Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаТранснаціональні корпораці

Скачати 119.73 Kb.

Транснаціональні корпораці
Скачати 119.73 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації07.06.2017
Розмір119.73 Kb.
1   2

У світовому господарстві формується не тільки світовий ринок товарів, але й світовий ринок послуг.
Світове́ господа́рство- глобальна система господарств держав та недержавних утворень, що пов'язані міжнародним поділом праці і взаємодіють між собою у різних формах.
Структура й напрямки торгівлі окремих країн складаються під впливом зміни конкурентоспроможності їх товарів на світовому ринку. Світовій торгівлі властиві нерівномірність зростання як торгівлі окремих країн, так і всього світового товарообігу. Останнім часом світовий ринок усе більше стає сферою панування ТНК, хоча слід зазначити, що ступінь монополізації світового ринку менше, ніж національних ринків. Активізують свою діяльність на світовому ринку й держави, які проводять цілеспрямовану політику в сфері експортно-імпортних операцій. Особливістю сучасної ситуації є розвиток міжнародних форм регулювання світового ринку. Виникли як регіональні інтеграційні економічні організації (ЄС, МЕРКОСУР, СНД тощо), так і загальні торговельні організації (СОТ - Світова організація торгівлі).
Світова організація торгівлі Світова організація торгівлі (СОТ) (англ. World Trade Organization, WTO) - це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 164 країни, на долю яких припадає більше 96 % обсягів світової торгівлі[джерело?]; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань -членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації.
Діяльність цих міжнародних організацій впливає на розвиток світової торгівлі.
Міжнародні міжурядові організації (англ. International Intergovernmental Organization (IIGO's)), найчастіше асоціюються із терміном Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.


До основних ознак стратегій ТНК можна віднести такі [8]:

 1. забезпечення власного виробництва іноземною сировиною;

 2. закріплення на зарубіжних ринках через мережу своїх філіалів;

 3. розміщення виробництва в тих країнах, де витрати виробництва є нижчими, ніж в країнах базування;
  Ви́трати виробни́цтва - витрати різних видів економічних ресурсів (сировини, праці, основних засобів, послуг, грошей), безпосередньо пов'язаних з виробництвом економічних благ.


 4. орієнтацію на диверсифікацію виробничо-торговельної і фінансової діяльності.

Глобальні ТНК, що виникли на початку 80-х років минулого сторіччя, характеризуються наступними ознаками:

 • планетарне бачення ринків і здійснення конкурентних дій у світовому масштабі;

 • поділ світових ринків між не багатьма ТНК;

 • координація дій своїх філіалів на основі нових інформаційних технологій, гнучка організація кожного окремого виробничого вузла, уніфікація бухгалтерського обліку і аудиту;
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
  Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.


 • об’єднання філіалів, підприємств і спільних підприємств в єдину міжнародну мережу управління, яка, в свою чергу, є інтегрованою з іншими мережами ТНК;
  Спільні підприємства - підприємства, що базуються на спільному капіталі суб'єктів господарської діяльності України або іноземних суб'єктів господарської діяльності, на спільному управлінні та на спільному розподілі результатів та ризиків.


 • здійснення економічного і політичного впливу на держави, в яких діють ТНК.

Ядро світогосподарської системи складають біля 500 ТНК, що мають практично необмежену економічну владу. Всього у світі діють приблизно 60 тис. фінансово-промислових груп і ТНК, що мають біля 250 тис. філіалів за межами країн базування, контролюючи до 50% світового промислового виробництва, 65% зовнішньої торгівлі, 80% патентів і ліцензій на нову техніку, технології і ноу-хау.
Промисло́во-фіна́нсова гру́па (акр. ПФГ) - об'єднання, до якого можуть входити промислові й сільськогосподарські підприємства, банки, наукові й проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, і яке створюється за рішенням Уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, зокрема програми згідно з міждержавними договорами, а також виробництва кінцевої продукції.
Міжнаро́дна торгі́вля - торгівля між резидентами різних держав. При міжнародній торгівлі відбувається переміщення товарів через митні кордони різних держав. Результатом міжнародної торгівлі є виникнення світового ринку та міжнародного поділу праці.
Промисло́вість - технічно найдосконаліша галузь матеріального виробництва, основа індустріалізації економіки, яка має вирішальний вплив на розвиток продуктивних сил; сукупність підприємств з виробництва електроенергії, знарядь праці для галузей економіки, видобутку сировини, палива, заготівлі лісу, переробки продукції, випущеної промисловістю або виробленої сільським господарством, видобуток і переробка сировини, виробництво товарів і послуг.
При цьому більша частина платежів, пов’язаних з трансфертом нових технологій, здійснюється всередині ТНК: в США їх частка складає 80%, в Великобританії – 90% [9].
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


Основними чинниками, що спонукають до транснаціоналізації корпоративних структур, належать такі:

 1. збільшення прибутковості підприємства;

 2. зниження витрат;

 3. зниження ризиків;

 4. можливість виходу на нові ринки;

 5. стратегічна гнучкість;

 6. більш раціональне використання ресурсів.

Значну роль в становленні ТНК відіграє держава. Вона заохочує їх діяльність у міжнародному масштабі і забезпечує ринки збуту шляхом укладання політичних, економічних і торговельних союзів і міжнародних договорів.
Міжнаро́дний до́говір - це письмова угода, що регулюється міжнародним правом, укладена між двома або декількома суб'єктами міжнародного права незалежно від того, міститься вона в одному документі, у двох або кількох пов'язаних між собою документах, а також незалежно від її конкретної назви (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо).
Внутрішньофірмовий розподіл праці всередині ТНК, виступаючи однією з форм реалізації, різновидом міжнародного розподілу праці, об’єктивно забезпечує взаємозалежність інтересів ТНК та держав. Багато в чому реалізація інтересів ТНК та мети національної економічної політики, там де держави змогли забезпечити їх поєднання, сприяла значному економічному просуванню країн, забезпеченню стійких темпів економічного зростання, інтеграції до світового економічного співтовариства, системи вільних торговельних відносин.
Антициклічна політика - це політика спрямована на підтримку певних стабільних темпів економічного зростання, на недопущення падіння, виникнення криз.
Економі́чне зроста́ння - збільшення обсягу виробленої продукції в порівнянні з минулим роком, збільшення її реальної (корегованої на інфляцію) вартості.


На фоні вищезазначених процесів відбувається зростання обсягів міжнародного виробництва товарів і послуг ТНК поза країнами базування. На першому місці в світі за кількістю діючих в країні зарубіжних філіалів знаходиться Китай, а темпи зростання ряду ТНК з країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою за останні майже 20 років перевищили показники ТНК з розвинутих країн.

Серед транснаціональних компаній домінують ТНК розвинутих країн, разом з тим, у світі спостерігається збільшення кількості нефінансових ТНК з країн, що розвиваються.
Перехідна економіка - це економічна система, яка здійснює перехід від централізованої планової до ринкової системи. Країни з перехідною економікою зазнають ряду структурних перетворень, спрямованих на розвиток ринкових інститутів.
Комерційна організація, також Компанія (англ. Company) - юридична особа, що ставить собі за основну мету своєї діяльності одержання прибутку, на відміну від некомерційної організації, яка не має на меті отримання прибутку і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками.
Відбувається це через швидку інтернаціоналізацію операцій країн з ринком, що формується. Серед найбільших ТНК країн, що розвиваються, переважає Азія, наступні позиції займають Африка і Латинська Америка. ТНК зазначеної регіональної приналежності в своїй діяльності охоплюють більш широкий перелік галузей, ніж найбільші ТНК з розвинутих країн.


Хоча розміри зарубіжних активів найбільших ТНК практично не змінюються, обсяги їх зарубіжних продажів і чисельність працівників поступово зростають. Найбільш важливими галузями для розвитку діяльності ТНК є електротехнічна та електронна промисловість, хоча в останні роки у світовому обсязі ПІІ в результаті зростання цін на мінеральну сировину зросла питома вага видобувної промисловості, хоча вона і залишається значно меншою, ніж показники діяльності ТНК в сфері послуг і оброблювальній промисловості.

Головними джерелами ПІІ залишаються ТНК. Основна частина обсягу ввезених ПІІ припадає на послуги. Другим по величині є сектор обробної промисловості, якому сприяли інвестиції в розвідку і видобуток корисних копалин, а також ряд крупних транскордонних злиттів і поглинань.
По́слуги - це дії, результат яких споживається в процесі їх надання. Вони становлять собою діяльність індивіда на користь іншої особи. «Цілеспрямована діяльність, результати якої мають прояв у корисному ефекті».
Видобуток корисної копалини (рос. добыча (полезного ископаемого), англ. mining, recovery, output; нім. Abbau m, Gewinnung f - кількість корисної копалини, добута з надр за певний проміжок часу.


В подальшому також очікується збільшення потоків ПІІ, при цьому найбільш привабливими країнами призначення ПІІ є Китай і Індія, а найбільш привабливим регіоном вважається Східна, Південна і Південно-Східна Азія, що підтверджується даними обстеження ЮНКТАД / ВААПІ [10], відповідно до якого 3/4 керівників зарубіжних філіалів ТНК планують збільшити впродовж найближчих років обсяги інвестування в економіку приймаючих країн.
Південно-Східна Азія - південно-східна частина Азії, яка включає країни на південь від Китаю і на схід від Індії. Розташована у зоні підвищеної сейсмічної і вулканічної активності.


Найбільш перспективним напрямом розвитку сучасної світогосподарської системи є міжнародний технологічний обмін і ліцензійна торгівля у таких галузях: електротехнічна і електронна промисловість, загальне машино- і приладобудування, автомобільна, авіаракетна промисловість, хімія і нафтохімія, біотехнологія, ресурсозберігаючі технології.

При цьому в сфері видобувної промисловості простежується тенденція зменшення питомої ваги розвинутих країн в сумарному обсязі ПІІ і збільшення питомої ваги країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою. Наприклад, за обсягом видобутку в нафтогазовому секторі провідні виробники базуються в таких країнах: «Сауді Арамко» (Саудівська Аравія), Газпром (Російська Федерація), Національна іранська нафтова компанія.

Найбільшими імпортерами ПІІ в світовій економіці є США, Великобританія і Китай, найбільшими експортерами – США, Великобританія і Люксембург. Група розвинутих країн є чистим експортером капіталу у вигляді ПІІ, тобто обсяги експорту ПІІ перевищують обсяги імпорту. 2/3 світового обсягу ПІІ становлять інвестиції в акціонерний капітал, при цьому реінвестування прибутків відіграє основну роль в країнах, що розвиваються.

Аналіз імпорту ПІІ за регіонами та окремими країнами свідчить про динамічне зростання потоків ПІІ до останньої групи країн, що пояснюється зростанням конкуренції у багатьох галузях і прагненням компаній мінімізувати витрати виробництва, а також активізацією транскордонних злиттів і поглинань.

Для більшості розвинутих країн світу роль внутрішніх інвестицій є визначальною порівняно з іноземними, що зумовлює відсутність в таких країнах, як США, Німеччина, Великобританія, Франція, на відміну від України, спеціальних законів про іноземне інвестування, що означає застосування для резидентів і нерезидентів переважно однакових норм і правил економічної діяльності.

Висновки і перспективи подальших наукових розвідок. У зв’язку із поглибленням інтернаціоналізації економіки, підвищенням ролі ПІІ, зростанням впливу ТНК, знижуються торгові бар’єри у торгівлі між країнами. Загальне зниження торгових бар’єрів, що відбувається в рамках СОТ, створює передумови для більш легкого переходу країн до формування зон вільної торгівлі.
Ві́льна торгі́вля (фритредерство)- зовнішньоекономічна політика, за якої держава не втручається у торговельні відносини з іншими країнами; відсутність штучних (створених урядом) бар'єрів на шляху торгівлі між окремими фірмами різних країн.

Список використаних джерел


 1. Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка. – К.: Знання, 2007. – 403с., с.100

 2. Міжнародна економіка / А.П.Румянцев, Г.Н.Климко, В.В.Рокоча та ін.; За ред. А.П.Румянцева. – К.: Знання-Прес, 2003. – 447 с., с.451

 3. Перехідна економіка / В.М.Геєць, Є.Г.Панченко, Е.М.Лібанова та ін.; За ред. В.М.Гейця. – К.: Вища школа, 2003. – 591с, с. 431-432

 4. Soros G. Georg Soros on Globalisation / - Oxford Public Affairs, 2002. – 314., с. 191

 5. Савчук В.С., Зайцев Ю.К., Малий І.Й. та ін. Трансформаційна економіка / За ред. В.С.Савчука, Ю.К.Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006. – 612с., с.521

 6. Швиданенко О.А. Глобальна конкурентоспроможність: теоретичні та прикладні аспекти: Монографія. – К.: КНЕУ, 2007. – 312с., с.32-33

 7. Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: Навч.
  Міжнародна економіка в широкому сенсі - теорія, вживана для вивчення економіки сучасного взаємозалежного світу. Вона ґрунтується на теорії ринкової економіки і розвиває її.
  посібник. – К.: Знання, 2005. – 397 с.,с. 369-370

 8. Дадалко В.А. Мировая экономика. – Мн: Ураджай, «Интерпрессервис», 2001. – 592с., с.540

 9. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції. Теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій. – Київ: Либідь, 2005. – 720с.

 10. UNCTAD, World Investment Report 2007: Transnational? Corporations, Extractive Industries and Development // www.unktad.org/wir


Терехов Е.М. Транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции и глобализация современной мировой хозяйственной системы

Проанализирована связь между глобализационными процессами, развитием транснациональных корпораций и национальных экономик.

Ключевые слова: транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции, глобализация, интернационализация экономики, глобализация производства, мировая экономика.

Terekhov Е.N. Multinational corporations, direct foreign investments and globalization of the modern world economic system

Communication between the processes of globalization, development of multinational corporations and national economies is analysed.

Keywords: multinational corporations, direct foreign investments, globalization, internationalization of economy, globalization of production, world economy.
Терехов Євген Миколайович - кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики Державного вищого навчального закладу «Українська академія банківської справи Національного банку України»
1   2


Скачати 119.73 Kb.

 • Світова організація торгівлі
 • До основних ознак стратегій ТНК можна віднести такі [8]: забезпечення власного виробництва іноземною сировиною;
 • Основними чинниками, що спонукають до транснаціоналізації корпоративних структур, належать такі: збільшення прибутковості підприємства;
 • Список використаних джерел
 • Терехов Е.М. Транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции и глобализация современной мировой хозяйственной системы
 • Ключевые слова: транснациональные корпорации, прямые иностранные инвестиции, глобализация, интернационализация экономики, глобализация производства, мировая экономика.
 • Terekhov Е.N. Multinational corporations, direct foreign investments and globalization of the modern world economic system
 • Keywords: multinational corporations, direct foreign investments, globalization, internationalization of economy, globalization of production, world economy. Терехов Євген Миколайович