Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУдосконалення та розвиток профорієнтаційної роботи в закладах освіти

Скачати 66.67 Kb.

Удосконалення та розвиток профорієнтаційної роботи в закладах освіти
Скачати 66.67 Kb.
Дата конвертації21.05.2017
Розмір66.67 Kb.

Удосконалення та розвиток профорієнтаційної роботи в закладах освіти

Тези до виступу на інструктивно-методичній нараді 09.09.2014р.

Лавринюк В.М., методист кабінету профорієнтаційної роботи КОІПОПК

1. Попит і пропозиція на ринку праці

Нині профорієнтаційна робота з молоддю, яка навчається, зводиться до епізодичного проведення масових, групових заходів за інформаційним напрямом. Співпраця профорієнтаційних підрозділів державної служби зайнятості з навчальними закладами також зводиться до епізодичного надання учням переважно інформаційних послуг.

Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Державна служба зайнятості Державна служба зайнятості - централізована система державних установ, діяльність якої спрямовується та координується Міністерством соціальної політики України. Державна служба зайнятості була створена на підставі постанови Кабінету Міністрів Української РСР від 21.12.
При цьому частка молоді (у загальному складі громадян), якій спеціалісти служби зайнятості надавали послуги, з року в рік постійно зменшувалась. Як наслідок, збільшилась чисельність молоді, яка здійснювала помилковий професійний вибір. Тому після закінчення ПТНЗ, ВНЗ значна їх частина нерідко або працює не за здобутою професією, спеціальністю, що стає однією з вагомих причин низької продуктивності праці, плинності кадрів, професійних захворювань, травматизму, або стає безробітною.
Продуктивність праці Продукти́вність пра́ці (англ. productivity, labour productivity; нім. Arbeitsleistung f, Leistung f, Arbeitsproduktivität f) - це показник трудової діяльності працівників. Характеризує кількість продукції, виробленої за одиницю часу, або витрати часу на виробництво одиниці продукції.
Професі́йні хворо́би - захворювання, у розвитку яких переважну роль відіграють несприятливі умови праці - професійні шкідливості. Характер професійних хвороб визначається особливостями механізму дії шкідливих виробничих факторів та їх поєднань на організм людини, а також сила і тривалість дії.
Останніми роками в державній службі зайнятості на обліку стоять майже 60 % безробітних громадян, які мають професію чи спеціальність, а решта – без професії.

Молоді, яка звернулася до служби зайнятості, і не може працевлаштуватись через відсутність або невідповідність набутої професії чи спеціальності вимогам ринку праці, пропонується підготовка та перепідготовка за професіями і спеціальностями, які користуються попитом у роботодавців.  ВНЗ вже багато років випускають юристів, економістів та менеджерів, але пріоритетні для економіки галузі отримують меншу кількість молодих спеціалістів. Збільшено набір на спеціальність металургія та матеріалознавство – на 64%, на 46% - хімічні технології та інженерія, на 43,5% - авіаційна та ракетна техніка, на 41,5% - енергетика та енергетичне машинобудування, на 40% - інформація та обчислювальна техніка. Також отримати освіту за державні гроші зможуть більше ті хто обере спеціальність електроніка (на 33% більше), транспорт та транспортна інфраструктура (на 32%), кібернетика (30%), матеріалообробка (28%), радіоелектронні апарати та зв'язок (25%). В Україні майже половина абітурієнтів вибирає юриспруденцію, суспільні науки та економіку, а це не актуально нині для українського ринку праці.

Хімі́чна техноло́гія (рос. химическая технология, англ. chemical engineering, нім. chemische Technologie f) - прикладна наука, що вивчає способи та процеси виробництва продуктів (предметів споживання та засобів виробництва), що відбуваються за участю хімічних перетворень технічно, економічно та соціально доцільним шляхом.
Електро́нна обчи́слювальна маши́на (ЕОМ) - загальна назва для обчислювальних машин, що є електронними (починаючи з перших лампових машин, включаючи напівпровідникові тощо) на відміну від електромеханічних (на електричних реле тощо) та механічних обчислювальних машин.
Суспільні науки (соціальні науки, суспільствознавство) - широка група наукових дисциплін, предметом дослідження яких є суспільство - як система в цілому, так і окремі його частини, функції та елементи.
Звідси й проблема з безробіттям молоді. Півмільйона українських власників дипломів – без роботи. А от лікарями, професія яких користується попитом, особливо в селах, хочуть стати лише п'ять відсотків випускників.

На даний час на ринку праці Київщини є попит на такі професії: технічні службовці – 105, працівники сфери торгівлі та послуг – 264, кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства ­– 65, робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, а також перукар, кондитер, кухар, кухар-кондитер, оператор комп’ютерного набору, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, слюсар з ремонту автомобілів, електрозварник ручного зварювання, монтажник санітарно-технічних систем і устаткування, столяр будівельний, паркетник, оператор ПК секретар керівника, обліковець касир банку, штукатур, плиточник, маляр, електромонтажник з освітлення, токар, фрезерувальник, агент з організації туризму, адміністратор, діловод.Питання забезпечення  навчальних закладів кваліфікованими педагогічними кадрами до нового навчального року вирішується за рахунок випускників Київського університету імені Бориса Грінченка, Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Київського національного лінгвістичного університету та Національного університету фізичного виховання та спорту України.
Фізи́чне вихова́ння, фізвихова́ння, фізви́х - педагогічний процес спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаних із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності.
Київський національний лінгвістичний університет Ки́ївський націона́льний лінгвісти́чний університе́т (КНЛУ) - вищий навчальний заклад України. Засновано 30 березня 1948 року як Київський державний педагогічний інститут іноземних мов. Розташований у Києві, Печерський район.
Департаментом освіти замовлено на новий навчальний рік 655 молодих фахівців - випускників педагогічних вищих навчальних закладів. Найбільшим попитом у навчальних закладах столиці користуються фахівці зі спеціальностей: 

 • практична психологія 5%

 • українська мова і література 0,96%

 • інформатика 2%

 • образотворче мистецтво 0,55%

 • корекційна педагогіка і психологія 3%

 • фізика і математика 5%

 • іноземна мова 4 %

 • фізична культура 0,27 %

 • початкове навчання 31%

 • дошкільне виховання 31%

 • музика 6 %

 • трудове навчання 2%

 • бібліотекарі 0,27%

 • географія-біологія 0,82 %

 • історія 0,27 %

 • хімія і біологія 1,51 %

 • соціальна педагогіка 1, 92%.

2. Програма « Зайнятість населення Київської області на 2013-2017 роки»

Мета Програми: розширення можливостей реалізації права громадян на гідну працю, підвищення їх доходів шляхом:

 • створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;

 • стимулювання можливої зацікавленості роботодавців у створенні нових робочих місць;
  Правореалізація - це втілення норм права у діяльність суб'єктів права шляхом дотримання заборон, використання суб'єктивних права і виконання юридичних обов'язків.
  За́йнятість - це діяльність громадян, яка пов'язана із задоволенням особистих та суспільних потреб і приносить їм дохід у грошовій або іншій формі.
  Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.


 • збереження та розвитку трудового потенціалу;
  Трудовий потенціал - це сукупна суспільна здібність до праці, потенційна дієздатність суспільства, його ресурси праці.


Очікувані результати виконання Програми:
У результаті виконання Програми та реалізації послідовної державної економічної і соціальної політики очікується, що в 2017 році чисельність зайнятих економічною діяльністю осіб віком 15—70 років збільшиться до 768,7 тис. осіб, рівень безробіття осіб цієї вікової групи знизиться до 5,6 відсотка, підвищення рівня підприємницької активності населення області, а отже і рівня зайнятості - до 60,0 %, створення за рахунок усіх джерел фінансування протягом трьох наступних років не менше 169,3 тисяч нових робочих місць.
Соціа́льна полі́тика - комплекс заходів державного та недержавного характеру, спрямованих на виявлення, задоволення і узгодження потреб та інтересів громадян, соціальних груп, територіальних громад.
Безробіття - це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи й заробітку.


Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць, а отже, збільшити чисельність осіб, зайнятих економічною діяльністю;

 • зменшити обсяг безробіття, у тому числі серед молоді та сільського населення;

 • підвищити якість робочих місць за умовами та оплатою праці у результаті реалізації інноваційно-інвестиційної політики області;

 • зменшити обсяги нелегальної (тіньової) зайнятості;

 • підвищити престижність праці за робітничими професіями;

 • забезпечити зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;

зменшити відтік економічно активного населення за кордон.
Соціа́льне страхува́ння - фундаментальна основа державної системи соціального захисту населення, що уможливлює матеріальне забезпечення і підтримку непрацездатних громадян за рахунок фондів, сформованих працездатними членами суспільства.
Економічно активне населення - це частина населення обох статей, яка протягом певного періоду забезпечує пропозицію своєї робочої сили для виробництва товарів і надання послуг.

Завдяки вжитим заходам та проведеній роботі в області, станом на 01.01.2013 створено 40666 робочих місць, що становить 141,2% від річного завдання (річне завдання 28800 робочих місць) і на 3439 робочих місць більше за відповідний період 2012 року. Найбільшу кількість нових робочих місць створено у таких районах, як: Києво-Святошинський (4174), Вишгородський (2369), Обухівський (1395) та містах: Біла Церква (4021), Бориспіль (3340) та Бровари (3127). За даними обласної служби зайнятості, протягом 2012 року її послугами скористалися 56,3 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, проти 56,1 тис.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
у 2011 році. Протягом 2012 року професійне навчання за направленням служби зайнятості проходило 5987 безробітних громадян, у аналогічному періоді 2011 року – 5759 осіб. З числа безробітних, які закінчили навчання (5691 особа) - працевлаштовано 4287 осіб, тобто 75,3%.

Першочергова увага приділятиметься широкомасштабній профорієнтаційній роботі та професійному навчанню, що дасть можливість задовольнити потребу роботодавців у необхідних кадрах та забезпечити гарантоване працевлаштування безробітних громадян.

Основні завдання та заходи на 2014 рік


 • забезпечення підприємств кваліфікованими робітничими кадрами, доцільність професійного навчання конкретним професіям чи видам робіт, які потрібні роботодавцям;

 • розширення переліку професій щодо підготовки та перепідготовки безробітних шляхом оперативного реагування на потреби роботодавців для вирішення кадрових проблем кожного підприємства;

 • залучення роботодавців до розробки та погодження планово-навчальної документації з метою врахування їхніх вимог до змісту теоретичного і практичного навчання;

 • розширення підготовки робітничих кадрів безпосередньо на виробництві під замовлення роботодавців, у місцевих навчальних закладах та центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості;
  Професі́йно-техні́чна осві́та - складова системи освіти України, що є комплексом педагогічних і організаційно-управлінських заходів, спрямованих на забезпечення оволодіння громадянами знаннями, уміннями і навичками в обраній ними галузі професійної діяльності, розвиток компетентності та професіоналізму, виховання загальної і професійної культури.


Передбачається покращити профорієнтаційну роботу серед різних категорій громадян, за рахунок збільшення індивідуальних інформаційних, консультаційних послуг, кількості різноманітних тематичних семінарів та проведення масових заходів із використанням інновацій.

Крім того, значна увага буде приділятися індивідуальній роботі з такими категоріями клієнтів служби зайнятості як: жінки, молодь, жителі сільської місцевості, соціально незахищені верстви населення, особи з обмеженими фізичними можливостями та іншими.Загалом, у 2013 – 2017 роках, профорієнтаційними послугами передбачається охопити щороку понад 150 тис. різних категорій громадян, а саме: у 2013 році – 156,5 тис. осіб, у 2014році – 156,6 тис. осіб, у 2015 році – 156,8 тис. осіб, у 2016 році – 157,0 тис. осіб та у 2017 році – 157,1 тис. осіб. Із загальної кількості громадян протягом 2013 року планується охопити майже 53,6 тис. осіб з числа незайнятого населення, у 2014 році – 53,7 тис. осіб, у 2015 році – 53,8 тис. осіб, у 2016 році – понад 53,8 тис. осіб та у 2017 році – 53,9 тис. осіб.


Скачати 66.67 Kb.

 • Київського національного лінгвістичного університету
 • 2. Програма « Зайнятість населення
 • Очікувані результати виконання Програми: У результаті виконання Програми та реалізації послідовної державної економічної і соціальної політики
 • Виконання Програми дасть змогу
 • Основні завдання та заходи на 2014 рік