Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїна яковлівська сільська рада харківського району харківської області ХІІ сесія VІI скликання

Скачати 117.48 Kb.

Україна яковлівська сільська рада харківського району харківської області ХІІ сесія VІI скликання
Скачати 117.48 Kb.
Дата конвертації28.03.2017
Розмір117.48 Kb.УКРАЇНА

ЯКОВЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХІІ сесія VІI скликання


Р І Ш Е Н Н Явід 09.11.
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
2016
с. Яковлівка
«Про затвердження Порядку виявлення, обліку

та зберігання безхазяйного майна,

прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади»

З метою вдосконалення механізму виявлення, обліку, зберігання та прийняття до комунальної власності територіальної громади Яковлівської сільської ради безхазяйного майна, на підставі ст.

Комуна́льне підприє́мство - юридична особа, заснована на власності відповідної громади.
335, ст. 336 Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», та керуючись ст.25, 60, 42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Яковлівська сільська рада


В И Р І Ш И Л А :


 1. Затвердити Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності та подальшого розпорядження ним (додається).
  Нерухо́мість, нерухоме майно (англ. Real Property, Real Estate) - земельні ділянки, а також будівлі, споруди чи інше майно, безпосередньо пов'язане землею, тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без нанесення значної шкоди його вартості і призначенню.
  Цивільний кодекс - систематизований законодавчий акт, що містить розміщені за певною системою норми цивільного права. При цьому може використовуватись як інституційна система, так і пандектна система.
  Місце́ве самоврядува́ння - право та змога органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.
  Територіа́льна грома́да - «жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».
  Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
  Зако́н (англ. law, англ. act, нім. Gesetz n) - нормативно-правовий акт вищої юридичної сили, що регулює найважливіші суспільні відносини шляхом встановлення загальнообов'язкових правил, прийнятий в особливому порядку (законодавчим), або безпосередньо народом.


 2. Дане рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань депутатської етики, адміністративних порушень та благоустрою(голова Солдатенко Н.О.). 


Яковлівський сільський

голова В.М. Коваль

 

Додатокдо рішення ХІІ сесії

VІI скликання від 09.11.2016р.

 

ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття

цього майна до комунальної власності Яковлівської сільської ради Харківського району Харківської області

та подальшого розпорядження ним.

Харківський район Ха́рківський райо́н - район на півночі Харківської області. Площа - 1403,4 км². Населення - 187,1 тис. чол. Рік утворення - 1932. Районний центр - місто Харків. В районі два міста: Мерефа і Південне (Люботин - місто обласного значення).

Загальні положення

 1.1. Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Яковлівської сільської ради та подальшого розпорядження ним.1.2. У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;
Циві́льне пра́во (лат. Ius civile; англ. Civil law, нім. Zivilrecht, фр. Droit civil) - галузь права, яка включає в себе норми права, що регулюють майнові та особисті немайнові правові суспільні відносини між рівноправними суб'єктами права - фізичними та юридичними особами, територіальними громадами, державами та іншими суб'єктами публічного права.
Матеріалі́зм - один з основних напрямків філософії, який у вирішенні основного питання філософії стверджує, що буття, природа, матеріальне є первинним, а дух, свідомість, ідеальне - вторинним. Визначення первинності і вторинності різне у різних філософів.


майно – окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов’язки.
Майнові́ права́ - це права фізичних чи юридичних осіб, які повязані з майном, відмінні від права власності.


безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

нерухома річ (нерухоме майно) - об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення або земельна ділянка.

рухома річ (рухоме майно) – річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

мережа (електрична чи теплова) - сукупність енергетичних і трубопровідних установок для передачі та розподілу електричної енергії, гарячої води та пари;
Земе́льна діля́нка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами (Земельний кодекс України. Стаття 79).
Електрична ене́ргія, або електроенергія - вид енергії, що існує у вигляді потенціальної енергії електричного й магнітного полів та енергії електричного струму. Завдяки зручній технології виробництва, розподілу й споживання, електрична енергія займає чільне місце серед інших видів енергії, що їх споживає людство.


мережа газопостачання – окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання природного газу споживачам.
Технологі́чний проце́с - це впорядкована послідовність взаємопов'язаних дій та операцій, що виконуються над початковими даними до отримання необхідного результату.


газорозподільні мережі (розподільні газопроводи) - майновий виробничий комплекс, який складається з організаційно і технічно пов’язаних об’єктів, призначених для транспортування газу від газорозподільних станцій до споживачів.
Газорозподі́льна ста́нція (рос.газораспределительная станция; англ. gas distributing station; нім. Gasverteilungsstation f) - сукупність устаткування і обладнання для розподілу газу і регулювання його тиску, а також додаткового очищення від механічних домішок, одоризації, захисту трубопроводів і лінійного обладнання від недопустимого підвищення тиску, обліку витрат газу великими споживачами або районами. Газорозподільні станції входять до газорозподільних систем.


водопровідна мережа - система трубопроводів, відповідних споруд та устаткування для розподілу і подачі питної води споживачам;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

об’єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об’єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;
Теплова́ мере́жа - сукупність устаткування (помпи, трубопроводи, арматура, засоби вимірювальної техніки), за допомогою якого подається від джерела тепла нагрітий теплоносій (водяна пара або гаряча вода) до споживачів тепла і повертається після часткового використання тепла (охолодження) у вигляді конденсату пари та відпрацьованої гарячої води до джерела тепла.
Тепло́ або Теплова́ ене́ргія - енергія руху атомів, молекул або інших частинок, з яких складається тіло. Теплова енергія може виділятися завдяки хімічним реакціям (горіння), ядерним реакціям (ядерний розпад і синтез), механічним взаємодіям (тертя).
Теплова електростанція Теплова електростанція (ТЕС), електростанція, в якій первинна енергія має хімічну форму і вивільняється шляхом спалювання вугілля, рідкого палива чи газу; на парових електростанціях (з паровими турбінами) у топці парового котла відбувається перетворення хімічної енергії палива в тепло газів - продуктів згоряння; це тепло передається воді та водяній парі, пара з котла надходить до парової турбіни, де тепло перетворюється на кінетичну енергію обертання електрогенератора, з'єднаного з турбіною; відпрацьована в турбіні пара надходить до конденсатора і віддає тепло охолоджувальній воді (наприклад, з ріки); на деяких електростанціях застосовують замість парової газову турбіну.


об’єкт енергетики електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об’єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;
Електрична мережа (мережа живлення, електромережа) - взаємозв'язана мережа, призначена для постачання та розподілу електричної енергії від постачальників до кінцевих споживачів. Вона складається з генеруючих станцій, високовольтних ліній електропередач та розподільчих ліній, які доставляють енергію до розподільчих пристроїв підстанцій, ввідних пристроїв, ввідно-розподільчих пристроїв, та головних розподільчих щитів.
Електроста́нція (електрична станція) - промислове підприємство або комплект обладнання для вироблення електроенергії з різних форм первісної енергії.
Електрична підстанція (рос. электрическая подстанция, англ. electric substation, нім. Umspannwerk) - електроустановка, призначена для перетворення та розподілу електричної енергії.


об’єкт передачі електричної енергії – повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;
Лінія електропередачі (лінія електропересилання, лінія електропередавання, ЛЕП) - один з компонентів електричної мережі призначена для передачі електричної енергії.
Трансформа́торна підста́нція (ТП) - електрична підстанція, яка призначена для трансформування електричної енергії в мережі змінного струму та для розподілу електроенергії.


трансформаторна підстанція – електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

спеціальні зони об’єктів енергетики – території навколо об’єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об’єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;

зберігачі – підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні особи – підприємці яким Яковлівська сільська рада передала на баланс та зберігання безхазяйне майно;
Форма власності - це стійка система економічних відносин і господарських зв'язків, що зумовлює відповідний спосіб та механізм поєднання працівника і засобів виробництва.
Фізи́чна осо́ба - у цивільному та інших галузях права термінологія, що використовується для позначення людини (громадянина, особи без громадянства) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є Яковлівська сільська рада (надалі – Рада).

Прийняті Радою  акти, пов’язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, є обов’язковими для виконання комунальними підприємствами, установами та організаціями.


 1. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

 

2.1. Комунальні підприємства, установи, організації, яким стало відомо про розташоване на території Яковлівської сільської ради, яке не має власника або власник якого невідомий, зобов’язані в п’ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Яковлівська сільська рада.

2.2. Фізичні особи  та юридичні особи не комунальної форми власності, які виявили на території Яковлівської сільської ради безхазяйне нерухоме майно, зобов’язані повідомити про це майно Яковлівську сільську раду.

Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Комуна́льна вла́сність - одна з трьох форм власності (поряд з державною та приватною). Також, поряд з державною власністю це одна з двох форм публічної власності.

2.3 Яковлівська сільська рада за зверненнями осіб, вказаних в пунктах 2.1, 2.2 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об’єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до Реєстраційної  служби Харківського районного управління юстиції Харківської області, а також органів, що раніше здійснювали державну реєстрацію права власності на нерухоме майно.

2.4. З метою з’ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об’єкти нерухомого майна, Яковлівська сільська рада направляє запит до Реєстраційної  служби Харківського районного управління юстиції Харківської області, відповідних органів земельних відносин.

Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Пра́во вла́сності (в об'єктивному розумінні) - це сукупність правових норм, які регулюють відносини, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням власником належним йому майном на свій розсуд і у своїх інтересах, усуненням усіх третіх осіб від протиправного втручання у сферу його володіння цим майном, а також обов'язки власника не порушувати прав та законних інтересів інших осіб.
Земельні відносини - це суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею.
Відповідь на запит повинна бути надана в десятиденний термін.

2.5. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, Яковлівська сільська рада звертається до:

- органів, які здійснюють технічну інветаризацію нерухомого майна, для проведення технічної інвентаризації нерухомого майна;

-реєстраційної служби з заявою про взяття на облік безхазяйного майна, у відповідності до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою КМУ від 22.06.2011р. №703.

Реєстраційна  служба, згідно вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», забезпечує внесення до Реєстру прав власності на нерухоме майно відповідних даних з відміткою «безхазяйне».

2.6. Про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Яковлівською сільською радою Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області видається інформаційна довідка(витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на бланку встановленого зразку.

2.7. Яковлівська сільська рада після отримання інформаційної довідки(витягу) протягом п’яти робочих днів робить оголошення в офіційному друкованому виданні - газеті «Трибуна Трудящих» про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.

Офіційне друковане видання Офіційне друковане видання - періодичне друковане видання, в якому здійснюється офіційне оприлюднення документів держави чи певної установи (законів, рішень, офіційних оголошень тощо). Може виходити у формі газети, журналу, бюлетеню, альманаху тощо.

2.8. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна та за взяття на облік безхазяйного нерухомого майна здійснює Яковлівська сільська рада. 1. Зберігання безхазяйного нерухомого майна

 3.1. Обов’язок щодо зберігання взятого на облік безхазяйного нерухомого майна покладається на Яковлівську сільську раду.

3.2. Яковлівська сільська рада для забезпечення зберігання нерухомого майна може залучати комунальні підприємства, установи та організації, а також суб’єктів господарювання не комунальної форми власності.

3.3. Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов’язана надавати до Яковлівської сільської ради звіти про стан та використання речі. Яковлівська сільська рада має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.

3.4. Витрати, пов’язані з утриманням майна, несе зберігач.

3.5. У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з’явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов’язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Яковлівською сільською радою відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.

3.6. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (газо- водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на баланс експлуатуючим організаціям.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.

Неща́сний ви́падок (подія) - тілесні пошкодження або смерть, інколи пошкодження майна, причиною яких є несподіваний збіг обставин. При цьому зазвичай мається на увазі, що негативного імовірнісного результату можливо було уникнути або запобігти, якщо причини, що привели до нещасного випадку, були би розпізнані раніше.
Техні́чне обслуго́вування озброєння та військової техніки - полягає у перевірці його укомплектованості і справності (працездатності), чистці і митті, налагодженні і регулюванні, змащуванні і заправленні (дозаправленні) експлуатаційними матеріалами, усуванні несправностей і недоліків, заміні деталей з обмеженими термінами служби і зберігання, перевірці засобів вимірювання, технічному огляді вантажопідйомних машин і посудин, які працюють під тиском.

