Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода №HL/253/20111026-1 про надання послуг доступу до мережі Інтернет через канал безпосереднього з'єднання

Скачати 183.67 Kb.

Угода №HL/253/20111026-1 про надання послуг доступу до мережі Інтернет через канал безпосереднього з'єднання
Скачати 183.67 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації11.05.2017
Розмір183.67 Kb.
  1   2

Угода №HL/253/20111026-1

про надання послуг доступу до мережі Інтернет

через канал безпосереднього з'єднання
м.
Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.
Київ “26” жовтня 2011р.

ООО "НетАссист", іменоване надалі Оператор, в особі директора Тульєва Максима Валерійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та /П.І.Б./ власник паспорта /серія паспорту/ що проживає за адресою /адреса/, іменований надалі Абонент, з іншого боку, іменовані надалі Сторони, уклали дану Угоду про нижченаведене:


1. Предмет угоди
1.1. Оператор надає Абонентові, а Абонент приймає та сплачує Операторові наступні послуги (надалі – Послуги):

1.1.1. Створення каналу постійного безпосереднього з'єднання між Сторонами крізь локальну під-мережу “Кузя” для роботи в мережі Інтернет крізь цей канал безпосереднього з'єднання, надання облікових даних для перегляду статистики - послуга виконується одноразово після укладання цієї Угоди.

1.1.2. Забезпечення можливості безперервного обміну інформацією між Абонентом і мережею Інтернет за допомогою каналу безпосереднього з'єднання і каналоутворюючого устаткування, зазначених у пункті 1.1.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
1 цієї Угоди, на швидкості, яка вказана у Додатку 3 - послуга виконується з моменту підписання Акта введення каналу зв'язку в експлуатацію (знаходиться в Додатку 1 цієї Угоди, підписується повноважними представниками Сторін, і є невід'ємною частиною цієї Угоди) Сторонами, і до розірвання цієї Угоди безупинно.

1.1.3. Забезпечення можливості Абонента одержувати консультації щодо питань, що виникають при використанні послуг Оператора – послуга виконується з моменту підписання цієї Угоди і до моменту її розірвання.

1.2. Перелік і вартість додаткових послуг, не передбачених цією Угодою, визначаються Сторонами окремо й оформляються додатковими угодами до Угоди.

1.3. Оператор та Абонент ознайомлені з Правилами надання телекомунікаційних послуг, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів номер 720 від 9 серпня 2005 року із останніми змінами, та зобов'язуються їх виконувати.

Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.


2. Зобов'язання сторін
2.1. Оператор повинен:

2.1.1. Надавати Абонентові послуги, перераховані в пункті 1.1. цієї Угоди.

2.1.2. Здійснити реєстрацію Абонента в локальній комп'ютерній мережі шляхом виділення йому унікальної (всередині мережі) IP-адреси, зазначеної в Реєстраційній карті Абонента на момент підписання цієї Угоди (знаходиться в Додатку №2 цієї Угоди, підписується Сторонами і є невід'ємною частиною цієї Угоди).

2.1.3. Зберігати конфіденційність змісту інформації, що відправляється і прийнятої Абонентом, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

2.1.4. Дати Абонентові можливість доступу до статистики й обсягу спожитих Послуг і платежів.

2.1.5. Повідомляти Абонента про зміну в переліку Послуг, умов обслуговування й оплати Послуг шляхом правлення йому електронного листа на електронну поштову адресу Абонента, що зазначена в Реєстраційній карті (Додаток №2 до цієї Угоди).

Електронна пошта Електро́нна по́шта або е-пошта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми використовуючи цифрові пристрої, такі як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Ці повідомлення направляються не пізніше, ніж за 14 календарних діб до моменту вступу відповідних змін у силу.

2.1.6. Повідомляти Абонента про стан рахунку, закінчення облікового періоду, наявність несплачених рахунків, послуг, наданих у кредит, шляхом правлення йому електронного листа на електронну поштову адресу Абонента, що зазначена в Реєстраційній карті (Додаток №2 до цієї Угоди). Перше повідомлення направляється не пізніше, ніж за 3 календарні доби до початку наступного облікового періоду.

2.1.7. Надавати Абонентові безкоштовні консультації з питань використання послуг, наданих Оператором, у тому числі і не зазначених у цієї Угоди, при звертанні в сервіс-центр Оператора.


2.2. Абонент повинен:

2.2.1. Вчасно предоплачувати Послуги Операторові відповідно до Фінансових умов цієї Угоди та слідкувати за вчасним надходженням коштів на особовий рахунок. У разі виялення затримки надходження коштів терміново повідомити про це Оператора.

2.2.2. У випадку незгоди з будь-якими змінами умов надання Послуг негайно припинити користування Послугами і повідомити про це Оператора. Відсутність письмового відмовлення від Послуг розглядається як згода Абонента з цими змінами.

2.2.3. Надати повні і вірні дані для Реєстраційної карти (Додаток №2 до цієї Угоди). У випадку змін своїх реквізитів і даних, що зазначені у Реєстраційній карті, негайно інформувати про це Оператора.

