Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка5/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку;
Доступність (англ. Availability) - властивість інформаційного ресурсу, яка полягає в тому, що користувач та/або процес, який володіє відповідними повноваженнями, може використовувати цей ресурс відповідно до правил, встановлених політикою безпеки не очікуючи довше заданого (прийнятного) інтервалу часу.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання


Основними видами послуг є транспортне оброблення вантажів, складування вантажів, стивідорні послуги, оптова та роздрібна торгівля.
Постачальник або вендор (англ. Vendor) - будь-яка юридична (організація, підприємство, установа) або фізична особа, що поставляють товари або послуги замовникам. Постачальник здійснює підприємницьку діяльність відповідно до умов укладеного договору поставки, який є одним з видів договору купівлі-продажу.
Складування - це дії з утримання матеріальних цінностей на складі. Належить до логістичної підсистеми зберігання, яке є ширшим поняттям, оскільки охоплює інші операції з переробки товарів на складах: розвантаження, приймання, сортування, постановка на власне зберіганні, виймання, комплектація, очікування (вистойка), завантаження (логістичне), документальне оформлення всіх операцій.
Ро́здрібна торгі́вля або рите́йл (від англ. retail - «роздрібний, в роздріб») - тип торгівлі товарами, а також виконання певних послуг, направлених на покупця, яким є кінцевий споживач, фізична чи юридична особа.
Господарська діяльність емітента здійснюється в галузі надання послуг навантажених та розвантажних робіт у зовнішньоекономічних відносинах з наданням послуг по зберіганню цих вантажів на складах: митно-ліцензійному складі, складі тимчасового зберігання, холодильних камерах для вантажів з низькотемпературними режимами зберігання та середньо температурними режимами зберігання та звичайні склади.
Холоди́льник - пристрій, що підтримує низьку температуру в теплоізольованій камері. Широко застосовується в побуті для зберігання продуктів харчування (за температури 0 - 5°C).
Діяльність здійснюється на причалі № 21, який розташований на території ДП "Одеський морський торгівельний порт" та у спеціалізованих складських приміщеннях - холодильних камер, які знаходяться на території портового холодильника чи на складі тари. Тому, основним економічним конкурентом є ДП "Одеський морський торгівельний порт" та його структурні підрозділи, дочірні підприємства, а конкурентом по виду надання послуг по зберіганню вантажів є рибний порт у м.
Примі́щення - частина внутрішнього об'єму будівлі, обмежена будівельними елементами, з можливістю входу і виходу.
Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Іллічівськ, ТОВ "Золоте Руно", та новий термінал портових споруд у м. Миколаїв. Наступними видами діяльності є надання послуг по зберіганню вантажів, що вимагають дотримання температурного режиму, термічної або карантинної обробки, заморожуванню та переробці плодово-овочевої продукції здійснення тальманских, супервайзерських, сюрвеерських, експедиційних, агентських послуг по перевезенню морським видами транспорту, надання стивідор них послуг, щодо виконання навантажених та розвантажних робіт по розвантаженню судна або навантаження на судно, надання транспортно-експедиторських послуг при перевезенні морським внутрішньо торгівельних, зовнішньо торгівельних та транзитних вантажів та інші види діяльності не заборонені діючим законодавством.
Переве́зення - переміщення вантажів, товарів або пасажирів. Розрізняють сухопутні (залізничні й автомобільні), водні (річкові й морські), повітряні перевезення, також транспортування рідини та газу виконуються трубопровідним транспортом.
Каранти́н (від італ. quaranta - сорок) - адміністративні та медико-санітарні заходи на обмеження контактів інфікованої або підозрілої на інфікування особи (осіб), тварини, вантажу, товару, транспортного засобу, населеного пункту, на рівні країни або між державами, що застосовуються для запобігання поширенню деяких небезпечних інфекційних хвороб.
Товариство має намір впровадження нових технологій. Товариство не має змоги визначити своє становище на ринку. Діяльність товариства залежить від річного сезону, тому вона є сезонною та залежить від зміни сезону, а саме контрагенти, які займаються експедуванням та закупівлею вантажів з низькотемпературним режимом складування та зберігання в літні періоди діяльність не здійснюють чи здійснюють у скорочених обсягах і тому об'єм перевантаження та зберігання вантажів зменшується у цей період. Основний ринок збуту - це надання послуг по перевантаженню вантажів в Одеському морському торгівельному порту та його зберігання. Основними клієнтами на теперішній час в період світового екномномічної кризи та нестабільності політичної ситуації на України залишилися лише ТОВ "Фрутлайн Плюс" та ПП "Сент Айленд". Основними ризиками в діяльності емітента є - політична нестабільність, фінансово-економічні санкції та заборони, соціальні необґрунтовано збільшені стандарти. В своїй діяльності по ценової політиці по їх встановленню на послуги, товариство керується ринковими цінами, що склалися на аналогічні товари, роботи, услуги в даній галузі.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Світ - назва планети Земля з людської точки зору, як місце заселене людськими істотами. Термін часто вживається для означення суми людського досвіду та історії, людського стану взагалі. На земній кулі проживає понад 7 мільярдів людей.
Ри́нкова ціна́ - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах.
Основними конкурентами є ДП "Одеський морський торгівельний порт", Іллічівський рибний порт, ДП "Іллічівський торгівельний порт", Холодильний термінал Миколаївського порту.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Основні надходження (тис.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
грн.)


2008 2009 2010 2011 2012
Будинки, споруди 2126 1851 2326 2550 3913
Машини та обладнання 3424 2018 861 4050 991
Транспортні засоби 1468 1332 18 154 1017
Інструменти, прилади, інвентар 81 29 8 8 -
Інші основні засоби - 3 - - -
Разом 7099 5233 3231 6770 5921
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основні відчуження (вибуло) (тис.
Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
грн.)
2008 2009 2010 2011 2012
Будинки, споруди - - - - 613
Машини та обладнання - 14 42 - 267
Транспортні засоби - 56 - 1279 -
Інструменти, прилади, інвентар - - - - 3
Інші основні засоби - - - - -
Разом - 70 42 1279 883
__________________________________________________
Товариство не планує зачні iнвестицiї або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформацію щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби емітента знаходяться за адресою м.

Капітальне будівництво - це діяльність держави, юридичних і фізичних осіб, спрямована на створення нових та модернізацію наявних основних фондів виробничого і невиробничого призначення.
Одеса, Митна площа, 1б та вулиця Локомотивна, 28. Емітент використовує свої активи, об'єкти оренди не використовує.


На території Одеського портового холодильника є наступні будівлі, споруди і устаткування:
- 5-ти поверхова будівля холодильника 145 х 38 м., в якому розміщені холодильні камери, технологічне устаткування, допоміжні служби, побутові приміщення і адміністративний корпус;
- причал № 21 - монолітний залізобетонний причал, протяжністю 165 метрів, осідання біля причалу 8,6 метрів;
Моноліт (лат. monolithus від дав.-гр. μονόλιθος) - геологічне утворення, що являє собою цілісну кам'яну брилу. Моноліти, як правило, складаються з більш твердих порід, тому часто ерозія з часом оголює їх в окремі геоморфологічні утворення.
Залізобето́н - це композиційний будівельний матеріал, що являє собою залиту бетоном сталеву арматуру.
Протяжність - одна з характеристик простору, яка виражає його розміри. В понятті протяжність зафіксовано відносну постійність певних типів зв'язку, що зумовлює можливість порівняння розмірів фізичних тіл.

- власна залізнична вітка 315 метрів завдовжки, що дає можливість обробляти 5 вагонів одночасно;
- 2 напівпортальних крани "GANZ" вантажопідйомністю 5 тонн кожен, якими здійснюються навантажувальні - розвантажувальні роботи по вивантаженню з суден;
- залізнична і автомобільна рампа;
Вантажопідйомність (рос. грузоподъемность; англ. load (weight)-carrying capacity; нім. Ladefähigkeit f; Tragfähigkeit f) - здатність механізму підняти вантаж максимальної для нього ваги. Найбільше навантаження, на яке розрахований механізм.
Автомобі́ль, авто́ (від грец. αὐτός - сам і лат. mobilis - той, що рухається) - самохідна колісна машина, яка приводиться в рух встановленим на ній двигуном і призначена для перевезення людей, вантажу, буксирування транспортних засобів, виконання спеціальних робіт та перевезення спеціального устаткування безрейковими дорогами.

