Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Тов “енерго-сервісна компанія “еско-північ”

Скачати 83.31 Kb.

Тов “енерго-сервісна компанія “еско-північ”




Скачати 83.31 Kb.
Дата конвертації03.04.2017
Розмір83.31 Kb.

______________________________________________________

ТОВ “ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ “ЕСКО-ПІВНІЧ”


ДОГОВІР № __________

КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
м. Київ ___.__________ 2016 р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ “ЕСКО-ПІВНІЧ”, в особі генерального директора Бурдейного Тараса Олександровича, що діє на підставі Статуту, надалі – Продавець, з однієї сторони,

та ____________________________________________, в особі ___________________________, що діє на підставі Статуту, надалі – Покупець, з другої сторони, надалі Сторони, уклали цей Договір про наступне:


1.
Генеральний директор (ГД) - термін для деяких корпоративних службовців в бізнес операціях. Крім того може бути офіційною назвою деяких керівників підприємств, найчастіше в закладах громадського харчування.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець - оплатити і прийняти на умовах цього Договору природний газ, надалі – Газ. При цьому Покупець не є кінцевим споживачем природного газу.

1.2. Якість Газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

1.3. Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній системі України.

1.4. Обсяги та місяць(ці) поставок Газу по цьому Договору зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору.

1.5. За розрахункову одиницю природного газу приймається 1000,0 куб.

Розрахунко́ва одини́ця. Поняття «розрахункова (умовна або штучна) одиниця» не є новим. З самого початку його виникнення роль розрахункової одиниці відігралало золото, потім долар США, СПЗ, ЕКЮ СПЗ - штучно створені міжнародні резервні засоби для регулювання сальдо платіжних балансів, поповнення офіційних резервів та розрахунків з МВФ.
м (одна тисяча кубічних метрів), приведених до стандартних умов: t = 20 град. С, Р = 101,325 кПа (760 мм рт.
Станда́ртний стан - сукупність термодинамічних умов, які застовуються для оцінки термодинамічних величин.
Кубі́чний метр або кубометр, іноді куб - одиниця вимірювання об'єму. Позначається м3.
ст.) та вологості, рівній нулю.


2. ЦІНА ГАЗУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Ціна та загальна вартість Газу визначаються Сторонами в Додаткових угодах, які є невід’ємною частиною даного Договору.

2.2. При зміні урядових рішень щодо розміру ціни на Газ, бази для нарахування ПДВ, а також інших змін у податковому законодавстві, Продавець має право в однобічному порядку змінити ціну на Газ, а Покупець зобов’язується прийняти до виконання вказані зміни на момент вступу в дію даних нормативних документів, у відповідності з діючим законодавством України.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.
Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
У випадку зміни ціни на Газ або порядку розрахунку, Сторонами підписується відповідна Додаткова угода до даного Договору.

2.3. Строки та порядок розрахунків за Газ визначаються Сторонами на кожен місяць поставок Газу окремо, та зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору.

2.4. Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Продавця, вказаний у розділі 9 цього Договору, або на будь-який інший поточний рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець зобов’язаний своєчасно письмово (листом або описом платежу у рахунку-фактурі на оплату за Газ) повідомити Покупця.

Поточний рахунок - вид банківського рахунку, який відкривається банківською установою юридичним та фізичним особам для зберігання коштів і здійснення безготівкових платежів у національній або іноземній валюті відповідно до умов договору на розрахунково-касове обслуговування та вимог законодавства.
Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.
Гроші Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ

3.1. Порядок обліку Газу здійснюється на пунктах виміру, які знаходяться на пунктах прийому-передачі газу в газотранспортну систему України.

3.2. Передача природного газу відбувається до точки входу в газотранспортну систему ПАТ “УКРТРАНСГАЗ”.

3.3. Кількість Газу, яка повинна передаватися Продавцем та прийматися Покупцем, визначається у відповідності з обсягами, що вказані у додаткових угодах до даного Договору.

3.4. Передачу Покупцю фактичних обсягів Газу за звітний місяць Сторони оформляють Актом прийому – передачі газу.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Здійснити передачу Газу Покупцю до точки входу в газотранспортну систему у строки, визначені Додатковими угодами до даного Договору.

4.1.2. В термін до 25 числа місяця, що передує місяцю поставки, оформити через ЦДД ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” документацію, що підтверджує передачу Газу від Продавця до Покупця.

4.1.3. По закінченню місяця передачі Газу, в термін до 5-ти календарних днів оформити з Покупцем оригінали Актів приймання-передачі, що підтверджують фактично переданий обсяг Газу, за умови виконання Покупцем зобов’язань по сплаті за Газ.

4.2. Покупець зобов’язаний:

4.2.1. Відповідно до положень кодексу газотранспортної системи в термін до 20 числа місяця, що передує місяцю поставки, надати Продавцю інформацію щодо замовників послуг транспортування на переданий Покупцю об’єм природного газу.

Газотра́нспортна систе́ма (рос.газотранспортная система; англ. gas transport system; нім. Erdgasfortleitungsnetz n, Erdgastransportnetz n) - сукупність взаємопов'язаних газопроводів і супутніх з ними споруд, призначених для забезпечення газом споживачів.

4.2.2. Прийняти природний газ до точки входу в газотранспортну систему в обсягах та на умовах, передбачених Додатковими угодами до даного Договору.

4.2.3. Оплатити Продавцю вартість Газу, що передається, на умовах, визначених розділом 2 цього Договору.

4.2.4. Використовувати поставлений Газ у відповідності з встановленими “Правилами безпеки в газовому господарстві”, іншими нормами та правилами, що регулюють сферу споживання та використання Газу.

4.2.5. По закінченню місяця передачі Газу, в термін до 5-ти календарних днів підписати з Продавцем оригінали Актів приймання-передачі, що підтверджують фактично отриманий обсяг Газу.

4.2.6. На вимогу Продавця підписати акти звірки взаєморозрахунків.


5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність згідно з цим Договором та чинним законодавством України.

5.2. При порушенні Покупцем строків розрахунків, обумовлених розділом 2 цього Договору, Покупець сплачує на користь Продавця, окрім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу, а також додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості об’єму Газу, який передається у відповідному місяці поставки, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму Газу, який передається у відповідному місяці поставки.

5.3. У випадку повної або часткової відмови Покупцем від прийняття планового обсягу поставки Газу, вказаного в Додатковій угоді на відповідний місяць поставки, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 50% (п’ятдесят відсотків) від вартості об’єму Газу, від прийняття якого відмовився Покупець.

5.4. Сплата Покупцем пені та штрафів за даним Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Продавцем з вини Покупця.

5.5. У випадку ухилення Покупця від підписання актів (п.п. 3.4.) в строк, що обумовлений п.п. 4.2.5., Покупець сплачує Продавцю штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості отриманого Покупцем Газу за звітний місяць.

5.6. При невиконанні (або несвоєчасному виконанні) Покупцем грошових зобов’язань, передбачених розділом 2 даного Договору, Продавець має право не передавати природний газ Покупцю.

5.7. У випадку неможливості Продавцем здійснити передачу Газу в обумовлені терміни, останній повертає Покупцю перераховані кошти на протязі десяти днів, після чого п.п. 4.1.1., 4.1.2. 4.1.3. втрачають свою силу.

5.8. У випадку, якщо Продавець виписує розрахунок-коригування до податкової накладної, що зменшує податкові зобов’язання Продавця, то Покупець зобов’язаний зареєструвати таке коригування в єдиному реєстрі податкових накладних та надіслати його в електронній формі Продавцю згідно з нормами ПКУ. У разі невиконання даного зобов’язання, що позбавляє Продавця права на зменшення податкового зобов’язання, Покупець зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів відшкодувати суму такого коригування у повному обсязі.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Спори, що виникли із цього Договору, вирішуються шляхом двосторонніх переговорів уповноваженими представниками Сторін. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки передаються на вирішення в господарські суди України, які мають відповідну юрисдикцію і розглядаються в установленому порядку згідно з чинним законодавством України.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.


