Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУчебное пособие для машиностроительных специальных вузов. М: Высшая школа. 1983 г. 256 с. Лекція №1 Тема: Структура курсу. Загальна інформація

Учебное пособие для машиностроительных специальных вузов. М: Высшая школа. 1983 г. 256 с. Лекція №1 Тема: Структура курсу. Загальна інформація
Сторінка1/4
Дата конвертації07.04.2017
Розмір3 Mb.
ТипУчебное пособие
  1   2   3   4

Література

Основна:


1. Балакщин Б.С. Теория и практика технологии машиностроения. В 2-х книгах М. Машиностроение, 1982 г.

2. Егоров М.Э. и др. Технология машиностроения. М. Высшая школа 1976 г.- 536 с.

3. Маталин А.А. Технология машиностроения. Учебник: Л. Машиностроение 1985 г. – 496 с.

4. Технология машиностроения (спецчасть) под редакцией Гусева А.А. и др. М. Машиностроение, 1986 г.

5. Руденко П.О. Проектування технологічних процесів у машинобудуванні.

Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.
Навчальний посібник. К.
Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Вища школа. 1993 – 414 с.

6. Горбацевич А.Ф., Шкред В.А. Курсовое проектирование по технологи машиностроения. Учебное пособие для машиностроительных специальных вузов. М: Высшая школа. 1983 г. – 256 с.Лекція №1
Тема: Структура курсу. Загальна інформація.

І. Класифікація ТП.

ІІ. Оформлення технічної документації.

ІІІ. Концентрація та диференціація технологічних операцій.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Техні́чна документа́ція - система графічних і текстових документів, необхідних і достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції (конструюванні, виготовленні та експлуатації промислових виробів; при проектуванні, зведенні і експлуатації будівель і споруд; при розробці технологічних процесів виробництва; при розробці та використанні програмного забезпечення).
Опера́ція технологі́чна (рос. операция технологическая, англ. production operation, нім. technologische Operation f) - окрема частина технологічного процесу, сукупність робочих дій (прийомів), що характеризується однорідністю технологічного змісту і єдністю предмету праці, застосовуваного інструмента (устаткування) і робочих пристосувань.
Структура теологічних операцій.

IV. Вихідні дані та послідовність проектування ТП.

Богосло́в'я, богослі́в'я чи теоло́гія чи (грец. Θεός - Бог та грец. λόγος - слово) - вчення, предметом пізнання якого є Бог і все, що з ним пов'язано. Одним з основних методів теології з найдавніших часів і до нашого часу залишається дослідження і осмислення священних текстів відповідних віровчень, а також коментарів до них, які були зроблені відомими богословами в різні часи.
Вихідні́ відо́мості - відомості, що містять довідкову інформацію про друковане видання, ідентифікують і класифікують його. Залежно від характеру видання вони розташовані на обкладинці, палітурці, титульному аркуші, поєднаному титульному аркуші, першій сторінці, останній сторінці, кінцевий сторінці видання.


I. Класифікація ТП
Класифікація ТП регламентується ГОСТ 1109-82.
Регламент (англ. regulations, schedule, нім. Reglement n, Dienstvorschrift f, Dienstordnung f) - сукупність (система) правил, що регулюють, обмежують режим праці, технології виконання проектування, ремонтних робіт тощо, наприклад, на шахтах, у кар'єрах, у свердловинах, на заводах.
В залежності від умов виробництва та призначення ТП, що проектується, використовуються різні види та форми технологічних переходів.

Вид ТП визначається кількістю виробів, які охопленні ним (один виріб, група однотипних і т.д.)


ст1.jpg
Рисунок 1 – Види технологічних процесів.
Одиничним називається ТП виготовлення або ремонту виробу одного найменування, одного розмірного ряду незалежно від типу виробництва.

Розробка одиничних ТП характерна для оригінальних виробів (деталей або складальних одиниць), які не мають спільних конструктивних і технологічних ознак з виробами конкретного підприємства.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Оригінал - (від лат. originalis - первісний) - первісний, справжній.
Склада́льна одини́ця - це виріб, складові частини (дві або більше деталей), якого підлягають з'єднанню між собою складальними операціями на підприємстві-виробнику. До операцій складання відносяться: згвинчування, зчленування, клепання, зварювання, паянням, запресування, розвальцювання, склеювання, зшивання, укладання тощо.Уніфікованим називається ТП, який відноситься до групи виробів (деталей, складальних одиниць) для яких характерні спільні конструктивні і технологічні ознаки.

Уніфіковані ТП діляться на типові і групові. ТП цього виду широко використовуються в дрібносерійному, серійному і частково багатосерійному виробництвах. Використання уніфікованих ТП залежить від наявності спеціалізованих дільниць, робочих місць, технологічної оснастки та обладнання, яке може швидко переналагоджуватись.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Технологічність (рос. технологичность, англ. adaptability to manufacture, нім. Fertigungsgerechtheit f) - відповідність продукції вимогам економічної технології її використання. Технологічність забезпечується при розробці конструкції виробу.
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.Типовим називається ТП виготовлення групи виробів із спільними конструктивними та технологічними ознаками.

Типовий ТП характеризується загальним змістом і послідовністю більшості технологічних операцій та переходів для групи таких виробів і приймається як інформаційна основа при розробці робочого ТП і як робочий ТП при наявності всієї необхідної інформації для виготовлення деталі, а також являється основою для розробки стандартів на типові ТП.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.Груповий ТП характерний для виготовлення групи виробів з різними конструктивними, але із спільними технологічними ознаками.

У відповідності з цим визначенням груповий ТП представляє собою процес обробки заготовок різної конфігурації, який складається з комплексу групових технологічних операцій, які виконуються на спеціалізованих робочих місцях у послідовності технологічного маршруту виготовлення конкретної групи деталей.

Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.

При цьому під спеціалізованим технологічним місцем розуміють місце,я ке призначене для виготовлення або ремонту одного виробу чи групи виробів при загальній наладці та окремих під наладках на протязі великого проміжку часу.

Груповий ТП може складатись із однієї групової операції.

Групова технологічна операція характеризується спільністю використовуємого обладнання, технологічної оснастки і наладок.Групові ТП проектуються для всіх типів виробництва тільки на рівні підприємства.

Перспективним називається ТП, який відповідає сучасним досягненням науки і техніки, методи та технічна оснастка якого повністю або частково належить освоїти на підприємстві.

Робочий ТП – це ТП, що робочій технологічній документації.

Робочий ТП розробляється тільки на рівні підприємства та використовується для виготовлення або ремонту конкретного предмета виробництва.Проектний ТП – це ТП, що виконується по попередньому проекту технологічної операції.
Проектува́ння - процес створення проекту, прототипу, прообразу майбутнього об'єкта, стану та способів його виготовлення. У проектуванні застосовують системний підхід, який полягає у встановлені структури системи, типу зв'язків, визначені атрибутів, аналізуванні впливів зовнішнього середовища.


Тимчасовий ТП – це ТП, який використовується на підприємстві в межах нетривалого проміжку часу в наслідок відсутності необхідного обладнання, або в зв’язку з аварією.

Стандартний ТП – це ТП, який встановлюється стандартом.

Під стандартним ТП розуміють ТП, який виконується по робочій технологічній та конструкторській документації, що оформлена стандартом, який відноситься до конкретного обладнання, режимом обробки та технологічної оснастки.

Комплексний ТП – це ТП, в склад якого включається не тільки технологічні операції, але й операції переміщення, контролю, очистки деталей, що обробляються, по ходу технологічного процесу.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Констру́кторська документа́ція (КД) - частина технічної документації у вигляді графічних і текстових документів, котрі в сукупності або окремо, визначають склад і будову виробу та містять необхідні дані для його розробки, виготовлення, контролю, експлуатації, ремонту і утилізації.
Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).


ІІ. Оформлення технічної документації
Розробленні ТП оформляються на відповідних технологічних документах, рівень деталізації яких встановлюється в залежності від типу та характеру виробництва, а також від складності та точності деталей, що обробляються.
Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.

Відповідно до ГОСТ 3.1109-82 в технологічних документах використовуються три основних описи ТП.Маршрутний опис ТП представляє собою скорочений перелік всіх технологічних операцій маршрутній карті в послідовності їх виконання без вказаних переходів та режимів різання.

Маршрутний опис ТП як правило використовується в одиничному, дрібносерійному та дослідному виробництвах.Операційний опис ТП передбачає повний опис всіх технологічних операцій в послідовності їх виконання з переліком переходів технологічних режимів.

Операційний опис ТП використовується в серійному і масовому виробництвах, а також для дуже складних деталей в дрібносерійному виробництві і навіть в одиничному виробництві унікальних деталей.Маршрутно-операційний опис ТП представляє скорочений опис технологічних операцій в маршрутній картці в послідовності їх використання, а найбільш складних операцій в операційних картах з повним описом.

Маршрутно-операційний опис ТП використовується в дрібносерійному та серійному виробництвах.

Вибір комплекту форм документів для технологічного процесу виконується в залежності від типу та характеру виробництва.

Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

Маршрутна карта обов’язкова для всіх типів ТП.


ІІІ. Концентрація та диференціація технологічних операцій
До числа важливих питань побудови ТП в великій мірі пов’язаних з типом і серійністю виробництва, а також конкретних виробничих умов, відноситься питання рівня концентрації та диференціації операцій.

Концентрацією операцій називається об’єднання декількох простих технологічних переходів в одну складну операцію. ТП побудований по принципу концентрації складається з невеликої кількості складних операцій.

До позитивних ознак концентрації операції можна віднести можливість об’єднання в одній операції попередніх (чорнових) і остаточних (чистових) переходів, а також можливість об’єднання в одній операції декількох простих переходів, заміни декількох установів позиціями, використання сумісних переходів (обробка по контуру) і обробкою багатолезвійним інструментом.

Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Що приводить до підвищення:

- точності взаємного розташування поверхонь, що обробляються з одного установа.

- продуктивність обробки за рахунок суміщення в часі декількох технологічних переходів і відповідного скорочення загального основного часу.

- продуктивність за рахунок скорочення допоміжного часу Тдоп.. (в першу чергу затрати часу на переустановку деталі, заміна інструменту, включення та виключення верстата), а також загального скорочення виробничого циклу, що підвищує обіг коштів.

Підвищення (елевація) - кутова висота об'єкта спостереження (земного предмета, літального апарату, небесного світила тощо) над істинним горизонтом. Підвищення спільно з азимутом служить для визначення напрямку на об'єкт.
Абревіатура (лат. abbrevio - скорочую) - складноскорочені слова, похідне слово, що виникає внаслідок абревіації - утворення з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Виробни́цтво - процес створення матеріальних і суспільних благ, необхідних для існування і розвитку. Створюючи певні блага люди вступають у зв'язки і взаємодію – виробничі відносини. Тому виробництво є завжди суспільним.

При побудові ТП по принципу концентрації операцій підвищуються вимоги до точності та технологічним можливостям верстатного обладнання і кваліфікації робітників (верстати з ЧПК).

Диференціацією операцій називається побудова ТП із значної кількості простих операцій (переходів).

В сучасному виробництві використовують ці два принципи побудови ТП в залежності від конкретних умов виробництва.

До позитивних ознак диференціації слід віднести можливість відокремлювати складні і точні від простих попередніх, які можливо виконати на простому продуктивному верстаті не кваліфікованим робітником.

Кваліфіка́ція (від англ. Quality - якість) - це: наявність підготовки, професійних знань, навичок та досвіду, які дають можливість особі належним чином проводити певні дії; рівень підготовленості, майстерності, ступінь готовності до виконання праці за визначеною спеціальністю чи посадою, що визначається розрядом, класом чи іншими атестаційними категоріями.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Структура технологічних операцій
Продуктивність технологічних операцій в значній мірі залежить від їх структури, яка визначається кількістю заготовок одночасно встановлених в пристосуванні або на верстаті (одно- або багатомісна обробка), кількістю інструментів, які приймають участь в обробці (одно- або багато інструментальна обробка) та їх послідовністю в роботі.
Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.

Існують три основних види побудови структури операцій.

Послідовний вступ інструментів в роботу або послідовне розташування декількох заготовок в пристосування по напрямку руху подачі характеризують структуру операції з послідовною обробкою.

При належному розташуванні деталей, що обробляються, в пристосуванні та одночасній обробці декількох поверхонь одним або більше інструментами будується паралельна обробка.

При багатомісній обробці заготовок, які розташовані в пристосуванні в декілька рядів поздовжньо та поперек руху подачі структура характеризується як операція з паралельно-послідовною обробкою.

Одномісна та послідовна обробка одним або кількома змінними інструментами (рисунок 2) не дає можливості суміщення основного часу обробки окремих поверхонь та окремих переходів. Тому основний час То технологічної операції, що входить в час штучного часу Тшт визначається як сума основного часу від всіх переходів.
рисунок 2.jpg
Рисунок 2
Допоміжний час Тд при одномісній послідовній одно інструментальній обробці складається:

- Тус – час на установку і зняття заготовки

- Туп – час управління верстатом (включення, виключення, зміна подачі, час індексації).

- Тінд для верстатів з ЧПК, яке витрачається на рух інструмента із вихідного положення в зону обробки.

Індекса́ція - встановлений актами законодавства України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.


.
При послідовній одномісній багатоінструментальній обробці змінним інструментом Тінд замінюється часом на заміну інструменту Тз.і. .

При одномісній послідовній багатоінструментальній обробці на верстатах типу «оброблювальний центр» в склад допоміжного часу входять Тінд та Тз.і..
.
рисунок 3.jpg
Рисунок 3 – Одномісна паралельна обробка.
Така обробка здійснюється за допомогою фасонного інструмента (рисунок 2, а, б), або набором інструментів (рисунок 2, в).
рисунок 4.jpg
Рисунки 4 – Одномісна паралельна багатоінструментальна обробка
В цьому випадку основний час То , виконання окремих переходів суміщується і загальна тривалість основного часу То операції визначається тривалістю Тоl самого тривалого переходу.
рисунок 5.jpg
Рисунок 5 – Одномісна паралельно-послідовна багато інструментальна обробка.
Багатомісні схеми обробки
Багатомісні схеми обробки дають можливість суміщення як основного так і допоміжного часу, тому можуть забезпечувати максимальну продуктивність.

Такі схеми можуть створюватись в трьох напрямках:

- всі заготовки, що обробляються, встановлюються на верстаті одночасно, а потім одночасно обробляються одним або декількома інструментами.

- заготовка або група заготовок встановлюються в свої пристосування незалежно від інших заготовок під час їх обробки (інших) і обробляються одночасно або послідовно.

- обробка здійснюється на столі або барабані, що постійно обертається, при безперервній зміні заготовок.

Багатомісна послідовна обробка з одночасною установкою заготовок (рисунок 6) не дає можливості сумістити основний час, але дає економію в допоміжному часі.рисунок 6.jpg
Рисунок 6.
Багатомісна послідовна обробка з окремою установкою заготовок (рисунок 7) дозволяє сумістити час установки з основним часом та знано скорочує допоміжний час.

рисунок 7.jpg

Рисунок 7.
Багатомісна паралельна багатоінструментальна обробка з одночасною установкою заготовок, при якій затрати основного та допоміжного часу розподіляються між z одночасно оброблюємих заготовок (рисунок 8).


рисунок 8.jpg

Рисунок 8.
Багатомісна паралельно-послідовна обробка з безперервною установкою та зміною заготовок на верстаті забезпечує максимальну продуктивність так як дає змогу забезпечити суміщення перекриття допоміжного часу основним.рисунок 9.jpg
Рисунок 9.
IV. Вихідні дані та послідовність проектування ТП

Лекція №2

  1   2   3   4  • Лекція №1 Тема: Структура курсу. Загальна інформація . І . Класифікація ТП. ІІ. Оформлення технічної
  • ІІІ. Концентрація та диференціація технологічних операцій
  • I . Класифікація ТП Класифікація ТП регламентується
  • ІІ. Оформлення технічної документації Розробленні ТП оформляються на відповідних технологічних документах, рівень деталізації яких встановлюється в залежності від типу та характеру
  • ІІІ. Концентрація та диференціація технологічних операцій
  • Структура технологічних операцій Продуктивність технологічних операцій в значній мірі залежить від їх структури, яка визначається кількістю заготовок одночасно
  • IV . Вихідні дані та послідовність проектування ТП Лекція №2