Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка7/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Товариство ні є фінансовою установою


2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

-
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

-
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Театральна лабораторія «ВідСутність» - зразковий художній колектив заснований в 2010 році за ініціативи Юрія Паскара в місті Рівне. Діє на базі Рівненського міського Палацу дітей та молоді.
Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.
Ри́нок фіна́нсових по́слуг - особлива форма організації руху фінансових ресурсів в економічній системі, яка за своїм призначенням має забезпечити юридичним, фізичним особам і державі належні умови для залучення необхідних коштів і продажу тимчасово вільних грошових засобів.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

-
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

-
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

-
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

-
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

-
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

-
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

-
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

-
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

-
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

-
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

-
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

Конфлікт інтересів - правове поняття; ситуація, за якої сторона, що укладає угоду, потенційно може одержати безпосередню вигоду, здійснюючи дії, які завдають збиток іншій стороні.

-
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

-
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

-
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

-
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.-

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.

Неба́нківська фіна́нсова устано́ва - юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIкоди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

за ЄДРПОУ

05529900

Територія

Одеська

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Орган державного управління

Приватна власнiсть

за СПОДУ

10

Вид економічної діяльності

Транспортне оброблення вантажiв

за КВЕД

63.11.0

Середня кількість працівників (1)131

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

65026, Приморський р-н, м.Одеса, Митна площа буд. 1-Б

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс
На 31.12.2012
Форма № 1

Код за ДКУД

1801001
Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


Залишкова вартість

010

0

0

Первісна вартість

011Накопичена амортизація

012Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


Залишкова вартість

030

30877

34345

Первісна вартість

031

49873

54911

Знос

032

(18996)

(20566)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040Інші фінансові інвестиції

045Довгострокова дебіторська заборгованість

050Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056Знос інвестиційної нерухомості

057Відстрочені податкові активи

060Гудвіл

065Інші необоротні активи

070

52
Гудвіл при консолідації

075Усього за розділом I

080

30929

34345

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

9

2

Поточні біологічні активи

110Незавершене виробництво

120Готова продукція

130Товари

140Векселі одержані

150Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

1100

1504

первісна вартість

161

1100

1504

резерв сумнівних боргів

162Дебіторська заборгованість за розрахунками:


з бюджетом

170

439

47

за виданими авансами

180

966

725

з нарахованих доходів

190із внутрішніх розрахунків

200Інша поточна дебіторська заборгованість

210

2767

114

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

371

429

у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

5652

2821

III. Витрати майбутніх періодів

270IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

36581

37166

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

15000

15000

Пайовий капітал

310Додатковий вкладений капітал

320Інший додатковий капітал

330Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

(12235)

(14100)

Неоплачений капітал

360Вилучений капітал

370Накопичена курсова різниця

375Усього за розділом I

380

2765

900

Частка меншості

385II. Забезпечення таких витрат і платежів


Забезпечення виплат персоналу

400Інші забезпечення

410Вписуваний рядок - сума страхових резервів

415Вписуваний рядок - сума часток перестраховиків у страхових резерва

416Цільове фінансування (2)

420Усього за розділом II

430

0

0

III. Довгострокові зобов`язання


Довгострокові кредити банків

440
4796

Інші довгострокові фінансові зобов`язання

450Відстрочені податкові зобов`язання

460

1054

2035

Інші довгострокові зобов`язання

470Усього за розділом III

480

1054

6831

IV. Поточні зобов`язання


Короткострокові кредити банків

500

4963
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Векселі видані

520Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

6909

6345

Поточні зобов`язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540з бюджетом

550з позабюджетних платежів

560зі страхування

570з оплати праці

580з учасниками

590із внутрішніх розрахунків

600Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605Інші поточні зобов`язання

610

20890

23090

Усього за розділом IV

620

32762

29435

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

36581

37166

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

Ві́домство (від «відати») - установа виконавчої влади держави або самоврядної території, яка відає певною галуззю або сферою суспільного життя і здійснює державне управління в цій сфері.(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

0Примітки:д/в


КерівникКушнір Олександр МиколайовичГоловний бухгалтерБулик Ігор Віталійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIкоди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

за ЄДРПОУ

05529900

Територія

Одеська

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

Приватна власнiсть

за СПОДУ

10

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності

Транспортне оброблення вантажiв

за КВЕД

63.11.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v
Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про фінансові результати
За 2012 р.
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003


І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

22631
Податок на додану вартість

015Акцизний збір

020


025Інші вирахування з доходу

030Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

22631

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(25775)
Валовий:


прибуток

050збиток

055

(3144)
Інші операційні доходи

060У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061Адміністративні витрати

070

(1645)
Витрати за збут

080Інші операційні витрати

090У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091Фінансові результати від операційної діяльності:


прибуток

100збиток

105

(4789)
Доход від участі в капіталі

110Інші фінансові доходи

120Інші доходи (1)

130

4147
Фінансові витрати

140

(181)
Втрати від участі в капіталі

150Інші витрати

160Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:


прибуток

170збиток

175

(823)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(1042)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185Фінансові результати від звичайної діяльності:


прибуток

190збиток

195

(1865)
Надзвичайні:


доходи

200витрати

205Податки з надзвичайного прибутку

210Частка меншості

215Чистий:


прибуток

220збиток

225

(1865)
Забезпечення матеріального заохочення

226


(1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

4147
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12  • 3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність
  • 5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
  • 7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
  • 10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
  • 12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: загальний стаж аудиторської діяльності
  • 13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: наявність механізму розгляду скарг
  • Звіт про фінансові результати