Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТлумачний словник комунальника Матеріал взятий з

Тлумачний словник комунальника Матеріал взятий з
Сторінка1/5
Дата конвертації25.03.2017
Розмір0.9 Mb.
  1   2   3   4   5

Тлумачний словник комунальника

Матеріал взятий з http://jkg-portal.com.ua/ua/staticpages/glossary

А

Абонент виробника - юридична або фізична особа, з якою виробником укладений договір на надання послуг водопостачання і каналізації (або однієї з цих послуг).

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Абонент Водоканалу - юридична особа, яка уклала договір з Водоканалом на надання послуг водопостачання та (або) каналізації.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та/або умов безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію, при якому всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та навколишнє середовище утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Аварійний запас води в резервуарі - запас води в резервуарі, передбачуваний для подавання одним водоводом на час ліквідації на ньому аварії.

Аварія - раптова подія, така як потужний викид небезпечних речовин, пожежа або вибух, внаслідок порушення експлуатаціїпідприємства (об'єкта), яка призводить до негайної та/абонаступної загрози для життя та здоров'я людей, довкілля,матеріальних цінностей на території підприємства та/або за йогомежами.

Аерація води - збагачення води киснем повітря.

Аеробна стабілізація мулу - мінералізація активного мулу окисленням.

Аеробний процес очищення стічних вод - процес руйнування органічних речовин мікроорганізмами у присутності кисню повітря.

Активний мул - метод біологічного очищення стічних вод, в основі якого лежить біотичний колообіг речовин, що включає процеси утилізації, трансформації та мінералізації органічних речовин за допомогою реалізації процесу аеробної ферментації органічних стоків специфічним комплексом мікроорганізмів з бактерій, грибів, водоростей, найпростіших, коловерток, нематод, кліщів та ін.
Органі́чні речови́ни (рос. органические вещества, англ. organic matter; нім. organische Stoffe m pl) - речовини, що виникли прямо або непрямо з живої речовини або продуктів їх життєдіяльності; присутні в атмосфері, поверхневих і підземних водах, осадах, ґрунтах і гірських породах.

Аеротенк для очищення стічних вод - споруда для біологічного очищення стічних вод з аерацією повітрям.

Активний мул - мул, що містить мікроорганізми, які абсорбують і розкладають забруднювальні речовини у стічних водах.

Алгоритм оптового ринку електричної енергії - порядок розподілу уповноваженим банком коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання без платіжних доручень, який встановлюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Стічні́ во́ди - води, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної і дренажної води), а також відведені з забудованої території, на якій вони утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.
Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Держа́вне регулюва́ння - це сукупність інструментів, за допомогою яких держава встановлює вимоги до підприємств і громадян. Воно включає закони, формальні і неформальні розпорядження і допоміжні правила, що встановлюються державою, а також недержавними організаціями або організаціями саморегулювання, яким держава делегувала регуляторні повноваження; - це набір здійснюваних державними структурами заходів, направленими на контроль за поведінкою індивідів або груп, які потрапляють під контроль цих структур. Воно включає закони і допоміжні інструменти, що створюються державою, а також правила, що встановлюються державними і недержавними агентствами в рамках делегованих повноважень.Б

Базовий період - календарний рік, який передує планованому періоду.

Базовий рік - рік, що передує першому року регуляторного періоду.

Бак-акумулятор - ємність, призначена для зберігання запасу гарячої води з метою вирівнювання добового графіка витрат води та тепла в системах теплопостачання, а також для створення та зберігання запасу води і підживлення джерела теплоти.
Ви́трати води́ (стік) - кількість води, яка протікає за одиницю часу через поперечний переріз водотоку, наприклад, через живий переріз річки.


Баланс водоспоживання та водовідведення - співвідношення між фактично використаними обсягами води з усіх джерел водопостачання та обсягами стічних вод, що відводяться за визначений термін.

Балансоутримувач (будинку, групи будинків, житлового комплексу) - власник відповідного майна або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно і уклала договір купівлі-продажу теплової енергії з теплогенеруючою або теплопостачальною організацією, а також договори на надання житлово-комунальних послуг з кінцевими споживачами.
До́гові́р купі́влі-про́дажу - договір, за яким продавець зобов'язується передати майно у власність покупцеві, а покупець зобов'язується прийняти майно і сплатити за нього певну грошову суму (цивільний кодекс України, ст. 655)
Житло́во-комуна́льні по́слуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).


Балансоутримувач житлового будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.
Буди́нок - вид будівлі із внутрішнім наземним простором (приміщеннями), що створена та використовується людьми.


Біологічна плівка - плівка з бактерій та інших мікроорганізмів на поверхні завантаження біологічного фільтра, які окислюють і мінералізують забруднювальні речовини.

Біологічне очищення стічних вод - технологічні процеси очищення стічних вод, які грунтуються на здатності біологічних організмів розкладати забруднювальні речовини.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


Біологічний став - водойма для біологічного очищення стічних вод у природних умовах.

Біологічний фільтр - споруда для очищення стічних вод, яка працює за принципом пропускання їх крізь завантаження з біологічною плівкою.

Біохімічне споживання кисню (БСК) - кількість розчиненого кисню, витрачена на біохімічне окислення речовин, які містяться у воді, за певний проміжок часу і за певних умов.

Біохімчіне споживання кисню в стічних водах - кількість кисню, що витрачається для біохімічниого окислення забруднювальних речовин, які містяться в стічних водах, за певний проміжок часу.

Блок технологічний - апарат (устаткування) або група (змінімальною кількістю) апаратів (устаткування), які в заданий часможна відключити (ізолювати) від технологічної системи безнебезпечних змін режиму, що можуть призвести до розвитку аварії всуміжній апаратурі.

Болото - надмірно зволожена земельна ділянка із застоянимводним режимом і специфічним рослинним покривом.
Забруднювач - будь-який природний або антропогенний агент, який потрапляє в навколишнє природне середовище в кількостях, які перевищують фонові значення та викликає тим самим його забруднення (також забруднювачем іменують і джерело забруднення, наприклад, завод або полігон ТПВ).
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Зеле́ні росли́ни - царство живих організмів. Назва була запропонована у 1981 році, щоб відрізнити представників царства від попереднього визначення рослин, які до того не створювали монофілетичну групу.


Брудомісткість фільтра - маса забруднювальних речовин, яку здатне затримати завантаження фільтра.

Бювет - інженерна водозабірна споруда для забезпечення споживачів необробленими (крім знезараження води методом ультрафіолетового опромінення) міжшаровими напірними (артезіанськими) або безнапірними підземними водами, до складу якої входять свердловина, розподільна колонка та спеціальне приміщення або павільйон.
Забру́днення вод - насичення вод, водотоків і водойм речовинами в таких кількостях або сполученнях, які погіршують якість води та зумовлюють несприятливі наслідки.
Підземні води - води, що містяться у верхній частині земної кори. Заповнюють проміжки, пори, тріщини, пустоти. У ґрунті заповнюють капіляри. Поділяються на води зони аерації, ґрунтові і артезіанські.
Водозабірна споруда (рос. водозаборное сооружение; англ. water inlet; water intake works; нім. Wasserentnahme, Wasserentnahmestelle, Wasserfassung, Wasserentnahmeanlage) - гідротехнічна споруда для відбирання води з водоймища, водотоку або підземного джерела води з метою промислового і господарсько-побутового водопостачання.
Асе́птика (грец. α - не і σηπτικος - гнійний) - сукупність заходів, спрямованих на попередження інфікування ран чи організму в цілому. При хірургічних втручаннях асептика запобігає проникненню в рану збудників інфекції: бактерій, грибків(що можуть потрапляти до рани з навколишнього середовища).


В

Введення в експлуатацію - подія, що фіксує готовність споруд і устатковання до використання за призначенням, документально оформлена в установленому порядку.

Виконавча документація - відкоригований комплект креслень та приймально-здавальна документація (акти, сертифікати, паспорти тощо).

Випробувальний режим - режим роботи устатковання за спеціальними заявками і програмами, метою якого є перевірка відповідності технічних характеристик устатковання після монтажу, модернізації, ремонту вимогам нормативних документів, інструкцій заводу-виробника і проектній документації.

Використання води - процес вилучення води для використання увиробництві з метою отримання продукції та для господарсько-питнихпотреб населення, а також без її вилучення для потребгідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту таінших потреб.
Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Пові́тряний тра́нспорт - вид транспорту, де як транспортний засіб для перевезення пасажирів, пошти і вантажів використовуються транспортні засоби або важчі за повітря (повітряні судна авіації - літаки, вертольоти, гелікоптери та ін.).


Випуск водовідведення - трубопровід від будинку або споруди до першого колодязя дворової або внутрішньоквартальної мережі або трубопровід від останнього колодязя внутрішньомайданчикових мереж підприємства до відомчої або централізованої мережі водовідведення.

Випуск стічних вод - трубопровід, що відводить очищені стічні води у водний об'єкт.

Випускання зворотних вод - відвід зворотних вод у водніоб'єкти.

