Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаПримітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Сторінка11/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.09 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПАТ "Одеський портовий холодильник"


Фінансова звітність
За рік, що закінчився 31 грудня 2012 року
ПАТ "Одеський портовий холодильник"
"ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ"
Керівництво Приватного підприємства ПАТ "Одеський портовий холодильник" (надалі - Компанія) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2012 року, а також результати її діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (надалі - МСФЗ)
Під час підготовки фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво Компанії несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування;
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.

- застосування обґрунтованих оцінок і суджень;
- дотримання принципів МСФЗ або розкриття усіх суттєвих відхилень від МСФЗ у примітках до фінансової звітності;
- підготовку фінансової звітності відповідно до МСФЗ, згідно припущення, що Компанія і далі буде здійснювати свою діяльність у найближчому майбутньому, за виключенням випадків, коли таке припущення не буде правомірним;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх відносин та операцій між пов'язаними сторонами;
- облік та розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають корегування або розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були, або, можливі в найближчому майбутньому;
- достовірне розкриття в фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва.
Керівництво Компанії також несе відповідальність за:
- розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи внутрішнього контролю у Компанії;
- ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства та стандартів бухгалтерського обліку відповідної країни реєстрації Компанії;
- прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів Компанії;
- виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань.
Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2012 року, що підготовлена у відповідності до МСФЗ, затверджена від імені керівництва Компанії 18 квітня 2013 року.
Від імені керівництва Компанії:
Кушнір О.М. Булик І.В.
Директор Головний бухгалтер
ПАТ "Одеський портовий холодильник"
ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Прим.
Гри́вня (символ - ₴, код - UAH) - офіційна валюта України. Відповідно до Указу Президента України Леоніда Кучми та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2–16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа.
"31 грудня 2012 року" "31 грудня 2011 року"
АКТИВИ
Необоротні активи
Основні засоби 13 34 345 30 877
Довгострокові фінансові активи - 52
34 345 30 929
Оборотні активи
Запаси 2 9
Торгова дебіторська заборгованість, нетто 14 1 504 1 100
Аванси видані та інша дебіторська заборгованість 15 839 3 733
Податки до відшкодування, відмінні від податку на прибуток 16 47 439
Грошові засоби та еквіваленти 17 429 371
2 821 5 652
ВСЬОГО АКТИВИ 37 166 36 581
КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капітал
Статутний капітал 15 000 15 000
Нерозподілений прибуток (14 100) (12 235)
900 2 765
Довгострокові зобов'язання
Довгострокові позики 19 4 796 -
Відстрочені податкові зобов'язання 12 2 035 1 054
6 831 1 054
Поточні зобов'язання Кредити та позики - 4 963
Торгова та інша кредиторська заборгованість 20 6 345 6 909
Передплати одержані та інші короткострокові зобов'язання 21 23 090 20 890
29 435 32 762 ВСЬОГО КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 37 166 36 581
ПАТ "Одеський портовий холодильник" ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІДЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Прим.
Станом на жовтень 2016 року, за даними НБУ в готівковому обігу перебуває 2,8 млрд штук гривневих банкнот загальною вартістю в 310,4 млрд гривень. Таким чином в середньому на одного українця припадає 65 банкнот загальною вартістю в 7205 грн. На першому місці за кількістю в обігу перебуває банкнота номіналом 200 гривень (553,9 млн штук), на другому - 1-гривнева (470,9 млн штук), а третю позицію займає 100 гривень (442,9 млн штук). За номінальною вартістю перше місце займають 500-гривневі банкноти яких в обігу налічується 270,7 млн штук.
