Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Титульний аркуш

Титульний аркуш




Сторінка2/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності(*)


Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Право на вiдкриття та експлуатацiю митного лiцензiйного складу на територiї України

5000/086СВ-0862

23.04.2003

Державна митна служба України

Термiн дiї лiцензiї не обмежений

Опис

Товариство не планує достроково припиняти дію лiцензiї.

Посередницька діяльність митного брокера

АВ № 481837

05.10.2009

Державна митна служба України

23.09.2014

Опис

Товариство не планує достроково припиняти дію лiцензiї та планує продовжити iї дiю ліцензії по закiнченнi термiну дiї чинної лiцензiї.

Діяльність митного брокера

АГ № 594464

21.10.2011

Державна митна служба України

23.09.2014

Опис

Товариство не планує достроково припиняти дію лiцензiї та планує продовжити iї дiю ліцензії по закiнченнi термiну дiї чинної лiцензiї.

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII




4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Компанія КАРЛСБАД ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED)

HE 94645

Кіпр, 6000, Одеська, д/в, Larnaca, Petra Health Retreat Zygi

24,999997

Компанія РАЙТПОРТ ТРЕЙД ЛТД (RIGHTPORT TRADE LTD)

6784742

United Kingdom, W1G9J, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

22,940600

Компанія СІМЕКС ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД (SIMEX PROJECTS LIMITED)

6784742

United Kingdom, W1G9J, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

22,940600

Компанія СВЕДЛЮКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (SWEDLUX TRADING LTD)

7005983

United Kingdom, W1G9, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

22,940600

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

10 юридичних осіб та 6715 фізичних осіб

ДВ, 000000, 01.01.1900, д/в

6,178200

Усього

100,000000

* не обов'язково для заповнення



Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII




5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу у звiтному роцi становила - 131 особа, у порівнянні з минулим роком чисельність зменшилась на 26 осіб.


Середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом - відсутні, у порівнянні з минулим роком чисельність зменшилась на 10 осіб.
Працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - відсутні, у порівнянні з минулим роком чисельність не змінилась.
Чисельність - одна з ключових характеристик популяцій, їхня емерджентна властивість, показник рясноти популяції певного виду організмів (або групи видів) у певному оселищі, угрупованні, біотопі або екосистемі.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].
Робочий час - це установлений законодавством відрізок календарного часу, протягом якого працівник відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку, графіка роботи та умов трудового договору повинен виконувати свої трудові обов'язки.

Фонд оплати праці у звітному році склав 2370 тис.
Заробі́тна пла́та, скорочено зарплата (також заробітна платня, зарплатня) - винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.
грн., у порiвняннi з попереднiм роком фонд оплати праці зменшився на 850 тис. грн. Зменшення витрат на оплату працi пов'язане із зменшенням кількості працюючих та зниження розміу заробітної платні.
Сучасна кадрова полiтика товариства спрямована на ринковi умови господарювання. Головна її мета полягає в забезпеченнi нинi i в майбутньому кожного робочого мiсця, кожної посади персоналом вiдповiдних професiй та спецiальностей i належної квалiфiкацiї.
Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).
Майбутнє - суб'єктивна з людського погляду й об'єктивна з погляду стороннього спостерігача часова категорія сприйняття реальності, яка характеризується комплексом явищ і подій, що не здійснились і не відбулися відносно об'єкта, який перебуває в більш ранньому часі.
Досягнення кiнцевої мети кадрової полiтики Товариством передбачатє виконання таких основних функцiй: розробка i корекцiя стратегiї формування та використання трудового потенцiалу вiдповiдно до змiн в умовах господарювання; набiр та формування необхiдних категорiй персоналу ; пiдготовка персоналу до вiдповiдної професiйної дiяльностi (виробничо-технiчне учнiвство, загальна професiйна пiдготовка, пiдвищення квалiфiкацiї, просування на службi); оцiнка персоналу; мотивацiя дотримання належного режиму трудової дiяльностi та високої продуктивностi працi; постiйний монiторинг безпеки працi; забезпечення соцiальної захищеностi персоналу товариства. Цi та деякi iншi функцiї реалiзуються службою персоналу у тiснiй спiвпрацi з керівником.
Керівни́к, також мéнеджер - найманий робітник, зайнятий професійною організаторською діяльністю в органах керування підприємства, фірми, установи, наділений суб'єктом власності визначеними повноваженнями.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII




6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента



6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1963

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит"

6.1.8. Опис

Голова Правління має такі повноваження: 1) без довіреності представляє інтереси Товариства та діє від його імені; 2) скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них, призначає секретаря засідання Правління з метою ведення протоколу засідання Правління і несе відповідальність за достовірність протоколу;
Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.
Секрета́р (фр. secretaire, від лат. secretarius - учасник таємних нарад) Службовець, що відає листуванням установи, організації або окремої особи. Особа, що веде протокол зборів, наради, засідання. Виборний керівник партійної або іншої громадської організації чи їхнього керівного органу.
Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.
Правлі́ння - колегіальний виконавчий орган акціонерного товариства або іншої колективної особи.
Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.
Поря́док де́нний - це список запланованих подій на нарадах в порядку виконання. Зазвичай включає один або більше пунктів (тем) дискусії. Може, але не зобов'язаний, включати конкретний час кожної події.
3) розподіляє обов'язки між членами Правління; 4) визначає порядок скликання і проведення засідань Правління; 5) підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень Статуту; 6) забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством; 7) забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Компете́нція (лат. competentia, від compete - взаємно прагну; відповідаю, підходжу) - сукупність предметів відання, завдань, повноважень, прав і обов'язків державного органу або посадової особи, що визначаються законодавством.
Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
Колекти́вний до́гові́р - угода, яка укладається між власником або уповноваженим органом (особою) і одним або кількома профспілковими чи іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
Трудовий колектив - усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності підприємства (установи, організації) на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
8) затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства; 9) наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства; 10) в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
Розпоря́дження: Розпорядження (також право розпоряджання, лат. ius abutendi) - одна з правомочностей власника (нарівні з володінням і користуванням). Можливість визначати фактичну і юридичну долю речі.
Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.
Доручення - договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) какакшки ї. Часто на підставі договору доручення видається довіреність, наприклад, у формі письмового повідомлення, за яким організація чи окрема особа надає право іншій особі від її імені здійснювати певні правочини або отримувати матеріальні цінності.
11) на засіданнях Загальних зборах представляє Правління; 12) контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства; 13) розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності; 14) визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;
Звільнення - в трудовому праві припинення трудових відносин між працівником і роботодавцем.
Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
Догові́р підря́ду - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.
15) самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження; 16) затверджує номенклатуру Товариства; 17) вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому Правлінням чи іншими органами управління Товариства та/або необхідні для досягнення статутних цілей. 18) відкриває рахунки в банківських установах.
Відря́дження - поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства, установи, організації для виконання службового доручення поза місцем постійної роботи.
Відпу́стка - час відпочинку, який обчислюється в календарних днях і надається працівникам із збереженням місця роботи і заробітної плати.
Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.
19) укладає від імені Товариства правочини (договори), якщо сума такого правочину (договору) не перевищує 800 000,00 (вісімсот тисяч) гривень (якщо інше не буде передбачено рішенням Наглядової ради).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28079,49 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував.
Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.
Винагоро́да - цінності, які отримує особа в обмін на послуги (роботи), які вона надала (виконала) для іншої особи. Зазвичай складається з грошової винагороди, яка часто називається розрахунки або заробітна плата.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Голова правлiння СП ТОВ "Дунай-Транзит". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада

Перший заступник голови Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хмелевський Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ"

6.1.8. Опис

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;
Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.
Бі́знес-план (англ. Business plan) - це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Він складається для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства.
Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.
Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;
Представни́цтво 1 - правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.
Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.
11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.
14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
Символіка - сукупність символів, які використовуються певною групою осіб, організацією, громадським чи політичним утворенням, державою тощо.
15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);
Ауди́т (лат. audit - слухати) - перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів.
Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.
16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
Кошторис - затверджений у встановленому порядку або прийнятий належним чином фінансово-плановий документ, який містить відповідні статті і суми витрат коштів на утримання органів державної влади, установ та організацій; на виробничу діяльність, капітальне будівництво тощо.
18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
Тео́рія рі́шень - царина досліджень, яка математичними методами досліджує закономірності вибору людьми найвигідніших із можливих альтернатив і має застосування в економіці, менеджменті, когнітивній психології, інформатиці та обчислювальній техніці.
22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
Контрагент (лат. contrahens - торговельна угода; contra проти + agens чинний; con-trahere взаємно протистояти) - одна із сторін договору у цивільно-правових відносинах.
24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28146,25 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Перший заступник Голови правлiння, Директор ВАТ "ОПХ".
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Луньов Анатолiй Ростиславович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1978

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Начальник стивідорної служби ВАТ "ОПХ"

6.1.8. Опис

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 26821,03 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Начальник стивідорної служби ВАТ "ОПХ". Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада

Член правлiння, головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Булик Iгор Вiталiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КК, 287320, 27.05.1999, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1972

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси

6.1.8. Опис

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 28275,93 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. Попереднi посади: Головний бухгалтер ДПА у Жовтневому районi м. Одеси. Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Романенко Ася Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод"

6.1.8. Опис

До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Зокрема до компетенції Правління належить:
1) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління; 2) розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами; 3) розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності; 4) забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами; 5) розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями та/або внутрішніми Положеннями про фонди Товариства у разі їх затвердження; 6) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; 7) складання та подання квартальних та річних звітів на розгляд Загальних зборів; 8) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання; 9) призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників; 10) встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства; 11) призначення осіб, які беруть участь у колективних переговорах з трудовим колективом як представники Правління; 12) з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання уповноваженим особам (у тому числі - незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства; 13) подання до Загальних зборів пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах; 14) затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження; 15) затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту); 16) затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства; 17) координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань; 18) затвердження тарифів на послуги Товариства та встановлення цін з інших напрямків діяльності Товариства; 19) винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань; 20) призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; 21) розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними; 22) прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства; 23) визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину); 24) затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав; 25) розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними (окрім тих рішень, які відповідно до повноважень приймаються іншими органами Товариства).
Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 21875,95 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 7 років. Попереднi посади: Юрисконсульт - начальник юридичного вiддiлу ВАТ "Одеський ливариний завод".
Юрисконсульт (лат. juris-consultus - правознавець, юридичний радник) - штатний працівник юридичної особи, що забезпечує дотримання законодавства, як організацією, так і по відношенню до організації з боку інших учасників правовідносин.
Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.




6.1.1. Посада

Корпоративний секретар

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Довгаль Наталя Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ДВ, 000000, 01.01.1900, д/в

6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища економічна

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Інвест-М"

6.1.8. Опис

З метою забезпечення взаємодії Товариства з акціонерами та/або інвесторами може створюватись посада корпоративного секретаря. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням Голови Наглядової ради. Робота корпоративного секретаря оплачується за цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом).
Інвестор - людина чи комерційна установа, яка вкладає гроші та/або інші активи з метою їхнього збереження та примноження. На відміну від споживання чи витрати, інвестування має на меті передусім віддачу.
Трудови́й догові́р - угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом (далі власник), за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою з підпорядкуванням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник - виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін. Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.
Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою Правління. Повноваження корпоративного секретаря визначаються рішенням Наглядової ради і зазначаються в Положенні про корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради. Корпоративний секретар Товариства, у разі його призначення, може виконувати функції секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства, а також, за рішенням Наглядової ради Товариства, забезпечувати діловодство у Товаристві та зберігання і надання для ознайомлення документів, якими оформлені рішення органів Товариства.
Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.
Діловодство (документаційне забезпечення управління) - діяльність окремих працівників або підрозділів щодо створення документаційно-інформаційної бази на різних носіях для використання управлінським апаратом у процесі реалізації його функцій у процесі здійснення управління підприємством.

Розмiр виплаченої заробітної плати в звiтному перiодi склав 14400,00 грн. Винагороду в будь-якiй iншiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Зміни у складі посадових осіб у звітному періоді не відбувались. Стаж керiвної роботи - 18 років. Попереднi посади: директор ТОВ "Інвест-М". Посадова особа обіймає посаду директор ТОВ "Інвест-М" (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г).