2.2.4. Не робити за допомогою Послуг нижче перерахованих дій:

- зламувати, створювати перешкоди і робити інші деструктивні дії стосовно мереж Оператора і (або) інших мереж і систем Інтернет;

- посилати, передавати, віщати і (або) поширювати будь-якими іншими методами за допомогою Послуг інформацію, у тому числі (але, не обмежуючи тільки) відео- і аудіо- інформацію, програмне забезпечення, документацію, розповсюдження якої суперечить нормам українського і (або) міжнародного законодавства, у тому числі (але, не обмежуючи тільки) і законодавством в галузі авторського права;

Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

- публікувати і (або) передавати без згоди всіх одержувачів за допомогою Послуг будь-яку інформацію, що містить у собі віруси і (або) інші свідомо шкідливі для одержувача компонента;

- посилати, публікувати, віщати, передавати, відтворювати, надавати або в будь-якому виді використовувати в комерційних цілях інформацію, програмне забезпечення або інші матеріали, цілком або частково, отримані за допомогою Послуг, якщо це явно не дозволено власником подібної інформації програмного забезпечення або іншої продукції;

Торгі́вля - процес обміну товарами, послугами, цінностями і грошима. У широкому значенні - вид підприємницької діяльності, пов'язаний з купівлею-продажем товарів.

- розсилати електронні листи без попереднього узгодження (запиту) такого розсилання з боку одержувача (так званий “спам”);

- цілеспрямовано або ненавмисно змінювати маршрутизацію мереж Оператора або власні мережеві реквізити.

2.2.5. Використовувати Послуги з дотриманням вимог діючого законодавства.

2.2.6. Вчасно письмово або через звернення то служби технічної підтримки повідомляти про свої зауваження щодо якості Послуг.

2.2.7. Не передавати свої облікові дані третім особам і піклуватися про їхнє збереження в таємниці.

2.2.8. Не втручатися у роботу пасивного та активного обладнання Оператора та не допускати його пошкодження.
2.3. Оператор має право:

2.3.1. В однобічному порядку вносити зміни в перелік послуг і умови їхнього надання за умови дотримання п. 2.1.5 цієї Угоди.

2.3.2. Змінювати IP-адресу користувача

2.3.3. Переривати надання послуг для робіт із планового обслуговування засобів зв'язку й устаткування Оператора, у тому числі в робочі дні. При цьому Оператор зобов'язаний повідомити Абонента по електронній пошті про таку перерву не менше, ніж за 24 години до початку цих робіт, не частіше трьох разів на місяць. Такі випадки не будуть вважатися перервами в наданні Послуг.

2.3.4. Тимчасово припинити надання частини Послуг, якщо Абонент невиконанням пункту 2.2.4 викликав аргументовані скарги з боку інших користувачів мережі Інтернет або іншої мережі, у тому числі тих, котрі не є абонентами Оператора, а так само інших негативних для Оператора та (або) користувачів комп'ютерних мереж наслідків. Таке припинення може бути реалізоване шляхом позбавлення Абонента технічної можливості користування тими або іншими серверами або “сервісами” мережі.

2.3.5. У випадку грубих та (або) систематичних (більше 3-х письмово зафіксованих разів) порушень Угоди з боку Абонента Оператор має право розірвати цю Угоду в однобічному порядку, з обов'язковим письмовим повідомленням Абонента про дострокове розірвання угоди не менш ніж за 15 днів. Грубими і систематичними порушеннями Оператор вважає коли три і більш рази протягом місяця по одному і тому ж приводу були порушені умови, передбачені в п.п. 2.2.4. цієї Угоди.

2.3.6. У випадку порушення Абонентом п.п. 4.14 цієї Угоди Оператор має право протягом доби розірвати Угоду в однобічному порядку без повернення коштів з обов'язковим письмовим повідомленням Абонента.

2.3.7. У випадку порушення Абонентом Фінансових умов даної угоди припинити надання Послуг або обмежити будь-яким іншим способом Послуги до повного погашення виниклих заборгованостей, або розірвати цю Угоду в однобічному порядку, з обов'язковим письмовим повідомленням Абонента про дострокове розірвання угоди не менш ніж за 45 днів.

2.3.8. У випадку перерви в користанні послугою більше 2-х місяців без оплати цього періоду Оператор має право видалити обліковий запис користувача.

Обліковий запис (сленг. акаунт, обліковка або обліківка) у комп'ютерній системі - сукупність наданої інформації про користувача, засобів та прав користувача відносно багатокористувацької системи.
У цому разі відновлення послуги відбувається згідно діючим тарифам на підключення.
2.4. Абонент має право:

2.4.1. На безперервне одержання Послуг відповідно до цієї Угоди.

2.4.2. У будь-який момент одержати доступ до статистики й обсягів спожитої послуги за допомогою заходу на Інтернет-сайт, зазначений у додатку 2, з використанням своїх облікових даних.

2.4.3. У випадку застосування до Абонента санкцій при порушенні п. 2.2.4 цієї Угоди Абонент має право на поновлення надання Послуг у повному обсягу тільки за умови припинення порушення цього пункту і ліквідації за рахунок Абонента наслідків такого порушення.

2.4.4. Протягом 5 робочих днів з моменту зарахування коштів одержати від Оператора необхідні фінансово-звітні документи.

2.4.5. У разі несвоєчасного надходження коштів отримати послуги у кредит за умови надання документу, що підтверджує факт оплати. При цьому абонент зобов’язується вжити заходів до усунення причин затримки. Максимальний термін - 14 календарних днів

2.4.6.

Максимальний термін (англ. Maximum Conviction) - американський бойовик 2012 року.
Звертатися за технічною допомогою і консультаціями з питань, що пов’язані з послугами, наданими Оператором, у сервіс-центр Оператора.

2.4.7. В однобічному порядку розірвати цю Угоду, повідомивши про це Оператора письмово не раніше, ніж за 45 днів до планованого розірвання. Угода буде вважатися розірваним тільки після повного проведення розрахунків між Сторонами і відсутністю письмових фінансових претензій з боку Оператора до моменту розірвання цієї Угоди.

  1   2


Скачати 183.67 Kb.

  • 2. Зобовязання сторін 2.1. Оператор повинен