Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка4/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облiкова полiтика ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Одеський портовий холодильник" (далі - Компанія).

Реорганізація - це повна або часткова заміна власників корпоративних прав підприємства, зміна організаційно-правової форми організації бізнесу, ліквідація окремих структурних підрозділів або створення на базі одного підприємства кількох, наслідком чого є передача або прийняття його майна, коштів, прав та обов'язків правонаступником.
Амортизáція (лат. amortisation - погашення, сплата боргів) - теж що і амортизаційні відрахування - процес поступового перенесення вартості основних фондів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. Для заміщення зношеної частини основних засобів виробництва підприємства роблять амортизаційні відрахування, тобто відрахування певних грошових сум відповідно до розмірів фізичного і морального зносу засобів виробництва. Амортизаційні відрахування використовуються для повного відтворювання зношених основних фондів (на реновацію), а також для їх часткового відшкодування (на капітальний ремонт і модернізацію).
Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.


Положення "Про облiкову полiтику ПАТ "Одеський портовий холодильник" розроблене вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi /бухгалтерського облiку (МСФЗ/МСБО).
У вiдповiдностi до МСБО 8, облiкова полiтика - це конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Основними принципами складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з принципами пiдготовки фiнансової звiтностi i МСБО 1 є : - принцип безперервностi (фiнансова звiтнiсть складається виходячи з припущень, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому - принцип нарахування в бухгалтерському облiку (результати операцiй i iнших подiй визнаються тодi, коли вони вiдбуваються , а не тодi коли отриманi або сплаченi грошовi кошти , i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться). Фiнансова звiтнiсть компанiї складається вiдповiдно до принципiв фiнансової звiтностi МСБУ: зрозумiлiсть, доречнiсть, достовiрнiсть, зi ставнiсть. При виборi i застосуваннi облiкових полiтик компанiя керується вiдповiдними стандартами i iнтерпретацiями, з врахуванням роз'яснень по їх застосуванню, якi випускає рада по МСБО. У випадку вiдсутностi конкретних стандартiв i iнтерпретацiй, керiвництво компанiї самостiйно розробляє облiкову полiтику i забезпечує її застосування таким чином, щоб iнформацiя, яка надається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдала концепцiї, принципам, якiсним характеристикам i iншим вимогам МСФО. Облiковi полiтики застосовуються послiдовно з року в рiк, за виключенням випадкiв, коли змiна облiкової полiтики обумовлена змiною стандартiв МСБО для iнтерпретацiї або коли змiна призведе до вiдображення у фiнансовiй звiтностi бiльш надiйної i доречної iнформацiї. У випадку опублiкування нового стандарту МСБО, змiна облiкових полiтик здiйснюється у вiдповiдностi до його перехiдних положень, Якщо новий стандарт не мiстить перехiдних положень або змiна облiкової полiтики має добровiльний характер, то змiни застосовуються перспективно. Положення розроблене з метою складання фiнансової звiтностi компанiї у вiдповiдностi до МСБО/МСФЗ. Для складання звiтiв у вiдповiдностi до податкового законодавства України компанiя використовує данi бухгалтерського облiку. Цим положеннм повиннi користуватись всi працiвники, пов'язанi у своїй дiяльностi з вирiшеннм питань, якi регламентуються облiковою полiтикою: керiвництво компанiї, керiвники структурних пiдроздiлiв, працiвники всiх пiдроздiлiв, якi вiдповiдають за надання первинних документiв у бухгалтерiю, працiвники бухгалтерiї, iншi працiвники. Ведення бухгалтерського облiку покладається на бухгалтерiю компанiї, яку очолює Головний бухгалтер. У своїй роботi Головний бухгалтер i працiвники бухгалтерiї керуються положенням i затвердженими посадовими iнструкцiями, якi визначають розподiл обов'язкiв i обсяг вiдповiдальностi кожного працiвника. Бухгалтерський облiк компанiї ведеться у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. В компанiї використовується унiфiкованi форми первинної облiкової документацiї, затвердженi Держкомстатом України.
Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.
При оформленнi фiнансово-господарських операцiй, при яких не передбачено унiфiкованi форми , застосовуються форми первинних облiкових документiв, якi розробленi компанiєю самостiйно. Право на проведення господарських операцiй i пiдпис первиних документiв мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими докуентами. Цi працiвники несуть повну вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй дiючому законодавству. Право на отримання i видачу товарно-матерiальних цiнностей (ТМЦ) мають працiвники, перелiк яких затверджується внутрiшнiми органiзацiйно-розпорядчими документами. Такi працiвники несуть повну вiдповiдальнiсть, згiдно з посадовими iнструкцiями, за вiдповiднiсть проведених оперцiй дiючому законодавству. Ведення бухгалтерського облiку в компанiї здiйснюється згiдно з планом рахункiв, який затверджений наказо Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999р. Порядок органiзацiї i проведення iнвентаризацiї майна i зобов'язань компанiї здiйснюється вiдповiдно до наказу. Фiнансова звiтнiсть по МСБО складється на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i результати дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї статей у вiдповiдностi до вимог МСБО. Перша фiнансова звiтнiсть, яка вiдповiдає МСФЗ складається за 2012р. Розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСБО1. В примiтках розкривається iнформацiя про характер основних коригувань статей i їх оцiнок, якi знадобились для приведення у вiдповiднiсть згiдно МСФЗ. Оцiнка вхiдних залишкiв балансу, а також сум, якi стосуються всiх iнших перiодiв, представлених у фiнансовiй звiтностi згiдно МСФЗ, здiйснюється у вiдповiдностi з мiжнародними стандартами. Визнанню пiдлягають всi активи i зобов'язання, якi вiдповiдають критерiям МСФЗ. Всi визнанi активи i зобов'язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по собiвартостi, справедливiй або дисконтованiй вартостi. Компанiя використовує вимоги МСФЗ1 про ретроспективне застосування всiх стандартiв, якi дiють на дату пiдготування фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ вперше за один звiтний перiод, оскiльки немає можливостi перерахунку за бiльш раннiй перiод. Для розумiння всiх iснуючих корегувань Балансу i Звiту про прибутки i збитки, компанiя надає узгодження статей власного капiталу згiдно МСФЗ i правилам П(С)БО на 01.01.2012р.
Узго́дження - тип підрядного зв'язку між головним і залежним словами у словосполученні, коли форма залежного слова відповідає формі головного, тобто узгоджується з ним у роді, числі, відмінку. Наприклад, червона троянда.
, а також узгодження прибутку/збитку, якi вiдображались згiдно П(С)БО i згiдно МСФЗ в Звiтi про прибутки i збитки за останнiй перiод, коли застосовувались П(С)БО. Активи - ресурси, якi контролюються компанiєю, в результатi подiй минулих перiодiв, вiд яких компанiя очiкує отримати економiчну вигоду у майбутньому. Зобов'язання - поточна заборгованiсть компанiї, яка виникла внаслiдок минулих подiй, i погашення якої призведе до зменшення ресурсiв пiдприємства, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди. Капiтал - це частина в активах компанiї, що залишається пiсля вирахування всiх зобов'язань. Дохiд - це збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi надходження активiв або зменшення зобов'язань, внаслiдок чого збiльшується власний капiтал пiдприємства (за винятком збiльшення капiталу за рахунок внескiв власникiв). Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду у виглядi вибуття активiв або збiльшення зобов'язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (за винятком зменшення капiталу за рахунок його вилучення або розподiлу власниками). Визнаються у фiнансовiй звiтностi елементи, якi вiдповiдають визначенню одного iз елементiв i вiдповiдають критерiям визнання. Критерiї визнання: - iснує ймовiрнiсть отримання або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з об'єктом, який вiдповiдає визначенню елемента; - об'єкт має вартiсть або оцiнку, яку можливо надiйно визначити. До спецiального розпорядження Президента компанiї вважати всi активи, якi є власнiстю компанiї, контрольованi i достовiрно оцiненi на пiдставi первинної вартостi, яка вказана в первинних документах на момент їх визнання. Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких очiкується отримання економiчних вигод у випадку їх реалiзацiї. Об'єкти, якi не визнаються активами, затверджуються розпорядженням Президента компанiї. Основною базовою оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо не передбачено окремими МСФЗ, вважати iсторичну вартiсть (собiвартiсть). Основнi засоби компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Основнi засоби - це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. Основнi засоби компанiї облiковуються по об'єктам. Об'єкти основних засобiв класифiкуються за окремими класами. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi планують використовувати в складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але не введення в експлуатацiю основних засобiв. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi затрати пов?язанi з доставкою i доведенням об'єкта до експлуатацiї.
Доста́вка (англ. delivery, нім. Lieferung f) - переміщення на місце призначення замовлень: матеріалів, машин і механізмів, різних вантажів, фастфудів тощо.
Виготовлення об'єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Лiквiдацiйна вартiсть - це сума грошових коштiв, яку компанiя очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли лiквiдацiйну вартiть об'єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається. Строк корисного використання по групам однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається керiвництвом компанiї. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх корисного використання може переглядатись. Строк корисного використання об'єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). Нарахування амортизацiї по об'єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням строку корисного використання цього об'єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента.
Компоне́нт (від лат. componens, родовий відмінок componentis - складаючий) - складова частина, елемент чого-небудь.
На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 " Нематерiальнi активи". Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються компанiєю на протязi перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. Об'єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: - права користування природними ресурсами;
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
- права користування майном; - права на знаки для товарiв i послуг; - права на об'єкти промислової власностi;
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
- авторськi та сумiжнi з ними права; - iншi нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть придбання i затрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на виробництвоi пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi роботи) визнаються в перiод їх виникнення. Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: - iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; - якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв.
Мораль - система формальних, у вигляді правових приписів поглядів, уявлень, норм та оцінок, що регулюють поведінку людей у суспільстві, практична реалізація положень якої забезпечується громадським осудом та іманентним імперативом соціалізованого індивіда.
На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". Оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi їншi види оренди класифiкуютьс як операцiйна оренда. Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами компанiї за найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як зобов'язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно вiдповiднодо перiоду оренди . У випадку надання в операцiйну оренду майна компанiї, суми орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний перiод. Фiнансовi iнвестицiї. Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. Зменшення корисностi активiв. Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення вiдповiдно до МСБО 36. На дату складання фiнансової звiтностi компанiя може визначати ознаки знецiнення активiв: - бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi актива протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; - старiння чи пошкодження активу; - суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; - перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; - суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть компанiї. У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя визначає суму очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування. Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi пiдприємства, як єдину одиницю, що генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. Витрати на позики. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на позики, згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв'язку з залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з вiдображенням у фiнансовiй звiтностi. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. При вiдпуску запасiв в експлуатацiю їх оцiнку здiйснювати за методом ФIФО. Дебiторська заборгованiсть. Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованстiь класифiкується як поточна i довгострокова. Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись резерв сумнiвних боргiв. Грошовi засоби i їх еквiваленти. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в компанiї вважати грошовi кошти на поточних рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi докумети i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї складається в нацiональнiй валютi України - гривнi. Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому вони виникають. На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звітності. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути. Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. Винагорода працiвникам. Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi компанiя сплачує обов'язковi внески в Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством України.
Страхува́ння - одна з форм охорони майнових й особистих інтересів застрахованих, які сплачують внески (премії) до страхових організацій і дістають відшкодування втрат, що виникають у наслідок стихійного лиха і нещасних випадків (страхування від недуг, страхування від вогню (пожеж), крадіжок, страхування життя та ін.).
Визнання доходiв i витрат. Доходи компанiї визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї стенеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу нарахування. Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати, пов'язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Витрати з податук на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Власний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв. Сегменти. У зв'язку з тим, що компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються. У випадку розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг, компанiя буде надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ "Операцiйнi сегменти". Пов'язанi особи. У вiдповiдностi до ознак пов'язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов'язанi особи в компанiї вiдсутнi. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати. Керiвництво компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть. Прискладаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. Форми фiнансової звiтностi. Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до рекомендацiй МСФЗ 1. Баланс складається методом подiлу активiв i зобов'язань на поточнi i довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою. Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО.
Текст аудиторського висновку

Власникам цінних паперів, Керівництву Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"


м. Одеса 25 лютого 2013 року
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
станом на 31.12.2012 року
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФАУДИТ"
Місцезнаходження юридичної особи 65033, м. Одеса, вул. Василя Стуса 2/1
Телефон (факс) юридичної особи (0482)734-01-39, 0675572567
Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги, виданого Аудиторською палатою України № 4347 видане згідно Рішення Аудиторської палати України № 212/4 від 25.03.2010 р.
Свідоцтво - документ, що засвідчує якийсь конкретний факт чи ряд пов'язаних між собою фактів. Часом, навіть в законодавстві, коли йдеться про документ, який засвідчує особу чи її особливі права плутають свідоцтво та посвідчення.
Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА:
Повне найменування Публічне акціонерне товариство "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
Код за ЄДРПОУ 05529900
Місцезнаходження 65026,м. Одеса, Митна площа, буд. 1-Б
Дата державної реєстрації Дата проведення державної реєстрації 18.01.2000 р.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- договір на проведення аудиту № 16-А/2013 від 11 лютого 2013 року;
- дата початку проведення аудиту - 11 лютого 2013 року;
- дата закінчення проведення аудиту - 25 лютого 2013 року .
Перелік перевіреної фінансової інформації:
З метою вирішення встановлених завдань, аудиторами проведено аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" (Далі - ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК", Товариство), що додається, яка включає :
" Баланс станом на 31.12.2012 року;
" Звіт про фінансові результати за 2012 рік;
" Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік;
" Звіт про власний капітал за 2012 рік;
Вла́сний капіта́л компанії, акціонерний капітал (англ. Equity, ownership equity) - Капітал, створений за рахунок: 1) інвестицій у власний капітал і 2) нерозподіленого прибутку компанії. Залишкова вартість (чиста вартість) активів компанії, яка залишається після погашення всіх її зобов'язань, тобто це різниця між активами і зобов'язаннями компанії.

" Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік;
" Стислий виклад суттєвих облікових політик;
Аудиторська перевірка проводилась за період з 01.01.2012 р. до 31.12.2012 р. суцільним методом (каса, розрахунковий рахунок) та вибірково (інші рахунки) з використанням методів документальної перевірки, співставлення й оцінки, тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах, включає оцінювання застосованих принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінювання надання звітів у цілому згідно з МСА 500 "Аудиторські докази".
Тестування застосовується для визначення відповідності предмета випробування заданим специфікаціям. До завдань тестування не належить визначення причин невідповідності заданим вимогам (специфікаціям). Тестування - один з розділів діагностики.
Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність стосовно складання та достовірності подання наданої до перевірки звітності та документації, відповідно до Статуту ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" та чинного законодавства України, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, а саме:
- Голова правління - Кушнір А.
Шахрайство - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Н
- Головний бухгалтер - Булик І.В.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовй звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб'єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Обсяг аудиторської перевірки:
Аудиторами проведена перевірка у відповідності з вимогами Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про аудиторську діяльність", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Рішення ДКЦПФР №1360 від 29.09.
Фо́ндовий ри́нок (ри́нок ці́нних папе́рів) - частина ринку капіталів, де здійснюються емісія, купівля і продаж цінних паперів.
Регулюва́ння (економі́чне) - державні правила і закони, призначені для контролю за поведінкою фірм, підприємств та інших суб'єктів економіки.
2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)" рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. №122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів", Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, Податкового кодексу України, та інших законодавчих та нормативних актів. Концептуальною основою для проведення аудиторської перевірки є Міжнародні стандарти фінансової звітності.
Контроль якості продукції - встановлення відповідності продукції та процесів вимогам нормативно-технічної документації, зразкам-еталонам; інформація про перебіг виробничого процесу та підтримання його стабільності; захист підприємства від постачань недоброякісних матеріалів, енергоносіїв та ін.
Міжнародний стандарт - стандарт розроблений міжнародною організацією стандартизації. Найвідомішою з них є International Organization for Standardization. Міжнародний стандарт можна застосовувати прямо, чи модифікувати для кращої відповідності місцевим умовам.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.
Міжнародні стандарти фінансової звітності Міжнаро́дні станда́рти фіна́нсової зві́тності (МСФЗ; англ. IFRS - International Financial Reporting Standards) - стандарти, що затверджуються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку ( англ. International Accounting Standard Board, скорочено IASB)

Висновок сформований у відповідності:
- з Рішенням ДКЦПФР №1360 від 29.09.2012 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)"та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1358/20096;
Листопа́д (падоли́ст) - одинадцятий місяць року в григоріанському календарі, він має 30 днів.
Міністерство юстиції України Міністе́рство юсти́ції Украї́ни (скорочено Мін'юст) - центральний орган виконавчої влади України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

- з вимогами Міжнародних стандартів аудиту №700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність", № 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", № 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
Англійське слово англ. paragraph належить до т.зв. фальшивих друзів перекладача і має значення абзац, а не параграф.
Пара́граф (від грец. παράγραφος ’написане поряд‛) - частина тексту всередині розділу книги, статті або документа, що містить закінчене положення або правило і має самостійне значення. Звичайно позначається знаком § із порядковим номером, наприклад, § 2 або скороченням пп.

В зв'язку з сутністю перевірки, та притаманних аудиту обмежень, існує ймовірність та можливість того, що окремі, навіть суттєві відхилення (помилки, відмінності, тощо) можуть бути не виявлені в ході перевірки, за що у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту (МСА №200 п.21, МСА № 240, п.17), прийнятих АПУ в якості національних, аудитор відповідальності не несе.
Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні до виявлених у ході здійснення аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог стандарту МСА 320 "Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту".
Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.
Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.

Ця попередня фінансова звітність була підготовлена у рамках переходу Товариства на звітування відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (IFRS 1 "Перше застосування МСФЗ") (далі - "МСФЗ"), в якості попередньої (перехідної) та такої, що не містить порівняльний період (далі - попередня фінансова звітність).
На виконання вимог дiючого законодавства, зокрема Закону України "Про акцiонернi товариства", Рiшення ДКЦПФР "Про затвердження порядку розкриття iнформацiї про дiяльнiсть публiчних акцiонерних товариств на основi мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", фiнансова звiтнiсть Товариства складена та подана з урахуванням поступового переходу пiдприємства на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Попередня фiнансова звiтнiсть Товариства за 2012 рік, трансформована iз складеної згiдно П(с)БО, у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами, що подається у порядку та за форматом у відповідності до вимог центральних органів виконавчої влади України щодо формату подання фінансової звітності за 2012 рік та на основі Міжнародних стандартів фінансової звітності і складена Товариством вперше в якості попередньої до першого повного пакету фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
Викона́вча вла́да - одна з трьох гілок державної влади відповідно до принципу поділу влади. Розробляє і втілює державну політику, спрямовану на забезпечення виконання законів, та керує сферами суспільного життя.

Дата переходу Товариства на МСФЗ визначена - 01.01.2012 року.
Висловлення думки щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Відповідно до вимог чинного законодавства, а саме частині третій статті 155 Цивільного кодексу України (стосовно акціонерних товариств), вартість чистих активів акціонерного товариства - величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми зобов'язань товариства, прийнятих до розрахунку.
Цивільний кодекс України (ЦКУ) - основний нормативно-правовий акт цивільного законодавства України, прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 року.
Розрахунок визначення вартості чистих активів складається за даними бухгалтерської звітності відповідно до П(С)БО №2 "Баланс". Вартість чистих активів ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" станом на 31.12.2012 року становить 900 тис.грн.; Статутний капітал - 15 000 тис.
Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій товариства.
грн. тобто, вартість чистих активів товариства є меншою за розмір Статутного капіталу ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК".
На нашу думку ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" необхідно дотримуватись вимог чинного законодавства України.
Всиловлення думки щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю
У звязку з тим, що аудиторська перевірка ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" передує даті підготовки річного звіту Товариства, аудитори не мали можливості встановити наявність будь-яких невідповідностей між фінансовою звітністю та річним звітом ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК".
Висловлення думки щодо розкриття інформації про виконання значних правочинів
ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" у 2012 році не приймалось рішень про вчинення значних правочинів.
Висловлення думки щодо стану корпоративного управління ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК", у тому числі стан внутрішнього аудиту відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства"
У 2012 році ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" було проведено річні загальні збори акціонерів у відповідності із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
У ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" відсутня спеціальна посада або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами.
У ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" створена ревізійна комісія, яка складається з трьох осіб та має повноваження відповідно до внутрішніх документів Товариства.
У ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" створена наглядова рада, яка складається з трьох осіб. Наглядова рада Товариства має повноваження відповідно до внутрішніх документів Товариства.
У ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" відсутній власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління.
У ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" відсутня посада внутрішнього аудитора або служба внутрішнього аудиту Товариства.
На нашу думку, ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" рекомендовано підвищити рівень корпоративного управління для забезпечення ефективної діяльності товариства, належної уваги до інтересів акціонерів та рівноваги впливу та балансу інтересів учасників корпоративних відносин.
Висловлення думки щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Відповідно до МСА 240 та МСА 315 аудитор повинен ідентифікувати й оцінити ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства на рівні фінансової звітності та на рівні тверджень для класів операцій, залишків на рахунках і розкриття інформації.
На нашу думку, припущення не застосовне за обставин завдання, нами не ідентифіковано визнання доходів як ризик суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, фінансова звітність ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки.
Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми звертаємо увагу на те, що існує можливість того, що попередня фінансова звітність може вимагати коригувань перед складанням остаточного варіанту фінансової звітності згідно з МСФЗ.
Більш того, звертаємо увагу на те, що згідно з МСФЗ тільки повний комплект фінансової звітності разом із порівняльною фінансовою інформацією та пояснюючими примітками може забезпечити достовірне представлення фінансового стану Товариства, результатів її операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.

ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ:
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", перевірена фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" станом на 31.12.2012 року, його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2013 року.
Вважаємо, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обгрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки.
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко
Показники фінансового стану ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
N
з/п Показники Формула розрахунку показника фінансового стану акціонерного товариства Формула розрахунку оптимальне значення критичне значення Фактично за 2012 рік Висновки
1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності К1 = (Грошові кошти Грошові еквіваленти) / поточні зобов'язання ф.
Еквівалент (рос. эквивалент, англ. equivalent, нім. Äquivalent n) - предмет або кількість, що відповідає ін. предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх.
Коефіціє́нт - характеристика процесу, явища, речовини або поля, яка має відносно сталий характер.
Абсолюти́зм (від лат. absolutus - необмежений, незалежний, безумовний, самодержавство, абсолютна монархія) - форма правління державою, за якої верховна влада (суверенітет тощо) належить одній особі (царю, імператору, королю тощо), та для якої характерний найвищий ступінь централізації державної влади.
1 (ряд. 220 ряд. 230 ряд. 240)
---------
ф. 1 ряд. 620 0,25- 0,35 менше 0,25 0,01 Характеризує готовність підприємства негайно погасити короткострокову заборгованість.
Заборгованість - сума фінансових зобов'язань, грошових боргів, що підлягає погашенню, поверненню в певний термін. Якщо до цього терміну заборгованість не погашена, то вона стає простроченою.
Критичне значення показника.
2 Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) К2 = (оборотні активи) : поточні зобов'язання ф. 1 ряд. 260
---------
ф. 1 ряд. 620 2 1 0,1 Характеризує достатність оборотних коштів для погашення поточних зобов'язань. Критичне значення показника.
3 Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) К3 = Власний капітал :Вартість майна (підсумок активу балансу) ф. 1 ряд. 380
----------
ф. 1 ряд. 280 більше 0,5 0,5 0,02 Характеризує питому вагу власного капіталу в загальній вартості коштів інвестованих в його діяльність. Критичне значення показника.
4 Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) К4 =(забезпечення наступних витрат і цільове фінансування довгострокові збов'язання поточні зобов'язання доходи майбутніх періодів) : Власний капітал ф.
Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.
1 (ряд. 430 ряд.480 ряд.620 ряд.630)
---------
ф. 1 ряд. 380 0,5 1
40,3
Характеризує залежність підриємства від залучених засобів. Критичне значення показника.
ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ АУДИТОРА ЩОДО ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК"
Аудитор констатує, що фінансовий стан за період, що перевірявся, задовільний, однак необхідно його покращення. Безперервне існування ПАТ "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬНИК" свідчить про стабільність його діяльності та можливість безупинного функціонування як суб'єкта господарювання.
Директор ТОВ "ПРОФАУДИТ" Т.В. Кравченко
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • Текст аудиторського висновку
  • Свідоцтва
  • Міжнародні стандарти
  • Міністерстві юстиції України 28 листопада
  • Цивільного кодексу України
  • Коефіцієнт абсолютної