Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка6/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матеріальні витрати

67,570000

2

Витрати на оплату праці

8,910000

3

Відрахування на соціальні заходи

3,300000

4

Амортизація

8,400000

5

Інші операційні витрати

11,820000

* Зазначаються витрати, які складають більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.

Ва́ртість (собівартість, англ. Cost) - вартість факторів виробництва, які необхідно витратити на виробництво продукції, та її збут.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

21.03.2012

21.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

23.03.2012

23.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

23.03.2012

29.03.2012

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

29.03.2012

29.03.2012

Спростування

26.04.2012

28.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2012

28.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

26.04.2012

28.04.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

22.03.2012

22.03.2012

Відомості про проведення загальних зборів

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія 

X
Акціонери 
X

Реєстратор 
X

Депозитарій 
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*)

Ні (*)

Реорганізація 
X

Внесення змін до статуту товариства 
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 
X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 
X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інше (запишіть)

-

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) 

Ні

Ні

Так

Загальний відділ 

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист) 

Так

Ні

Ні

Секретар правління 

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів 

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар 

Так

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть) 

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління 

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління 

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Так

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора 

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Так

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X
Положення про наглядову раду 

X
Положення про виконавчий орган (правління) 

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
X

Положення про ревізійну комісію 

X
Положення про акції акціонерного товариства 
X

Положення про порядок розподілу прибутку 
X

Інше (запишіть) 

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи 

Так

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада

X
Правління або директор
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови угоди з аудитором

X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія

X
Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X
Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Ініціатива (від лат. initium - почало, почин) - аксіоматичне позначення ознаки несиметричності взаємодії живого об'єкта з довільними об'єктами. Вказує на наявність у об'єкта здатності до самостійної дії, що змінює власний стан, всупереч природній інерції.

Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

так


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)

-

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Прямі́ інозе́мні інвести́ції (ПІІ; англ. Foreign direct investment (FDI)) - за визначенням «інвестиція, що викликає тривалий інтерес до підприємства, яке діє за межами економіки інвестора». Згідно з методологією МВФ ПІІ - це закордонні інвестиції, величиною у понад як 10 відсотків статутного капіталу, що дає зацікавленій стороні право на участь в управлінні підприємством.


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Х

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи
X

Не задовольняли умови договору з особою
X

Особу змінено на вимогу:акціонерів
X

суду
X

Інше (запишіть)

дематеріалізація випуску

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:

-

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

-

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

-

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12 • 15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
 • Інформація про стан корпоративного управління Загальні збори акціонерів Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки
 • Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах
 • Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)
 • У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу
 • Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді
 • Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства
 • Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обовязками
 • Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління*
 • Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
 • Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)
 • Який орган приймав рішення про затвердження аудитора
 • Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році
 • Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції