Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка«Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича

«Туроператор», в особі директора Кікоть Владислава Ігоровича
Сторінка3/4
Дата конвертації03.04.2017
Розмір0.61 Mb.
1   2   3   4

9. Форс-мажорні обставини.

9.1. У разі виникнення непередбачених (форс-мажорних) обставин, таких як акти органів державного управління, військові дії, повстання, революції, страйки, локаути, погодні умови, різноманітні непередбачені акти Божої волі, проголошення державними органами країн надзвичайних ситуацій, дії нездоланної сили та інше, які призупиняють або роблять неможливим виконання зобов'язань за Договором, Сторони відкладають виконання умов Договору до моменту усунення форс-мажорних обставин або моменту припинення їх дії.

Пого́да - стан нижнього шару атмосфери в конкретній місцевості в конкретний час, або протягом тривалого часу (година, доба, декада, місяць). Характеризується рядом метеорологічних елементів, таких як вітер, температура, тиск, вологість, видимість та ін.

Форс-мажо́р, обста́вини неперебо́рної с́или - обставини, що виникли внаслідок прийняття рішень законодавчого або нормативно-правового характеру, обов'язкових для суб'єктів у тому числі аграрного ринку згідно із законодавством, або ті, що виникли внаслідок стихійного лиха, у тому числі пожежі, повені, посухи, заморозків, граду, землетрусу, військових дій або суспільних збурень, а також з інших обставин, які не могли бути керованими стороною договору (контракту), включаючи втрату врожаю або його частини внаслідок несприятливих погодних умов, раптового припинення поставки води, тепла, електроенергії, нафтопродуктів чи газу, не пов'язаного з несплатою їх вартості.

Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

Держа́вне управлі́ння (публічне управління, англ. public administration) - є видом діяльності держави, здійснення управлінського організуючого впливу шляхом використання повноважень виконавчої влади через організацію виконання законів, здійснення управлінських функцій з метою комплексного соціально-економічного та культурного розвитку держави, її окремих територій, а також забезпечення реалізації державної політики у відповідних сферах суспільного життя, створення умов для реалізації громадянами їх прав і свобод. Державне управління є складовою політичного управління, тобто є процесом реалізації державної виконавчої влади як засобу функціонування будь-якої соціальної спільноти. У деяких країнах (наприклад, у Хорватії) цією діяльністю держави відає окреме міністерство.

В такому разі Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором протягом дії форс-мажорних обставин.

9.2.Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

9.3. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.

Полі́тика (від грец. πολιτική діяльність самоуправління у полісі (місто, держава), а подалі - «мистецтво управління» державою і суспільством) - діяльність з управління та керівництва суспільством на основі публічної влади.


10. Порядок вирішення спорів.

10.1. Усі спори чи розбіжності, що можуть виникнути з Договору чи в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами. При неможливості такого вирішення спори і розбіжності передаються на розгляд у господарський суд.

10.2. У випадку розбіжностей між положеннями цього договору у Туроператора і Турагента перевага надається договору Туроператора.

11. Інші умови.

11.1. Даний Договір набуває сили з моменту підписання і діє до 31 березня 2019 року.

11.2. Сторони домовилися вважати прирівняними до оригіналу документи, що передаються між ними факсимільними чи електронними засобами зв’язку.

11.3. Сторони зберігають за собою право достроково розірвати даний Договір за умови відсутності невиконаних взаємних зобов’язань, які виникли з цього Договору, що повинно підтверджуватись актом

бухгалтерської звірки між Сторонами. Сторона-ініціатор розірвання Договору повинна письмово попередити іншу Сторону про свій намір розірвати Договір у строк не менше 14 днів до дати розірвання Договору.

11.4. В частині фінансових взаємин Сторін Договір зберігає свою силу до проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами.

11.5. Будь-які зміни і доповнення Договору мають силу за умови, якщо вони зроблені в письмовій формі, за підписами обох Сторін та оформлені Додатками до нього.

11.6. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

11.7. Зміни в Договір можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється Додатком до Договору.

11.8. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими на те представниками Сторін.

11.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.10. Договір складений українською мовою, на сторінці (з додатками) у двох примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони, кожний примірник має однакову юридичну силу.

11.11. Підписанням даного договору Турагент, враховуючи вимоги Закону України «Про захист персональних даних», підтверджує та надає Туроператору згоду на обробку його персональних даних та персональних даних фізичних осіб Туристів, які були або будуть передані Туроператору у зв’язку або на виконання даного договору та замовлення туру.

Украї́нська мо́ва (МФА: [ukrɑˈjɪnʲsʲkɑ ˈmɔwɑ], історичні назви - ру́ська, руси́нська[* 2]) - національна мова українців. Належить до слов'янської групи індоєвропейської мовної сім'ї[* 3]. Число мовців - близько 45 млн, більшість яких живе в Україні.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

Турагент засвідчує та гарантує, що будь-які персональні дані які були або будуть передані Туроператору були отримані та знаходяться у користуванні Турагента правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.

Турагент засвідчує, що він має всі необхідні правові підстави для передачі вищезгаданих персональних даних Туроператору для їх подальшої обробки з метою організації та надання Турагенту та Туристу будь-яких послуг, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі Туроператором персональних даних для обробки третім особам.


12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ТУРОПЕРАТОР

ТОВ «ВОЯЖТРЕВЕЛ КЛУБ»

ліцензія №205 від 09.02.2016 р.

Платник податку на прибуток на загальних підставах

Код ЄДРПОУ 40168459

Адреса: Україна,01024 Київ, вул. Лютеранська 16, офіс 14

Тел. 38 (044) 278-18-02

Банківські реквізити:

р/р 26004594646500 в АТ «УкрСиббанк» МФО 351005

E-mail: booking@voyagetravel.com.ua

Http.//www.voyagetravel.com.ua
Дата:
Директор ___________________Кікоть В.І.
М.П.


ТУРАГЕНТ

Адреса (юридична та фактична):


Банківські реквізити:

Дата:
Директор ___________________
М.П.

Додаток №1 До Агентського Договору

№_____, від «___»_________20_____р.
БЛАНК ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ Туриста (Замовника) надана Туроператором через Турагента –

згода Туроператора (акцепт) на укладання договору на таких умовах:


Прізвище

Імя

Дата народження

паспорта

Термін дії паспортаТур (країна, назва туру / або маршрут індивідуального туру)
Дати туруПерелік послуг

1) Готель/категорія/номер

2) Каюта/каюта sea side

3) Харчування

Вид транспорту

ТрансферЭкскурсіїСтрахування

ВізаВідповідальний менеджер:
Інформація про Турагента (заповнюється обов’язково) :


Повна офіційна назва Турагента

Увага! У разі якщо Турагент використовує фактично іншу іміджеву назву – зазначте також іншу назву
Система оподаткування (загальна, або єдиний податок).

Увага! У разі єдиного податку зазначте групу!
Ліцензія


Турагент/ Туроператор (підкреслити!)


Фактична адреса Турагента та контактний телефон1   2   3   4  • 10. Порядок вирішення спорів.
  • 11. Інші умови.
  • 12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН
  • ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАЯВКИ Туриста (Замовника) надана Туроператором через Турагента – згода Туроператора (акцепт) на укладання договору на таких умовах
  • Прізвище Ім ’ я Дата народження № паспорта
  • Вид транспорту Трансфер
  • Інформація про Турагента ( заповнюється обов’язково ) : Повна офіційна назва Турагента
  • Система оподаткування (загальна, або єдиний податок). Увага! У разі єдиного податку зазначте групу!
  • Л іцензія Турагент/ Туроператор (підкреслити!)