Виробник - підприємство, яке видобуває, очищує і подає в населений пункт питну воду, експлуатує зовнішні мережі і споруди водопостачання і каналізації населеного пункту та споруди для очищення стічних вод.
Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).
Перелічені функції можуть здійснюватися як одним підприємством, так і кількома підприємствами різного підпорядкування. Ці Правила поширюються на всі підприємства, що виконують перелічені функції, або хоча б одну з них, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.
Вла́сність - результат привласнення[Джерело?], тобто ставлення людей до певних речей, як до своїх.


Виробник послуг централізованого водопостачання та водовідведення - суб'єкт господарювання, що виробляє або створює послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

Виробництво питної води - забір води з джерел питного водопостачання та доведення її якості до вимог на питну воду.

Витоки води - витікання води через нещільність або пошкодження трубопроводів, їх з'єднань, сальників і запірних органів водопровідної арматури під дією тиску води.

Витрата води - кількість води, що протікає через живий переріз трубопроводу за одиницю часу.

Витрата стічних вод - об'єм стічних вод, які протікають за проміжок часу, для розрахунку мереж і споруд каналізації.

Відділення - структурний підрозділ підприємства чи цеху, щомістить декілька виробничих дільниць, займає відокремленутериторію та здійснює частку виробничого процесу з переробленняпредмета праці.
Виробни́чий проце́с (англ. manufacturing_process) - систематичне та цілеспрямоване змінювання в часі та просторі кількісних та якісних характеристик засобів виробництва і робочої сили, для отримання готової продукції, з вихідної сировини, згідно із заданою програмою.


Відстійник для очищення вoди - споруда для осадження з води завислих речовин.

Відстійник стічних вод - споруда для осадження завислих у стічних водах речовин.

Вік активного мулу - проміжок часу, за який відбувається повне оновлення активного мулу в спорудах для очищення стічних вод.

Внутрішній водопровід - система трубопроводів і пристроїв, що забезпечує подачу води до санітарно-технічних приладів, пожежних кранів та технологічного обладнання, обслуговуюча одну будівлю чи групу будівель і споруд та має загальне водовимірювальних пристрій від мережі водопроводу населеного пункту або промислового підприємства.

Внутрішня каналізація - система трубопроводів і пристроїв в обсязі, обмеженому зовнішніми поверхнями огороджувальних конструкцій і ви-пусками до першого оглядового колодязя, що забезпечує відведення стічних вод від санітарно-технічних приладів та технологічного обладнання і при необхідності локальними очисними спорудами, а також дощових і талих вод у мережа каналізації відповідного призначення населеного пункту або промислового підприємства.
Оглядо́вий коло́дязь - загальна назва камери під землею, яка є частиною системи водопостачання, водовідведення (дощового чи фекального), газопостачання, теплопостачання, кабельної каналізації. В разі виходу камери на поверхню (газону, тротуару, дорожнього полотна) для зручності в обслуговуванні оглядові колодязі можуть облаштовуватись спеціальними люками з чавунною чи полімерною кришкою або дренажними решітками, якщо це системи дощового водовідведення. В разі, коли обслуговування передбачається надзвичайно рідко, над камерою люк може не встановлюватись, тоді вся камера може накриватись плитою, доступ до якої поновлюється при знятті частини дорожнього покриття.
Очисні́ спору́ди (рос. очистные сооружения, англ. pollution control facilities, нім. Kläranlagen f pl, Reinigungsanlagen f pl);- інженерні споруди системи каналізації для очищення, знешкодження й знезараження стічних вод.


Внутрішньобудинкова система водопостачання - усі трубопроводи, запірна та водозбірна арматура на них, санітарно-технічні прилади та обладнання, засоби обліку та регулювання споживання води, які знаходяться в межах будинку, споруди та системи протипожежного захисту.

Внутрішньоквартальна водопровідна мережа - трубопроводи, прокладені всередині житлового кварталу, до яких приєднуються водопровідні вводи споживачів.

Внутрішньоквартальна мережа водовідведення - мережа, прокладена всередині житлового кварталу, яка з'єднує випуски групи будинків або будівель кварталу в цілому.

Вода дренажна - ґрунтова вода, яка потрапляє в заглиблені виробничі приміщення (наприклад, насосні станції) унаслідок водопроникності стін та підлоги і підлягає відкачуванню з них у систему водовідведення.

Вода дренажна - вода, яка профільтрувалася з певної територіїта відводиться за допомогою дренажної системи з метою пониженнярівня грунтових вод.

Вода зворотна - вода, що повертається за допомогою технічнихспоруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в йогоприродні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар'єрної чи дренажної води.
Дренажний комплекс (рос. дренажный комплекс, англ. drainage complex, нім. Entwässerungskomplex m) - сукупність споруд (штреки, свердловини, колодязі, шурфи, канави та ін.) і устаткування, призначених для відводу підземних і поверхневих вод.
Кругообіг води́ - безперервний замкнутий процес переміщення води на земній кулі, що відбувається під впливом сонячної радіації і дії сили тяжіння.


Вода лляльна (підсланева) - вода з домішками (переважнонафтопродуктів), зібрана в колодязях - ллялах машинних відділеньсудна.

Вода питна - вода, яка за органолептичними властивостями, хімічним і мікробіологічним складом та радіологічними показниками відповідає державним стандартам та санітарному законодавству.

Вода питна - склад і властивості води відповідають вимогам чинного Державного стандарту "Вода питна".

Вода питна з пунктів розливу - оброблена та привізна питна вода, що розливається в тару споживача без водопровідної мережі.
Водогі́н або водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.


Вода питна з оптимальним вмістом мінеральних речовин - питна вода, призначена для споживання людиною, з мінеральним складом, адекватним фізіологічній потребі організму людини.
Людське тіло - фізична структура людини, людський організм. Тіло людини утворено клітинами різних типів, характерним чином організується в тканини, які формують органи, заповнюють простір між ними або покривають зовні.


Вода питна, призначена для споживання людиною (питна вода) - вода, склад якої за органолептичними, фізико-хімічними, мікробіологічними, паразитологічними та радіаційними показниками відповідає вимогам державних стандартів та санітарного законодавства (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для забезпечення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб населення, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.


Вода стічна - вода, що утворилася в процесігосподарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної,кар'єрної і дренажної води), а також відведена з забудованоїтериторії, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосфернихопадів.

Вода стічна господарсько-побутова - стічна вода, що відводиться від жилих будинків, лазень, їдалень та інших об'єктів комунально-побутового господарства.

Вода стічна міська - суміш господарсько-побутової, промислової і деякої частки дощової (снігової) стічних вод, що надходить у міську каналізацію.

Вода стічна промислова - стічна вода від технологічних операцій на промислових підприємствах.
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.


Вода супутньо-пластова - вода, що піднімається на поверхнюразом з нафтою і газом під час їх видобування;води - усі води (поверхневі, підземні, морські), що входятьдо складу природних ланок кругообігу води.

Вода технічна - забрана з водних об'єктів або частково очищена стічна вода, що за своєю санітарно-технічною якістю може використовуватись для технологічних потреб виробництва.

Води підземні - води, що знаходяться нижче рівня земноїповерхні в товщах гірських порід верхньої частини земної кори вусіх фізичних станах.

Води поверхневі - води різних водних об'єктів, що знаходятьсяна земній поверхні.
Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.


Водневий показник (pH) - показник, що характеризує властивість води, зумовлену наявністю у ній вільних іонів водню.

Водний об'єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, канал, водоносний горизонт).
Водоносний горизонт - водопроникний шар гірської породи, що вміщує воду та залягає над водонепроникним пластом; однорідні або близькі за фаціально-літологічним складом та гідрогеологічними властивостями пласти водопроникних гірських порід, пустоти (пори, тріщини) яких заповнені гравітаційними водами.


Водний об'єкт - сформований природою або створений штучно об'єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, ... водоносний горизонт). До водних об'єктів загальнодержавного значення належать питні та технічні води, які є джерелом централізованого водопостачання. До водних об'єктів місцевого значення належать питні та технічні води, які не можуть бути джерелом централізованого водопостачання.

Водний об'єкт - зосередження природних вод на поверхні суходолу або в гірських породах, яке має характерні форми поширення і риси режиму.
Геологі́чна структу́ра, Тектоні́чна структу́ра (рос. геологическая (тектоническая) структура, англ. geological stucture; нім. geologische Struktur f) - Геологічна будова ділянки земної кори. Форма залягання гірських порід.
Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.


Водні ресурси - обсяги поверхневих, підземних і морських водвідповідної території.

Водність - характеристика величини річкового стоку за певнийпроміжок часу відносно його середньої багаторічної величини.

Водовипускна споруда - гідротехнічний об'єкт або пристрій,призначений для відводу (скидання) зворотних вод у водні об'єкти.

Водовід - гідротехнічна споруда для підведення і відведення води в заданому напрямку.

