Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка8/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

0

0

Витрати на оплату праці

240

0

0

Відрахування на соціальні заходи

250

0

0

Амортизація

260

0

0

Інші операційні витрати

270

0

0

Разом

280

0

0

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття

Код рядка

За звітній період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

60000,00000

60000,00000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

60000,00000

60000,00000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

320

(0,03108)

(0,00007)

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

330

(0,03108)

(0,00007)

Дивіденди на одну просту акцію

340

0,00000

0,00000

Примітки:Розділ ІІ та ІІІ не заповнено, так як дані статті не передбачені МСФЗ, а вказана в них інформація розкривається у Примітках до фінансової звітності.


КерівникКушнір Олександр МиколайовичГоловний бухгалтерБулик Ігор Віталійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIкоди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

за ЄДРПОУ

05529900

Територія

Одеська

за КОАТУУ

5110137500

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності

Транспортне оброблення вантажiв

за КВЕД

63.11.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v
Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про рух грошових коштів
За 2012 р.
Форма № 3

Код за ДКУД

1801004
Стаття

Код

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Надходження від:


Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010Погашення векселів одержаних

015Покупців і замовників авансів

020Повернення авансів

030Установ банків відсотків за поточними рахунками

035Бюджету податку на додану вартість

040Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045Отримання субсидій, дотацій

050Цільового фінансування

060Боржників неустойки (штрафів, пені)

070Інші надходження

080

7043
Витрачання на оплату:


Товарів (робіт, послуг)

090

( )

( )

Авансів

095

( )

( )

Повернення авансів

100

( )

( )

Працівникам

105

( )

( )

Витрат на відрядження

110

( )

( )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( )

( )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( )

( )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( )

( )

Цільових внесків

140

( )

( )

Інші витрачання

145

(1779)

( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

5264

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

5264

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Реалізація:


фінансових інвестицій

180необоротних активів

190майнових комплексів

200Отримані:


відсотки

210дивіденди

220Інші надходження

230Придбання:


фінансових інвестицій

240

( )

( )

необоротних активів

250

(5039)

( )

майнових комплексів

260

( )

( )

Інші платежі

270

( )

( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

(5039)

0

Рух коштів від надзвичайних подій

290Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

(5039)

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження власного капіталу

310Отримані позики

320Інші надходження

330Погашення позик

340

(167)

( )

Сплачені дивіденди

350

( )

( )

Інші платежі

360

( )

( )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

(167)

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

(167)

0

Чистий рух коштів за звітний період

400

58

0

Залишок коштів на початок року

410

371

371

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420Залишок коштів на кінець року

430

429

371

Примітки:У рядку 080 гр. 3 відображено коригування на амортизацію основних засобів та матеріальних активів у сумі 1571 тис.грн., зміни в резервах на суму 438 тис.грн., збільшення торгової дебіторської заборгованості у сумі 2142 тис.грн., аванси отриманні та інші зобов'язання у сумі 2203 тис.грн, податки до відшкодування та переплати видані у сумі 689 тис.грн.
У ряд. 145 гр. 3 відображено прибуток до оподаткування у сумі 823 тис.
Оподаткування - законодавчо врегульований процес встановлення та утримання податків у країні, визначення їхніх розмірів і ставок, відповідних об'єктів та кола юридичних і фізичних осіб, що підлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податків.
грн., зменшення матеріально- технічних запасів у сумі 4 тис.грн., торгова та інша кредиторська заборгованість у сумі 836 тис.грн., сплачений податок на прибуток у сумі 116 тис.грн.


КерівникКушнір Олександр МиколайовичГоловний бухгалтерБулик Ігор Віталійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIкоди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

за ЄДРПОУ

05529900

Територія

Одеська

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

Приватна власнiсть

за СПОДУ

10

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності

Транспортне оброблення вантажiв

за КВЕД

63.11.0

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v
Одиниця виміру: тис. грн.
Звіт про власний капітал
За 2012 р.
Форма № 4

Код за ДКУД

1801005
Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

15000

(12235)2765

Коригування:Зміна облікової політики

020

0

Виправлення помилок

030

0

Інші зміни

040

0

Скоригований залишок на початок року

050

15000

0

0

0

0

(12235)

0

0

2765

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

Уцінка основних засобів

070

0

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

0

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

Уцінка нематеріальних активів

110

0
120

0

Чистий прибуток (збиток) за звітній період

130
(1865)(1865)

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0
170

0

Внески учасників:Внески до капіталу

180

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0
200

0

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

230

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

Зменшення номінальної вартості акції

250

0

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

0

Безкоштовно отримані активи

270

0
280

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

(1865)

0

0

(1865)

Залишок на кінець року

300

15000

0

0

0

0

(14100)

0

0

900

Примітки:Станом на 31.12.2012 р.:
- статутний капiтал Товариства складає 15000 тис.грн.,
у звiтному роцi статутний капiтал не змiнювався.
- нерозподілений прибуток (непокритий збиток) складає (-14100) тис. грн., у порівнянні з початком року показник збільшився на 1865 тис. грн.


КерівникКушнір Олександр МиколайовичГоловний бухгалтерБулик Ігор Віталійович

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.04 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIкоди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ПОРТОВИЙ ХОЛОДИЛЬННИК"

за ЄДРПОУ

05529900

Територія

Одеська

за КОАТУУ

5110137500

Орган державного управління

Приватна власнiсть

за СПОДУ

10

Організаційно-правова форма господарювання

Публічне акціонерне товариство

за КОПФГ

112

Вид економічної діяльності

Транспортне оброблення вантажiв

за КВЕД

63.11.0

Одиниця виміру: тис. грн.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • III. Розрахунок показників прибутковості акцій
  • Звіт про рух грошових коштів
  • Звіт про власний капітал