Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУдосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку

Скачати 1.39 Mb.

Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку
Скачати 1.39 Mb.
Сторінка 1/13
Дата конвертації 15.05.2017
Розмір 1.39 Mb.
Тип Диплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

Пояснювальна записка


до дипломної роботи
освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

на тему: «Удосконалення механізму управління фінансовою стійкістю банку»

Виконав: студент 5 курсу, групи МБС-31

спеціальності 8.

Механі́зм (грец. μηχανή mechané - машина) - система тіл, що призначена для перетворення руху одного або декількох тіл у потрібний рух інших тіл. Механізм складає основу більшості машин і застосовується в різноманітних технічних об'єктах.
Студе́нт (лат. studens, родовий відмінок studentis - «ретельно працюючий», «такий, що займається») - учень вищого, у деяких країнах і середнього навчального закладу.
Банківська справа (від італ. banco - лава), також грошово-кредитна справа, концентрує свою увагу на структуру та процеси в банківській (фінансовій) сфері. Головним суб'єктом банківської справи є банк, який є, насамперед, фінансовим посередником між позикодавцем та позичальником.
Вищий навчальний заклад (ВНЗ,, виш, вуз) - окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей.
03050802 – «Банківська справа»

Заєць Є.Ю.

Керівник: Башлай С.В.

Рецензент: Касяненко В.В.

Суми – 2014 року

РЕФЕРАТ


Дипломна робота містить 116 сторінок, 8 таблиць, 33 рисунки, 19 формул, список використаних джерел з 63 найменувань.
Актуальність даної теми обумовлена необхідністю формування дієвого механізму управління фінансовою стійкістю банку, який би дозволив отримати комплексну оцінку її рівня, що дасть змогу сформувати ефективну політику банку з метою забезпечення та підтримання фінансової стійкості банку на достатньому рівні в довгостроковій перспективі.

Предметом дослідження є інструментарій управління фінансовою стійкістю банку.

Об’єктом дослідження є система управління фінансовою стійкістю банку.

Перспекти́ва (фр. perspective, від лат. perspicio - ясно бачу) - система зображення об'ємних тіл на площині або якій-небудь іншій поверхні, яка враховує їх просторову структуру й віддаленість окремих їх частин від спостерігача.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Система керування, також Система управління (англ. control system) - систематизований набір засобів впливу на підконтрольний об'єкт для досягнення цим об'єктом певної мети. Об'єктом системи керування можуть бути як технічні об'єкти так і люди.

Мета дипломної роботи полягає в дослідженні науково-методичних засад та обґрунтуванні форм удосконалення інструментарію управління фінансовою стійкістю банку.

Дипломна робота - кваліфікаційна робота, призначена для об'єктивного контролю ступеня сформованості умінь та знань розв'язувати типові завдання діяльності, які, в основному, віднесені в освітньо-кваліфікаційних характеристиках до організаційної, управлінської і виконавчої (технологічної, операторської) робочих функцій.

Методи дослідження: систематизація;

Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
теоретичне узагальнення;
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
порівняння; системний аналіз; метод групувань; методи горизонтального, вертикального, коефіцієнтного аналізу; методи табличного та графічного зображення даних, метод аналізу та синтезу.

За результатами дослідження сформульовані наступні висновки:

Фінансова стійкість банку – це інтегральний, динамічний показник, який є складовою загальної стійкості банку і характеризує здатність банку протидіяти негативним екзогенним та ендогенним факторам за допомогою підтримання ліквідності, платоспроможності та прибутковості на достатньому для цього рівні.

Прибу́ток (англ. Profit) - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати. Чистий прибуток це прибуток після сплати податків. Прибуток також визначають як суму, на яку зріс власний капітал компанії за даний період у результаті діяльності цієї компанії.
Ліквідність - можливість швидкого переводу активу в готівку без істотної втрати його вартості (з мінімальними витратами). Гроші (монети та паперова готівка) є найбільш ліквідними активами. Банківські депозити за вимогою є високоліквідними активами, оскільки можуть бути переведені в готівку за вимогою клієнта.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Горизонталь, ізогіпса (англ. contour lines, horizontal, isohyps, нім. Höhenkurve f, Horizontale f; рос. горизонталь, изогипса; від дав.-гр. ισος - равний і дав.-гр. ὕψος - висота) - лінія на плані (карті), яка з'єднує точки земної поверхні з однаковою абсолютною висотою.
Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Інтеграл - центральне поняття інтегрального числення, узагальнення поняття суми для функції, визначеній на континуумі.
Дина́міка (грец. δύναμις - сила) - розділ механіки,в якому вивчаються причини виникнення механічного руху. Динаміка оперує такими поняттями, як маса, сила, імпульс, момент імпульсу, енергія.

Механізм управління фінансовою стійкістю в АТ «Банк» ґрунтується на принципах управління системи окремих ризиків, що здійснюють вплив на його діяльність.

Людська діяльність - процес (процеси) активної взаємодії суб'єкта з об'єктом, під час якого суб'єкт задовольняє будь-які свої потреби, досягає мети. Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій вона сама надає деякий сенс.
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що в кінцевому результаті даний механізм призводить до оцінки та управління окремими ризиками, а не передбачає формування конкретного показника рівня фінансової стійкості банківської установи, що, в свою чергу є, недоліком існуючого механізму.

З метою вдосконалення інструментарію управління фінансовою стійкістю в АТ «Банк» було розроблено систему інтегральної таксономічної оцінки рівня фінансової стійкості банку.

Критика - розгляд якогось явища, предмета, особи; його аналіз та оцінка згідно з існуючими нормами, масштабами, цінностями.[Джерело?] Аналіз і оцінка когось чи чогось із метою виявлення та усунення вад, хиб.
Таксоно́мія (від грец. τασσεῖν - «класифікація» і грец. νόμος - «закон», «наука») - термін, що має кілька значень.

Одержані результати можуть бути використані банками України при вдосконаленні аналітичного інструментарію управління фінансовою стійкістю банку.

Окремі результати дослідження, викладеного в дипломній роботі, були оприлюднені у формі наукової публікації: Заєць Є. Ю. Теоретичні аспекти визначення сутності категорії «фінансова стійкість банку» та факторів пливу на неї / Заєць Є. Ю. // Молодіжний науковий вісник Української академії банківської справи НБУ, Серія: Економічні науки : збірник наукових праць студентів, магістрантів та молодих вчених.

Науко́вець - знавець щонайменше однієї галузі науки, котрий у своїх дослідженнях застосовує лише наукові методи.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Магі́стр - освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми.
Еконо́міка або економічні науки (від дав.-гр. οἶκος, oíkos - «дім» та дав.-гр. νόμος - «закон») - комплекс суспільних наукових дисциплін про господарство, а саме - про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
Українська академія банківської справи - державний вищий навчальний заклад Національного банку України IV рівня акредитації, розташований у місті Суми, який з 24 червня перейшов під Міністерство освіти і науки.
– Суми : УАБС НБУ, 2014. – № 7.

Було досліджено систему управління охороною праці у Філії АТ «Банк». На основі проведеного дослідження можна прийти до висновку що, управління охороною праці в досліджуваному банку відповідає законодавчим вимогам. В цілому умови праці відповідають існуючим санітарно-гігієнічним нормам.


Ключові слова: управління фінансовою стійкістю банку, ліквідність, капітальна стійкість, ділова активність, ефективність управління, таксономічний аналіз.
Активність - поняття, яке визначає темп руху і інтенсивність дій речовин, явищ і живих організмів. Активність визначається в порівнянні


Державний вищий навчальний заклад

«Українська академія банківської справи Національного банку України»

Факультет банківських технологій

Кафедра банківської справи

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Скачати 1.39 Mb.

2021