Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича

«Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича
Сторінка1/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.61 Mb.
  1   2   3   4


АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР №_______

м. Київ « » ________________ 2016 р.ТОВ «ВОЯЖТРЕВЕЛ КЛУБ» , ліцензія № 205 від 09.02.2016 г. платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, іменоване надалі «Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича, що діє на підставі, з однієї Сторони,

та «_____________________________________»,(__________________________________________________),

ліцензія, система оподаткування

іменоване надалі «Турагент», в особі______________________________ , що діє на підставі ____________________________________________, з іншої Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:
В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору:

«Туристичний оператор» (Туроператор) - в Договорі значення терміну «Туристичний оператор» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.«Туристичний агент» (Турагент) - в Договорі значення терміну «Туристичний агент» аналогічне до його визначення у ст. 5 Закону України «Про туризм»;

«Туристичний продукт» – розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо);

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Туризм Тури́зм - тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування.«Туристичні послуги та товари» - послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів;

«Договір на туристичне обслуговування» -в Договорі значення терміну «Договір на туристичне обслуговування» аналогічне до його визначення у ст. 20 Закону України «Про туризм»;

«Заявка Турагента» - оферта Туриста або юридичної особи, направлена Туроператору через Турагента, в якій міститься пропозиція укласти Договір на туристичне обслуговування на умовах зазначених в Заявці;

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.«Підтвердження заявки» - акцепт Туроператора Заявки Турагента, який надсилається Турагенту або через Турагента Туристу або юридичній особі. Підтвердженням заявки є також рахунок Туроператора, виcтавлений для оплати Турагентом (Туристом) замовленого Туристом або юридичною особою Турпродукта;

«Ануляція» - відмова Турагента або туриста (Замовника) зроблена письмово або через засоби електронного чи факсимільного зв’язку від замовленого в Туроператора Турпродукта (туристичних послуг) чи його частини (ануляція повинна бути завірена підписом уповноваженої особи та печаткою Турагента), а також відмова Туроператора від надання замовленого Турпродукта (туристичних послуг) у випадках визначених у Договорі.

«Високий сезон» - з 25 квітня по 10 травня, з 1 червня по 31 серпня, з 24 грудня по 10 січня.

«Ціна (загальна вартість), СПО (SPO (special price offer)» – спеціальні пропозиції туроператора зазначені на сайті, в каталогах та інших в т.ч. рекламних матеріалах туроператора, відомості щодо максимально можливої вартості послуг яку може сплатити Турист при придбанні турпродукту (туристичних послуг). До цієї суми можуть бути включенні вартість послуг які надає туроператор, транспортні компанії ( в т.р. послуги з бронювання), страхові компанії та інші суб’єкти туристичної діяльності, а також консультаційні - інформаційні послуги з підбору туру які туристу надає безпосередньо турагент.

Інформаці́йні по́слуги (англ. Information services) - послуги, орієнтовані на задоволення інформаційних потреб користувачів шляхом надання певної інформації. Дії суб'єктів (власників) щодо забезпечення користувачів програмними продуктами.

Реклама Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.

Страховики́ (страхівники, страхові компанії) - юридичні особи, створені у формі акціонерних, повних, командитних товариств або товариств з додатковою відповідальністю згідно з Законом України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом, а також ті, що одержали у встановленому порядку ліцензію на здійснення страхової діяльності. *«Транзитні кошти» - Кошти сплаченні Туристом чи юридичною особою туроператору через турагента, не є власністю та доходом турагента. Розмір транзитних коштів зазначається в рахунку туроператора.

«Комерційний курс Туроператора»: грошовий еквівалент в іноземній валюті 1(одного) долара США до гривні України та 1 (одного) ЄВРО гривні України, що визначений Туроператором та оприлюднений на сайті, що застовується Туроператором при визначені суми сплати туристичного продукту (туристичної послуги) яка належить Туроператору.

Турист́ичний продýкт - комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб туриста під час його подорожі. Являє собою комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної продукції тощо).

Валюта Валю́та (італ. valuta - «цінність», «вартість» від лат. valere - «мати силу, коштувати») - грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси.


  1   2   3   4  • В даному Договорі вжито наступні терміни з метою уніфікації та скорочення тексту Договору: «Туристичний оператор» (Туроператор)
  • «Туристичний агент» (Турагент)
  • «Туристичні послуги та товари»
  • «Заявка Турагента»
  • «Ануляція» - відмова Турагента або туриста (Замовника)
  • «Високий сезон»