Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТовариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» Договір № про надання послуг м. Київ 2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» далі – «Виконавець»

Скачати 365.85 Kb.

Товариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» Договір № про надання послуг м. Київ 2017р. Товариство з обмеженою відповідальністю «мобізон» далі – «Виконавець»
Скачати 365.85 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації07.06.2017
Розмір365.85 Kb.
  1   2   3

Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН»

ДОГОВІР № __________

про надання послуг
м. Київ «___» __________ 2017р.
Товариство з обмеженою відповідальністю «МОБІЗОН» (далі – «Виконавець»), в особі директора Степанка Максима Юрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

__________________________________________ (далі - «Замовник»), в особі ___________________________, який діє на підставі _____________________, з іншої сторони, у подальшому також іменуються разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір про надання послуг (далі – «Договір») про наступне:
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Сторони домовились про те, що терміни у цьому Договорі вживатимуться у наступному значенні:

1.1. Абонент - фізичні та (або) юридичні особи, з якими Оператор уклав договір про надання послуг безпровідного телефонного зв’язку, а також особи, що користуються та оплачують послуги безпровідного телефонного зв’язку без укладення письмового договору.

1.2. Оператор – юридична особа - резидент України, що надає послуги безпровідного телефонного зв’язку на комерційній основі та має відповідну ліцензію на надання таких послуг на території України.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Територія України Терито́рія України - суша, води, надра і повітряний простір, що знаходяться в межах державного кордону України.

1.3. Електронний віртуальний рахунок - програмний додаток Системи, що дає можливість Замовнику відстежувати надходження і витрату внесених на особистий рахунок коштів.

1.4. Система - це програмно-апаратний комплекс Виконавця, що дозволяє Замовнику самостійно зареєструватися, відправляти SMS-повідомлення, відстежувати їх статус і контролювати свій Електронний віртуальний рахунок. Доступ до Системи надається Замовнику після зарахування коштів на його Електронний віртуальний рахунок, і триває поки кошти на зазначеному рахунку не списані повністю. Списання коштів з Електронного віртуального рахунку у розмірі вартості SMS-повідомлення, зазначеної у додатку № 2 до даного Договору, здійснюється при відправленні Замовником кожного SMS-повідомлення з використанням Системи.

1.5. Логін - ім'я , яке Замовник формує при реєстрації на сайті Виконавця www.turbosms.ua.

1.6 Звітний період – календарний місяць, протягом якого Виконавець надавав Замовнику послуги, передбачені даним Договором.

1.7 Користувач - споживач телекомунікаційних послуг будь-якого Оператора, який належним чином надав свою згоду на отримання Повідомлень від Замовника.

1.8. SMS-повідомлення або Повідомлення - Національне Повідомлення або Міжнародне Повідомлення, сукупність систематизованих алфавітно-текстових та цифрових знаків (текст), що формується Замовником та передається для Користувачів і складається зі 160 символів при використанні латинського алфавіту (Latin 1 (ISO-8859-1) 7bit) або 70 символів при використанні кирилиці (UCS2 (ISO/IEC-10646) 16-bit).

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Лати́нська абе́тка, або латиниця, латинка - абетка латинської мови, історично є відгалуженням етруської абетки, що в свою чергу постала з грецької. Виникнення латинської абетки датують 7 ст. до н. е. Напрямок письма: спочатку справа наліво, потім справа наліво й, через рядок, зліва направо (так званий бустрофедон), з 4 ст.
У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна подальша складова частина Повідомлення у цілях тарифікації вважається окремим Повідомленням. Максимальна кількість символів Повідомлення, яке складається з декількох частин, зазначена у таблиці, викладеній у п. 6.9 Договору.

1.8.1. Національне Повідомлення - це Повідомлення, передача якого здійснюється Користувачу Оператора України за допомогою Національного Альфанумеричного імені.

1.8.2. Міжнародне Повідомлення - це Повідомлення, передача якого здійснюється Користувачу Оператора України за допомогою Міжнародного Альфанумеричного імені. Критерії віднесення Альфанумеричного імені до категорії Міжнародного Альфанумеричного імені зазначені у п.6.3 цього Договору.

1.9. WAP Push-Повідомлення - це SMS-повідомлення, яке містить у собі посилання на відповідний Інтернет-ресурс для можливості автоматичного переходу на нього за умови підтримки такої функції обладнанням Користувача. WAP Push-Повідомлення складається зі 110 символів при використанні латинського алфавіту (Latin 1 (ISO-8859-1) 7bit) або 70 символів при використанні кирилиці (UCS2 (ISO/IEC-10646) 16-bit). У випадку, якщо довжина тексту перевищує зазначену вище кількість символів, то кожна подальша складова частина WAP Push-Повідомлення у цілях тарифікації вважається окремим WAP Push-Повідомленням. Максимальна кількість символів WAP Push Повідомлення, яке складається з декількох частин, зазначена у таблиці, викладеній у п. 6.9 Договору.

1.10. Кредит SMS або Кредит — вартість одного SMS- повідомлення (Повідомлення), що формується Замовником та передається для Користувачів, один Кредит у грошовому відображенні дорівнює одному SMS- повідомленню.

1.11. Овердрафт - надання Виконавцем Замовнику послуг при негативному балансі електронного віртуального рахунку Замовника у рамках Договору.

1.12. Альфанумеричне Ім’я – унікальна комбінація латинських літер або унікальна комбінація латинських літер з арабськими цифрами (до 11 символів), яка обирається Замовником на його власний розсуд із внесених до списку операторів України Альфанумеричних імен та яка відображається у Повідомленнях, що передаються Користувачам, як ідентифікатор Замовника.

І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».
Якщо Альфанумеричне ім’я Замовника належить до імен, які підпадають під визначення міжнародних або визначене як міжнародне оператором, Виконавець має право автоматично здійснювати заміну такого Альфанумеричного імені.

1.13. Номер телефонної лінії сервісного обслуговування - номер телефону функціонального підрозділу Замовника або третьої сторони, залученої Замовником на договірних засадах, що забезпечує сервісну підтримку Користувачів щодо змісту Повідомлень та послуг (товарів, робіт), що надаються Замовником, зокрема консультування, здійснення відмови від подальшого отримання SMS-повідомлень та інше.

Телефо́нний но́мер (також номер телефону; англ. phone number) - це послідовність цифр, що були присвоєні абоненту телефонної мережі, набравши котрі на телефоні, можна йому подзвонити (зателефонувати). Абонентський номер виділяється при укладенні договору про надання послуг телефонного зв'язку.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

1.14. Спам-Повідомлення - це будь-яке Повідомлення, на отримання якого Користувач попередньо не надавав згоду належним чином, незалежно від змісту такого Повідомлення, та/або яке відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

- Повідомлення мають однаковий текст і є масовими, тобто доставляються більш ніж 10 (десяти) Користувачам без їхньої попередньої згоди;

- Повідомлення з однаковим або різним текстом доставляються одному й тому самому Користувачу більш ніж 10 (десять) разів на добу;

- Повідомлення призвело до подання обґрунтованої скарги Користувачем або виникнення перешкод технічного характеру в роботі обладнання Виконавця або телекомунікаційної мережі Оператора;

Телекомунікаційна мережа Телекомунікаці́йна мере́жа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням

- Повідомлення не містить достовірну інформацію про повну назву Замовника та/або Номер телефонної лінії сервісного обслуговування;

- Подальше отримання Повідомлень Користувач не може припинити шляхом інформування про це Замовника;

- Повідомлення, отримання яких буде протарифіковано (за отримання яких з Користувача буде стягнуто оплату), за умови, що Користувач не замовляв такого Повідомлення;

- Повідомлення, текст яких не був попередньо погоджений Замовником з Виконавцем, у разі, якщо таке погодження тексту Замовника з Виконавцем є обов’язковим згідно умов цього Договору;

- Повідомлення, які доставляються Користувачам, заохочуючи їх зателефонувати та/або відправити текстове повідомлення на запропоновані номери, або прийняти участь у будь-яких заходах, або містять пропозиції в явному або неявному вигляді підключитися до мережі оператора зв'язку;

- Повідомлення, зміст яких суперечить чинному законодавству України або є неправомірним;

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

- Повідомлення містить інформацію, яка може бути розцінена як передвиборна агітація та/або політична реклама;

Полі́тична рекла́ма - це будь-яка реклама як система методів психологічної дії на масову аудиторію з метою управління їх політичною поведінкою, направлена на зміну або закріплення тих або інших політичних переконань.
Передви́борча агіта́ція - діяльність, що здійснюється в період виборчої кампанії і має ціль спонукати виборців до голосування за кандидата (кількох кандидатів чи їх список), проти нього (них) або ж проти всіх кандидатів (їх списків).

- Повідомлення містить інформацію еротичного та/або порнографічного характеру;

- Повідомлення містить інформацію релігійного характеру.

  1   2   3


Скачати 365.85 Kb.

  • __________________________________________
  • 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
  • Оператор
  • Електронний віртуальний рахунок
  • Логін
  • Користувач
  • Національне Повідомлення
  • WAP Push-Повідомлення
  • Овердрафт
  • Номер телефонної лінії сервісного обслуговування - номер телефону