа, яка має грошову або майнову заборгованість підприємству, організації чи установі. Дебітором можуть бути підприємство - покупець, яке не сплатило за відвантажену продукцію, виконані роботи чи послуги; векселедавець за наданими векселями; підприємство - постачальник за нестачу товарно - матеріальних цінностей, виявлену при їх прийманні; підприємство, яке отримало комерційний кредит; фінансові організації з переплати податкових платежів, поборів та інших відрахувань (протилежне поняття - кредитор).

- емітент у звітному періоді не здійснював випуски іпотечних сертифікатів;
- емітент у звітному періоді не здійснював випуски сертифікатів ФОН;
- емітент не надає "Звіт про стан об'єкта нерухомості" у звітному періоді, так як не здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;
Житло́, осе́ля, домі́вка, поме́шкання - квартири багатоквартирних будинків, одноквартирні будинки, кімнати в квартирах чи одноквартирних будинках, а також інші приміщення, призначені для постійного або тимчасового проживання людей, що завершені будівництвом та віднесені у встановленому порядку до житлового фонду.

- емітент не має статусу фінансової установи.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента3.1.1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

65026

3.1.5. Область, район

Одеська, Приморський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Одеса

3.1.7. Вулиця, будинок

Митна площа буд. 1-Б

3.2.

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.
Інформація про державну реєстрацію емітента3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ № 266509

3.2.2. Дата державної реєстрації

18.01.2000

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Одеської мiської ради Одеської області

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

15000000,00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

15000000,00

3.3.

Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
Банки, що обслуговують емітента3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "ВiЕйБi Банк" м. Одеси

3.3.2. МФО банку

380537

3.3.3. Поточний рахунок

26002150000120

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ "ВiЕйБi Банк" м. Одеси

3.3.5. МФО банку

380537

3.3.6. Поточний рахунок

260021500001203.4. Основні види діяльності

Транспортне оброблення вантажiв 63.11.0, Складське господарство 63.12.0, Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту 52.11.0

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік
  • 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
  • Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 1. Основні відомості про емітента
  • Положення
  • 3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити