Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна донецька область маріупольська міська рада рішенн я

Скачати 161.42 Kb.

Україна донецька область маріупольська міська рада рішенн я
Скачати 161.42 Kb.
Дата конвертації07.04.2017
Розмір161.42 Kb.


УКРАЇНА

Донецька область

МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я
від 28.09.2016 №7/11-748

м. Маріуполь


Про затвердження коефіцієнту співвідношення, прийняття Поло-ження «Про порядок надання компенсаційних виплат Пере-візникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян авто-мобільним транспортом загального користування на міських маршру-тах», затвердження форми типо-вого договору

З метою забезпечення перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах м. Маріуполя, відповідно до статей 7 та 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», на підставі листа Державної Служби Статистики України №07-26/2456 від 19.12.

Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.

Державна служба статистики України (Держстат України, колишній Держа́вний коміте́т стати́стики Украї́ни, Держкомстат України) - національний орган статистики України, центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через віце-прем'єр-міністра України.

2013 керуючись статтями 25, п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада,

ВИРІШИЛА:

1.

Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).

Затвердити коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених і платних пасажирів на міських автобусних маршрутах в розмірі 0,03.

2.Затвердити Положення «Про порядок надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах» (Додаток 1).

3. Затвердити форму типового договору на здійснення компенсаційних виплат перевізнику за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах в м. Маріуполь за рахунок коштів міського бюджету (Додаток 2).

4. Уповноважити директора Департаменту транспорту та зв’язку Маріупольської міської ради (Клат) на підписання договору про надання компенсаційних виплат Перевізнику за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах м.

Маріу́польська міська́ ра́да - орган місцевого самоврядування у Донецькій області з адміністративним центром у місті обласного значення Маріуполі.

Маріуполь за рахунок коштів міського бюджету.

5. Визначити головним розпорядником коштів міського бюджету на надання компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян Департамент транспорту та зв’язку міської ради (Клат).
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів (Магера), постійну комісію міської ради з питань промисловості, транспорту та зв’язку та першого заступника міського голови Голтвенка О.В.

Міський голова В.С.Бойченко

Додаток 1

до рішення міської ради

від 28.09.2016 №7/11-748

ПОЛОЖЕННЯ

«Про порядок надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах»


 1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає механізм надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах м. Маріуполя відповідно до діючого законодавства України, за рахунок коштів міського бюджету.

1.2. Відшкодування витрат фізичним та юридичним особам (надалі- Перевізники), які виконують регулярні (маршрутні) перевезення пасажирів та пасажирів пільгової категорії громадян здійснюються у відповідності з даним порядком, та згідно чинного законодавства України.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.

1.3. Компенсація видатків перевізників за перевезення пільгової категорії громадян здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах планових асигнувань виділених на відповідний рік головному розпоряднику коштів.

1.4. Терміни, наведені в цьому положенні, вживаються у такому значенні:

Пільговик – особа, яка відповідно з діючим законодавством має право на безоплатний (пільговий) проїзд на міському автобусному маршруті загального користування;

Перевізник- фізична особа - підприємець, або юридична особа, що здійснює перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування на підставі Договору про організацію перевезень пасажирів автомобільним транспортом на автобусних маршрутах м.

Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Маріуполя з Маріупольською міською радою або тимчасового дозволу наданому Перевізнику Департаментом транспорту та зв’язку;

Автобусний маршрут міський - автобусний маршрут, який не виходить за межі території населеного пункту;

Населений пункт - населене місце (оселище, селище, поселення), первинна одиниця розселення людей у межах однієї забудованої земельної межі (городище (град), місто, містечко, селище міського типу, село, хутір, станиця та ін.).

Перевезення Пільговиків здійснюється згідно документу встановленого зразка, що дає право громадянину на пільговий проїзд.


 1. Порядок перевезення Пільговиків

2.1. Підтвердженням відповідного статусу Пільговика є документ, виданий уповноваженою на це відповідною установою, яка дає право на пільговий проїзд у громадському транспорті, відповідно до діючого законодавства.

Грома́дський тра́нспорт - мережа пасажирського транспорту, яка обслуговує широкий загал на противагу приватному транспорту, наприклад, приватним автомобілям або автомобілям на прокат. За рідкісним винятком, послуги громадського транспорту надаються за певну плату через придбання спеціалізованих одноразових (на одну поїздку) квитків або проїзних (проїзних документів, карток) на визначений термін (1 місяць, 3 місяці, 6 місяців, рік).

Документ повинен бути оформлений у відповідності із вимогами, встановленими до даного типу документів і завірений печаткою та/або підписом уповноваженої особи. Посвідчення пред’являється громадянином особисто при посадці в транспортний засіб.

