Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТовариство з обмеженою відповідальністю «адамант-телеком», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Виконавець

Скачати 351.66 Kb.

Товариство з обмеженою відповідальністю «адамант-телеком», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Виконавець
Скачати 351.66 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації25.03.2017
Розмір351.66 Kb.
  1   2

Договір № ВХ _____/ 201__

про надання послуг на умовах публічної офертим. Київ «___»______ 201__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АДАМАНТ-ТЕЛЕКОМ», яке є платником єдиного податку, далі за текстом – Виконавець, в особі директора Лагодич Наталії Віталіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, керуючись ст. ст. 633, 641 та гл. 63 Цивільного кодексу України та фізична особа________________________________________, яка у відповідності до ч.

Платник - особа, з рахунку якої ініціюється переказ коштів або яка ініціює переказ шляхом подання до банку або іншої установи - члена платіжної системи документа на переказ готівки разом з відповідною сумою коштів.

Сторона́ - слово, яке має різні значення: Сторона (частина) геометричної фігури; Одна з двох сторін грамплатівки, диску, монети; Сторона світу; Місцевість; Сторона договору, правовідносин; Держава у дипломатичних взаєминах.

Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.

2 ст. 638 та ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі — ЦК України) у випадку прийняття викладених нижче істотних умов, оплати послуг здійснює таким чином акцепт цієї оферти та стає Замовником, разом іменовані Сторони, уклали даний Договір (далі — Договір) про наступне:

У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Замовник - фізична особа, яка акцептувала дану публічну оферту (вказала при розміщенні всі необхідні реквізити на сайті Виконавця) та користується Послугами Виконавця для забезпечення власних потреб.

Публічна оферта - пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуг, на умовах, що містяться в публічній оферті;

Реквізити - сукупність постійних елементів, з яких складаються документи. Сукупність реквізитів становить формуляр документів. До елементів документів (реквізитів) належать дата, підпис, адреса, заголовок та ін.

По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».

По́пит і пропози́ція (правильно українською: попит і пропонування) - економічна модель, що описує процес ціноутворення на ринку. Ця модель вводить поняття попиту та пропозиції як універсальні характеристики ринку та доводить, що, за умовами певних припущень, ці характеристики урівноважуються та приводять до встановлення певної ціни на даний товар.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.Договір - правочин про надання послуг, укладений між Виконавцем і Замовником на умовах публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов (далі — Договір);

Акцепт - повна й безумовна згода Замовника на укладення Договору на умовах, визначених цією публічною офертою;

Правила надання послуг (Правила) - документ, що встановлює порядок і умови користування Послугами та Додатковими послугами, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору, а також інші умови, що не обумовлені в Договорі.

Правочи́н - дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Замо́вник - фізична чи юридична особа, розпорядник грошових коштів, який замовляє певні товари, роботи чи послуги (цінності), або подає заявку про придбання чи замовлення товарів, робіт чи послуг (цінностей) у майбутньому.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Правила розташовані на web-сайті Виконавця за адресою: http://dc.adamant-tele.com/about/rules та є невід'ємною частиною Договору.

Послугипослуги, що надаються Виконавцем на умовах цього Договору та відповідно до Правил, та які самостійно обираються Замовником згідно з Прейскурантом Виконавця (Тарифними планами). До Послуг Виконавця, що можуть надаватися Замовнику на умовах цього Договору відносяться наступні Послуги: хостинг, Cloud VPS, електронна пошта.

Мережеві реквізити – унікальний набір даних (скорочено УНД), необхідних для підключення до мережі Internet/DCAdamant, що ідентифікують Замовника апаратними та/або програмними засобами Виконавця. УНД складається з імені користувача (login) та пароля (password) для роботи за протоколом FTP, але може бути розширений додатковими даними;

Протоко́л - (фр. protocole, пізньолат. protocollum з пізньогрец. Πρωτόκολλον (Πρώτο+κολλάω) - перший, передній+приклеюю) - перший лист, приклеєний до звитку папіруса чи нотаріального документа, на якому була написана дата.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.Електронна пошта – система передачі електронних повідомлень за протоколом SMTP;

Веб-сайт – сукупність електронних сторінок, що містять текстову та графічну інформацію, доступ до яких здійснюється за протоколом HTTP;

Хостинг - послуга надання дискового простору та фізичного розміщення даних на сервері, який знаходиться в мережі.

Віртуальний виділений сервер - розподіл фізичного сервера, на основі технології візуалізації, на кілька віртуальних серверів із власним ізольованим програмним середовищем.

CPU (процесор) - потужність процесора, яка гарантується Виконавцем при наданні Замовнику Послуги Cloud VPS згідно з обраним Тарифним планом.

RAM - оперативна пам'ять сервера, об'єм якої надається згідно з обраним Замовником Тарифним планом.

Спам - будь-яке масове розсилання рекламних повідомлень у будь-якому виді і за допомогою будь-яких технологій без явного запиту її одержувачем, розсилання інформації одержувачам, що виразили небажання одержувати цю інформацію і т.п.

Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.

Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

;

Тарифний план - сукупність пропозицій (технічних та вартісних характеристик), запропонованих Замовнику Виконавцем, які визначають види, вартість та обсяг надання Послуг. Тарифний план розташований на веб-сайті за адресою: http://dc.adamant-tele.com/hosting/virtual/ та є невід'ємною частиною Договору.

Прейскурант – перелік додаткових, необумовлених Тарифним планом послуг, що надаються Виконавцем на замовлення Замовника, та їх вартість. Прейскурант розташований на веб-сайті за адресою: http://dc.adamant-tele.com/hosting/virtual/ та є невід'ємною частиною Договору.

База персональних даних — іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних.

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (категорії персональних даний, які обробляються: паспотрні дані; ідентифікаційний код, адреса реєстрації Замовника, телефонний номер та інші дані, що дозволяють його ідентифікувати).

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами; це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.Обробка персональних даних - будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Зберіга́ння - дія за значенням зберігати; технологічний процес.1. Предмет Договору

1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає і оплачує в порядку та на умовах визначених цим Договором замовлені ним Послуги, види, обсяги ресурсів та вартість яких визначається обраним Замовником Тарифним планом.

1.2. Замовник може замовити Виконавцю надання додаткових, необумовлених Тарифним планом, послуг, перелік та вартість яких передбачено в Прейскуранті.

2. Порядок укладення Договору

2.1. Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов'язковими для Замовника та Виконавця. Перед початком отримання Послуг Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами Договору та Правилами. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору та Правилами, він не вправі користуватися Послугами. Відповідно Замовник, який зареєструвався на офіційному веб-сайті Виконавця вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами Договору та Правилами надання послуг на платформі DirectAdmin/СPanel, які розміщені на офіційному сайті Виконавця за адресою: http://dc.

Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.

adamant-tele.com/about/rulesта http://dc.adamant-tele.com/about/documents/da-rules/ або http://dc.adamant-tele.com/about/documents/cp-rules/ в залежності від обраної платформи та зобов’язується їх дотримуватись.

2.2. Договір про надання послуг Веб-хостингу та Електронної пошти укладається шляхом реєстрації Замовника на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою http://www.

Хо́стинг (англ. hosting) - послуга, що включає надання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі (наприклад Internet).

Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).

dc.adamant-tele.com у відповідності з Інструкціями, опублікованими на веб-сайті та подальшої оплати Замовником Послуг, згідно обраного ним Тарифного плану, що є прийняттям акцепту та всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Примірник - одиничний предмет, коли йдеться про друкований чи рукописний текст. Поняття тотожне в більшості випадків слову «екземпляр».

Письмо́ - знакова система фіксації мови на площині за допомогою умовних ідеографічних елементів двох вимірів для передачі інформації на відстані й закріплення її в часі. Найперші спроби письмової фіксації думок і повідомлень виникли ще в первіснообщинному суспільстві (кінець кам'яної доби).

Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.

633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Замовник несе повну відповідальність за достовірність та повноту вказаної при реєстрації інформації.

Достовірність (validity, adequacy) - властивість інформації бути правильно сприйнятою, ймовірність відсутності помилок, безсумнівна вірність наведених відомостей, які сприймає людина. Таким чином, достовірність - не те ж саме, що істинність.

2.3. Безумовний акцепт умов Договору, який відповідно до ст. ст.205, 638, 642 ЦК України свідчить про намір Замовника укласти Договір та отримувати Послуги на визначених Договором умовах, є вчинення Замовником конклюдентних дій, пов'язаних з реєстрацією на офіційному веб-сайті Виконавця за адресою http://www.dc.adamant-tele.com та оплатою Послуг Виконавця.

3. Обов’язки Сторін

3. 1.Виконавець зобов’язується:

3.1.1. Після виконання Замовником п. 5.2. Договору надати йому мережеві реквізити доступу, необхідні для отримання Замовником Послуг, зазначених в п. 1.1. Договору.

3.1.2. Надавати Послуги зазначені в п. 1.1. згідно умов Договру.

3.1.3. У випадку раптового переривання Послуги, що сталась з вини Виконавця, вжити негайних заходів щодо відновлення надання Послуги Замовнику.

Переривання (англ. interrupt) - сигнал, що повідомляє процесор про настання якої-небудь події, яка потребує невідкладної уваги. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається обробнику переривання, який реагує на подію та обслуговує її, після чого повертає управління в перерваний код.

Відно́влення (рос. восстановление, англ. reduction; нім. Reduktion f) -- це процес приєднання електронів речовиною, при цьому ступінь окиснення її елементів знижується.

3.1.4. Надавати Замовнику необхідну технічну підтримку та допомогу консультаційного характеру.

3.1.5. Надавати додаткові послуги, у разі наявності у Виконавця відповідних замовлень.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. Приймати та оплачувати Послуги, що надаються Виконавцем, своєчасно та в повному обсязі згідно умов, передбачених Договором.

3.2.2. Використовувати Послуги за Договором з дотриманням умов Договору, вимог чинного законодавства України, Правил надання послуг на платформі DirectAdmin/СPanel.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

З основними Правилами Замовник повинен ознайомитись за електронною адресою:http://dc.adamant-tele.com/about/rules та http://dc.adamant-tele.com/about/documents/da-rules/

або http://dc.adamant-tele.com/about/documents/cp-rules/ в залежності від обраної платформи. Укладення цього Договору підтверджує, що Замовник ознайомлений з вищезазначеними Правилами та зобов’язується дотримуватись їх.

3.2.3. Негайно (не пізніше, ніж протягом трьох календарних днів з моменту виникнення зазначених в цьому пункті змін) інформувати Виконавця про будь-які зміни своїх реквізитів, адреси, втрату, крадіжку інформації, що містить мережеві реквізити, а також повідомляти про зміни інших обставин, що мають суттєве значення для виконання умов Договору шляхом надіслання електронного повідомлення на електронну адресу telecom@adamant.

Обста́вина - другорядний член речення, який пояснює слово зі значенням ознаки, виражає якісно-означальну характеристику дії, стану чи позначає, за яких обставин відбувається дія, вказує на спосіб, міру або ступінь вияву дії або ознаки.

ua

3.2.4. Не передавати третім особам своїх прав та обов’язків за цим Договором без письмового погодження з Виконавцем. Використовувати Послуги за цим Договором тільки для забезпечення власних потреб. Фізична особа не може використовувати Послуги за цим Договором для забезпечення діяльності юридичних осіб.

3.2.5. Читати пошту, що розсилається статистичним сервером Виконавця на електронну адресу Замовника ___________________@__________________________.

3.2.6. Дотримуватись вимог конфіденційності та не розголошувати інформацію про Виконавця і його клієнтів, отриману будь-яким способом в ході користування послугами, що надаються за Договором.

3.2.7. Не розміщувати на своєму віртуальному сервері:

3.2.7.1. інформацію, що ображає гідність інших людей;

3.2.7.2. інформацію еротичного або порнографічного характеру.

Конфіденційність (англ. confidentiality, privacy) - властивість не підлягати розголосові; довірливість, секретність, суто приватність.

Порногра́фія (грец. πόρνη (порні) - «проститутка» і грец. γραφή (графі) - писання) - вульгарно натуралістичне, непристойне зображення статевого життя в живописі, літературі, кіно, фотографії тощо, або словесне описання статевого акту, які мають за мету сексуальне збудження; твори, що містять таке зображення.

Еро́тика - мистецтво передачі сексуальних емоцій. Найчастіше еротика виражається за допомогою образотворчих мистецтв, літератури і пісень. Поведінка персонажів, зображених в еротичному творі може бути пов'язана як із щирим, майже божественним почуттям любові, так і зі звичайним сексуальним потягом.

У зв'язку з відсутністю законодавчого визначення того, яке зображення є еротичним та порнографічним, Виконавець бере на себе право такого визначення;

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

3.2.7.3. інформацію, що за змістом суперечить чинному законодавству України, зокрема вимогам Закону України “Про захист суспільної моралі”, пропагує насильство, екстремізм, сепаратизм, тероризм, містить заклики до насильницької зміни конституційного ладу, меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, є дискримінаційною, розпалює міжнаціональну та релігійну ворожнечу.

Сепарати́зм (від лат. separatus - відокремлення) - політика і практика відокремлення, відділення частини території (сецесії) держави з метою створення суверенної держави, дезінтеграцію країни, переходу до складу іншої держави (іредентизм) чи набуття статусу дуже широкої автономії.

Екстремі́зм (від фр. extremisme, лат. extremus - крайній) - прихильність крайнім поглядам і, особливо, методам, діям, заходам в політиці. Серед таких методів можна відзначити провокацію заворушень, громадянську непокору, терористичні акції, методи партизанської війни.

Наси́льство - це застосування силових методів, або психологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір. Тобто, будь-яке застосування сили щодо беззахисних.

Релі́гія (від лат. religio - зв'язок) - особлива система світогляду та світосприйняття конкретної людини або групи людей, набір культурних, духовних та моральних цінностей, що обумовлюють поведінку людини.

Конституці́йний лад - це встановлений Основним Законом порядок організації і функціонування інститутів держави і суспільства, система суспільних відносин, що гарантуються, забезпечуються і регулюються законами, прийнятими відповідно до Конституції.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Державний кордон України Державний кордон України - лінія і вертикальна поверхня, що проходить по цій лінії, визначає межі державної території, - суші, вод, надр, повітряного простору - тобто межі державної території України, просторові рубежі дії державного суверенітету України.

3.2.8. Не перекладати на Виконавця відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником або третіми особами у ході користування Послугами Виконавця.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.


  1   2


Скачати 351.66 Kb.