3.7. За рахунок Яковлівської сільської ради проводиться оцінка безхазяйної нерухомої речі.

3.9. Яковлівська сільська рада веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік Реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області.


 1. Прийняття безхазяйного нерухомого майна до комунальної власності

 4.1 Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Яковлівська сільська рада в порядку окремого провадження (глава 8 розділу ІV ЦПК України) звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади.

4.2 Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади, Яковлівська сільська рада відповідно до Регламенту сільської ради готує на чергову сесію Яковлівської сільської ради відповідний проект рішення.

Рішення суду - процесуальний документ, яким розгляд справи закінчується по суті. Рішення суду є найважливішим актом правосуддя, актом реалізації судової влади. Рішенням суду розв'язується матеріально-правовий спір між сторонами, підтверджується наявність або відсутність певних фактів, ним захищаються порушені, невизнані або оспорювані права, свободи та інтереси учасників справи.

4.3 Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності, Яковлівська сільська рада здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою в особі Яковлівської сільської ради.

4.4 У випадку встановлення особи власника безхазяйного нерухомого майна Яковлівська сільська рада звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

4.5 Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Яковлівська сільська рада відповідно до Регламенту сільської ради готує на чергову сесію Яковлівської сільської ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 347 336Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Яковлівська сільська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов’язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

Умо́ви експлуата́ції - сукупність факторів, що діють на виріб при його експлуатації і впливають на функціювання й працездатність цього виробу.
Органи державної влади - це ланка (елемент) механізму держави, що бере участь у виконанні функцій держави й наділений при цьому владними повноваженнями.

4.6 Прийняті до комунальної власності міста як безхазяйне майно інженерні мережі (газо-, водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади , які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.

4.7 Після оформлення права комунальної власності Яковлівською сільською радою може бути прийнято рішення щодо подальшого використання річчі (майна), яка перейшла до комунальної власності громади: використання за її цільовим призначенням; про зміну її цільового призначення; пропозиції сільської ради про її відчуження (у тому числі приватизацію, обмін тощо); реконструкцію та капітальний ремонт;

Капіта́льний ремо́нт або ка́премонт (рос. капитальный ремонт; англ. overhaul; нім. Generalreparatur f, Generalüberholung f) - ремонт, що виконується для відновлення справності та повного або близького до повного ресурсу виробу з заміною або відновленням будь-яких його частин, включаючи базові.
ліквідацію речі; рекультивацію земельної ділянки та інше. 1. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж

  5.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території Яковлівської сільської ради, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов'язані повідомити про це Яковлівську сільську раду.

 5.2. За заявою Яковлівської сільської ради відповідними фахівцями проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

            За результатами проведеного обстеження письмовий висновок щодо можливості проведення технічної інвентаризації виявлених об'єктів та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

5.3.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку  відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади здійснюється за процедурою згідно розділів 2-4 цього Порядку.        

  5.4.  Якщо виявлені об'єкти згідно висновку відносяться до рухомого майна, Яковлівська сільська рада з залученням підприємств, що надають послуги з централізованого  водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Яковлівської сільської ради вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.        

5.5.  У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.

5.6.  Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Яковлівська сільська рада відповідно до Регламенту сільської ради готує на чергову сесію  ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

         Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна,   Яковлівська сільська рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.

5.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна, Яковлівська сільська рада відповідно до Регламенту  ради готує на чергову сесію Яковлівської сільської ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.

5.8.  Подальше  володіння,   користування  і  розпорядження   майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

         Прийняті до комунальної власності територіальної громади об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади Яковлівської сільської ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.


 1. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень

6.1. Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності Яковлівської сільської ради та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням сільської ради.

6.2. Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.6.3. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду на черговому засіданні сільською радою та відповідною постійною комісією Яковлівської сільської ради, яка за наслідками розгляду складає відповідні висновки.

Яковлівський сільський голова В.М.
Голова (як посада) - особа, найчастіше обрана, що керує засіданням, зборами. У поєднанні з назвою установи чи органу - офіційне найменування очільника, головної посадової особи цієї установи чи органу, наприклад: голова комісії, голова уряду, голова ради директорів тощо.
Коваль


Скачати 117.48 Kb.