- парк перевантажувальної техніки (27 електорнавантажувачів г/п 1т. і 1,6 т.);
- 6 вантажних ліфтів, г/п 4 і 5 тонн;
- 29 холодильних камер площею від 60 до 1000м, загальною площею 17000 м2 або 51000 м3;
- устаткування компресорного цеху.
В таблицi наведено вiдомостi про основнi засоби.
Станом на 31 грудня 2012 року первiсна вартiсть та знос основних засобів (відповідно) становить
- будинки, споруди та передавальні пристрої 34372 тис. грн., знос - 11725 тис. грн.;
- машини та обладнання - 15097 тис.
В 1895 році відбулися автомобільні перегони за маршрутом Париж-Бордо-Париж на відстань 1150 кілометрів. З-поміж учасників першим прибув на фініш через 48 годин і 47 хвилин двомісний «Папар-Лавассор» (3,5 к.с.). За кермом сидів його конструктор Еміль Лавассор. Коли він виліз із машини, то вигукнув: «Яке то було божевілля! Я летів із швидкістю 30 кілометрів за годину!».
грн., знос - 5577 тис. грн.;
- транспортні засоби - 5192 тис.
Судно́ - узагальнювальний морський термін, який застосовується до усіх видів плавучих засобів, включаючи неводовитісняючі і гідролітаки, які використовуються або можуть бути використаними як засоби пересування по воді.
грн., знос - 3021 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 280 тис. грн., знос - 243 тис. грн.
Строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди - 40-50 рокiв, машини та обладнання - 20-30 рокiв, транспортнi засоби - 15-25 рокiв, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1-5 років.
Більшість автомобілів ділиться на праворульні і ліворульні.

Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 34%;
- машини та обладнання - 37%;
- транспортні засоби - 58%;
Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.
Перше в історії ДТП, зареєстроване за участю автомобіля (причому це був електромобіль) відбулося 30 травня 1896 року в Нью-Йорку: Генрі Уелс на своєму транспортному засобі зіткнувся з велосипедом Евеліна Томаса, який відбувся переломом ноги.

- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 87%.
У 2012 роцi вибуло за первiсною вартістю: будівлі та споруди - 613 тис.грн.; машини та обладнання - 267 тис.
Перше в історії ДТП, що спричинило за собою смерть пішохода, сталося у 1899 року також у Нью-Йорку. Таксі збило Генрі Блісса.
грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3 тис.грн. Надiйшло за рiк: будинки, споруди та передавальні пристрої на 3913 тис. грн., машини та обладнання на 991 тис.
Найстаріший діючий автомобіль у світі - De Dion Bouton Et Trepardoux Dos-A-Dos Steam Runabout, 1884 року випуску
грн., транспортні засоби на 1017 тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало.
Обладнання використовувались на припустиму потужнiсть. Дiяльнiсть товариства не має впливу на погiршення стану навколишнього середовища, тому екологiчнi питання, що можуть позначитись на використаннi активiв вiдсутнi. Планiв капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв на пiдприємствi немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Залежність показників господарсько - фінансової діяльності емітента від законодавчих або економічних обмежень велика, так як емітент здійснює діяльність у галузі надання послуг контрагентам, здійснюючих діяльність з імпортних операцій вантажу, характеристика зберігання яких з низькотемпературним режимом зберігання. Тому обмеження щодо здійснення імпорту чи встановлення лімітів ввезення на Україну товарів визначається на показнику по кількості наданих послуг емітента у бік їх зменшення. Також, негативний вплив мають постійні збільшення митних ставок та зборів.


Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

Факти виплат штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсації за порушення законадавства за звітний рік відсутні.

Неусто́йка - грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.


Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фінансування своєї діяльності емітент здійснює із прибутку отриманого внаслідок своєї господарсько-фінансової діяльності, а саме надання на вантажно - розвантажних послуг з судів на причалі № 21 та зберігання вантажів з низькотемпературним режимом збереження. Тому, на прибутковість емітента відображається сезонність робіт та наданих послуг та отриманий чистий прибуток залишається на покриття поточних потреб.

Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
Чи́стий прибу́ток (Net Income) - частина балансового прибутку підприємства, що залишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів, відрахувань і інших обов'язкових платежів до бюджету. Чистий прибуток використовується для збільшення оборотних коштів підприємства, формування фондів і резервів, і реінвестицій у виробництво.