6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iрклiєнко Юрiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ, 718014, 28.12.2005, Дарницький РУГУМВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

головний бухгалтер ВАТ "ВіЕйБі Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент"

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Голови Наглядової ради.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. Попереднi посади: головний бухгалтер ВАТ "ВіЕйБі Банк", директор ТОВ "Директ Iнвестмент". Посадова особа обіймає посаду Директор ТОВ "Директ Iнвестмент", м. Київ, площа Солом'янська, 2.




6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Пашинцева Олена Вікторівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 707416, 10.07.2001, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1966

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ „Пента”.

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Пента". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д).




6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Іващенко Олег Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 077303, 07.09.1995, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві

6.1.4. Рік народження**

1969

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

голова Правління ЗАТ „Боссем”.

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ЗАТ "Боссем". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 А).




6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Роскіна Діана Геннадіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 062830, 28.11.1995, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

начальник управління ТОВ „ДжиДиСи”.

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
Фіна́нсова зві́тність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
Нормати́вно-правови́й а́кт - офіційний письмовий документ, прийнятий уповноваженими фізичними особами у визначеній законодавством формі та за встановленою законодавством процедурою, спрямований на регулювання суспільних джерел права що містить норми права, має неперсоніфікований характер і розрахований на неодноразове застосування.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Матеріальні цінності - речі, що мають певну цінність у вигляді майна, предметів, товарів.
7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Голови Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 7 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник управління ТОВ "ДжиДиСи". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г).




6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акулова Марина Євгеніївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 720209, 08.08.2001, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві

6.1.4. Рік народження**

0

6.1.5. Освіта**

Фізична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора „Представництво ЮКепітал Партнер Холдинг Лімітед”.

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 1 рік. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: заступник директора "Представництво ЮКепітал Партнер Холдинг Лімітед". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Г). Фізична особа не надала згоди на розголошення та розкриття особових данних.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.





6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тимошко Галина Володимирівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 415347, 07.02.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві,

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ „Бауман Трейд”.

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 16.04.2012р.) посадову особу звільнено з посади Члена Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "Бауман Трейд". (м. Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 Д).




6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Немировський Сергій Ігорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 117444, 16.05.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

11

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця"

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Рішення Ревізійної комісії від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) обрано Головою Ревізійної комісії. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Попереднi посади: заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця". Посадова особа обіймає посаду заступник Директора ТОВ "ПІГ "Столиця" (м. Київ, Бровари, вул. Кутузова, 57).




6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крамар Олександр Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 012929, 06.07.1995, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ТОВ "Світ природи"

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 2 рокiв. Попереднi посади: керуючий справами ТОВ "Світ природи". Посадова особа обіймає посаду заступник директора ТОВ "Світ природи" (м. Київ, пров. Георгіївський буд. 5).




6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кутлієва Людмила Халлиївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 317364, 20.01.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1982

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Бухгалтер ТОВ "Ербек"

6.1.8. Опис

Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства та обирається Загальними зборами. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, Ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; 4) дотримання Правлінням наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) умови зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства; 8) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 9) дотримання інших вимог законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Ревізійної комісії, строком на 3 роки. Стажу керiвної роботи не має. Попереднi посади: Бухгалтер ТОВ "Эрбек". Посадова особа обіймає посаду Бухгалтер ТОВ "Ербек" (м. Київ, вул. Предславинська, 28).




6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крикривцев Володимир Іванович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 914649, 02.07.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Світ природи"

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
Контракти (рос. Контракты) - в минулому український журнал, що друкувався з 1990 по 2014 рік. До 2000 року журнал друкувався українською мовою як Галицькі Контракти, а з починаючи з 2000 і по 2014 російською та українською мовами під назвою Контракти та Контракты.
10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
Ймові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) - числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів. Імовірність є основним поняттям розділу математики, що називається теорія імовірностей.
19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
Контро́льний паке́т а́кцій - відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», 50 і більше відсотків простих акцій товариства (ст. 65 Закону). В економічній теорії під К.п.а. розуміється частина акцій, зосереджена в руках одного власника, яка дає можливість здійснювати фактичний контроль над акціонерним товариством.
22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг;
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Іннова́ція - ідея, новітній продукт в галузі техніки, технології, організації праці, управління, а також у інших сферах наукової та соціальної діяльності, засноване на використанні досягнень науки і передового досвіду, є кінцевим результатом інноваційної діяльності.
24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів.
Основні́ за́соби (ОЗ) - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва чи поставки товарів, надання послуг, здачі в оренду іншим особам чи для виконання адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше одного року, або одного оборотного періоду.
32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Рішення Наглядової ради від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) обрано Головою Наглядової ради. Стаж керiвної роботи - 20 рокiв. Попереднi посади: заступник Директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції".
Репроду́кція (лат. re- префікс, що означає зворотню або повторну дію і лат. produco - створюю) - відтворення.
Посадова особа обіймає посаду директора ТОВ "Світ природи" (м. Київ, пров. Георгіївський буд. 5).




6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нікольчук Олег Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО, 084627, 17.06.1999, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві

6.1.4. Рік народження**

1973

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

5

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

заступник директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції"

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; 24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів. 32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень.
Винагороду в будь-якiй формi не отримував. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - 5 років. Попереднi посади: заступник Директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції". Посадова особа обіймає посаду заступник директора ДП "Інститут Генетики і Репродукції" (м. Київ, вул. Зоологічна, 3Д).




6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Петренко Лариса Степанівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН, 523294, 11.09.1997, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві

6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

1

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

директор ТОВ "Респектсервіс"

6.1.8. Опис

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, положенням про Наглядову раду та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління. До виключної компетенції Наглядової ради належить: 1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, пов'язаних з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів; 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства; 8) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління; 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління; 11) обрання реєстраційної комісії, для проведення реєстрації акціонерів на Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених законом; 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях підприємств, про заснування інших юридичних осіб; 16) вирішення питань, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках,передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства"; 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов відповідного договору, встановлення розміру оплати його послуг; 20) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов відповідних договорів, встановлення розміру оплати їх послуг; 21) надсилання акціонерам Товариства пропозицій про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; 22) затвердження річних звітів, які подають Правління та Ревізійна комісія; 23) аналіз дій Правління, щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, інноваційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг; 24) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; 25) внесення пропозицій до Загальних зборів щодо розподілу прибутку та покриття збитків; 26) прийняття рішення щодо політики Товариства з виплати дивідендів та визначення розмірів виплати дивідендів для затвердження на Загальних зборах; 27) виконання функцій та доручень, переданих Наглядовій раді Загальними зборами. 28) погодження на укладення Головою Правління від імені Товариства правочинів (договорів), ціна яких перевищує 800 000,00 гривень. 29) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, договорів поруки, застави та інших договорів, згідно з якими Товариство бере на себе виконання зобов'язань за третіх осіб. 30) погодження на укладення Головою Правління, незалежно від суми, кредитних договорів, договорів лізингу. 31) погодження на укладення Головою Правління договорів відчуження нерухомості та інших основних засобів. 32) погодження на укладення Головою Правління договорів оренди (найму), позички (користування), лізингу нерухомості та інших основних засобів на строк більше 1 року та/або якщо сума цих договорів перевищує 800 000,00 гривень.
Винагороду в будь-якiй формi не отримувала. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2012р. (протокол б/н від 26.04.2012р.) посадову особу призначено на посаду члена Наглядової ради, строком на 3 роки. Стаж керiвної роботи - __ рокiв. Попереднi посади: директор ТОВ "Респектсервіс". Посадова особа обіймає посаду директор ТОВ "Респектсервіс" (АРК, м. Ялта, смт. Кореіз, Севастопольське шосе буд. 45).
Севасто́поль (крим. Aqyar, рос. Севастополь, у 1783–1784 та 1797–1826 роках - Ахтіар, старогрецьке Херсонес, давньоруське Корсунь) - портове місто в Україні. Місто зі спеціальним статусом, розташоване на південному заході Кримського півострова, на узбережжі численних (понад 30) бухт Чорного моря, найголовніша та найбільша з яких - Севастопольська, де розташовані головна база для військово-морських флотів та крупні порти. Із заходу та півдня омивається водами Чорного моря. На території регіону беруть початок усі три пасма Кримських гір (Зовнішнє, Внутрішнє та Головне). Один із 27 адміністративних регіонів України. З березня 2014 року місто фактично знаходиться під російською окупацією, що практично підтверджує Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про підтримку територіальної цілісності України.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII



1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12



  • 4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість
  • 5. Інформація про чисельність працівників
  • 6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
  • Правління