2012
Виручка 5 22 631
Собівартість 6 (25 775)
Валовий прибуток (3 144)
Загальні та адміністративні витрати 7 (1 645)
Інші доходи /(витрати), нетто 8 4 147
Фінансові доходи /(витрати), нетто 9 (182)
Операційний прибуток до оподаткування (823)
Прибуток до оподаткування (823)
Витрати з податку на прибуток 12 (1 042)
Прибуток за період (1 865)
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)
Статутний капітал Нерозподілений прибуток Всього капітал
На 31 грудня 2011 року 15 000 (12 235) 2 765
Прибуток (збиток) за період (1 865) (1 865)
На 31 грудня 2012 року 15 000 (14 100) 900
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше) Прим. 2011
Грошові потоки від операційної діяльності
Прибуток до оподаткування (823)
Коригування на:
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів13 1 571
Зміни в резервах 10, 14 438 1 186
Зміни в оборотному капіталі:
(Збільшення) / Зменшення торгової матеріально-виробничих запасів (4)
(Збільшення) / Зменшення торгової дебіторської заборгованості 14 2 142
(Збільшення) / Зменшення податків до відшкодування та передплат виданих 689
Збільшення / (Зменшення) торгової та іншої кредиторської заборгованості (836) 20
Збільшення / (Зменшення) авансів отриманих та інших зобов'язань 21 2 203
Грошові кошти, отримані від господарських операцій 4 194
Податок на прибуток сплачений (116)
Чисті грошові потоки від операційної діяльності 5 264
Рух грошових коштів у ході інвестиційної діяльності
Придбання основних засобів і нематеріальних активів 13 (5 038)
Чисті грошові кошти, використані в ході інвестиційної діяльності (5 038)
Рух грошових коштів у ході фінансової діяльності
Повернення запозичень (167) (167)
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 59
Грошові кошти та їх еквіваленти, на початок року 371
Грошові кошти та їх еквіваленти, на кінець року 430
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ
(в тисячах українських гривень, якщо не вказано інше)
1. КОМПАНІЯ ТА ЇЇ ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ПАТ "Одеський портовий холодильник" було створено відповідно до законодавства України 18.01.2000 року. Компанія зареєстрована за адресою: Україна, м Одеса, площа Митна 1-Б, 65026.
Виконавчий комітет Одеської міської ради № реєєтрації 1 556 120 0000 001877
Основними видами послуг є транспортне оброблення вантажів, складування вантажів, стивідорні послуги, оптова та роздрібна торгівля.
Господарська діяльність Компанії здійснюється в галузі надання послуг навантажених та розвантажних робіт у зовнішньоекономічних відносинах з наданням послуг по зберіганню цих вантажів на складах: митно-ліцензійному складі, складі тимчасового зберігання, холодильних камерах для вантажів з низькотемпературними режимами зберігання та середньо температурними режимами зберігання та звичайні склади.
Діяльність здійснюється на причалі № 21, який розташований на території ДП "Одеський морський торгівельний порт" та у спеціалізованих складських приміщеннях - холодильних камер, які знаходяться на території портового холодильника чи на складі тари.
2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
2.1. Основа підготовки
Представлена фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) в редакції опублікованій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МФСЗ).
Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(С)БО), що діють на території України.
Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.
Принципи та процедури П(С)БО можуть відрізнятися від загальноприйнятих у МСФЗ. Відповідно, фінансова звітність, підготовлена виходячи із бухгалтерських даних Компанії по П(С)БО, відображає коригування, необхідна для представлення фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
Фінансова звітність підготовлена у відповідності з принципом оцінки за історичною вартістю, за виключенням певних фінансових інструментів, що оцінюються за справедливою вартістю.
Істо́рія (від дав.-гр. ἱστορία - оповідь, переказ про відоме, досліджене минуле) або діє́пис - наука, яка вивчає минуле людства, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій.
Фінансові інструменти - це засоби, що застосовуються для виконання завдань, передбачених фінансовою політикою. Основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал, фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов'язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового продукту.

"З цього року компанія підготувала початковий звіт про фінансове становище відповідно до МСФЗ за станом на 31 грудня 2011 року відповідно до МСФЗ 1 "Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (" МСФЗ 1 ""). Даний стандарт вимагає підготовки вступного звіту про фінансове становище за станом на дату переходу на МСФЗ відповідно до облікової політики, яка відповідає вимогам усіх МСФЗ, чинних на дату складання першого повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСФЗ.
Перший повний комплект фінансової звітності відповідно до МСФЗ, в тому числі звіт про фінансове становище, відповідному звіти про сукупний дохід, про зміни капіталу та про рух грошових коштів, а також порівняльна інформація за попередній рік, буде підготовлений за рік, що закінчився 31 грудня 2013 (""дату переходу на МСФЗ")."
Перше застосування МСФЗ
При узгодженні капіталу на 31 грудня 2011 (дата переходу на МСФЗ) суттєвих різниць не зафіксовано.
2.. Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою Компанії є українська гривня ("грн."). Операції в валютах, що відрізняються від функціональної валюти Компанії вважаються операціями в іноземній валюті.
Опера́ція (лат. operatio - дія, вплив) - дії, заходи, що виконуються за певним планом і спрямовані на вирішення якогось завдання, досягнення якоїсь мети або належить до кола функцій даного підприємства, установи, відділу, окремого працівника, певного обладнання тощо.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Операції в іноземній валюті переводяться за курсом обміну, що діє на дату операції або оцінки, якщо статті підлягають переоцінці. Доходи або збитки від курсових різниць у результаті операцій погашення або переоцінки монетарних активів чи зобов'язань на кінець року, деномінованих в іноземній валюті, визнаються у звіті про сукупний дохід.
Валютою подання даної фінансової звітності є українська гривня ("грн.").
2.3. Основні засоби
Основні засоби обліковуються за первісною (історичною) вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення в разі їх наявності.
Історична вартість основних засобів включає: (а) ціну покупки, включаючи невідшкодовані імпортні мита і податки, за вирахуванням торговельних та інших знижок; (б) всі витрати, безпосередньо пов'язані з доставкою активу на місце розташування та приведення у стан, що забезпечує його використання у відповідності з намірами менеджменту;
Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
(в) первісна оцінка витрат з демонтажу і вивозу основного засобу, і відновлення зайнятої території;
Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.
ці зобов'язання оцінюються Компанією або в рамках придбання активу, або як результат діяльності, протягом певного періоду часу, не пов'язаної з виробництвом товарів, протягом цього періоду.
Капіталізовані витрати включають основні витрати з модернізації та заміни деталей активу, які продовжують термін його корисного використання або покращують їх здатність генерувати дохід. Вартість ремонтів і технічного обслуговування основних засобів, які не відповідають описаним вище критеріям капіталізації, визнаються у звіті про сукупний дохід в періоді, в якому вони виникли.
Капіталіза́ція (друкарство) (англ. capitalization) - друкування або писання великими літерами.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

Амортизація здійснюється шляхом списання вартості, яка амортизується протягом строку корисного використання активу і розраховується прямолінійним методом. Строки корисного використання груп основних засобів зазначені нижче:
Група основних засобів Строк корисного використання
Будівлі та споруди 40-50 років
Машини та устаткування 20-30 років
Транспортні засоби 15-25 років
Інструменти, прилади та інші основні засоби 1-5 років
Незавершене будівництво не амортизируется
Амортизована вартість - вартість основного засобу або інша вартість, що її заміняє, за вирахуванням залишкової вартості. Залишкова вартість активу - оцінена сума, яку компанія отримає на дату продажу основного засобу, мінус оціночна вартість вибуття, якщо актив досяг віку і стану, в якому, мабуть, закінчується термін його корисного використання.
Активи у фінансовій оренді амортизуються за меншим із строків: строку корисного використання,
Залишкова вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках.
Прибуток або збиток в результаті вибуття або ліквідації основних засобів визначається як різниця між надходженнями грошових коштів від продажу та балансовою вартістю активу і визнається у складі звіту про сукупний дохід.
Капітальне будівництво включає витрати безпосередньо пов'язані з будівництвом основного засобу, включаючи розподіл різних накладних витрат, які стосуються будівництва. Капітальне будівництво не підлягає амортизації. Ці активи амортизуються з моменту введення в експлуатацію, на тій же основі, що й інші активи.
2.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи придбані окремо, відображаються за вартістю первісного визнання. Після первісного визнання, нематеріальні активи відображаються за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення.
Нематеріальні активи ("Програмне забезпечення") амортизуються прямолінійним методом протягом очікуваного строку корисного використання, який становить від 2 до 8 років.
Строк корисного використання та метод амортизації нематеріальних активів переглядаються та, за необхідності, коригуються в кінці кожного звітного періоду. Вплив всіх змін, що виникають в результаті оцінок, зроблених у попередніх періодах, обліковуються як зміни в облікових оцінках.
2.5. Знецінення основних засобів та нематеріальних активів
"На кожну звітну дату Компанія переглядає балансову вартість основних засобів і нематеріальних активів, щоб визначити чи існують ознаки знецінення. Якщо подібні ознаки існують, очікувана сума відшкодування активу оцінюється, щоб визначити суму збитків від знецінення.
Для визначення збитків від знецінення активи групуються на найнижчому рівні, для якого можливо визначити окремий грошовий потік (одиниця, яка генерує грошові кошти).
Сума відшкодування - більша з двох оцінок: справедлива вартість за вирахуванням витрат на збут або вартість використання активу.
При оцінці вартості використання активу, передбачувані майбутні грошові потоки дисконтуються до їх поточної вартості з використанням ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризики, що відносяться до даного активу.
Якщо за оцінками сума очікуваного відшкодування активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) менша від його балансової вартості, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) зменшується до суми очікуваного відшкодування. Збиток від знецінення визнається негайно у звіті про сукупний дохід, за винятком випадків, коли актив обліковується за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від знецінення розглядається як зменшення переоціненої вартості.
Якщо збиток від зниження вартості згодом сторнується, то балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки суми очікуваного відшкодування, при цьому збільшена балансова вартість не повинна перевищувати балансову вартість, яка могла б бути визначена в тому випадку, якщо б не був визнаний збиток від знецінення для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) в попередні роки. Сторнування збитку від знецінення негайно визнається як дохід, за винятком випадків, коли актив враховується за переоціненою вартістю. У цьому випадку збиток від знецінення розглядається як збільшення переоціненою вартістю.
2.6. Запаси
Запаси відображаються за найменшою з вартостей: собівартості або чистої вартості реалізації. Чистою вартістю реалізації є розрахункова вартість продажу в ході нормального ведення господарської діяльності мінус попередньо оцінені витрати на завершення та попередньо оцінені витрати на збут.
"Одиницею бухгалтерського обліку запасів вважати кожне їх найменування.
При відпуску запасів у виробництво, продажу або іншому вибутті застосовувати такі методи оцінки їх вибуття:"
Середньозваженої собівартості - при відпустці виробничих запасів у виробництво та при реалізації готової продукції
Ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів - при продажу великогабаритних товарів, що мають номер заводу-виготівника;
" За цінами продажу - при реалізації товарів, що продаються в роздріб" Собівартість запасів включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення їх у існуючий стан.
Компанія виділяє наступні види товарно-матеріальних запасів: - Сировина та матеріали
-Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
-Паливо-мастильні матеріали
-Запасні частини
Інші запаси (в тому числі тара і тарні матеріали МШП)
На кожну звітну дату Компанія оцінює запаси на предмет наявності пошкоджень, старіння, втрати ліквідності, зниження чистої вартості реалізації.
Напівфабрика́т - продукція, що підлягає подальшій обробці або використовується як складова частина іншого складнішого виду продукції.
У разі, якщо такі події мають місце, сума, на яку зменшується вартість запасів, відображається як збиток у звіті про сукупний дохід.
2.7. Фінансові інструменти
Фінансові активи та фінансові зобов'язання враховуються у звіті про фінансовий стан Компанії, коли Компанія стає стороною договору щодо відповідного фінансового інструменту. Компанія обліковує придбання або продаж фінансових активів або зобов'язань на дату здійснення розрахунків.
Компанія класифікує свої фінансові активи та фінансові зобов'язання відповідно до наступних категорій:
(а) Фінансові активи
Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку - фінансові активи, утримувані для продажу, та фінансові активи, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії не було фінансових активів в даній категорії.
Інвестиції, утримувані до погашення - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, по яких надходять фіксовані або платежі, що визначаються, строк погашення яких відомий і які Компанія має намір і здатна утримувати до погашення. Після первісного визнання інвестиції, утримувані до погашення, відображаються за амортизованою вартістю. Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії не було фінансових активів в даній категорії.
Позики та дебіторська заборгованість - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, з фіксованими або визначеними платежами, що не котируються на активному ринку.
Деривати́в (похідни́й фіна́нсовий інструме́нт) - договір стандартної форми, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати або продати базовий актив на визначених у цьому договорі умовах у майбутньому.
Котування (фр. Cote, англ. Financial quote) - ціна (курс, відсоткова ставка) товару, яку оголошує продавець або покупець і за якою вони згодні зробити купівлю або продаж. Зазвичай мається на увазі відносно швидкомінлива ціна, наприклад, біржова.
Спочатку фінансові зобов'язання визнаються за справедливою вартістю. Після первісного визнання позики та дебіторська заборгованість обліковуються за вартістю, яка амортизується із використанням методу ефективної ставки відсотка за вирахуванням можливого резерву знецінення. Вартість, яка амортизується розраховується як сума, що залишається після амортизації премії або дисконту до справедливої ??вартості при первісному визнанні по ефективній процентній ставці. При розрахунку враховуються премія або дисконт, що можливо мали місце при придбанні, включаються витрати на здійснення угоди, а також витрати, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової ставки. Дисконт або премія, що виникли при первісному визнанні, зменшують або збільшують відповідний елемент доходів, витрат або капіталу, залежно від факторів, що слугували причиною їх виникнення.
Фінансові активи, доступні для продажу - фінансові інструменти, відмінні від деривативів, які визнані доступними для продажу або не належать до будь-якої з трьох попередніх категорій. Після первісного визнання фінансові активи, доступні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю з відображенням нереалізованих прибутків або збитків безпосередньо в капіталі. При вибутті такої інвестиції накопичені прибуток або збитки, раніше враховані в капіталі, знаходять своє відображення у складі фінансових результатів. Фінансові активи, доступні для продажу, не мають ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість яких не може бути достовірно оцінена керівництвом, відображаються за історичною вартістю за вирахуванням резерву знецінення, якщо таке може бути застосовано.
(б) Знецінення фінансових активів
Фінансові активи, за винятком фінансових активів, що переоцінюються за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, на кожну звітну дату оцінюються на наявність ознак знецінення. Збитки від знецінення визнаються, коли існують об'єктивні свідчення зменшення майбутніх грошових потоків, які піддаються надійній оцінці, пов'язаних з даним активів, як результат одної або декількох подій, що виникли після первісного визнання фінансового активу. Для фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, сума знецінення розраховується як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків дисконтованих за ефективною ставкою відсотка.
Збитки від знецінення безпосередньо зменшують балансову вартість усіх фінансових активів, за винятком торгової дебіторської заборгованості, балансова вартість якої знижується за рахунок нарахування резерву сумнівних боргів. Якщо торговельна дебіторська заборгованість визнана безнадійною, вона списується за рахунок відповідного резерву. Подальше отримання відшкодування сум, раніше списаної дебіторської заборгованості, записуються за кредитом рахунка резерву. Зміни в балансовій вартості нарахованого резерву відображаються у складі прибутку чи збитків.
За винятком інструментів власного капіталу, наявних для продажу, якщо в наступному періоді сума збитків від знецінення зменшиться, і це зменшення може бути об'єктивно пов'язане з подією, що виникли після визнання знецінення, збитки від знецінення, раніше визнані, покриваються коригуванням відповідних статей у звіті про прибутки і збитки. В даному випадку, балансова вартість фінансових інвестицій на дату покриття збитків не може перевищувати їх амортизовану вартість, яка була б відображена, якщо б збитки не були визнані.
У відношенні цінних паперів на право власності, що наявні для продажу, будь-яке збільшення справедливої вартості після визнання збитків від знецінення відноситься безпосередньо на капітал.
2.7. Фінансові інструменти (Продовження)
(в) Фінансові зобов'язання
"Фінансові зобов'язання, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням прибутку або збитку - фінансові зобов'язання, утримувані з метою торгівлі, і фінансові зобов'язання, заявлені до відображення при первісному визнанні за справедливою вартістю з відображенням прибутку або збитку. Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії не було фінансових зобов'язань у даній категорії.
Фінансові зобов'язання, які оцінюються за амортизованою вартістю - інші фінансові зобов'язання. При первісному визнанні фінансові зобов'язання відображаються за справедливою вартістю за вирахуванням витрат безпосередньо пов'язаних із здійсненням операції. У подальшому позики і кредиторська заборгованість відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної відсоткової ставки.
(г) Списання фінансових активів та фінансових зобов'язань
Фінансовий актив (або, якщо це можливо застосувати, частина фінансового активу або частина групи однотипних фінансових активів) списується з балансу в таких випадках:
- закінчився термін права отримання грошових надходжень від активу;
- термін права отримання грошових надходжень від активу не минув, однак Компанія прийняла рішення виплатити їх третій особі без істотної тимчасової затримки і в повному розмірі за договором передачі, чи Компанія передала свої права на отримання грошових надходжень від активу і або а) передала більшість ризиків і вигід, пов'язаних з активом, або б) передала контроль над активом без передачі або збереження більшості ризиків і вигід, пов'язаних з активом.
Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

"Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про сукупний дохід.
Кредито́р - громадянин або юридична особа, яка має підтверджені належними документами майнові вимоги до боржника.

"Фінансові зобов'язання списуються при їх погашенні, скасуванні або закінченні терміну права їх вимоги. Коли наявне фінансове зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором з суттєво відмінними умовами, або істотно змінюються умови наявного зобов'язання, така заміна або зміна показуються як списання з балансу наявного та прийняття нового зобов'язання з відображенням різниці відповідних балансових вартостей у звіті про сукупний дохід.
2.8. Знецінення не фінансових активів
На кожну звітну дату визначається наявність ознак знецінення не фінансових активів. Якщо такі виявлені, а також при необхідності перевірки можливого знецінення активу за рік, що завершився, керівництво визначає суму очікуваного відшкодування такого активу. Якщо вона менше його балансової вартості, то остання зменшується до рівня вартості відшкодування.
Збиток від зменшення триваючих видів діяльності знаходить своє відображення у фінансових результатах у складі категорій, відповідних функції знеціненого активу.
2.9. Грошові кошти і короткострокові депозити
Грошові кошти і короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають грошові кошти в банках і в касі і короткострокові депозити з первісним строком погашення 3 місяці або менше.
Депози́т (вклад) - грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі в валюті України чи в іноземній, банківських металах, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений термін зберігання чи без зазначення терміну (під відсоток або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Для цілей звіту про рух грошових коштів, грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошових коштів та короткострокових депозитів, згідно з визначенням вище, за вирахуванням непогашених банківських овердрафтів.
2.10. Торгова та інша кредиторська заборгованість
Торгова кредиторська заборгованість визнається, коли контрагент виконує договірні зобов'язання і вимірюється за амортизованою вартістю, використовуючи ефективну ставку відсотка.
2.11. Кредити і позики
Кредити і позики спочатку визнаються за справедливою вартістю за вирахуванням супутніх витрат. Надалі кредити і позики обліковуються за амортизованою вартістю; всі різниці між сумами грошових надходжень (за вирахуванням витрат на здійснення операції) і сумами погашень відображаються у звіті про прибутки і збитки в періоді, в якому кредити і позики випущені, використовуючи метод ефективної ставки відсотка. Кредити і позики класифікуються як поточні зобов'язання, якщо у Компанії немає безумовного права відкласти погашення зобов'язань не менше ніж на один рік після дати складання балансу.
Класифіка́ція (фр. , англ. classification походить від лат. classis - клас і facio - роблю) - система розподілення об'єктів (процесів, явищ) за класами (групами тощо) відповідно до визначених ознак. Інколи вживають термін категоризація у значенні «розподілення об'єктів на категорії».

2.13. Визнання та оцінка доходів
Доходи визнаються в тій сумі, в якій імовірне надходження економічних вигід Компанії, і в той же час сума таких вигід може бути надійно визначена. Дохід Компанія визнає одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. Дохід відображається в сумі справедливої вартості активів, які отримані або будуть отримані.
"Доходи визнаються в сумі грошових коштів або їх еквівалентів, одержаних чи передбачених до отримання. Однак у разі відстрочення надходження грошових коштів або їх еквівалентів, справедлива вартість винагороди може бути менше отриманої або очікуваної до одержання номінальної суми грошових коштів. Коли договір фактично являє собою фінансову операцію, справедлива вартість винагороди визначається дисконтуванням усіх майбутніх надходжень за допомогою ефективної ставки відсотку. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригується на величину пов'язаної з ним сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості. Сума такої заборгованості визнається витратами Компанії.
Виручка являє собою справедливу вартість проданих товарів і послуг за вирахуванням ПДВ, а також з урахуванням знижок.
(а) Виручка від реалізації товарів
Виручка від реалізації товарів (продукції) визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови
- Компанія перевела на покупця значні ризики та винагороди, пов'язані з володінням товарами;
- Компанія більше не бере участь в управлінні в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з правом володіння, і не контролює продані товари;
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- існує ймовірність того, що економічні вигоди, пов'язані з угодою, надійдуть в Компанію;
- понесені або очікувані витрати, пов'язані з угодою, можуть бути достовірно оцінити.
(б) Виручка від реалізації послуг
Виручка від реалізації послуг визнається, коли задовольняються всі перераховані нижче умови:
- сума виручки може бути достовірно оцінена;
- виникнення відповідного надходження економічних вигід, пов'язаних з операцією, є ймовірним;
- є можливість надійного вимірювання стадії завершеності операції за станом на звітну дату;
- є можливість надійного вимірювання витрат, понесених для здійснення угоди і витрат, необхідних для її завершення.
2.14. Визнання та оцінка витрат
Витрати визнаються Компанією, якщо виконуються наступні умови: сума витрат може бути надійно визначена, і виникає зменшення в майбутньому економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язань.
Витрати визнаються у тому звітному періоді, в якому визнано доходи, для отримання яких вони понесені, або тоді, коли стає очевидно, що дані витрати не призведуть до отримання будь-яких доходів, незалежно від часу фактичної виплати коштів чи іншої форми їх оплати, коли економічні вигоди від їх використання зменшилися або повністю спожиті.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигід протягом кількох звітних періодів, то витрати визначаються шляхом систематичного розподілу його вартості між відповідними звітними періодами.
Списання витрат майбутніх періодів проводиться рівномірно протягом періодів, до яких вони відносяться і, відповідно, протягом яких очікується отримання пов'язаної з ними економічної вигоди.
Витрати понесені у звітному періоді, але які відносяться до підготовки землі під посіви майбутніх звітних періодів, обліковуються у звітному періоді в складі статті "Незавершене виробництво", яка, в свою чергу, входить до складу статті "Запаси" звіту про фінансове положення.
2.15. Витрати за кредитами та позиками
Компанія капіталізує всі витрати за кредитами і позиками, які можуть бути безпосередньо віднесені до придбання, будівництва або створення кваліфікованого активу, як частина вартості цього активу. Коли Компанія займає грошові кошти на загальні цілі і надалі використовує їх для отримання кваліфікованого активу, сума витрат по кредитах і позиках визначається Компанією шляхом множення ставки капіталізації на суму витрат на такий актив. Ставка капіталізації являє собою середньозважену величину позикових коштів в рамках запозичень Компанії, що залишаються до погашення в ході звітного періоду, відмінних від коштів, отриманих безпосередньо в цілях отримання кваліфікованого активу.
Інші витрати на позики, в основному, відносяться на витрати в тому періоді, в якому вони виникли.
2.16. Податок на додану вартість (ПДВ)
Існує дві ставки податку на додану вартість: 20% - на імпорт і продаж товарів, робіт і послуг у межах України та 0% на експорт товарів та надання робіт і послуг за межі країни.
Експорт - вивіз із митної території країни за кордон товарів і послуг без зобов'язання їхнього зворотного повернення. Факт експорту фіксується в момент перетину товаром митного кордону, надання послуг та ін.

Податкове зобов'язання платника ПДВ нараховується протягом звітного періоду і виникає або на дату відвантаження товару замовнику, або на дату отримання платежу від клієнта в залежності від того, яка подія сталася раніше. Податковий кредит з ПДВ - це сума, на яку платник податку має право зменшити свої зобов'язання по ПДВ у звітному періоді. Право на кредит з ПДВ виникає або на дату здійснення платежу постачальнику, або на дату отримання товару в залежності від того, яка подія сталася раніше.
Різниця між податковим зобов'язанням і податковим кредитом є сумою ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню.
2.17. Умовні зобов'язання та активи
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності. Подібні зобов'язання розкриваються у примітках до фінансової звітності, за винятком випадків, коли ймовірний відтік ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є несуттєвим.
Умовні активи не визнаються у фінансовій звітності, але розкриваються у примітках до фінансової звітності в тій мірі, в якій ймовірно отримання Компанією економічних вигод.
2.18. Забезпечення
Забезпечення визнаються у фінансовій звітності Компанії, коли у неї є поточні юридичні або випливаючи з практики зобов'язання, що виникли в результаті минулих подій, для погашення яких, ймовірне, вибуття ресурсів, що втілюють економічні вигоди і сума зобов'язань може бути достовірно оцінена.
2.19. Оренда
Оренда класифікується як фінансова, коли, за умовами оренди, орендар бере на себе всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням відповідними активами. Вся інша оренда класифікується як операційна.
Активи, що утримуються за договорами фінансової оренди визнаються як активи Компанії за їх справедливою вартістю на дату початку оренди, або за поточною вартістю мінімальних орендних платежів. Відповідні зобов'язання перед орендодавцем відображаються в звіті про фінансовий стан як зобов'язання з фінансової оренди. Орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань, так щоб забезпечити постійну ставку на залишок зобов'язань. Витрати з фінансової оренди визнаються безпосередньо у звіті про сукупний дохід і класифікуються як фінансові витрати.
Доходи і витрати з операційної оренди визнаються у звіті про сукупний дохід, за методом рівномірних нарахувань протягом терміну відповідної оренди.
3. ІСТОТНІ СУДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ПРИПУЩЕННЯ
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на звітні суми доходів, витрат, активів і зобов'язань, і розкриття умовних зобов'язань, на кінець звітного періоду. Незважаючи на це, в зв'язку з невизначеністю щодо цих оцінок, реальні результати, враховані в наступних періодах можуть відрізнятися від цих оцінок.
Дана фінансова звітність включає оцінки керівництва щодо вартості активів, зобов'язань, сум доходів, видатків та визнання договірних зобов'язань. Ці оцінки, в основному, включають:
(а) Знецінення основних засобів
Відповідно до МСФЗ 36 "Знецінення активів" Компанія переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів (в основному основних засобів) для визначення ознак знецінення.
Компанія використовує модель стратегічного планування для розрахунку дисконтованих грошових потоків (використовуючи метод "вартості використання" як визначено в МСФЗ 36) і таким чином оцінює вартість відшкодування основних засобів.
Очікувані майбутні грошові потоки відображають довгострокові виробничі плани, складені на основі попереднього досвіду і ринкових очікувань.
Застосування МСФЗ 36 вимагає ґрунтовних суджень керівництва щодо оцінок і припущень, щодо майбутніх грошових потоків і коефіцієнта дисконтування. Враховуючи характер поточного глобального економічного оточення, подібні оцінки та припущення мають високий ступінь невизначеності.
Стандартна невизначеність (англ. standard uncertainty) u - невизначеність результату вимірювання, виражена як його стандартне (середнє квадратичне) відхилення.
Тому, інші подібні припущення можуть привести до результату, що може суттєво відрізнятися.
(б) Термін корисного використання основних засобів
Компанія визначає строки корисного використання, не рідше ніж один раз на рік, на кінець кожного фінансового року та, якщо очікуються відхилення від попередніх оцінок, зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки". Дані оцінки можуть мати істотний вплив на балансову вартість основних засобів і амортизаційні витрати протягом періоду.
(в) Резерв під сумнівну заборгованість
Компанія формує резерв під сумнівну заборгованість, щоб покрити будь-які потенційні збитки, що виникають у разі неплатоспроможності покупця.
Неплатоспромо́жність - нездатність виконувати фінансові зобов'язання у призначений термін за умов звичайної діяльності компанії.
При оцінці відповідності резерву сумнівних боргів керівництво враховує поточні економічні умови в цілому, терміни простроченої дебіторської заборгованості, попередній досвід при списанні зобов'язань, платоспроможність покупця і зміни в умовах оплати. Зміни в економіці, галузі або фінансовому становищі конкретного покупця можуть спричинити коригування суми резерву під сумнівну заборгованість, відображеної у фінансовій звітності.
4. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ ТА ПЕРЕГЛЯНУТИХ СТАНДАРТІВ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЙ
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації
Облікова політика Компанії відповідає політиці, яка застосовувалася у попередньому звітному періоду, за винятком таких нових Стандартів і Інтерпретацій, а також поправок до них які вступили в силу з 1 січня 2011 року:
- Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони", що вступила в силу 1 січня 2011 року.
- Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації", що вступила в силу 1 лютого 2010 року.
- Інтерпретація IFRIC 14 "Передплати щодо вимог про мінімальне фінансування", що вступила в силу 1 січня 2011 року.
Прийняття стандартів або інтерпретацій описано нижче:
Поправка до МСФЗ (IAS) 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" Рада з МСФЗ опублікувала поправку до МСФЗ (IAS) 24, яка роз'яснює визначення пов'язаної сторони. Нові визначення приділяють особливу увагу симетричності в частині відносин пов'язаних сторін. Поправка також роз'яснює обставини, в яких фізична особа або старший управлінський персонал впливають на відносини компанії з пов'язаною стороною. Крім того, поправка передбачає виключення з вимог по розкриттю інформації для угод з державою або компаніями, що контролюються, спільно контролюються тією ж державою, що і компанія - упорядник звітності, або на які ця держава має значний вплив. Застосування поправки не впливає на фінансове положення або фінансові результати діяльності Компанії.
Поправка до МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти: подання інформації"
Рада з МСФЗ опублікувала поправку, яка змінює визначення фінансового зобов'язання в МСФЗ (IAS) 32, таким чином, щоб дати можливість компаніям класифікувати певні випуски прав на акції, опціони і варіанти в якості інструментів капіталу. Ця поправка застосовується у разі, якщо такі права надаються на пропорційній основі всім власникам одного і того ж класу непохідних інструментів капіталу компанії з метою придбання фіксованої кількості власних інструментів капіталу компанії за фіксовану суму в будь-якій валюті. Поправка не мала впливу на фінансове положення або фінансові результати діяльності Компанії, оскільки у Компанії немає таких інструментів.
Поправка до
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12