Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода № про інформаційне обслуговування через комутовану телефонну лінію

Скачати 147.36 Kb.

Угода № про інформаційне обслуговування через комутовану телефонну лінію
Скачати 147.36 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 16.03.2017
Розмір 147.36 Kb.
  1   2

Угода № _____


про інформаційне обслуговування через комутовану телефонну лінію
м.
Інформаційне обслуговування (англ. Information service) - діяльність щодо задоволення інформаційних потреб споживачів.
Львів " __ " _____________ 200__ р.
Державне підприємство науково-телекомунікаційний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” Інституту фізики конденсованих систем НАН України, надалі "Уарнет", в особі директора Процикевича І.А.
Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
Підприє́мство - самостійний суб'єкт господарювання, зареєстрований компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому Господарським кодексом України та іншими законами.
Украї́нці - східнослов'янський етнос, основне і корінне населення України. Як етнос сформувався на землях сучасної України та частині земель сучасних: Польщі, Білорусі, Молдови, Румунії, Угорщини, Словаччини і Росії.
, що діє на підставі Статуту і має Статус платника податку на прибуток на загальних підставах, з однієї сторони, та ________________________________________________________________________________, надалі "Абонент", в особі _____________________________________________, що діє на підставі _______________, з іншої сторони, надалі “Сторони”, уклали дану угоду про наступне:

1. Абонент доручає, а Уарнет приймає на себе виконання інформаційного обслуговування щодо доступу Абонента до мереж Уарнет та Інтернет через комутовану телефонну лінію.

2. Уарнет зобов’язується:

2.1. Надати доступ Абонента до мереж Уарнет та Інтернет через комутовану телефонну лінію. Типи під’єднання, обрані Абонетом : ________________________________________________ .

2.2. Визначати на основі своїх програмних засобів використаний Абонентом час.

2.3. Повернути Абоненту невикористані ним залишки будь-яких авансових платежів після


припинення дії угоди.

2.4. Обмежити термін попередньої оплати виділених бюджетних коштів на передбачені цілі до одного місяця.

Бюдже́т (з франц. budget, давн. франц. bougette - «шкіряний гаманець») - грошове вираження збалансованого розпису доходів і видатків держави, адміністративно-територіальної одиниці (області, району, міста, села), підприємства, установи за певний період.

3. Абонент зобов’язується:

3.1. Проводити оплату згідно діючої Угоди.

3.2. Абонент станом на 1 число кожного місяця підтримує авансову оплату на рівні або вище рівня місячної абонплати.

3.3 Підтримувати поточний стан свого рахунку на рівні не нижче мінімального.

3.4. Самостійно контролювати свій фінансовий стан через сервіси, які надає Уарнет (наприклад, www.users.uar.net, див. реєстраційну картку).

3.5. Вказувати номер угоди в платіжному документі.

3.6. Самостійно оплачувати послуги з надання телефонного зв’язку операторам зв’язку.

3.7. Використовувати надані Уарнетом послуги тільки легальним чином у відповідності до чинного законодавства.

Контроль (фр. contrôle, от contrerôle - подвійний список): Перевірка, облік, спостереження за чим-небудь. Установи, особи, що перевіряють діяльність будь-якої іншої організації або відповідальної особи, звітність тощо.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Зако́нода́вство - система усіх правових норм , якими регулюються суспільні відносини в державі.

3.8. Застосовувати штрафні санкції не нижче облікової ставки НБУ у разі невикористання суб’єктами господарювання договірних зобов’язань протягом зазначеного терміну з дня отримання бюджетних коштів.

Госпо́дарська дія́льність - будь-яка діяльність, в тому числі підприємницька, пов'язана з виробництвом та обміном матеріальних і нематеріальних благ, що виступають у формі товару.
Договір - домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

4. Порядок здачі робіт:

4.1. Уарнет надсилає Абоненту до 15-го числа податкову накладну та акт виконаних робіт за попередній місяць.

4.2. Абонент надсилає до 20-го числа поточного місяця підписаний Абонентом акт виконаних робіт за попередній місяць. Якщо протягом двадцяти днів після закінчення місяця Абонент не пред’явив у письмовому вигляді своїх претензій Уарнету, то послуги вважаються виконаними у повному об’ємі. Претензії надсилаються Уарнету рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з відміткою про реєстрацією.

Претензія - (від лат. praetendo тут: тримати попереду, бути перед чимось) -

5. Розрахунки.

5.1. Оплата послуг здійснюється в гривнях за цінами Уарнету, вказаними в ТАБЛИЦІ ЦІН, яка є невід’ємною частиною даної угоди. Всі ціни включають податок на додану вартість (ПДВ).

5.2. Перед першим підключенням Абонент здійснює авансову оплату згідно ТАБЛИЦІ ЦІН.

5.3. Поточні оплати Абонент проводить керуючись пунктом 3, на підставі електронних повідомлень, які передаються на електронну адресу Абонента, де вказуються: • типи підключення та стан рахунку на 1 число поточного місяця;
  Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


 • нарахування по типам підключення станом на час виставлення рахунку;

 • рекомендована авансова оплата на наступний місяць.

У випадку, коли Абонент планує збільшення (зменшення) надлишкового часу користування мережами, Абонент збільшує (зменшує) авансову оплату на відповідну суму.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).

Одержані електронною поштою рахунки Абонент (юридична особа) видруковує на своїх технічних засобах і подає в бухгалтерію для оплати.

6. Уарнет має право:

6.1. Відключити Абонента від обумовлених мереж при недотриманні Абонентом вимог


пунктів 3 та 5.

6.2. Збільшувати ціни на послуги, попередивши Абонента про такі зміни не пізніше ніж за місяць.

Абонент не звільняється від оплати послуг, наданих Уарнетом, якщо з незалежних від Уарнету

причин він не отримав цього повідомлення.

6.3. Припинити надання послуг Абоненту у випадку:


 1. виникнення загрози безпеки функціонування мережі;

 2. розповсюдження Абонентом інформації, принижуючої честь і гідність інших користувачів мережі;

 3. широке розповсюдження Абонентом в мережі матеріалів рекламного або комерційного змісту, яке здійснюється не за встановленими правилами розповсюдження комерційної інформації;

 4. порушення авторських прав на інформацію, представлену в мережі;
  Матеріа́л - речовина, або суміш речовин, первинний предмет праці, який використовують для виготовлення виробу (основний матеріал), або які сприяють якимось діям. У останньому випадку уточнюють, що це допоміжний, чи витратний матеріал.
  Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
  Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.
  Рекла́ма (лат. reclamare - «поновлювати крик, знову кричати, кликати, голосно заперечувати») - спеціальна інформація про осіб чи продукцію, що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи опосередкованого одержання прибутку.
  А́втор (лат. auctor - творець) - це фізична особа, творчою працею котрої створено твір.


 5. навмисне нанесення збитків іншим особам;

 6. втручання в роботу інших користувачів мережі (наприклад, несанкціонований доступ до комп'ютерів та інформаційних джерел).
  Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.


7. Абонент має право:

7.1. Змінювати типи під’єднання, запропоновані Уарнетом, з 1-го числа наступного місяця при укладенні відповідного додатку.

7.2. Призупинити дію угоди з 1-го числа наступного місяця, письмово попередивши Уарнет не пізніше, ніж за два дні до початку наступного місяця.

8. Уарнет не несе відповідальності: 1. за неповне використання Абонентом годин при пакетному типі підключення;

 2. за несправності обладнання, яке йому не належить, але є складовою мережі;

 3. за якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;

 4. за зміст інформації, переданої чи прийнятої Абонентом через мережу;
  Відповіда́льність - загальносоціологічна категорія, яка виражає свідоме ставлення особи до вимог суспільної необхідності, обов'язків, соціальних завдань, норм і цінностей. Відповідальність означає усвідомлення суті та значення діяльності, її наслідків для суспільства і соціального розвитку, вчинків особи з погляду інтересів суспільства або певної групи.
  Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
  Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.


 5. за збитки будь-якого характеру, що були спричинені Абоненту чи третій стороні під час роботи Абонента в мережі, зокрема, несанкціоноване використання імені та паролю Абонента третьою стороною, в тому числі спричинені вірусною активністю.
  Характер (термін «характер» - грецького походження, він означає «риса», «ознака», «відбиток»)- це сукупність відносно стійких індивідуально-своєрідних якостей особистості, що виявляються у поведінці, діяльності та ставленні до людей, колективу, до себе, речей, роботи і тощо.


 1. за невиконання Абонентом вимог з реєстрації модему чи інших зовнішніх пристроїв в оператора зв’язку.

9. Сторони звільняються від виконання зобов’язань даної угоди, якщо таке невиконання є наслідком непередбачених обставин, що виникли після укладення угоди в результаті подій надзвичайного характеру (форс-мажор), яким Сторони не мали змоги запобігти.

10. У разі виникнення суперечок, що до даної угоди, Сторони використають усі засоби для їх вирішення, шляхом переговорів.

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Реєстра́ція - запис, фіксація фактів або явищ з метою обліку та надання їм статусу офіційно визнаних актів (реєстрація народження або шлюбу); внесення в список, в книгу обліку.
При́стрій (англ. device, appliance, нім. Vorrichtung f, Einrichtung f) - обладнання, конструктивно завершена технічна система, що має певне функціональне призначення і за допомогою якої виконується яка-небудь робота або спрощується, полегшується певний процес.
Перемо́вини, також Перегово́ри - дискусія, взаємне спілкування з метою досягнення сумісного рішення.
Спір - словесне змагання; обговорення чого-небудь двома або кількома особами, в якому кожна з сторін обстоює свою думку, свою правоту
У випадку, коли Сторони не дійдуть згоди, всі спірні


питання будуть вирішуватись в господарському суді України.

11. Зміни та доповнення до даної Угоди здійснюються в письмовій формі. Всі


додатки є невід'ємною частиною Угоди. Дійсним вважати останній з підписаних додатків, який скасовує дію всіх попередніх.

12. Дана угода вступає в силу з дня її підписання і діє до 31 грудня 2015 р. Якщо Сторони не погодять письмово розірвання угоди за один місяць до закінчення її дії, то угода автоматично продовжується на наступний термін.

13. Угоду складено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу.

Госпо́дарський суд - спеціалізований судовий орган в системі судів загальної юрисдикції, що здійснює правосуддя в господарських відносинах.
Пра́во - це обумовлена природою людини і суспільства система регулювання суспільних відносин, що виражає свободу особистості, та якій притаманні нормативність, формальна визначеність в офіційних джерелах і забезпеченість можливістю державного примусу.


Уарнет:

Державне підприємство науково-телекомунікацій-ний центр “Українська академічна і дослідницька мережа” ІФКС НАН України

79011, Львів, вул.Свєнціцького, 1

тел./факс (0322) 76-84-05, 76-84-01


Р/р 2600601043800


Відділення № 4 у м.Львові

ПЛФ ВАТ „Кредобанк”

МФО 325365 код за ЄДРПОУ 30275262

Свідоцтво 17828690, ІПН 302752613045


Директор______________________Процикевич І.А.

МП


Абонент:ТАБЛИЦЯ ЦІН

Ціни в гривнях з врахуванням ПДВ
Пакет погодинний: ел. пошта (до 30 Мб), Інтернет (http, ftp, telnet,і т.д.), дом. сторінка (до 10 Мб)

Перша авансова оплата – 33,00 гривні

Використання, годин

Вартість, грн.

від 0 до 2

6,60 (мінімальна місячна оплата)

від 2 до 10

6,60 плюс 3,30 за кожну годину, що перевищує 2

від 10 до 20

33,00 плюс 3,00 за кожну годину, що перевищує 10

від 20 до 30

63,00 плюс 2,70 за кожну годину, що перевищує 20

більше 30

90,00 плюс 2,40 за кожну годину, що перевищує 30
  1   2


Скачати 147.36 Kb.

2021