Обсяг робочого капiталу оптимально забезпечує поточнi виробничi потреби Емiтента - у перiоди збiльшення потреби в обiгових коштах можливе залучення додаткових коштiв, та, навпаки, при зниженнi потреби кошти, що звiльняються з обiгу, можуть бути використанi для iнших цiлей.
Для вирішення проблеми підвищення фінансової стійкості і ліквідності підприємства та збільшення наявності власних коштів є реальним і можливим перш за все за рахунок подальшого збільшення обсягу реалізації продукції, розмірів прибутку та підвищення рівня прибутковості.
Основними шляхами підвищення фінансової стійкості (ліквідності) підприємства за оцінками фахівців емітента є:
- підвищення ефективності використання основних фондів підприємства;
- підвищення інтенсивності використання оборотних активів підприємства;
- підвищення продуктивності праці;
Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.

- подальше збільшення обсягів наданих послуг;
- зниження матеріальних операційних витрат;
- розширення ринку збуту послуг;
- залучення інвестицій (кредитів).
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду, у емітента відсутні.


Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

З метою удосконалення організації діяльності підприємство планує: продовжувати діяльність по закріпленню позицій товариства на ринку послуг по перевалці та зберігання вантажів з низькотемпературним режимом зберігання; укладання договорів з новими контрагентами та розширення кола контрагентів; впровадження системи по переобладнанню та технічної модернізації устаткування та механізмів; підвищення рівня кваліфікації персоналу; закріплення позицій акордного партеру на України в галузі продажів цитрусових, бананів, рибної продукції.


Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослiджень та розробок у звiтному перiодi емiтентом не проводилось.

Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Цитрус (лат. Citrus) - рід вічнозелених рослин родини рутових (Rutaceae), єдиний рід триби цитрусових (Citreae).
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Дослі́дження, до́сліди - (широко розуміючи) пошук нових знань або систематичне розслідування з метою встановлення фактів; (вузько розуміючи) науковий метод (процес) вивчення чого-небудь.


Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

ПАТ "Одеський портовий холодильник", керуючись нормами чинного законодавства, подав 31 серпня 2010 року повторний позов до Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області про визнання наказу № 246 від 23.03.

Регіо́н (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio - царина, царство) - в давнину земля, царство, сьогодні - велика земельна одиниця. У фізичній географії - узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-якого таксономічного рангу.
2009 року не чинним та не законним. Ухвалою Одеського окружного адміністративного суду було відкрите провадження по справі № 2а-7876/10/1579. Ухвалою від 15 лютого 2011 року по справі № 2а-7876/10/1579 провадження було закрите. Не погоджуючись з прийнятим рішенням, ПАТ "Одеський портовий холодильник" 18.02.2011 року подав апеляційну скаргу на вищевказану ухвалу.
Апеля́ція (лат. appellatio - звернення) - оскарження ухвали, постанови нижчої інстанції (звичайно судової) перед вищою. Також у значенні звернення до кого-, чого-небудь за підтримкою, порадою.
На теперішній час ПАТ "Одеський портовий холодильник" очікує розгляду апеляційної скарги по справі № 2а-7876/10/1579 в Одеському апеляційному адміністративному суді.


Ухвалою Господарського суду Одеської області по справі № 30/79-09-2250 від 09.05.2009 року була винесена ухвала про порушення справи за позовом Чорноморської транспортної прокуратури Одеської області в інтересах держави в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Одеській області про визнання права власності, визнання правочинів недійсними та витребування майна до ПАТ "Одеський портовий холодильник".
Прокуратура (від лат. prokyro - піклуюся, забезпечую, попереджую) - державний правоохоронний орган, на який покладено здійснення нагляду за додержанням та правильним застосуванням законів.
Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
Оде́ська о́бласть - найбільша за територією область України, розташована на південному заході країни. На півночі та сході межує (за годинниковою стрілкою) з Вінницькою, Кіровоградською та Миколаївською областями, омивається водами Чорного моря, на півдні - з Румунією, на заході - із Молдовою.
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Вказане провадження по справі було зупинено.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Вимоги до рiчного звiту емiтента не передбачають надання iнформацiї, розкриття якої може негативно вплинути на конкурентоспроможнiсть пiдприiмства.