Тра́нспортний за́сіб - пристрій, призначений для перевезення людей і вантажу.

2.2. Обслуговування пасажирів здійснюється Перевізником у відповідності із діючим законодавством

2.3. Перелік категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд, має бути розміщений у транспортному засобі на доступному, спеціально облаштованому та відведеному для цього місці з метою інформування пасажирів.


 1. Порядок надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах

3.1. Надання компенсаційних виплат Перевізникам здійснюється на підставі договору на отримання компенсаційних виплат за пільгові перевезення окремих категорій громадян, укладеного між Департаментом транспорту та зв’язку і Перевізником.

3.2. Для укладання договору Перевізник подає до Департаменту транспорту та зв’язку наступний пакет документів:

- виписка з Єдиного державного реєстру про реєстрацію юридичної особи;

- довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;

- копія ліцензії завірена належним чином;

- копія довідки про взяття на облік платника податків або копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість завірена належним чином;

Суб'єкт податку (платник податку) - суб'єкт податкового правовідношення, який має, отримує(передає) предмети оподаткування чи здійснює діяльність яка є предметом оподаткування, і реалізує(має) податкові обов'язки і права встановлені законодавством про податки і збори.

Додана вартість (Value Added) - різниця між вартістю продукції, що випускає підприємство, та вартістю засобів виробництва.

- копія статуту завірена належним чином;

- інші документи необхідні для укладання договору.

3.3. Підставою для обчислення компенсаційних виплат Перевізникам та обсягу компенсації є звітні дані Перевізників за формою № 51-авто, інші форми звітності, що застосовуються автотранспортними підприємствами. При цьому за основу при складанні розрахунків (Додаток 1) приймається кількість перевезених платних пасажирів, коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених і платних пасажирів на міських автобусних маршрутах та затверджений тариф.

3.4. Коефіцієнт співвідношення кількості безплатно перевезених і платних пасажирів на міських автобусних маршрутах в автомобільному транспорті затверджено рішенням Маріупольської міської ради відповідно до рекомендації Головного управління статистики у Донецькій області від 19.12.2013р №07-26/2456.

3.5. Перевізник кожного місяця, до 25 числа наступного за звітнім, надає до Департаменту транспорту та зв’язку міської ради наступні документи::

- Акт звіряння про нараховані суми щодо компенсаційних виплат за надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом та розрахунків за надані послуги (Додаток 2);

- Розрахунок суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на міських маршрутах м. Маріуполя (Додаток 1);

- «Звіт про перевезення пасажирів автомобільним транспортом» (форма № 51-авто);

- довідка про доходи;

Відсутність одного із документів, визначених у цьому пункті, позбавляє перевізника права на отримання компенсаційних виплат.

3.6 . Розрахунок вартості послуг наданих пільгової категорії населення виконується наступним чином: кількість перевезених платних пасажирів помножується на коефіцієнт співвідношення та на встановлений тариф вартості проїзду платного пасажиру.

3.7. Департамент, як головний розпорядник коштів, здійснює пропорційний розподіл коштів та проводить розрахунки, згідно з реєстром Перевізників та встановлених на ці цілі бюджетних призначень.

Бюджетне призначення - це повноваження, яке надано головному розпоряднику коштів бюджету Законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження, яке дозволяє Мінфіну, Державному казначейству або місцевому фінансовому органу надавати бюджетні асигнування для здійснення платежів на конкретні заходи за рахунок коштів відповідного бюджету.

3.8. Головний розпорядник коштів надає акти звіряння заборгованості до Департаменту фінансів міської ради водночас із заявкою на фінансування.

4.Заключні положення
4.1. У разі неподання або невчасного подання Перевізниками в Департамент транспорту та зв’язку Маріупольської міської ради документів для надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах відшкодування проводиться в наступному місяці.

4.2. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне подання розрахунків в Департамент транспорту та зв’язку Маріупольської міської ради за перевезення Пільговиків несуть перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових категорій.

4.3. У разі наявності підтверджених письмових скарг від пасажирів пільгової категорії протягом місяця, сума компенсаційних виплат перевізнику за звітний період зменшується на 0,5 % за кожну скаргу.

4.4. Компенсаційні виплати за перевезення Пільговиків здійснюються шляхом перерахування коштів з реєстраційного рахунку Департаменту транспорту та зв’язку ММР на рахунки Перевізника, для юридичних осіб на рахунки відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у м.

Звітний (податковий) період - період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та сплачувати його до бюджету.

Державна казначейська служба України (до 28.03.2011 р. - Державне казначейство України) - центральний орган виконавчої влади України, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.

Маріуполі у Донецької області, для фізичних осіб на рахунки відкриті у банківських установах.

Ба́нк (від італ. banco - лавка або стіл) - кредитно-фінансова установа, яка здійснює грошові розрахунки, акумулює грошові кошти та інші цінності, надає кредити та здійснює інші послуги за фінансовими операціями.

4.5. Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Бухгалтерський о́блік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень.

Додаток 1


РОЗРАХУНОК

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на міських маршрутах м.Маріуполя

 по ____________________________

(назва автомобільного перевізника)

за ____________________________

(звітній період, місяць)


Кількість перевезених пасажирів, що оплачують проїзд (осіб.)

Коефіцієнт співвідношення, затверджений у місті

Кількість перевезених Пільговиків (осіб.)


Встановлений тариф за 1 поїздку, грн

Сума збитків, грн.

1

2

3

4

5

Автомобільний перевізник        ________________        ___________________

                                                          (підпис)                                    (ПІБ)

 

Головний бухгалтер                   ________________          __________________                                                          (підпис)                                    (ПІБ)
М.П.

Додаток 2
Акт

Звіряння про нараховані суми щодо компенсаційних виплат за надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом та розрахунків за надані послуги за період ___________

у режимі


Маршр. таксі

 1. Заборгованість поточного року на ____ _____ тис. грн

 2. Кількість перевезених платних пасажирів у____ __

місяці ____ р. (стат форма 51-авто, 2.1.1) _____ тис. грн

 1. Кількість перевезених Пільговиків у____ __

місяці ____ р. (стат форма 51-авто, 2.1.2) _____ тис. грн

 1. Вартість проїзду 1-го платного пасажира

( 5.1/2.1.1) _____ тис. грн

 1. Сума компенсаційних виплат за _____ місяць

2016р.(2.1.2* Вартість проїзду 1-го платного пасажира) _____ тис. грн

 1. Отримано за ____ місяць ____року _____ тис. грн

 2. Заборгованість всього станом на «___» «_____» _____р. _____ тис. грн

Керівник підприємства підпис

М.П. П.І.Б.


Головний розпорядник коштів

Міського бюджету підпис

М.П. П.І.Б

Секретар міської ради С.Г. Махсма


Додаток 2

до рішення міської ради

від 28.09.2016 №7/11-748


ТИПОВИЙ ДОГОВІР №

Про надання компенсаційних виплат перевізнику за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах в м. Маріуполь за рахунок коштів міського бюджету

м.Маріуполь « » 2016р.


Департамент транспорту та зв'язку Маріупольської міської ради (далі –Департа-мент), в особі Директора департаменту__________________________________________,

що діє на підставі Положення та рішення Маріупольської міської ради № ____ від________, з однієї сторони, та юридична особа/фізична особа підприємець________________________________________________________, в особі

______________що діє на підставі _______________________________________та Закону України «Про автомобільний транспорт», «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» , затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.

Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.

1997 року № 176 (із змінами і доповненнями) (далі - Перевізник ) з іншої сторони; надалі по тексту — Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет договору

 1. Даний Договір визначає порядок та умови надання Перевізнику компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах згідно _____________________ на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Маріуполь №_ від та на підставі договору №____ від________ «Про організацію пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування м. Маріуполь». .

 2. За цим договором Перевізник зобов'язується здійснювати перевезення пільгових категорій громадян, які відповідно до діючого законодавства України користуються правом безоплатного проїзду міським автомобільним транспортом загального користування автобусами_________________ № ______ маршруту та напрямок руху______, а Департамент зобов'язується надавати компенсаційні виплати Перевізникам, пов'язані з безкоштовним перевезенням пільгових категорій громадян пасажирським автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах, за рахунок коштів міського бюджету та в межах бюджетних призначень

 3. Невід'ємною частиною цього договору на перевезення пільгових категорій громадян є паспорт маршруту (схема маршруту, розклад руху, тарифи та список рухомого складу шо працює на маршруті).

  Рухо́мий скла́д - транспортні одиниці автомобільного, залізничного, метротранспорту, трамвая, тролейбуси.1.4. Департамент здійснює надання компенсаційних виплат за період з «__» «______» 20___ р. по 31 грудня 20__ р. на підставі наданих Перевізниками розрахунків суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських маршрутах м. Маріуполя протягом бюджетного року.

2. Права та обов'язки сторін


2.1. Департамент зобов’язаний:

- Збирати і зберігати, систематизовану інформацію про кількість наданих Перевізником населенню послуг;

- Надавати акти звіряння заборгованості до Департаменту фінансів міської ради водночас із заявкою на фінансування;
2.2. Департамент має право:

- Отримувати від Перевізника щомісячно, до 25-го числа місяця в якому надаються послуги, розрахунки суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських маршрутах м. Маріуполь;

- У разі наявності підтверджених письмових скарг від пасажирів пільгової категорії протягом місяця, зменшувати суму компенсаційних виплат перевізнику за звітний період на 0,5 % за кожну скаргу;

- Здійснювати контроль за виконанням Перевізником умов договору.

2.3. Перевізник зобов’язаний:

- Здійснювати перевезення пільгових категорій громадян у відповідності з пунктом 1.2. даного договору та згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями) на маршруті______№___автобусом марки_________________________.

- Щомісячно до 25-го числа, розрахункового місяця, подавати до Департаменту: Акт звіряння про нараховані суми щодо компенсаційних виплат за надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом та розрахунків за надані послуги; Розрахунок суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських маршрутах м. Маріуполя;

- Щомісячно до 25-го числа, розрахункового місяця, подавати до Департаменту звітні дані за формами № 51-авто, інші форми звітності, що застосовуються перевізниками;

- У випадку зміни реквізитів та юридичної адреси, своєчасно (не пізніше 3 робочих днів), з моменту настання таких обставин, повідомити Департамент та подати для підпису додаткову угоду про зміну реквізитів.

- Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства України, діючих нормативних актів та положень цього Договору.

Нормативна документація - документи, які встановлюють правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їхніх результатів.


3. Відповідальність сторін
3.1. Перевізник несе відповідальність:

3.1.1. За несвоєчасне надання Департаменту щомісячних розрахунків фактичних сум компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та актів звіряння.

3.1.2. За недостовірність даних про кількість перевезених пільгових, платних пасажирів та кількість виконаних рейсів, Несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у розрахунках.

3.1.3. У разі встановлення факту безпідставного отримання коштів перевізник повинен їх повернути на протязі 5 робочих днів, у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховуються штрафні санкції подвійної облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення.

3.1.4. За несвоєчасне надання інформації про зміну реквізитів та юридичної адреси.

3.1.5. За порушення вимог законодавства щодо пільгового перевезення, у разі наявності підтверджених скарг на Перевізника від пасажирів пільгової категорії протягом розрахункового місяця, сума відшкодування перевізнику витрат за цей період зменшується на 0,5 % за кожну скаргу.

4. Підстави припинення дії договору та внесення змін4.1. Дія договору може бути призупинена в односторонньому порядку терміном до трьох місяців у разі:

 • порушення Перевізником умов цього договору;

 • порушення Перевізником правил надання послуг пільгової категорії населення у випадку наявності підтверджених скарг на Перевізника;

4.2. Договір може бути припинений до закінчення терміну дії, у наступних випадках:

 • за згодою сторін;

 • за ініціативою Департаменту в односторонньому порядку в разі порушення Перевізником вимог Законодавства щодо надання пільг, умов цього договору (про можливість такого розірвання Перевізник письмово попереджається за 10 днів).

 • за ініціативою Перевізника. Департамент попереджається за 10 днів;

 • у інших передбачених законом випадках.


5. Термін дії договору
5.1. Цей договір діє з «___» 20__ року по «____» 20__ року.

5.2. Цей Договір складено у 2-х аутентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із сторін.


6. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін
Депаратамент транспорту Перевізник

та зв'язкуМаріупольської міської ради

Секретар Маріупольської міської ради С.Г. Махсма
Каталог: upload -> documents -> file
upload -> Інформація про роботодавців Одеси (перелік відсортований за розміром штату співробітників у місті) Компанія Проекти і технології
upload -> Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: " Програмування мобільних пристроїв " для студентів напряму підготовки
upload -> Інформація для пасажирів Costa Cruises Зміст бронювання огляд круїзної компанії
file -> Про затвердження комплексної схеми розміщення тимчасових споруд та їх архітектурного типу для провадження підприємницької діяльності на терито-рії Центрального району м. Маріуполя
file -> Розпорядження Кабінету Міністрів України від 0. 05. 2015 №501р «Про реалізацію пілотного проекту щодо впровадження процедури електронних закупівель товарів», ст ст. 2, Закону України «Про відкритість використання публічних коштів», ст ст


Скачати 161.42 Kb.

 • Закону України
 • Закону України «Про місцеве самоврядування
 • Маріупольської міської ради
 • «Про порядок надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах»
 • Порядок перевезення Пільговиків
 • Порядок надання компенсаційних виплат Перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах
 • Державної казначейської служби України
 • Звіряння про нараховані суми щодо компенсаційних виплат за надання пільгового проїзду окремим категоріям громадян автотранспортом та розрахунків за надані послуги за період ___________
 • руху
 • 2.2. Департамент має право
 • 6. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін