Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка3/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Голова правлiння

Кушнiр Олександр Миколайович

КМ, 210033, 20.02.2004, Київським РВ ОМУУМВС України в Одеськiй областi
0

0,000000

0

0

0

0

Перший заступник голови Правлiння

Хмелевський Iгор Миколайович

КК, 455109, 29.03.2000, Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0

0,000000

0

0

0

0

Член правлiння

Луньов Анатолiй Ростиславович

КЕ, 007635, 05.07.1995, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
0

0,000000

0

0

0

0

Член правлiння, головний бухгалтер

Булик Iгор Вiталiйович

КК, 287320, 27.05.1999, Суворовським РВ ОМУ УМВС України в Одеськiй областi
0

0,000000

0

0

0

0

Член правлiння

Романенко Ася Миколаївна

КМ, 346182, 30.01.2006, Комiнтерновським РВ УМВС України в Одеськiй областi
0

0,000000

0

0

0

0

Корпоративний секретар

Довгаль Наталя Миколаївна

ДВ, 000000, 01.01.1900, д/в
0

0,000000

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Iрклiєнко Юрiй Петрович

МЕ, 718014, 28.12.2005, Дарницький РУГУМВС України в м. Києвi

23.09.2004

40

0,000067

40

0

0

0

Член Наглядової ради

Пашинцева Олена Вікторівна

СО, 707416, 10.07.2001, Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Іващенко Олег Іванович

СН, 077303, 07.09.1995, Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Роскіна Діана Геннадіївна

СН, 062830, 28.11.1995, Мінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Акулова Марина Євгеніївна

СО, 720209, 08.08.2001, Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Тимошко Галина Володимирівна

СН, 415347, 07.02.1997, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві,
0

0,000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Немировський Сергій Ігорович

СН, 117444, 16.05.1996, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Крамар Олександр Олександрович

СН, 012929, 06.07.1995, Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Кутлієва Людмила Халлиївна

СО, 317364, 20.01.2000, Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Голова Наглядової ради

Крикривцев Володимир Іванович

СО, 914649, 02.07.2002, Шевченківським РУ ГУ МВС України в місті Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нікольчук Олег Володимирович

СО, 084627, 17.06.1999, Харківським РУГУ МВС України в м. Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Петренко Лариса Степанівна

СН, 523294, 11.09.1997, Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві
0

0,000000

0

0

0

0

Усього

40

0,000067

40

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Компанія КАРЛСБАД ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД (CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED)

HE 94645

Кіпр, 6000, Одеська, д/в, Larnaca, Petra Health Retreat Zygi

23.03.2012

14999998

24,999997

14999998

0

0

0

Компанія РАЙТПОРТ ТРЕЙД ЛТД (RIGHTPORT TRADE LTD)

6784742

United Kingdom, W1G9J, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

23.03.2012

13764369

22,940615

13764369

0

0

0

Компанія СІМЕКС ПРОДЖЕКТС ЛІМІТЕД (SIMEX PROJECTS LIMITED)

6784742

United Kingdom, W1G9J, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

23.03.2012

13764369

22,940615

13764369

0

0

0

Компанія СВЕДЛЮКС ТРЕЙДІНГ ЛТД (SWEDLUX TRADING LTD)

7005983

United Kingdom, W1G9J, Одеська, д/в, London, 48, Queen Anne Street

23.03.2012

13764369

22,940615

13764369

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

56293105

93,821842

56293105

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
8. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

чергові

позачергові

(*)

X
Дата проведення

26.04.2012

Кворум зборів **

93,850000

Опис

Порядок денний загальних зборів акціонерів:
1.
Загальні збори - це зібрання, на яке скликаються всі члени спільноти для прийняття рішень з питань самоорганізації спільноти. Також вищий керівний орган організацій, створених спільнотами.
Про обрання лічильної комісії зборів.
2. Про порядок проведення зборів.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2011 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішень за наслідками розглядів звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.
7. Припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Затвердження умов контрактів з головою та членами Наглядової ради товариства, встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради та визначення особи, уповноваженої на підписання контрактів з членами Наглядової ради.
9. Припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії товариства.
10. Щодо припинення повноважень лічильної комісії зборів.
За розглядом питань порядку денного прийнято рішення:
1. Повноваження лічильної комісії передати зберігачу ТОВ "Інвест-М", у зв'язку з чим укласти відповідну угоду з ТОВ "Інвест-М", істотними умовами такого договору є: вартість наданих послуг -100,00 грн.
Голосували; "ЗА" - 99,989952%, "ПРОТИ" - 0,005284%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000463%, не приймало участі у голосуванні - 0,0042993% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
2. Запропонований порядок проведення та секретар зборів - затверджені. Згідно ст. 54 Закону України "Про акціонерні товариства" та рішення Наглядової ради від 28 лютого 2012 року головує на зборах голова Наглядової ради -Ірклієнко Ю.П. Обрано секретарем зборів - Довгаль Н.М.
Голосували: "ЗА" - 99,97410%, "ПРОТИ" - 0,004169%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000905%, не приймало участі у голосуванні - 0,020816% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
3. Річний звіт ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2011 рік - затверджений.
Голосували: "ЗА" - 99,97403%, "ПРОТИ" - 0,022066%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001214%, не приймало участі у голосуванні - 0,002681% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
4. Збитки, отримані Товариством у 2011 році у розмірі 2 568 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.
Голосували: "ЗА" - 99,97672%, "ПРОТИ" - 0,01836%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001060%, не приймало участі у голосуванні - 0,003858% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" за 2011 рік - затвердити.
Голосували: "ЗА" - 99,97347%, "ПРОТИ" - 0,01851%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,005027%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
6. - Звіт Наглядової ради за 2011 рік - затвердити, звіт Правління за 2011 рік - затвердити, - Додаткові доручення Наглядовій раді, Ревізійні комісії та Правлінню, окрім таких, що передбачені Статутом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинним законодавством України - відсутні.
Голосували: "ЗА" - 99,97362%, "ПРОТИ" - 0,02191%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00147%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
7. Наглядову раду минулого скликання у складі: голова Ради - Ірклієнко Ю.П., члени ради - Пашинцева О.В., Іващенко О.І. - відкликати,
Голосували: "ЗА" - 99,99214%, "ПРОТИ" - 0,0039%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,000958%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Обрати до складу Наглядової ради - Крикривцева В.І., Нікольчук О.В., Петренко Л.С.,
- термін дії повноважень Наглядової Ради нового скликання - З роки, голова Наглядової ради має бути обраний на першому засіданні Ради серед її членів.
Голосували: (кумулятивне голосування)
- Крикривцев В.І. - 112 662 410 голосів,
- Нікольчук О.В. - 112 589 366 голосів,
- Петренко Л.С. - 112 589 420 голосів,
- Ірклієнко Ю.П.
Голосування - процес прийняття рішення групою людей (зборами, електоратом), при якому загальна думка формулюється шляхом підрахунку голосів членів групи. Голосуванню зазвичай передує обговорення. Альтернативними формами прийняття рішення є вироблення консенсусу або жеребкування.
- 2 484 голоси,
- Пашинцева О.В. - 1 682 голоси,
- Іващенко О.І. - 3 364 голоси.
8. - Умови контрактів з новими членами Наглядової ради - затверджені,
- особа, уповноважена на підписання контрактів - голову Правлінні Кушніра О. М. - затверджена.
Голосували: "ЗА" - 99,973921%, "ПРОТИ" - 0,01814%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00495%, не приймало участі у голосуванні - 0,002983% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
9. Ревізійну комісію минулого скликання у складі: голова комісії - Роскіна Д.Г., члени комісії - Тимошко Г.В., Акулова М.Є. - відкликати.
Голосували: "ЗА" - 99,97398%, "ПРОТИ" - 0,00403%, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,00116%, не приймало участі у голосуванні - 0,02081% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Обрати до складу Ревізійної комісії - Немировського С.І., Крамар О.О., Кутліеву Л.Х.,
- термін дії повноважень Ревізійної комісії нового скликання - 3 роки, голова Ревізійної комісії має бути обраний на першому засіданні комісії серед її членів.
Голосували: (кумулятивне голосування)
- Немировський С.І. - 112 601 482 голоси,
- Крамар О.О. - 112 590 960 голосів,
- Кутліева Л.Х. - 112 591 252 голоси,
- Роскіна Д.Г. - 3 091 голос,
- Акулова М.Є. - 3 961 голос,
- Тимошко Г.В. - 3 182 голоси.
10. У зв'язку із вичерпаним переліком питань порядку денного повноваження лічильної комісії припинити
Голосували: "ЗА" - 99,9958%, "ПРОТИ" - 0 %, "УТРИМАЛИСЬ" - 0,001%, не приймало участі у голосуванні - 0,00313% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
Особа, що подавала пропозиції до переліку питань порядку денного - Голова Наглядової ради Ірклієнко Ю.П.
Пропозицiй щодо змiни або доповнень до порядку денного з боку акцiонерiв не надходило.
Позачергові загальні збори у звітному періоді не скликались.

