Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Титульний аркуш

Титульний аркуш




Сторінка9/12
Дата конвертації16.03.2017
Розмір2.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Примітки до річної фінансової звітності
За 2012 р.




Форма № 5

Код за ДКУД

1801008


I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка , уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року







первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація




первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація







первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (переоцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010


































0

0

Права користування майном

020


































0

0

Права на комерційні позначення

030


































0

0

Права на об’єкти промислової власності

040


































0

0

Авторське право та сумісні з ним права

050


































0

0




060


































0

0

Інші нематеріальні активи

070


































0

0

Разом

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гудвіл

090


































0

0




З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

081







вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

082







вартість створених підприємством нематеріальних активів

083




З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

084




З рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

085




II. Основні засоби

Група основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка , уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі































одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду







первісна (переоцінена) вартість

знос




первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос







первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

первісна (переоцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100


































0

0













Інвестиційна нерухомість

105


































0

0













Капітальні витрати на поліпшення земель

110


































0

0













Будинки, споруди та передавальні пристрої

120


































0

0













Машини та обладнання

130


































0

0













Транспортні засоби

140


































0

0













Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150


































0

0













Тварини

160


































0

0













Багаторічні насадження

170


































0

0













Інші основні засоби

180


































0

0













Бібліотечні фонди

190


































0

0













Малоцінні необоротні матеріальні активи

200


































0

0













Тимчасові (нетитульні) споруди

210


































0

0













Природні ресурси

220


































0

0













Інвентарна тара

230


































0

0













Предмети прокату

240


































0

0













Інші необоротні матеріальні активи

250


































0

0













Разом

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

261







вартість оформлених у заставу основних засобів

262







залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

263







первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

264

6939




основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

2641




З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

265







залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

2651




З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

266




Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду




267




З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

268




З рядка 260 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

269




III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280







Придбання (виготовлення) основних засобів

290

6683




Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів

300







Придбання (створення) нематеріальних активів

310







Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів

320







Інші

330







Разом

340

6683

0




З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість

341







фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

342




IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року










довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:













асоційовані підприємства

350










дочірні підприємства

360










спільну діяльність

370










Б. Інші фінансові інвестиції в:













частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380










акції

390










облігації

400










інші

410










Разом(розд.А розд.Б)

420

0

0

0




З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:










за собівартістю

421







за справедливою вартістю

422







за амортизованою собівартістю

423




З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:










за собівартістю

424

6




за справедливою вартістю

425







за амортизованою собівартістю

426




V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати










Операційна оренда активів

440







Операційна курсова різниця

450







Реалізація інших оборотних активів

460







Штрафи, пені, неустойки

470







Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення

480







Інші операційні доходи і витрати

490







у тому числі:










відрахування до резерву сумнівних боргів

491

x




непродуктивні витрати і втрати

492

x




Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:










асоційовані підприємства

500







дочірні підприємства

510







спільну діяльність

520







В. Інші фінансові доходи і витрати










Дивіденди

530




x

Проценти

540

x




Фінансова оренда активів

550







Інші фінансові доходи і витрати

560







Г. Інші доходи і витрати










Реалізація фінансових інвестицій

570







Доходи від об'єднання підприємств

580







Результат оцінки корисності

590







Неопераційна курсова різниця

600







Безоплатно одержані активи

610




x

Списання необоротних активів

620

x




Інші доходи і витрати

630










Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)




631




Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (%)




632




З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності




633



1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12



  • I. Нематеріальні активи
  • II. Основні засоби
  • III. Капітальні інвестиції
  • IV. Фінансові інвестиції
  • V. Доходи і витрати