Водогосподарський баланс - співвідношення між наявними длявикористання водними ресурсами на даній території і потребами вних для розвитку економіки на різних рівнях.
Гідротехні́чна спору́да - інженерна споруда, що допомагає здійснювати певні водогосподарські заходи як щодо використання водних ресурсів, так і для захисту від шкідливої дії води.
Во́дні ресу́рси (англ. water resources, water supply; нім. Wasserreserven f pl) - всі води гідросфери, тобто води рік, озер, каналів, водосховищ, морів й океанів, підземні води, ґрунтова волога, вода (льоди) гірських і полярних льодовиків, водяна пара атмосфери.


Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта.

Водозабір - споруда або пристрій для забору води з водного об'єкта. Водозабір підземних вод може складатися з одної або групи компактно розміщених водозабірних споруд (свердловин, колодязів, каптажів).

Водозабір - забирання води з водойми, водотоку або підземного вододжерела.

Водозабірна споруда - гідротехнічна споруда для забирання води у водопровід з водойми, водотоку або підземного вододжерела.

Водозабірний колодязь - колодязь для збирання йоди з інших водозабірних споруд.

Водозабірний шахтний колодязь - колодязь із закріпленими стінками для забирання підземних вод крізь дно і стінки.
Шахтний колодязь - інженерна споруда, що є вертикальною виробкою з великим (у порівнянні із водозабірною свердловиною) розміром поперечного перерізу, круглої, квадратної, прямокутної або шестигранної форми, що призначена для забору ґрунтових вод.


Водозабор променевого типу - водозабірна споруда для підземних вод, яка складається з горизонтальних або похилих водоприймальних радіальних пpoменів-фільтрів.

Водозаборна свердловина - свердловина для забирання підземних вoд, обладнана, як правило, обсадними трубами і фільтром.

Водойма - безстічний або із сповільненим стоком поверхневийводний об'єкт.

Водокористування - використання вод (водних об'єктів) длязадоволення потреб населення, промисловості, сільськогогосподарства, транспорту та інших галузей господарства, включаючиправо на забір води, скидання стічних вод та інші видивикористання вод (водних об'єктів);водоносний горизонт - однорідна пластова товща гірськихпорід, де постійно знаходяться води.

Водокористування - використання водних об'єктів для задоволення потреб населення і народного господарства.
Народнé господáрство - економічний термін, який використовується для позначення сукупності галузей і сфер виробництва, споживання та обміну.
Галузі - сукупність підприємств, які виготовляють однорідну продукцію, або надають однорідні послуги. У галузевій структурі господарства виділяють дві сфери - виробничу і невиробничу. Виробнича сфера забезпечує країну різноманітними товарами, невиробнича сфера - послугами матеріального і нематеріального характеру.
Водопостачання Водопостача́ння - постачання води належної якості та кількості населенню, промисловим підприємствам тощо.


Водонапірна башта - напірний резервуар для води на штучній опорній констpyкції.

Водоносний горизонт - пласт гірських порід однорідного складу, що містить вільну (гравітаційну) воду і має однакову пористість і величину водопроникності.

Водопідготовка - технологічний процес, який здійснюється для доведення показників безпечності та якості питної води до рівнів гігієнічних нормативів.

Водопідготовка - технологічні процеси оброблення води для приведення її якості у відідповідність до вимог споживачів.

Водопостачання - подача води певної якості споживачам.

Водопостачання - подавання води споживачам.

Водопровід - комплекс споруд для видобування, очищення і подачі води певної якості споживачам.

Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення водою відповідної якості.

Водопровід - комплекс споруд, що включає водозабір, водопровідні насосні станції, станцію очищення води або водопідготовки, водопровідну мережу і резервуари для забезпечення споживачів водою певної якості.

Водопровідна кільцева мережа - водопровідна мережа, що подає воду споживачеві з кількох боків.

Водопровідна мережа
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
2015 -> Оголошення про тендер (rfq) Номер rfq: ucbi-062-с дата оголошення: 13 листопада 2015 Кінцевий термін подання: 20 листопада 2015 Опис: Постачання it обладнання для зони митного оформлення в Одесі
2015 -> О. К. Юдін, директор Інституту комп’ютерних інформаційних технологій, д-р техн наук, професор
2015 -> Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність
2015 -> Програма юних користувачів персонального комп’ютера основний рівень пояснювальна записка
2015 -> Назва послуги
2015 -> Комп’ютери та комп’ютерні технології напрям підготовки 100102 Процеси, машини та обладнання
2015 -> Ласкаво просимо до електронного кабінету платника податків!
2015 -> Інсталяція мережевої версії Інсталяція серверу Firebird 3
2015 -> Узгоджено затверджую
  1   2   3   4   5