Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка10/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640
Поточний рахунок у банку

650
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660
Грошові кошти в дорозі

670
Еквіваленти грошових коштів

680
Разом

690

0
З рядка 070 гр. 4 Балансу

Грошові кошти, використання яких обмежено

691
VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано невикористану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року


нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

7100

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

7200

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

7300

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

7400

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

7500
7600
7700

Резерв сумнівних боргів

7750

Разом

780

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік


збільшення чистої реалізаційної вартості*

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800


Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810


Паливо

820


Тара і тарні матеріали

830


Будівельні матеріали

840


Запасні частини

850


Матеріали сільськогосподарського призначення

860


Поточні біологічні активи

870


Малоцінні та швидкозношувані предмети

880


Незавершене виробництво

890


Готова продукція

900


Товари

910


Разом

920

0

0

0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

921переданих у переробку

922оформлених в заставу

923переданих на комісію

924
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
925
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу
926
IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т. ч. за строками непогашення


до 12 місяців

від 12 до 18 місяців

від 18 до 36 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

2797

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
951

74

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами
952
X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980
XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110
Заборгованість на кінець звітного року:валова замовників

1120
валова замовникам

1130
з авансів отриманих

1140
Сума затриманих коштів на кінець року

1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160
XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року

1220
на кінець звітного року

1225
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року

1230
на кінець звітного року

1235
Включено до Звіту про фінансові результати – усього

1240
у тому числі: поточний податок на прибуток

1241

84

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242
збільшення(зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1243
Відображено у складі власного капіталу – усього

1250
у тому числі: поточний податок на прибуток

1251
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

1253
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

0

Використано за рік – усього

1310

0

у тому числі на: будівництво об'єктів

1311
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312
з них машини та обладнання

1313
придбання (створення) нематеріальних активів

1314
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

131513161317
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів

Код рядка

Обліковуються за первісною вартістю

Обліковуються за справедливою вартістюзалишок на початок року

надійшло за рік

вибуло за рік

нараховано амортизації за рік

втрати від зменшення корисності

вигоди від відновлення корисності

залишок на кінець року


первісна вартість

накопичена амортизація
первісна вартість

накопичена амортизація


первісна вартість

накопичена амортизація

залишок на початок року

надійшло за рік

зміни вартості за рік

вибуло за рік

залишок на кінець року

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Довгострокові біологічні активи - усього

1410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в тому числі:

робоча худоба

1411

0

0

0

продуктивна худоба

1412

0

0

0

багаторічні насадження

1413

0

0

0
1414

0

0

0

інші довгострокові біологічні активи

1415

0

0

0

Поточні біологічні активи - усього

1420

0

X

0

0

X

X

0

0

0

X

0

0

0

0

0

в тому числі:

тварини на вирощуванні та відгодівлі

1421
XX

X0

X

0

біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)

1422
XX

X0

X

0
1423
XX

X0

X

0

інші поточні біологічні активи

1424
XX

X0

X

0

Разом

1430

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
З рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

1431
З рядка 1430 графа 6 і графа 16

залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

1432
З рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

1433
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника

Код рядка

Вартість первісного визнання

Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями

Результат від первісного визнання

Уцінка

Виручка від реалізації

Собівартість реалізації

Фінансовий результат (прибуток , збиток -) від

дохід

витрати


реалізації

первісного визнання та реалізації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:зернові і зернобобові

1510


0

0

з них:пшениця

1511


0

0

соя

1512


0

0

.соняшник

1513


0

0

ріпак

1514


0

0

цукрові буряки (фабричні)

1515


0

0

картопля

1516


0

0

плоди (зерняткові, кісточкові)

1517


0

0

інша продукція рослинництва

1518


0

0

додаткові біологічні активи рослинництва

1519


0

0

Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього

1520

0

0

0

0

0

0

0

0

0

у тому числі:приріст живої маси - усього

1530


0

0

з нього:великої рогатої худоби

1531


0

0

свиней

1532


0

0

молоко

1533


0

0

вовна

1534


0

0

яйця

1535


0

0

інша продукція тваринництва

1536


0

0

додаткові біологічні активи тваринництва

1537


0

0

продукція рибництва

1538


0

0
1539


0

0

Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом

1540

0

0

0

0

0

0

0

0

0


КерівникКушнір Олександр МиколайовичГоловний бухгалтерБулик Ігор Віталійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • VII. Забезпечення і резерви
  • VIII. Запаси
  • IX. Дебіторська заборгованість
  • X. Нестачі і втрати від псування цінностей
  • XI. Будівельні контракти
  • XII. Податок на прибуток
  • XIII. Використання амортизаційних відрахувань
  • XIV. Біологічні активи
  • XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних