Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка12/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Інтерпретації КТМФЗ (IFRIC) 14 "Передплати щодо вимог про мінімальне фінансування"
Поправка усуває небажані наслідки, коли відносно компанії застосовуються вимоги про мінімальне фінансування і компанія робить передплату з метою виконання цих вимог.
Інтерпретатор мови програмування (interpreter) - програма чи технічні засоби, необхідні для виконання інших програм, вид транслятора, який здійснює пооператорну (покомандну, построкову) обробку, перетворення у машинні коди та виконання програми або запиту (на відміну від компілятора, який транслює у машинні коди всю програму без її виконання).
Поправка дозволяє компанії визнавати передплату щодо вартості майбутніх послуг в якості пенсійного активу. Поправка не мала впливу на фінансове положення або фінансові результати діяльності Компанії, оскільки у Компанії немає таких передплат.
Стандарти і Інтерпретації, які були випущені, але ще не вступили в дію
Нижче наводяться стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії:
Для річних звітних періодів, що починаються з або після вказаної дати Стандарти і Інтерпретації
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 "Фінансова звітність: подання інформації" - "Представлення статей іншого сукупного доходу" 1 липня 2012 року
Поправка до МСФЗ (IAS) 12 "Податок на прибуток"
- "Відшкодування активів, що лежать в основі відстрочених податків" 1 січня 2012 року
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам" 1 січня 2013 року
МСФЗ (IAS) 27 "Окремі фінансові звіти" (в редакції 2011 р.) 1 січня 2013 року
МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані компанії та спільні підприємства" (в редакції 2011 р.
Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.
) 1 січня 2013 року
"Поправка до МСФЗ (IFRS) 7 ""Фінансові інструменти: розкриття інформації" -
""Вдосконалені вимоги щодо розкриття інформації про припинення визнання 1 липня 2011 року
МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти: класифікація та оцінка" 1 січня 2013 року
МСФЗ (IFRS) 10 "Консолідована фінансова звітність" 1 січня 2013 року
МСФЗ (IFRS) 11 "Угоди про спільну діяльність" 1 січня 2013 року
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про частки участі в інших компаніях" 1 січня 2013 року
МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої вартості" 1 січня 2013 року
Керівництво Компанії оцінює на даний момент вплив застосування МСФЗ (IFRS 9) "Фінансові інструменти", МСФЗ (IFRS) 13 "Оцінка справедливої ??вартості", поправки до МСФЗ (IFRS) 7 "Фінансові інструменти: Представлення інформації" і поправки до МСФЗ (IAS 12) "Податок на прибуток". Щодо інших Стандартів і Інтерпретацій керівництво Компанії припускає, що їх застосування не буде мати істотного впливу на фінансову звітність Компанії в майбутньому.
5. ВИРУЧКА
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ , виручка була представлена наступним чином:
2012
Виручка від реалізації послуг 22 631
22 631
6. Собівартість реалізованих послуг
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ загальні та адміністративні витрати були представлені наступним чином:
2012
Сировина та матеріали (18 464)
Заробітна плата та пов'язанні з нею витрати (2 839)
Амортизація (2 161)
Інші (2 311)
(25 775)
7. ЗАГАЛЬНІ ТА АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ загальні та адміністративні витрати були представлені наступним чином: 2012
Заробітна плата та пов'язанні з нею витрати (473)
Професійні послуги (421)
Розробка технічної документації (177)
Зв'язок (121)
Амортизація (146)
Інші (306)
(1 644)
8.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
ІНШІ ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ інші доходи/(витрати) були представлені наступним чином: 2012
Інші доходи: Дохід від надання нежитлових виробничих приміщень в оренду 4 583
Доходи від реалізації запасів 501
Фінансовий результат від операцій купівлі продажу валюти 31
Інші 686
5 801
Інші витрати:
Собівартість реалізованих запасів (157)
Інші (1 497)
(1 654)
4 147
9. ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ
За рік, що завершився 31 грудня 2012 року, фінансові витрати були представлені таким чином: 2012
Відсотки за кредитами і позиками (182) (182)
10. ВИТРАТИ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ
Витрати на заробітну плату ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ , були представлені наступним чином:
2012
Витрати на оплату праці (2 447)
Внески на соціальні заходи (905)
Витрати на створення резерву майбутніх виплат персоналу 40
(3 312)
2012 2011
Середньооблікова чисельність працівників 135 156
Витрати на заробітну плату вищого керівництва:
Загальна сума винагородження, отримана головним керівництвом Компанії ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ, склала 133 199 українських гривень (2011: 155 574 українських гривень).
11. ОПОДАТКУВАННЯ
Протягом 2012 року, Компанія обкладалися податком на прибуток за ставкою 21% (2011 :)
Податковий кодекс України передбачає поступове зниження ставки податку на прибуток протягом наступних років (з 21%, що діє з 1 січня 2012 року, до 16%, діючої з 1 січня 2014 року). Відстрочені податкові активи та зобов'язання станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 були оцінені на підставі ставки оподаткування, яка за очікуваннями буде використана в період, коли відбудеться реверс тимчасових різниць (Примітка 13).
Складові витрат з податку на прибуток за рік наступні:
2012
Поточні витрати з податку (60)
Реалізація / (нарахування) відстроченого податку (Примітка 13) (982)
(1 042)
Звірка витрат з податку на прибуток та результату бухгалтерського обліку, помноженого на встановлену законодавством ставку податку, виглядає таким чином:
2012
Прибуток / (збиток) до оподаткування: (823)
Витрати з податку на прибуток за ставкою 21% (2011: 23% -25%) 173
Вплив зміни ставки оподаткування 214
Вплив постійних різниць (1 429)
Разом витрати з податку на прибуток (1 042)
12. ВІДКЛАДЕНИЙ ПОДАТОК
Нижче наведені основні відстрочені податкові зобов'язання та активи, визнані Групою, і руху по них протягом звітного періоду:
Відкладений податок
Нижче наведені основні відстрочені податкові зобов'язання та активи, визнані Групою, і руху по них протягом звітного періоду: Звіт про сукупний дохід 31 грудня 2011 31 грудня 2012
Основні засоби (1 218) (975) (2 193)
Матеріально-виробничі запаси
Торгова та інша дебіторська заборгованість 87 8 95
Кредити та запозичення
Торгова та інша кредиторська заборгованість 77 (15) 62
Чисте відстрочене податкове
(Зобов'язання) / актив (1 053) (982) (2 035)
Накопичений податковий збиток (*)
Разом чисте відстрочене податкове
(Зобов'язання) / актив (1 053) (982) (2 035)
(*) Податкове законодавство України дозволяє зареєстрованим в країні компаніям податкові збитки поточного року переносити в наступні періоди. На суму таких збитків може бути зменшена можливий оподатковуваний прибуток.
13. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2012 року, 31 грудня 2011 основні засоби були представлені наступним чином:
Будівлі та споруди
Машини та устаткування
Транспортні засоби
Інструменти, прилади та інші основні засоби
Разом
Первісна вартість:
На 31 грудня 2011 року 31 329 14 086 4 175 283 49 873
Надходження 3 913 991 1 017 5 921
Трансфер (257) 257 -
Вибуття (613) (267) (3) (883)
На 31 грудня 2012 року 34 372 15 067 5 192 280 54 911
Накопичена амортизація:
На 31 грудня 2011 року (10 888) (5 344) (2 540) (223) (18 995)
Нарахування амортизації (1 304) (499) (481) (23) (2 307)
Вибуття 467 266 - 3 736
На 31 грудня 2012 року (11 725) (5 577) (3 021) (243) (20 566)
Залишкова вартість:
На 31 грудня 2011 року 20 441 8 742 1 635 60 30 878
На 31 грудня 2012 року 22 647 9 490 2 171 37 34 345
Послідовно аналізуючи зазначені згідно МСФЗ 36 "Знецінення активів" ознаки можливої наявності знецінення, необхідно зазначити наступне: активи Компанії нормально експлуатуються, знаходяться в доброму стані, обладнання своєчасно обслуговується. Таким чином, немає підстав вважати, що вартість комплексу активів знизилась більше, ніж передбачалось, виходячи з нормальних умов його експлуатації
14.
Комплексний (рос. комплексный, англ. complex, нім. komplex) - з'єднаний з будь-чим, складний; той, що являє собою комплекс будь-чого; комплексний розвиток економічних районів - планомірний, пропорційний розвиток господарства районів на основі оптимального поєднання галузей виробничої спеціалізації з галузями, що обслуговують виробництво й населення; комплексні сполуки - речовини, які утворенні сполученням двох або більше атомів, молекул або іонів.
Норма́льні умо́ви (скорочено н. у.) - значення тиску й температури, для яких заведено приводити результати фізичних і хімічних експериментів з метою спрощення порівняння між ними. IUPAC визначає нормальний тиск у 100,0 кПа і температуру 0 °C (273,15 К).
ТОРГОВА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, НЕТТО
Торгова дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 була представлена наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Торгова дебіторська заборгованість 2 005 1 515
Резерв під сумнівну заборгованість (501) (416)
1 504 1 100
Класифікація торгової дебіторської заборгованості за терміном виникнення станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року була представлена наступним чином: 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
До 6 місяців 2 005 1 368
Від 6 до 12 місяців - 147
Більше року -
2 005 1 515
15. АВАНСИ ВИДАНІ ТА ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Аванси видані станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 була представлена наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Аванси видані 725 966
Інша дебіторська заборгованість 114 2 767
839 3 733
16. ПОДАТКИ ДО ВІДШКОДУВАННЯ, ВІДМІННІ ВІД ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Податки до відшкодування, відмінну від податку на прибуток станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 була представлена наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
ПДВ до відшкодування 47 439
47 439
17. ГРОШОВІ ЗАСОБИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011, грошові кошти та їх еквіваленти були представлені таким чином:
"31 грудня 2012 року" "31 грудня 2011 року"
Грошові кошти в касі та їх еквіваленти 429 371
429 371
18. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року був представлений наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року Розмір статутного капіталу % Розмір статутного капіталу %
Учасник
ТОВ "Актив Менеджмент" - 0,00% 2 831 18,88%
ЗАТ "Боссем" - 0,00% 3 748 24,98%
ТОВ "Директ Інвестмент" - 0,00% 3 749 24,99%
Пелхем Сейлз Компани Лимитед - 0,00% 3 746 24,97%
CARLSBAD ENTERPRISES LTD 3 750 25,00% - 0,00%
RIGHTPORT TRADE LTD 3 441 22,94% - 0,00%
SIMEX PROJECTS LIMITED 3 441 22,94% - 0,00%
SWEDLUX TRADING LTD 3 441 22,94% - 0,00%
інші 927 6,18% 927 6,18%
15 000 100% 15 000 100%
19. Довгострокові позики
Станом на 31 грудня 2012 року и 31 грудня 2011 року, довгострокові позики були представлені наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Довгострокові позики 4 796 -
4 796 -
20. ТОРГОВА ТА ІНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Станом на 31 грудня 2012 року и 31 грудня 2011 року, торгова та інша кредиторська заборгованість була представлена наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Торгова кредиторська заборгованість 4 572 6 163
Інша кредиторська заборгованість 1 447 378
Резерв невикористаних відпусток 328 368 6 346 6 909
21. ПЕРЕДПЛАТИ ОДЕРЖАНІ ТА ІНШІ КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, передплати одержані та інші короткострокові зобов'язання були представлені наступним чином:
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Інші короткострокові зобов'язання 23 090 20 890
23 090 20 890
22.
Передпла́та, передопла́та - попередня плата (форма оплати) за що-небудь (товари та послуги); попереднє грошове забезпечення, а саме кошти платника, який за власним рішенням перераховує кошти на визначені відповідно до «Порядку розрахунково-касового обслуговування» рахунки для забезпечення сплати митних та інших платежів.
КОНТРАКТНІ ТА УМОВНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
(а) Економічна ситуація
Основна питома вага операційної діяльності Компанії здійснюється в Україні. Закони та інші нормативні акти, що впливають на діяльність підприємств в Україні, можуть підлягати змінам за невеликі проміжки часу. Як результат цього, активи та операційна діяльність Компанії можуть підлягати ризику в разі будь-яких несприятливих змін у політичному та економічному середовищі.
(б) Оподаткування
Внаслідок нестабільного економічного середовища в Україні податкові органи приділяють все більше уваги суб'єктам підприємницької діяльності.
Підприє́мництво, підприє́мницька дія́льність - самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку.
Пода́тки - це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і термінах, передбачених законодавством.
У зв'язку з цим, місцеве та загальнодержавне податкове законодавство постійно змінюються. Положення різних законодавчих та нормативно-правових актів не завжди чітко сформульовані і їх інтерпретація залежить від думки посадових осіб податкових органів та Міністерства фінансів. Нерідкі випадки розбіжності у думках між місцевими, регіональними та республіканськими податковими органами.
Респу́бліка (від лат. res publica - справа громади) - форма державного правління, за якої верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими законами повноваженнями; існує поділ влади на законодавчу, виконавчу, судову.
У відповідних нормативно-правових актах, законах, постановах існує режим штрафів та пені за заявлені чи виявлені порушення. Штрафні санкції включають конфіскацію спірної суми (за порушення законодавства), а також штрафи. Ці факти створюють податкові ризики, значно перевищуючі ризики в країнах з більш розвинутими податковими системами.
(в) Пенсійні та інші зобов'язання, пов'язані з виплатою заробітної плати співробітникам
Співробітники Компанії отримують пенсійне забезпечення від Пенсійного фонду, державної української організації, у відповідності з нормативними документами та законами України.
Конфіскація (майна або окремих предметів) - додаткове кримінальне покарання (у деяких країнах - «інший захід кримінально-правового характеру»), яке полягає у примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке належить засудженому на праві власності.
Пе́нсія - одноразова або регулярна грошова виплата (у розрахунку на місяць), яка призначається у встановленому державою порядку як захід матеріального забезпечення певних категорій осіб за принципами пенсійного страхування, загальнолюдської солідарності та субсидування.
Пенсійний фонд - термін, який об'єднує Державні пенсійні фонди та Недержавні пенсійні фонди які створюються відповідно до діючого законодавства, акумулюють страхові внески застрахованих осіб, що обліковуються на накопичувальних пенсійних рахунках та інвестуються з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб, пенсійні активи якого використовуються для оплати договорів страхування довічних пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, а у випадках, передбачених чинним законодавством - членам їхніх сімей чи спадкоємцям та на інші цілі, передбачені чинним законодавством.
Компанія зобов'язана відраховувати визначений відсоток заробітної плати до Пенсійного фонду з метою виплати пенсій. Єдиним зобов' язанням Компанії по відношенню до даного пенсійного плану є відрахування певного відсотку зарплати до Пенсійного фонду. Станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року Компанія не мала зобов'язань за додатковими пенсійними виплатами, медичним обслуговуванням, страховими чи іншими виплатами після виходу на пенсію перед своїми співробітниками чи іншими працівниками.
(г) Юридичні питання
У ході своєї звичайної господарської діяльності Компанія бере участь у судових розглядах та до неї висуваються різні претензії.
Станом на звітні дати Компанія не виступала стороною в жодному судовому процесі.
Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -
Правосуддя - самостійна галузь державної діяльності, яку здійснює суд шляхом розгляду і вирішення у судових засіданнях в особливій, встановленій законом, процесуальній формі цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ.

23. ПОВ'ЯЗАНІ СТОРОНИ
Для цілей даної фінансової звітності, сторона вважається пов'язаної, якщо одна компанія здатна контролювати іншу або має значний вплив на неї при прийнятті фінансових чи операційних рішень, що визначено МСБО 24 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін". При визначенні, чи є компанія пов'язаною стороною з Компанією, основна увага приділяється сутності відносин, а не їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть вступати в операції, що неприпустимі для непов'язаних сторін. Операції між пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які значно відрізняються від умов здійснення операції між непов'язаними сторонами. "31 грудня 2012 року" "31 грудня 2011 року"
Кредиторська заборгованість:
Компанії під загальним контролем - 3 810
- 3 810
Винагородження керівництва
Загальна сума винагородження, отримана головним керівництвом Компанії ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012 РОКУ, склала 133 199 українських гривень (2011: 155 574 українських гривень).
24. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
Управління ризиками відіграє важливу роль в операційній діяльності Компанії, яке здійснюється в ході постійного процесу оцінки та визначення рівнів ризику, та засновано на системі внутрішнього контролю. В ході процесу стратегічного планування, керівництво Компанії також оцінює ризики ведення діяльності, такі як зміна середовища, технології або зміна галузі. Основні ризики, властиві діяльності Компанії, включають кредитні ризики, ризик ліквідності та ринковий ризик. Керівництво Компанії розглядає і затверджує принципи управління кожним із зазначених ризиків.
а) Управління капіталом
Основна мета управління капіталом Компанії полягає у підтримці можливості продовження її діяльності і розширення бізнесу, а також максимізації доходу.
Капітал Компанії складається з власного капіталу, який належить засновнику, що включає в себе статутний капітал та нерозподілений прибуток, та позиковий капітал.
Компанія здійснює контроль за капіталом за допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості.
Протягом 2012 року не було змін у підході Компанії до управління капіталом. 31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Короткострокові позики 23 090 20 887
Всього чиста заборгованість 23 090 20 887
Всього капітал 900 2 765
Капітал та чиста заборгованість 23 989 23 652
Коефіцієнт фінансового важеля 96% 88%
б) Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.
Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.
Компанія не була схильна до валютного ризику станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, оскільки не мала жодних монетарних активів або зобов'язань деномінованих в іноземній валюті.
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами буде коливатися, внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе наступні ризики: валютний ризик, ризик зміни відсоткової ставки, інший ціновий ризик.
Ризик процентної ставки
Ризик зміни процентної ставки виникає внаслідок можливості того, що зміни в процентних ставках негативно вплинуть на майбутні грошові потоки або справедливу вартість фінансових інструментів.
Відсоткова ставка або ж но́рма проце́нта - кількісне вираження відсотків як економічної категорії. Розраховується як відношення річного доходу, отриманого на позичковий капітал, до суми наданого кредиту, помноженого на 100 відсотків.

24. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ
б) Ринковий ризик
Валютний ризик
Валютний ризик виникає внаслідок можливості того, що зміни курсів валют будуть здійснювати негативний вплив на майбутні грошові потоки чи справедливу вартість фінансових інструментів.
Компанія не була схильна до валютного ризику станом на 31 грудня 2012 року та 31 грудня 2011 року, оскільки не мала жодних монетарних активів або зобов'язань деномінованих в іноземній валюті.
в) Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик того, що Компанія не зможе виконати свої зобов'язання з виплат при настанні строку їх погашення у звичайних або непередбачених умовах.
З метою управління та мінімізації даного ризику, Компанія веде облік і аналіз вимог і зобов'язань у розрізі контрактних термінів погашення, які представлені в таблиці нижче.
Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2012 року представлені наступним чином:
До запитання До 6 місяців Від 6 до 12 місяців Разом
Фінансові активи
Торгова дебіторська заборгованість - 2 005 - 2 005
Разом 2 005 2 005
Фінансові зобов'язання
Короткострокові позики
Торгова та інша кредиторська заборгованість 4 572 4 572
Інші короткострокові зобов'язання - 23 090 - 23 090
Разом 27 661 27 661
Нетто позиція (25 657) - (25 657)
Договірні терміни погашення по фінансовим активам та зобов'язанням станом на 31 грудня 2011 року представлені наступним чином: До запитання До 6 місяців Від 6 до 12 місяців Разом
Фінансові активи Торгова дебіторська заборгованість 1 368 147 1 515
Разом - 1 368 147 1 515
Фінансові зобов'язання Короткострокові позики Торгова та інша кредиторська заборгованість 6 163 - 6 163
Інші короткострокові зобов'язання 20 890 - 20 890
Разом 27 053
Нетто позиція (25 685) 147 1 515
г) Кредитний ризик
Фінансові інструменти, за якими у Компанії може з'явитися значний кредитний ризик, представлені, в основному, торговою та іншою дебіторською заборгованістю, а також грошовими коштами та їх еквівалентами. Грошові кошти розміщуються в фінансових установах, які на період розміщення вважаються достатньо надійними. Керівництво застосовує кредитну політику та здійснює постійний контроль за схильністю до кредитного ризику.
Компанія створює резерв на суму дебіторської заборгованості, термін сплати якої настав, наступним чином:
Кількість днів прострочення % нарахування
До 180 днів 25%
181-365 днів 50%
більше 365 днів 100%
В наступній таблиці представлений максимальний розмір кредитного ризику за компонентами балансу. Максимальний розмір ризику представлений у загальній сумі, не враховуючи вплив зниження ризику внаслідок використання генеральних угод про взаємозалік та угод про надання забезпечення.
31 грудня 2012 року 31 грудня 2011 року
Торгова дебіторська заборгованість 2 005 1 515
Загальний розмір кредитного ризику 2 005 1 515
Рух резерву під сумнівну заборгованість протягом звітного періоду було представлено наступним чином: 2012
Сальдо на 1 січня (416)
Нарахування резерву (86)
Сальдо на 31 грудня (501)
25. СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ
Справедлива вартість - це сума грошових коштів, на яку фінансовий інструмент може бути обміняний в ході поточних операцій (відмінною від вимушеного продажу або ліквідації) між зацікавленими сторонами і яка найкращим чином може бути підтверджена ринковим котируванням. Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизаційною вартістю, оцінюється шляхом дисконтування майбутніх грошових потоків, очікуваних до одержання згідно з чинними контрактами, за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для Компанії, для подібних фінансових інструментів з аналогічним терміном погашення. Керівництво вважає, що балансова вартість фінансових активів та зобов'язань приблизно дорівнює їх справедливій вартості.
26. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ
Розширення бізнесу
Після звітного періоду суттєвих подій не відбувалось.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12