Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУгода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій

Скачати 97.53 Kb.

Угода між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій
Скачати 97.53 Kb.
Сторінка 1/2
Дата конвертації 22.04.2017
Розмір 97.53 Kb.
  1   2

УГОДА 
між Урядом України та Урядом Азербайджанської Республіки про сприяння та взаємний захист інвестицій


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.03.97 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 16.10.97 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 09.12.97 р.

Уряд України та Уряд Азербайджанської Республіки, які надалі іменуються "Договірні Сторони",

бажаючи поглиблювати економічне співробітництво між двома державами,

прагнучи створити сприятливі умови для здійснення інвестицій інвесторів однієї держави на території іншої держави,

визнаючи, що сприяння та взаємний захист цих інвестицій можуть пожвавити економічну ініціативу та покращити добробут обох народів,

домовились про нижченаведене:


Стаття 1
Визначення


Для цілей цієї Угоди:

1.

Азербайджан Азербайджа́н, офіційно Азербайджа́нська Респу́бліка (азерб. Azərbaycan Respublikası) - держава на перетині Південно-східної Європи та Західної Азії, на узбережжі Каспійського моря. Межує на півночі з Росією, на заході з Вірменією, Грузією, Туреччиною, на півдні з Іраном.
Термін "інвестиція" охоплює будь-який вид активів, які вкладені в зв'язку з економічною діяльністю інвестором однієї Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони згідно з чинним законодавством останньої і включатиме, зокрема, але не виключно:

а) рухоме та нерухоме майно, а також інші майнові права, такі як іпотечні права і права застави;

Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.

б) право на часткову участь та інші форми участі в компаніях, фірмах, фондах і т. ін.;

в) право вимоги щодо грошових коштів, які були використані для створення економічних цінностей або щодо послуг, які мають економічну цінність;

г) права інтелектуальної власності, такі як, зокрема, авторські права, патенти, корисні моделі, промислові зразки і моделі, товарні знаки, фірмові найменування, виробничі та комерційні таємниці, технологія, "ноу-хау" та "гудвіл";

Знак для товарів і послуг, також товарний знак, торгова марка, торговельна марка, англ. trademark - позначення, знак за яким товари та послуги одних осіб відрізняються від товарів та послуг інших осіб.
Кор́исна мод́ель - нове технічне рішення, що не випливає із існуючого рівня техніки і є промислово придатним; результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології.
Промислóвий зразóк - результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання, характеризується будь-яким новим видом форми, конфігурації, кольору чи сукупності цих елементів у продукті, що створює естетичне враження.
Комерці́йна таємни́ця - інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.
Гро́ші - особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів та послуг. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу.
Інтелектуальна власність, скорочено «ІВ» (англ. intellectual property) - результат інтелектуальної, творчої діяльності однієї людини (автора, виконавця, винахідника та інш.) або кількох осіб.

д) публічно-правові концесії, включаючи концесії на розвідку та видобуток природних ресурсів.

3міна виду, в якому активи інвестовані, не зачіпає їх властивостей як інвестицій,за умови, що така зміна здійснена згідно з законодавством Договірної Сторони, яка приймає інвестицію.

2. Термін "доходи" означає суми, отримані від інвестицій за певний період, такі як частки прибутку, дивіденди або інші винагороди.

3. Термін "інвестор" означає:

а) фізичну особу, що є громадянином Договірної Сторони або постійно мешкає на території Договірної Сторони у відповідності з чинним законодавством;

Природні ресурси - це сукупність об'єктів та систем живої та неживої природи, компоненти природного середовища, що оточують людину, які використовуються в процесі суспільного виробництва для задоволення матеріальних і культурних потреб людини та суспільства.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

б) юридичну особу, включаючи корпорацію, комерційну компанію, організацію чи асоціацію, засновану або будь-яким іншим чином створену згідно з чиним законодавством Договірних Сторін.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

4. Термін "територія" означає:

а) по відношенню до України - сушу і територіальні води України, а також виключну економічну зону і континентальний шельф, над яким Україна здійснює чи може здійснювати юрисдикцію та суверенні права з метою експлуатації, дослідження, або збереження природних ресурсів відповідно до міжнародного права;

Сувереніте́т - це виняткове право здійснювати владу у певній державі (рідше - на окремій території, над окремою групою осіб) незалежно від будь-кого.
Територіальні води - це акваторії поміж береговою лінією і лінією морського кордону держав. До територіальних вод належать затоки, не довші ніж 10 миль, фіорди та естуарії рік. Збільшення ширини територіальних вод обмежує площу міжнародних вод, якими мають право користуватись усі держави світу.
Континентальний шельф Континента́льний шельф (рос. континентальный шельф, англ. continental shelf, нім. Kontinentalschelf m, n) - частина континенту, занурена нижче рівня моря.
Міжнаро́дне пра́во - це система юридичних принципів і норм договірного і звичаєвого характеру, які виникають у результаті погодження між державою та іншими суб`єктами міжнародного співтовариства і регулює відносини з метою мирного співіснування.

б) по відношенню до Азербайджанської Республіки - територію Азербайджанської Республіки, визначену в Конституції Азербайджанської Республіки, включаючи морській простір, в межах якого можуть здійснюватись суверенні права Азербайджанської Республіки відносно морського дна, надр та їх природних ресурсів, а також будь-яку територію, яка визначена чи може бути визначена в подальшому згідно з міжнародним правом і законодавством Азербайджанської Республіки.

  1   2


Скачати 97.53 Kb.

2021