* Поставити помітку 'Х' у відповідній графі.


** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ПРОФАУДИТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

36921215

Місцезнаходження

Україна, 65033, Одеська, Малиновський, м.Одеса, вул. Василя Стуса 2/1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4347

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.03.2010

Міжміський код та телефон

(048) 734-01-39

Факс

734-01-39

Вид діяльності

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту

Опис

За звiтний перiод змiна особи послугами, якої користується емiтент не вiдбулась.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТОВ "Iнвест-М"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

23508273

Місцезнаходження

Україна, 01000, Київська, Центральний, м.Київ, вул. Дегтярiвська буд. 21 А

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581186

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2011

Міжміський код та телефон

(044) 481-32-08

Факс

481-32-08

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберігача цінних паперів

Опис

За звiтний перiод змiна особи послугами, якої користується емiтент не вiдбулась.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

Одеська філія ЗАТ "Страхова компанiя "Крона"

Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30726778

Місцезнаходження

Україна, 65031, Одеська, д/в, м. Одеса, вул. Грушевського буд. 39

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 469571

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

20.05.2009

Міжміський код та телефон

(0482) 32-12-21

Факс

32-12-21

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

За звiтний перiод змiна особи послугами, якої користується емiтент не вiдбулась.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

ТДВ "Страхове товариство "МЕГАПОЛІС"

Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

34348559

Місцезнаходження

Україна, 01000, Київська, д/в, м. Київ, вул. Саксаганського буд. 39а

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

AB №429921

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.11.2008

Міжміський код та телефон

(044) 362-46-21

Факс

362-46-91

Вид діяльності

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту

Опис

За звiтний перiод змiна особи послугами, якої користується емiтент не вiдбулась.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

"Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

Україна, 04107, Київська, д/в, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 498004

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

Міжміський код та телефон

044-585-42-40

Факс

044-585-42-40

Вид діяльності

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарія цінних паперів

Опис

За звiтний перiод змiна особи послугами, якої користується емiтент не вiдбулась.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18.08.2008

59/15/1/11

Одеське ТУ ДКЦПФР

UA150134101002

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,25

60000000

15000000,00

100,000000

Опис

Спосіб розміщення акцій - відкрите (публічне) розміщення акцій. Товариство не здійснювало, за звітний період, торгівлю цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх організаційно - оформлених ринках, не має поданих заяв або намірів щодо подання заяв для допуску на біржі (організовані ринки) та включення цінних паперів до лістингу / делістингу з метою торгівлі на цих ринках. Додаткова емісія у звітному періоді не здійснювалась. Дострокове погашення цінних паперів не передбачено діючим законодавством України.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
12. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Товариство створено в процесi приватизацiї орендного пiдриємства "Одеський портовий холодильник", зареєстрованого рiшенням виконкому районної ради народних депутатiв м. Одеси № 1002 вiд 15.07.1993 року, реєстрацiйний номер № 519, iдентифiкацiйний номер 05529900 вiд 08.02.1995 р. згiдно з наказом РВ ФДМУ по Одеськiй областi вiд 28.03.1996 р. № 462. Товаритсво створене з метою отримання прибуткiв для задоволення матерiальних та соцiальних потреб акцiонерiв Товариства та його працiвникiв вiд пiдприємницької дiяльностi що не суперечить дiйочому законодавству, шляхом впровадження нових прогресивних технологiй, форм органiзiцiї та стимулювання прайцi, залучення нових прогресивних технологiй, залучення вiльних коштiв юридичних та фiзичних осiб, iноземних iнвестицiй, для нарощування виробництва та задовалення потреб населення в продукцiїї пiдприємства.

Задово́лення - позитивно забарвлена емоція, що супроводжує вдоволення однієї або кількох потреб. Антонімом задоволення є страждання й біль. Поняття задоволення в філософії Епікура ототожнене зі щастям.
У регiонi ВАТ "ОПХ" спiвпрацює з iншими комерцiйними фiрмами у напрямку працевлаштування не захищених ланок населення, як правило це iнвалiди.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
Створюючи новi робочi мiсця керiвництво дбає про зайнятiсть населення, що призводить не тiльки до соцiальної захищеностi iх прав, але й до матерiального забеспечення. Така полiтика керiвництва допомагає заохочувати робiтникiв до бiльш високiв показникiв працi. Ставлення робiтникiв до таких вимог керiвництва має позитивний вплив на ходi виконання їми своїх обов'язкiв.


Загальними зборами акціонерів від 03.06.2011 року (протокол б/н № 03.06.2011р.) було прийняте рішення про зміну типу акціонерного товариства з "відкритого" на "публічне" та зміну випуску акцій із документарної форми випуску акцій у бездокументарну. Зміна типу акціонерного товариства була затверджена у нової редакції Статуту, та зареєстрована Виконавчим комітетом Одеської міської ради від 09.06.
Оде́са (МФА: [ɔˈdɛsɑ]; до XVI століття - Коцюбіїв, Кочубі́їв, Кочуби́їв, Качубі́їв, Качуби́їв, Качибе́й тощо), до 1795 року - Хаджибе́й (або Аджибе́й, Гаджибе́й) - місто обласного підпорядкування на чорноморському узбережжі України; адміністративний центр Одеської області; культурний, освітньо-науковий, туристичний та торговий осередок країни; найбільший морський торговий порт країни; великий автомобільний та залізничний вузол. За чисельністю населення Одеса є третім у країні містом після столиці держави, Києва, та мегаполісу Харкова (станом на 1 січня 2017 року в Одесі проживало 1 010 783 осіб). В Одесі діють: машинобудівна, хімічна, нафтопереробна, харчова та легка промисловості. Також налічується 37 вищих навчальних закладів, шість театрів, вісім кінотеатрів, філармонія, цирк, музеї, галереї тощо.
2011 року, номер запису 1556105002000187.
Злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ у звітному періоді не відбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

Емітент не має дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Дочірнє підприємство (англ. subsidiary firm) - суб'єкт господарювання, контрольним пакетом акцій якого володіє материнська компанія.


Організаційно структура:
- адміністративне управління;
- компресорний цех;
- ремонтна дільниця;
- технологічний цех;
- склад тари.
Змін в організаційній структури по відношенню до попередніх періодів не було.
Ролі та перспектив розвитку - Перспективи розвитку пов'язані з збільшенням обсягів надаваемих послуг. Поряд з цим слід широко впроваджувати досягнення науково-технічного прогресу, зокрема новітніх технологій і техніки.
Компре́сор (рос. компрессор, англ. compressor, нім. Kompressor m, Verdichter m) - машина для стискування повітря або іншого газу до надлишкового тиску не нижче 0,2 МПа, компресії і переміщення газів під тиском.
Науко́во-техні́чний прогре́с - це поступальний рух науки і техніки, еволюційний розвиток усіх елементів продуктивних сил суспільного виробництва на основі широкого пізнання і освоєння зовнішніх сил природи; це об'єктивна, постійно діюча закономірність розвитку матеріального виробництва, результатом якої є послідовне вдосконалення техніки, технології та організації виробництва, підвищення його ефективності.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, протягом звітного періоду не надходили.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків
  • 8. Інформація про загальні збори
  • 10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
  • 11. Відомості про цінні папери емітента 11.1. Інформація про випуски акцій
  • 12. Опис бізнесу Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
  • Організаційна структура емітента, дочірні підприємства
  • Будь-які пропозиції щодо реорганізації