Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУчбова установка атсе «карпати» з дисципліни «Системи комутації І розподілу інформації»

Скачати 339.88 Kb.

Учбова установка атсе «карпати» з дисципліни «Системи комутації І розподілу інформації»
Скачати 339.88 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації13.06.2017
Розмір339.88 Kb.
ТипЛабораторна робота
  1   2

Державний університет телекомунікацій
Навчально-науковий інститут телекомунікацій та інформатизації
Кафедра комутаційних систем

Методичне керівництво

для виконання лабораторної роботи №9
Учбова установка АТСЕ «КАРПАТИ»
з дисципліни «Системи комутації і розподілу інформації»
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Київ 2014

Укладачі: проф.

Комутація в економіці - процес заміни натурального оброку та панщини феодальною грошовою рентою, обумовлений розвитком товарно-грошових відносин.

Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

каф. КС Кунах Н.І.

доц. каф. КС Ткаленко О.М.

Методичні вказівки обговорені і схвалені

на засіданні кафедри КС


Протокол № 1

від «28» серпня 2014р.

Лабораторна робота №9

Учбова установка АТСЕ «КАРПАТИ»

Мета роботи: Вивчити призначення обладнання учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ». Ознайомитися з принципами побудови комутаційного поля АТСЕ «КАРПАТИ». Навчитися вводити станцію в робочий режим та здійснювати управління з пульта керування.

Ключові питання:

1. Технічні дані АТСЕ «КАРПАТИ».

2. Призначення основних блоків структурної схеми АТСЕ «КАРПАТИ».

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Структу́рна схе́ма - схема, яка визначає основні функціональні частини виробу, їх взаємозв'язки та призначення. Під функціональною частиною розуміють складову частину схеми: елемент, пристрій, функціональну групу, функціональну ланку.

3. Призначення ТЕЗу УВК.


4. Побудова касети КВК (КВК1).

5. Побудова касети КВИ.

6. Побудова касети КВМ.

7. У якому порядку здійснюється включення станції?
Зміст роботи:  1. Розглянути структуру та принципи побудови станції на базі учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ».

  2. Вивчити принципи побудови комутаційного поля АТСЕ «КАРПАТИ».

  3. Розглянути порядок включення станції та введення її у робочий режим.

  4. Вивчити структуру Головного вікна пульта керування АТС.

  5. Вивчити порядок роботи в Головному вікні керування АТС.

  6. Згідно варіанту виконати комутацію відповідних ліній та каналів.

  7. Розглянути процес встановлення з'єднання на АТСЕ «КАРПАТИ».

8. Підготувати звіт, де вказати процедури виконання завдання.

Зміст звіту:

1.Привести структурну схему АТСЕ «КАРПАТИ» ємністю менше 720 абонентів з призначенням її основних блоків.

2.Технічна реалізація ЦКП АТСЕ «КАРПАТИ».

3.Привести порядок включення живлення на учбовій установці.Методичні вказівки для виконання роботи
Технічне описання АТСЕ „КАРПАТИ”.
АТСЕ „КАРПАТИ” – це комплекс цифрового комутаційного обладнання, основу якого складає комутаційна система з розподіленим полем та децентралізованим управлінням (модульний принцип побудови з багатоступеневою ієрархією).

Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

Ієра́рхія (грец. ίεράρχίά, від ίερσς - священний, та άρχή - влада) - поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих щодо посади або чину осіб вищим. В ієрархії між її членами діють вертикальні зв'язки - відносини субординації.

Пра́вило Клечко́вського, також пра́вило Ма́делунга (нім. Aufbau prinzip) - правило, що визначає послідовність заповнення електронами електронних орбіталей. Сформульоване Всеволодом Клечковським.

АТС малої ємності не вимагає постійної присутності обслуговуючого персоналу. Станція може бути використана в якості центральної АТС (ЦС), вузлової АТС (ВС), кінцевої АТС (КС), міської підстанції (ПСК) та установчо–виробничої АТС (УВАТС). Ємність АТСЕ „КАРПАТИ” складає до 14700 абонентських ліній (АЛ), до 2100 з¢єднувальних ліній (ЗЛ), до 4200 з¢єднувальних ліній (ЗЛ) у вузловому режимі. Навантаження на одну абонентську лінію до 0,15 Ерл, а на з’єднувальну лінію – 0,8 Ерл. Кількість зовнішніх напрямків зв‘язку – до 100, а для ЦС – не менше 128.

Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

Максимальна кількість ліній у напрямку – не більше 500. До АТС можуть підключатися індивідуальні абоненти, спарені абоненти (без взаємозв¢язку), прямі абоненти індивідуальні, таксофони місцевого зв¢язку та апаратура мовлення.

Таксофо́н, телефон-автомат, телефон загального користування, телефонна будка, вуличний телефон - телефонний апарат загального користування в публічній телефонній мережі. Оплата може робитися за допомогою монет, жетонів або телефонних, дебетових чи кредитних карт.

Апаратура (рос. аппаратура, англ. apparatus, нім. Apparatur) - сукупність функціонально різноманітних вимірювальних приладів і допоміжних пристроїв та пристосувань, спеціально підібраних для виконання певної технічної задачі.

Індивідуальність (лат. individuitas - неподільність) - сукупність своєрідних особливостей і певних властивостей людини, які характеризують її неповторність і виявляються у рисах характеру, у специфіці інтересів, якостей, що відрізняють одну людину від іншої.

Дозволяє використовувати до 16 видів додаткових видів обслуговування (ДВО). До станції можуть підключатися цифрові канали ІКМ-30 (2,048 Мб/c, МККТТ, G703); цифрові канали ІКМ-15 (1024 Кбіт/с; “Іва”, “Кедр”; трьохпроводові фізичні ЗЛ (ФЗЛ);

Фі́зика (від грец. φυσικός природний, φύσις природа) - природнича наука, яка досліджує загальні властивості матерії та явищ у ній, а також виявляє загальні закони, які керують цими явищами. Це наука про закономірності Природи в широкому сенсі цього слова.

трьохпроводові ФЗЛ від комутаторів типу МРУ; чотирипроводові ФЗЛ для систем передавання з частотним розподілом каналів (Част.РК); шестипроводові ФЗЛ для систем передавання з Част.РК з ВСК. Види лінійної сигналізації, які може реалізувати АТСЕ „КАРПАТИ”:

 • 1 ВСК, індуктивний код;

 • 1 ВСК, код «Норка»;

 • 2 ВСК для роздільних пучків;

 • 2 ВСК для універсальних двосторонніх ЗЛ; 2ВСК, імпульсний пакет;

 • у розмовному спектрі на частотах 2600, 2100, 1200 1600, 600 750Гц;

 • Е&М;

 • ЗКС№7;

 • V5 (ASMI) для включення в якості концентратора в комутаційну систему SI-2000.

Для обміну адресною інформацією станція дозволяє використовувати декадний код, імпульсний човник, імпульсний пакет, безінтервальний пакет. Здійснює підтримку відкритої та закритої нумерації на мережі. З точки зору технічних характеристик:

Опір шлейфу АЛ - до 3 кОм.

Звук - коливальний рух частинок пружного середовища, що поширюється у вигляді хвиль у газі, рідині чи твердому тілі. У вузькому значенні терміном звук визначають коливання, які сприймаються органами чуття людини.

Концентра́тор (багатопортовий повторювач; Hub; від англ. hub) - центр діяльності) - пристрій фізичного рівня, з'єднувальний компонент, до якого підключають усі комп'ютери в мережі за топологією «зірка».

Аспект (лат. aspectus - вигляд, погляд) - поняття філософії (онтології, теорії пізнання). У філософії аспект розглядається

АВН - безінтервальний пакет.

Пропускна спроможність цифрового каналу - 64Кбіт/с.

Коди міжстанційного обміну (для ІКМ) - НDВ-3.

Напруга електроживлення - 54¸72В.

Питома потужність, яку використовують у ГНН - до 1 Вт/номер.

Кліматичні умови експлуатації:

- нормальні - температура навколишнього середовища від 15 до 35°С;

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.

вологість від 45 до 85%;

Воло́гість - міра насиченості речовини водою. У поняття вологості не входить вміст хімічно зв'язаної (конституційної), а також кристалогідратної води.

- підвищені - температура від 5 до 40°С; вологість до 95%.

Питома маса - 0,5 кг/номер.

Габаритні розміри стативу - 2600х886х410.

Станція АТСЕ ”КАРПАТИ” дозволяє вести облік розмов та облік вартості розмов. Ця система має такі дані як номер та категорію викликаючого абонента; номер викликаємого абонента; тривалість встановленого з’єднання в тарифікаційних імпульсах номінальної тривалості 4,096 або 1,0с;

Номінал, номінальна вартість (англ. Par-Value) - номінальна або вільна вартість акції чи грошового знаку, яка встановлюється на момент первинного випуску (розміщення) акцій і обчислюється як результат ділення загальної грошової вартості частини статутного капіталу, що розміщується на кількість акцій при розміщенні.

дату та час закінчення розмови. Похибка визначення тривалості розмови не більше 4с або 1с.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

Структурна схема АТСЕ «КАРПАТИ» приведена на рис.1.

Рисунок 1 – Структурна схема АТСЕ «КАРПАТИ»

На рис.2 представлена структурна схема учбової установки АТСЕ «КАРПАТИ» ємністю менше 720 АЛ.

Рисунок 2 - Структурна схема учбової установки АТСЕ „КАРПАТИ” ємністю менше 720 АЛ

БАЛ – блок абонентських ліній;

САК – блок спарених абонентських комплектів;

БФСЛ1 (БФЗЛ1) – блок фізичних з’єднувальних ліній;

КВМ – касета модульних процесорів;

КВИ – касета індексних процесорів;

КТЕ (КТЭ), КТЕВ (КТЭВ), КТЕК (КТЭК)– касета процесорів технічної експлуатації;

Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.

КСУ – касета з’єднувальних ліній;

КВС – касета викличного сигналу;

КВК – комутатор часовий комбінований;

УС– пристрій сигналізації;

УКП – пристрій контролю живлення;

БНПК – блок неперервного живлення комбінований.


Ємність АТС №047 – 40 індивідуальних номерів.

Склад АТС – 1 статив.

АЛ з індивідуальних телефонів надходять у блок БАЛ, де відбувається аналого-цифрове перетворення і цифроаналогове перетворення мовного сигналу, розділення трактів прийому та передачі, визначення стану шлейфа – точка сканування (ТС) абонента.

Сканер (англ. scanner) - пристрій, призначений для створення зображень певних об'єктів шляхом обробки променів, які відбиваються від поверхні об'єкта або проходять крізь об'єкт. В більш вузькому значенні - пристрій для отримання комп'ютерного цифрового зображення.

Телефо́н - вид електрозв'язку, що дає змогу передавати і приймати мовлення на відстань за допомогою електричних сигналів (що передаються дротами) або радіосигналів.

У блоці БАЛ відбувається підключення вимірювача на АЛ та подача викличного сигналу (ВС) на АЛ. Блоки БАЛ1 та БАЛ2 обслуговують 120 абонентів. Блок БАЛ3 обслуговує 240 абонентів.

Конструктивно один блок БАЛ3 містить:

- блок живлення БПУ;

- блок викличного сигналу БВС1;

- 5 ТЕЗів (всього 30 ТЕЗів) АК8;

- 1 ТЕЗ ФС8.

Для включення в АТС двохпроводових аналогових АЛ індивідуальних абонентів використовують ТЕЗи АК8. Один ТЕЗ містить 8 абонентських комплектів для підключення 8 АЛ. АК виконує наступні функції:

- електроживлення мікрофону ТА абонента;

Мікрофон - прилад, що перетворює звукові коливання на коливання сили електричного струму. Мікрофони використовуються у багатьох пристроях, таких як телефони і магнітофони, у звукозаписі та відеозаписі, на радіо і телебаченні, для радіозв'язку, а також для ультразвукового контролю та вимірювання.

- захист від перенапруги на АЛ;

- посилання індукторного виклику абоненту від ТЕЗ БВС1;

- вимірювання параметрів АЛ;

- вимірювання параметрів АК;

- перехід від двохпроводової лінії до чотирьохпроводової схеми розмовного тракту;

- АЦП сигналу, що надходить з АЛ та ЦАП сигналу, що передається в АЛ (кодування і декодування).

Перенапру́га (в електротехніці) - короткочасне або тривале, небезпечне для електроізоляції підвищення електричної напруги в електроустановках (пристроях) або електричній мережі.

Код (франц. code, від лат. codex) (англ. code, нім. Schlüssel m, Kennzahl f, Kode m) - зведення законів, система умовних знаків (символів, позначень) для передачі, обробки та зберігання (запам'ятовування) різноманітної інформації.

ТЕЗ ФС8 (формувач сигналів) призначений для зв’язку 240 АК (40 АК) з модульним процесором касети КВМ або процесорами касет КВК. ФС8:

- виробляє сигнали управління ТЕЗом АК;

- здійснює читання точок сканування АК;

- здійснює включення подачі викличного сигналу;

- перетворення мовних сигналів у цифровій формі від 5 ТЕЗів (всього 30 ТЕЗів) АК8 у вісім внутрішніх трактів ІКМ для роботи з комутаційною системою модульного процесора.

Із ТЕЗа БВС1 сигнали аварійної сигналізації аварії БВС1 („AVVS”), наявності запобіжника в БВС1 („FUVS”), перевантаження БВС1 („PRGRVS”) передаються на ТЕЗ ФС8, а потім пересилаються на одну із касет КВК в нульовому КІ 16 в [7], [6] та [5] бітах кожного ІКМ ствола підключеного до БАЛ3.БПУ забезпечує подачу напруги електроживлення. Виробляє всі необхідні напруги із вхідної напруги електроживлення АТС.

Для розширення можливості проектування АТС малої ємності до 720 номерів використовуються комбіновані касети КВК та КТЕК. У касеті КВК зібрано індексний процесор і частина касети КСУ. Блок КВК1 є функціональним блоком АТС, що забезпечує функціонування індексного комутатора та ствольно-орієнтованих пристроїв (СУ).

До складу блоку КВК1 входять:

- блок живлення паралельний БПП;

- перетворювач вхідних сигналів ПВ1;

- перетворювач вихідних сигналів ПИ1;

- універсальний часовий комутатор УВК (2 шт.);

- центральний процесор модернізований ЦПМ;

Перетво́рювач - пристрій, елемент електричних, гідравлічних, пневматичних та інших схем, який перетворює один вид енергії на інший або сприяє цьому.

Центральний процесор, ЦП (англ. Central processing unit, CPU) - функціональна частина комп'ютера, що призначена для інтерпретації команд.

- буфер з’єднувальних ліній БЗЛ 30х2, БЗЛ 15х2;

- акустичні сигнали на 60 каналів АС60;

Аку́стика (від грец. ακουστικός - чутний, такий, що сприймається на слух), у вузькому значенні слова - вчення про звук, тобто про пружні коливання та хвилі у газах, рідинах і твердих тілах, чутних людським вухом (частоти таких коливань знаходяться у межах від 16 Гц до 20 кГц); у широкому сенсі - область фізики, що досліджує властивості пружних коливань та хвиль від найнижчих частот (умовно від 0 Гц) до гранично високих частот 1012 - 1013 Гц, їхньої взаємодії з речовиною і застосування одержаних знань для вирішення широкого кола інженерних проблем. Терміном акустика зараз також часто характеризують систему звуковідтворюючої апаратури.

- багаточастотний приймач 60-канальний МП60.

ТЕЗ БПП являє собою імпульсний багатоканальний перетворювач напруги з необхідними схемами контролю, індикації та сигналізації. Він виробляє всі необхідні напруги із вхідної напруги електроживлення АТС і забезпечує паралельну незалежну роботу з іншим ТЕЗ БПП на загальне навантаження. Такий режим роботи використовується для електроживлення блоків АТС, в яких необхідно забезпечити неперервність електроживлення при відмові, вимкненні або заміні одного із двох блоків БПП.

Індикація (рос. индикация, англ. indication, нім. Indikation f) -

Непере́рвна фу́нкція - одне з основних понять математичного аналізу. Неперервні функції трапляються набагато частіше, ніж диференційовні, множина всіх неперервних функцій замкнена відносно арифметичних операцій (за винятком ділення) і композиції та утворює чи не найважливіший клас функцій в аналізі.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Потужність БПП дозволяє забезпечити електроживлення будь-якого блоку АТС. Напруга електроживлення ТЕЗ: - 60В.

ТЕЗ ПВ1 призначений для прийому парафазних сигналів ІКМ-потоків і сигналів управління, що надходять по двохпровідним диференціальним лініям зв’язку (ЛЗ) від інших блоків АТС, та перетворення в сигнали TTL – рівнів однопроводної лінії.

ТЕЗ ПИ1 призначений для передавання сигналів управління та ІКМ-потоків на інші блоки АТС по двохпровідним диференціальним лініям зв’язку.ТЕЗ УВК представляє собою комутатор ємністю 1024 х 1024 каналів, який не блокується, із швидкістю передавання 64 Кбіт/с. На базі даного комутатора здійснюється побудова всього комутаційного поля АТС. ТЕЗ УВК входить до складу модульного та індексного ступенів комутації – блоки КВМ, КВІ, КВК.

ЦПМ представляє собою універсальний пристрій управління, що працює по раніше записаній програмі.

Пристрій управління, пристрій керування процесором (англ. Control Unit) - компонент апаратного забезпечення центрального процесора комп'ютерів. Являє собою кінцевий дискретний автомат.

Програма роботи ЦПМ залежить від місця його застосування.

ТЕЗи БЗЛ 30х2 – буфер з’єднувальних ліній з апаратурою ІКМ-30. ТЕЗи БЗЛ 15х2 – буфер з’єднувальних ліній з апаратурою ІКМ-15 типу „ІВА”, „КЕДР”. ТЕЗи БЗЛ 30, БЗЛ 15 забезпечують прийом та передавання двох цифрових потоків із лінії зв’язку, а також здійснюють вирівнювання приймаємого потоку при передаванні його в комутатор. Здійснюють контроль приймаємих потоків та індикацію виявлених помилок. ТЕЗ БЗЛ 30 обслуговує два потоки ІКМ-30. ТЕЗ БЗЛ 15 обслуговує два потоки ІКМ-15 „ІВА” або „КЕДР”.

ТЕЗ АС60 призначений для формування двох потоків ІКМ акустики або одного ущільненого потоку акустики.

ТЕЗ МП60 призначений для:

- визначення номеру абонента та інструкцій, що передаються частотним способом сигнальним кодом 2 із 6, та подальшого передавання готового номеру або інструкцій в управляючий процесор;

- визначення частотного набору номера (DTMF) кодом 2 із 8;

- визначення частоти 425 Гц (відповідь станції);

- визначення частоти 500 Гц (запит АОН);

- визначення частоти 2100 Гц, 2600 Гц (ЗЗЛ, ЗЛМ).

Один ТЕЗ МП60 може одночасно обробити 60 каналів по будь-якому типу сигналізації.

Касета КТЕК включає в себе частину касети КТЕ і частину касети КВС. Касета КТЕК є функціональним блоком АТС, що забезпечує функціонування системи синхронізації, системи технічної експлуатації та генерацію викличного сигналу.

Генерація - покоління, що представлене більш чи менш одноманітними особинами, які змінюються наступним поколінням, яке при диференціації життєвого циклу може істотно відрізнятися від попереднього. Наприклад: при чергуванні поколінь (гетерогонії, метагенезі) у тлі (Aphidoidea), галиць (Cecidomyiidae) та деяких інших комах.

До складу касети КТЕК входять:

- ТЕЗи системи синхронізації: ОСГ – загальностанційний генератор (2 шт.); ПИ1 – перетворювач вихідних сигналів (2 шт.);

- комплект ТЕЗів технічної експлуатації: ЦПМ; ИЗМ1 – вимірювач; МАС – мультиплексор аварійної сигналізації;

- два джерела електроживлення паралельної роботи БПП;

- блок ввода БВ.

ТЕЗ ОСГ забезпечує формування імпульсних сигналів, які необхідні для роботи АТС:

- „16 нс” (16384 кГц) – основна тактова частота;

Та́ктова частота́ - основна одиниця виміру частоти тактів у синхронних колах, що визначає кількість елементарних операцій (тактів), що виконуються системою за 1 секунду.(За підручником І.Л. Володіна, В.В. Володін 9 клас)

- „SIND” – сигнал синхронізації індексних ЦПУ;

- „SMOD” – сигнал синхронізації модульних ЦПУ;

- „256 мкс” – тактовий сигнал для ТЕЗ БВС;

Синхросигнал (тактовий сигнал) - сигнал, що забезпечує координацію роботи деякої кількості цифрових мікросхем. Широко застосовується в цифровій електроніці від електронних годинників до обчислювальної техніки.

- „КПВ” – сигнал для формування сигналу контролю посилки виклику (КПВ);

- „RST” – загальностанційне скидання.

ТЕЗ ОСГ виконує фазове автоматичне підстроювання частоти по одному із трьох зовнішніх ІКМ-потоків.

Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.

ТЕЗ ИЗМ1 призначений для вимірювання параметрів абонентських ліній (АЛ).

ТЕЗ МАС функціонально входить в систему аварійної сигналізації і призначений для збору та видачі аварійних сигналів, що формуються апаратним способом.

ТЕЗ БВ призначений для введення, відключення та фільтрації електроживлення -60В для АТС, а також для захисного відключення АТС від електроживлення -60В у випадку перевищення значення його напруги більше, ніж 72В.

Всі аварійні повідомлення за бажанням оператора можуть бути виведені на екран монітора ПЕОМ.

Блок неперервного живлення БНПК забезпечує електроживлення процесора ПЕОМ при зникненні промислової мережі.

Фільтра́ція (рос. фильтрация, англ. filtration, нім. Filtration f, Filtern n, Filterung f, Filtrierung f) - процес проходження розчину чи суспензії через пористу перегородку (мембрану) за різницею гідростатичного тиску з обох боків мембрани, причому розмір профільтрованих часточок обмежується діаметром пор.

Переви́щення (рос. превышение, англ. relative height, elevation, нім. relative Höhe f, Höhenunterschied m) - в геодезії, фізичній географії тощо - різниця абсолютних висот будь-яких точок земної поверхні.

Промислова мережа (англ. fieldbus) - це цифрова, двонаправлена, багатоточкова послідовна телекомунікаційна мережа, що зв'язує територіально розподілені датчики, виконавчі механізми, промислові контролери і використовується в промисловій автоматизації для побудови єдиного інформаційного і керуючого середовища, котре об’єднує інтелектуальні технологічні пристрої і контролери цехового рівня.

Введення аварійної інформації від зовнішньої системи електроживлення здійснюється через пристрій контролю живлення УКП, який контролює електроживлення АТС при зміні напруги промислової мережі, а також зберігає акумуляторні батареї від надмірного розряду.

Пристрій сигналізації УС призначений для подачі світлового та звукового сигналу у випадку аварійної ситуації. УС має три світлові індикатори, що відповідають трьом видам аварійних повідомлень:

- екстрене;

- термінове;

- термінове незначне.

Програмне забезпечення АТС складається з двох основних частин:

- системне програмне забезпечення;

- прикладне програмне забезпечення.

Св́ітло - електромагнітні хвилі видимого спектру. До видимого діапазону належать електромагнітні хвилі в інтервалі частот, що сприймаються людським оком (7.5×1014 - 4×1014 Гц), тобто з довжиною хвилі від 390 до 750 нанометрів.

Аварійна ситуація - стан потенційно небезпечного об'єкта, що характеризується порушенням меж та (чи) умов безпечної експлуатації, але не перейшов у аварію, і за якого всі несприятливі впливи джерел небезпеки на персонал, населення та довкілля утримуються у прийнятних межах за допомогою відповідних технічних засобів, передбачених проектом.

Електри́чний акумуля́тор (від лат. accumulare - «нагромаджувати»), а також, у випадку послідовного чи паралельного включення групи електричних акумуляторів, як електричних елементів живлення - електрична батарея, - акумуляторна батарея (послідовно з'єднані акумуляторні електрохімічні комірки) - хімічне джерело електричного струму багаторазової дії, основна специфіка якого полягає в зворотності внутрішніх хімічних процесів, що забезпечує його багаторазове циклічне використання (через заряд-розряд) для накопичення електричної енергії та автономного електроживлення різноманітних електротехнічних пристроїв та систем. Електричний акумулятор належить до категорії вторинних хімічних джерел струму.

Системні програми (англ. system software) - це програми, що забезпечують інфраструктуру, на якій можуть працювати прикладні програми, тобто вони керують і контролюють комп'ютерним обладнанням, для можливості виконання прикладних програм.

Застосунок, застосовна програма або прикладна програма (англ. application, application software, app) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.Системне ПЗ підтримує міжпроцесорний обмін, контролює стан обладнання з видаванням аварійних повідомлень, дозволяє здійснювати управління комутаційним полем, виконує первинну обробку лінійної та абонентської сигналізації.

Прикладне ПЗ забезпечує зв¢язок пульта оператора ПЕОМ з АТС та дозволяє оператору виконувати контроль функціонування всіх блоків АТС, збір та аналіз діагностичної та статистичної інформації, тарифікацію, а також виконує зміну конфігурації системи.

Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.Комутатор часовий комбінований (КВК, КВК1). Комутатор часовий індексний (КВИ). Комутатор часовий модульний (КВМ).

До складу блоків КВК, КВК1 входять індексний комутатор на 1024 точок комутації із 100%-м резервом і до восьми ТЕЗів ствольно-орієнтованих пристроїв (ЗЛ, МСП) з обслуговуючим їх ТЕЗом ЦПМ, а також два джерела електроживлення паралельної роботи БПП. У блок КВК додатково встановлюються два ТЕЗи АКС. Індексний комутатор блоків КВК, КВК1 складається з наступних ТЕЗів: ЦПМ - 2шт., УВК-И - 2шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт.

Блоки КВК, КВК1 є функціональними блоками АТС, які забезпечують функціонування індексного комутатору і ствольно-орієнтованих пристроїв (СУ).

Резервування електроживлення у блоках здійснюється за рахунок паралельної роботи блоків електроживлення БПП. Напруги електроживлення, які використовуються: 5В, -5В, 12В, -12В, 15В.

Структурна схема касети КВК, КВК1 приведена на рис.3.

До складу блоку КВИ входять два індексні комутатори на 1024 точок комутації із 100%-им резервом. До складу блоку входять наступні ТЕЗи: ЦПМ - 2шт., УВК-И - 2шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт. і два джерела електроживлення БПУ.

Електроживлення блоку забезпечується двома блоками електроживлення БПУ: перший забезпечує живлення основних комплектів ТЕЗів індексних комутаторів, другий – резервних. Напруги електроживлення, які використовуються: 5В, -5В, 12В, -12В.

Структурна схема касети КВИ приведена на рис.4.


До складу блоку КВМ входять чотири модульних комутатори на 512 точок комутації без резерву, які зібрані на наступних ТЕЗах: ЦПМ - 4шт., УВК-М - 4шт., ПИ - 2шт., ПВ - 2шт., два джерела електроживлення БПУ та блок вводу БВ.

Блок КВМ є функціональним блоком АТС, який забезпечує функціонування модульних комутаторів.

Електроживлення блоку забезпечується двома блоками електроживлення БПУ: перший забезпечує живлення першого та другого комплектів ТЕЗів модульних комутаторів, другий – третього та четвертого. Напруги електроживлення, які використовуються: 5В, -5В, 12В,-12В.

Структурна схема касети КВМ представлена на рис.5.


Рисунок 3 – Структурна схема касети КВК, КВК1 (без ТЕЗ АКС)


D[0-15] D[0-15] D[0-15]
A[1-11] SA[0-7] A[1-11]


3Х01Тиxy3X02…3X09

ТВxy

Рисунок 5 - Структурна схема блоку КВМ  1   2


Скачати 339.88 Kb.

 • 4. Побудова касети КВК (КВК1).