7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.

7.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними зусиллями зі своєї сторони. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру:

7.2.1. страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;

7.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із Сторін стає невигідним або економічно недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором;

Підзаќонний ́акт (англ. Bylaw, нім. Satzung, пол. Zarządzenie) - нормативний акт, що приймається уповноваженими нормотворчими суб'єктами на основі і на виконання законів і не повинні суперечити їм.
Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.
У́ряд - орган виконавчої влади в державі (зазвичай найвищий виконавчий орган). Його очолює глава держави (президент, монарх) або прем'єр-міністр (голова уряду, канцлер, голова ради або кабінету міністрів).

7.2.3. дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;

7.2.4. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;

Сейсмічні хвилі (англ. seismic waves; нім. seismische Wellen) - пружні хвилі, що виникають у земній корі і мантії Землі внаслідок землетрусів, вибухів і ударів і поширюються в гірських породах у вигляді згасаючих коливань.
Погода Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

7.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі;

7.2.6. подія форс-мажору, належним чином оголошена за договірними домовленостями будь-якої із Сторін з ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” відносно доступу до газотранспортної системи, що стосується передачі і прийняття Газу за цим Договором.

7.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором і не буде нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору.

7.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.

Торго́во-промисло́ва пала́та України (ТПП України) - торгово-промислова палата, недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання.
У випадку настання обставин оговорених в п.п. 7.2.5, 7.2.6. Договору, достатнім доказом є лише своєчасне повідомлення іншої Сторони про настання таких обставин.

7.5. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 5 (п’яти) календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання (або припинення) таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися на настання таких обставин.

7.6. Строк виконання зобов‘язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть діяти такі обставини.

7.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж 45 (сорок п’ять) послідовних днів, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в письмовій формі.

7.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Покупця від сплати Продавцю за Газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.

7.9. Неможливість виконання Продавцем своїх обов’язків за обставин, які виникли не з вини останнього, та на які Продавець не може впливати, а саме: несвоєчасне підтвердження ПАТ “УКРТРАНСГАЗ” місячної номінації, а також несвоєчасне оформлення електронного файлу надходження та розподілу природного газу по Україні – звільняє Продавця від відповідальності.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

8.1. Цей Договір складений в двох примірниках, вступає в юридичну силу з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2016 року, а в частині взаєморозрахунків - до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

8.2. Всі доповнення, зміни та додатки до цього Договору, які виконані у письмовому вигляді та підписані уповноваженими представниками Сторін, є його невід’ємною частиною.

8.3. Факсові копії цього Договору та додаткових угод до нього мають юридичну силу до моменту отримання Сторонами їх оригіналів.

8.4. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню чи використанню Стороною без згоди іншої Сторони.

8.5. Продавець та Покупець є платниками податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України.

Податко́вий ко́декс України - кодифікований закон України, який регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів.


9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ

ЕСКО-ПІВНІЧ”






04073, м. Київ, вул. Рилєєва, 10а, офіс 518

____________________________________

____________________________________

код ЄДРПОУ 30732144

ІПН 307321426564

свідоцтво платника ПДВ № 100336566

тел./факс: (044) 537-72-93, (044) 537-72-98

e-mail: esko-pivnich@mail.ru



ЕІС-код 56X920000000150М





Генеральний директор

_____________________ Бурдейний Т.О.


_________________________




_________________________________

Сторінка з


Скачати 83.31 Kb.

 • ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЕНЕРГО-СЕРВІСНА КОМПАНІЯ “ЕСКО-ПІВНІЧ”
 • ____________________________________________
 • 2. ЦІНА ГАЗУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
 • 3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ
 • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • 7. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
 • Торгово-промисловою палатою України
 • 8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
 • Податковим кодексом України
 • 9. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН: ПРОДАВЕЦЬ
 • Генеральний директор _____________________ Бурдейний Т.О. _________________________