Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТитульний аркуш

Титульний аркуш
Сторінка9/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Примітки до річної фінансової звітності
За 2012 р.
Форма № 5

Код за ДКУД

1801008


I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка , уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець рокупервісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація
первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010


0

0

Права користування майном

020


0

0

Права на комерційні позначення

030


0

0

Права на об’єкти промислової власності

040


0

0

Авторське право та сумісні з ним права

050


0

0
060


0

0

Інші нематеріальні активи

070


0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090


0

0
З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082вартість створених підприємством нематеріальних активів

083
З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084
З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085
II. Основні засоби

Група основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка , уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числіодержані за фінансовою орендою

передані в оперативну орендупервісна (переоцінена) вартість

знос
первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

зноспервісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100


0

0

Інвестиційна нерухомість

105


0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110


0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120


0

0

Машини та обладнання

130


0

0

Транспортні засоби

140


0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150


0

0

Тварини

160


0

0

Багаторічні насадження

170


0

0

Інші основні засоби

180


0

0

Бібліотечні фонди

190


0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200


0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210


0

0

Природні ресурси

220


0

0

Інвентарна тара

230


0

0

Предмети прокату

240


0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250


0

0

Разом

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261вартість оформлених у заставу основних засобів

262залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

263первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

6939
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641
З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

265залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651
З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду
267
З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268
З рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269
III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280Придбання (виготовлення) основних засобів

290

6683
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300Придбання (створення) нематеріальних активів

310Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320Інші

330Разом

340

6683

0
З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

341фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

342
IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року


довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350


дочірні підприємства

360


спільну діяльність

370


Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380


акції

390


облігації

400


інші

410


Разом(розд.А розд.Б)

420

0

0

0
З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:


за собівартістю

421за справедливою вартістю

422за амортизованою собівартістю

423
З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:


за собівартістю

424

6
за справедливою вартістю

425за амортизованою собівартістю

426
V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати


Операційна оренда активів

440Операційна курсова різниця

450Реалізація інших оборотних активів

460Штрафи, пені, неустойки

470Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480Інші операційні доходи і витрати

490у тому числі:


відрахування до резерву сумнівних боргів

491

x
непродуктивні витрати і втрати

492

x
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:


асоційовані підприємства

500дочірні підприємства

510спільну діяльність

520В. Інші фінансові доходи і витрати


Дивіденди

530
x

Проценти

540

x
Фінансова оренда активів

550Інші фінансові доходи і витрати

560Г. Інші доходи і витрати


Реалізація фінансових інвестицій

570Доходи від об'єднання підприємств

580Результат оцінки корисності

590Неопераційна курсова різниця

600Безоплатно одержані активи

610
x

Списання необоротних активів

620

x
Інші доходи і витрати

630


Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
631
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%)
632
З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності
6331   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12  • I. Нематеріальні активи
  • II. Основні засоби
  • III. Капітальні інвестиції
  • IV. Фінансові інвестиції
  • V. Доходи і витрати