Аналітика (від грец. άναλυτικά ) - основа інтелектуальної, логіко-мисленевої діяльності, спрямованої на рішення практичних завдань. У її основі лежить не стільки принцип констатації фактів, скільки принцип «випередження подій», що дозволяє організації або індивідові прогнозувати майбутній стан об'єкту аналізу.
У зв'язку з цим вважаємо, що наданна iнформацiя є вичерпною.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1

3

4

5

6

7

8

1. Виробничого призначення:

30877

34345

0

0

30877

34345

будівлі та споруди

20440

2264720440

22647

машини та обладнання

8742

94908742

9490

транспортні засоби

1635

21711635

2171

інші

60

3760

37

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

машини та обладнання

0

0

транспортні засоби

0

0

інші

0

0

Усього

30877

34345

0

0

30877

34345

Опис

Станом на 31 грудня 2012 року первiсна вартiсть та знос основних засобів (відповідно) становить
- будинки, споруди та передавальні пристрої 34372 тис. грн., знос - 11725 тис. грн.;
- машини та обладнання - 15097 тис.
Кількість автомобілів в Україні у 2009 році становила близько 7 мільйонів, що становило приблизно 151 автомобіль на 1000 чоловік і 11.6 авто на кілометр квадратний території.
грн., знос - 5577 тис. грн.;
- транспортні засоби - 5192 тис. грн., знос - 3021 тис. грн.;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 280 тис. грн., знос - 243 тис. грн.
Строки корисного використання визначенi в дiапазонi: будiвлi та споруди - 40-50 рокiв, машини та обладнання - 20-30 рокiв, транспортнi засоби - 15-25 рокiв, інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 1-5 років.
Найпопулярнішим кольором автомобілів є сріблястий, за ним ідуть чорний, білий та сірий кольори.

Середнiй ступiнь зносу та використання (вiдповiдно) становить:
- будинки, споруди та передавальні пристрої - 34%;
- машини та обладнання - 37%;
- транспортні засоби - 58%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 87%.
У 2012 роцi вибуло за первiсною вартістю: будівлі та споруди - 613 тис.
Перший прозорий автомобіль було зроблено у 1939 році. Pontiac Ghost Car зроблений з плестигласових панелей, які дозволяють зробити авто прозорим.
грн.; машини та обладнання - 267 тис.
Найбільший у світі іграшковий автомобільний трек Hot Wheels (укр. Гарячі колеса) може використовувати 1100 іграшкових авто на 18 смугах автостради.
грн.; інструменти, прилади, інвентар (меблі) - 3 тис.грн. Надiйшло за рiк: будинки, споруди та передавальні пристрої на 3913 тис. грн., машини та обладнання на 991 тис.
Рейтинг десяти найдорожчих автомобілів світу, куди увійшли як серійні авто, так і унікальні проекти в єдиному екземплярі
грн., транспортні засоби на 1017 тис. грн.
Обмежень на використання основних засобiв протягом року не виникало.


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

900

2765

Статутний капітал (тис. грн.)

15000

15000

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

15000

15000

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360 та 370.

Висновок

Статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 14100 тис.грн. Скоригований статутний капітал перевищує розрахункову вартість чистих активів на 14100 тис.грн. Порушені вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України. Вимагається зменшення статутного капіталу.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

4796,00

X

X

у тому числі:

договір позики з компанією CARLSBAD ENTERPRISES LIMITED

07.03.2012

4796,00

11,000000

10.05.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X
X

X

за векселями (всього)

X

0,00

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

2035,00

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

29435,00

X

X

Усього зобов'язань

X

36266,00

X

X

Опис

Товариство: не має зобов'язань за цiнними паперами (за облiгацiями, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за векселями, за iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами)), а також за за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції


№ з/п

Основний вид продукції*

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.**)

у грошовій формі (тис. грн.)

у відсотках до всієї реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Послуги з перевалки та зберігання вантажу

Х

0,00

0,000000

Х

26891,00

83,020000

* Зазначаються основні види продукції, які складають більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.


** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.
Кілогра́м - одиниця маси в Міжнародній системі одиниць (СІ) та деяких інших метричних системах. За означенням один кілограм дорівнює масі міжнародного прототипу кілограма. Кілограм входить до семи основних одиниць СІ, через які визначається багато інших одиниць.
Одини́ця вимі́рювання (англ. measuring unit, unit of measure) - певний умовний розмір фізичної величини, прийнятий для кількісного відображення однорідних з нею величин.


Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні пять років. Якщо підприємство
  • Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
  • Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка
  • Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
  • Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
  • Господарського суду Одеської області
  • 13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента. 13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
  • 13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
  • 13.3. Інформація про зобовязання емітента
  • 13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції