Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУдк щербина О. В

Скачати 285.72 Kb.

Удк щербина О. В
Скачати 285.72 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації12.05.2017
Розмір285.72 Kb.
  1   2   3

УДК

Щербина О.В.

кан.ек.н., доц.,

Київський національний економічний університет

ім. Вадима Гетьмана
Концептуальні засади та сучасні тенденції розвитку організаційних структур
Стаття присвячена з’ясуванню базових категорії щодо організаційної складової управління підприємствами, а також аналізу принципових характеристик існуючих сучасних структур та закономірностей їх розвитку.

Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.

Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

Організаці́йна структу́ра управлі́ння (або субординаці́йна структу́ра) - упорядкована сукупність служб, відділів, підрозділів і окремих посадових осіб, що знаходяться у взаємозв'язку і співпідпорядкованості і виконують певні управлінські функції


Ключові слова: структура, організаційна структура, типи структур.
На сьогодні велика частка вітчизняних підприємств налічує 15-17 років свого функціонування в ринкових умовах.

Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.

За І.Адізесом ці стадії їхнього життєвого циклу називаються “початок юності” та “перехідний вік”. Саме в цей період особливо важливою за думкою І.Адізеса стає функція адміністрування, яка на відміну від попередніх етапів привертає увагу менеджменту до закладання основ ефективної діяльності організації (рентабельність, продуктивність тощо), а не лише результативною (наявність доходу як такого). Саме ця функція покликана гарантувати створення та дотримання перших бюрократичних процедур, які стають життєво необхідними, і в цілому систематизує та структурує діяльність організації і надає їй шанс на виживання в коротко- та довгостроковій перспективах.

Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.

Адміністра́тор (іноді скор. - адмін) - це особа, яка здійснює роботу з якісного і ефективного обслуговування відвідувачів, консультує їх із питань, які стосуються товарів і послуг, які надає підприємство, організація.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.

Бюрокрáтія (від фр. bureau - бюро, канцелярія та грец. κράτος - влада, панування) - спосіб побудови організації, що складається з ряду офіційних осіб, посади і пости яких утворюють ієрархію і які розрізняються формальними правами і обов'язками, що визначають їх дії і відповідальність.

Найвагомішою складовою цієї функції є створення організаційної структури [1].

Враховуючи актуальність для вітчизняних підприємств в період переходу від стадії зростання до стадії стабільності структурних питань, а також значні темпи освоєння зарубіжного досвіду щодо управління організаціями в умовах ринку та прагнення до динамічних структурних рішень, метою написання даної статі є: з’ясування базових категорії щодо предмету дослідження, а також аналіз принципових характеристик існуючих структур та закономірностей їх розвитку.

Організа́ція (від грец. ὄργανον - інструмент) - цільове об'єднання ресурсів для досягнення певної мети.

Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.

Для початку необхідно визначити основоположні поняття щодо досліджуваного предмету, а саме система та структура.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.

Бажання - прагнення, потяг до здійснення чого-небудь, хотіння. Помірний ступінь прояви волі, між звичайним хотінням, та виваженим рішенням чи вибором. Висловлювана ким-небудь думка про бажаність здійснення чого-небудь, побажання.

Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.

Під системою (від грец. systema – складене із частин, з’єднане) прийнято розуміти сукупність закономірно розташованих та взаємозалежних елементів, що перебувають у відношеннях і зв’язках між собою і утворюють певну цілісність, єдність [6, 539]. Наприклад, системне управління організацією означає безперервне виконання взаємопов'язаних функції менеджменту, циклічність.

«Система – это организованная, упорядоченная совокупность объектов и взаимосвязей между ними - ru.wiktionary.org/wiki/система - множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, которое образует определенную целостность, единство».

В моем понимании «система» никогда не была ругательным словом, потому что в определении этого сложнющего термина присутствуют 2 критерия, очень важные, по-моему, для эффективной работы любой компании, в том числе эмоционального типа:

- это ОРГАНИЗОВАННАЯ совокупность – в ней нет хаоса и каких-то непонятных и ненужных фрагментов, урывков,

-  система образует ЦЕЛОСТНОСТЬ, единство. А только вместе, в этой целостности мы можем двигаться в одном направлении и достигать поставленных целей. Только в системе возможно достижение синергического эффекта. А когда нет целостности и четких, понятных и прозрачных связей межу элементами – синергии не будет. Будет бардак. Не важно – эмоциональный или механистический, забюрократизированный. Все равно бардак. Бардак с  позитивом и огнем в глазах  или с ненужными бумажками и злыми тетками, требующими 500 подписей на одной бумажке.

Під структурою (від латин. structura – побудова, розміщення) розуміють внутрішню будову чогось, певний взаємозв’язок складових цілого. Більш точно - це внутрішній устрій роботи системи, тобто сукупність елементів системи та сталих зв'язків між ними [12, 22]. В цьому визначенні необхідно звернути увагу на характер зв’язків між елементами в організаціях, який повинен бути усталеним, тобто не одноразовим, а постійним (повторюваним час від часу).

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

В кожній організації присутні декілька видів різних структур. До основних видів структур в організації відносяться:


 • структура цільова – ув'язує цілі компанії згідно концепції управління за цілями, наприклад, дерево цілей;

  Конце́пція (лат. conceptio - розуміння) - система поглядів, те або інше розуміння явищ і процесів; єдиний, визначальний задум. • структура фінансова – ув'язує - центри витрат, прибутків, доходів, інвестицій та бюджети компанії;

 • структура корпоративна (юридична) – ув'язує права власників та відносини з державою, законодавством;

 • структура інформаційна – ув'язує інформаційні потоки;

 • структура виробнича – ув'язує матеріальні потоки - основне і допоміжне виробництва, логістику тощо;

 • структура штатна – штатний розпис персоналу;

  Персонал (від лат. persona - особистість) - колектив працівників або сукупність осіб, що здійснюють трудові функції на основі трудового договору (контракту).

  Інвести́ція, капіта́льні вкла́дення (від лат. invest, вкладення коштів) - господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно.

  Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.

  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

  Шта́тний ро́зпис - організаційно-розпорядчий документ, що відображає структуру компанії, чисельність відділів, співробітників, а також розмір їхньої заробітної плати. Крім того, він може включати в себе також облік всіх можливих додаткових виплат співробітникам - премій, компенсацій і т. д. • організаційна структура – ув'язує підрозділи організації (департаменти, відділи, сектори, цехи тощо).

Під організаційною структурою, яка є предметом дослідження даної статті, слід розуміти сукупність функціональних сфер (видів діяльності) організації, що пов'язані між собою повноваженнями у відповідності з рівнями управління [7, 648].

Підро́зділ - у військовій справі - військова одиниця постійної організації, головним чином однорідного складу в кожному роді військ та у спеціальних військах, що організаційно входить до складу більшого підрозділу або військової частини.

Повнова́ження - офіційно надане кому-небудь право певної діяльності, ведення справ.

По своїй суті організаційна структура є каркасом, на який накладаються інші структури. Тому розробити організаційну структури по суті означає створити організацію.

Розробка організаційної структури не може передувати формулюванню стратегічних цілей і стратегій розвитку організації. Організаційна функція є наступною за плануванням, а не навпаки.

Планування - це заздалегідь намічений порядок дій, необхідних для досягнення поставленої цілі. Планування - оптимальний розподіл ресурсів для досягнення поставленої мети.

По своїй суті оргструктура є інструментом реалізації стратегії, тобто вона вторинна, первинними є фактори [7, 413-423], що впливають на її побудову: • стратегія – цілі та специфіка ведення бізнесу;

  Про́даж - це оплатна передача майна однією особою у власність іншій особі.

  Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо. • середовище – споживачі, конкуренти, темпи змін;

 • технологія – бізнес-процеси, серійність тощо;

 • розмір – масштаби діяльності, географічна віддаленість, кількість персоналу;

 • стадія життєвого циклу – становлення, зростання, сталий розвиток чи перетворення.

  Бі́знес-проце́с (англ. Business Process) - будь-яка діяльність, що має вхідний продукт, додає вартість до нього, та забезпечує вихідний продукт для внутрішнього або зовнішнього споживача. Зміст 1 Опис 2 Моделювання та симуляція 3 Автоматизація та комп'ютеризація бізнес-процесів 4 Див.

  Конкуре́нція - економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків. Водночас - механізм стихійного регулювання виробництва в умовах вільних ринкових відносин.

  Спожива́ч - фізична особа, яка купує, замовляє, використовує, або має намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних з підприємницькою діяльністю, або виконанням обов'язків найманого працівника.

  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

  Геогра́фія або земле́пис (грец. γεωγραφία, опис Землі, походить від двох еллінських слів: γεια - Земля і γραφειν - писати, описувати) - наука, що вивчає географічну оболонку Землі (епігеосферу), її просторову природну і соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини.

  Сталий розвиток Ста́лий ро́звиток (англ. Sustainable development) - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

  1   2   3


Скачати 285.72 Kb.

 • Концептуальні засади та сучасні тенденції