Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУкраїнська Науково-Освітня Телекомунікаційна Мережа «уран» Ukrainian Research and Academic Network uran

Скачати 126.15 Kb.

Українська Науково-Освітня Телекомунікаційна Мережа «уран» Ukrainian Research and Academic Network uran
Скачати 126.15 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір126.15 Kb.

Українська Науково-Освітня Телекомунікаційна Мережа «УРАН»
Ukrainian Research and Academic Network URANДоговір № 9100

між Асоціацією користувачів


Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

та Чорноморським державним університетомпро надання телекомунікаційних та інформаційних послуг
і взаємний обмін науковою інформацією
в Українській та пан-Європейській науково-освітніх
телекомунікаційних мережах «УРАН» та
GÉANT2
та про доступ до Інтернет


Київ-Чорноморськ 1 квітня 2009 р.

Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН» в особі виконавчого директора Домбругова Михайла Ремовича, що діє на підставі Установчого договору Асоціації (далі – Асоціація), з одного боку, та Чорноморський державним університет в особі ректора Іванова Івана Івановича, що діє на підставі Статуту (далі – Користувач), з іншого боку, (далі разом – Сторони),

керуючись Наказом Міністерства освіти і науки «Про створення Всеукраїнської Асоціації УРАН» від 13 березня 2006 року № 181 та дозволом Антимонопольного комітету України згідно з Рішенням АМКУ від 5 жовтня 2006 року № 411-р.

Міністе́рство осві́ти і нау́ки Украї́ни (МОН України) - центральний орган виконавчої влади України.
Антимонопольний комітет України Антимонопо́льний коміте́т Украї́ни (скорочено АМКУ) - державний орган зі спеціальним статусом, метою діяльності якого є забезпечення державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності та у сфері державних закупівель.
,

зважаючи на те, що Мережа УРАН створена Асоціацією для надання телекомунікаційних послуг закладам освіти та науки України згідно із Концепцією Національної програми інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації» від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=75/98-??&p=1182589679042781 ) та Державною Програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці» на 2006-2010 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 року № 1153 ( http://zakon.

Комуніка́ція (від лат. communicatio - єдність, передача, з'єднання, повідомлення, пов'язаного з дієсловом лат. communico - роблю спільним, повідомляю, з'єдную, похідним від лат. communis - спільний) - це процес обміну інформацією (фактами, ідеями, поглядами, емоціями тощо) між двома або більше особами, спілкування за допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та одержання інформації.
Телекомунікації Телекомуніка́ції, також електрозв'язок (англ. Telecommunications) - передавання, випромінювання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду дротовими, радіо, оптичними або іншими електромагнітними системами.
Закон України - нормативно-правовий акт, який приймається Верховною Радою України більшістю голосів (для законів, що стосуються внесення змін до конституції, - конституційною більшістю голосів).
Націона́льна програ́ма інформатиза́ції (НПІ) - комплекс взаємопов'язаних окремих завдань (проектів) інформатизації, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури України за рахунок концентрації та раціонального використання фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, виробничого і науково-технічного потенціалу держави, а також координації діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності і громадян у сфері інформатизації.
Постанова Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України - нормативно-правовий акт Уряду України - Кабінету Міністрів.
rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1153-2005-?&p=1166794263318967 ),

підтримуючи положення Установчго договору Асоціації ( http://www.uran.ua/ukr/uran-statut.htm ), зокрема, мету створення і діяльності Асоціації та її головні завдання,

уклали цей Договір про наступне.


 1. Предмет Договору

 2. Асоціація надає, а Користувач отримує телекомунікаційні послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 (затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 р.
  Державні стандарти України (ДСТУ) - стандарти, розроблені відповідно до чинного законодавства України, що встановлюють для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості, розроблені на основі консенсусу та затверджені уповноваженим органом.
  № 822 ):64.20.1 - Послуги з передавання даних і повідомлень:

64.20.

Передача даних (обмін даними, цифрова передача, цифровий зв'язок) - фізичне перенесення даних цифрового (бітового) потоку у вигляді сигналів від точки до точки або від точки до множини точок засобами електрозв'язку каналом зв'язку; як правило, для подальшої обробки засобами обчислювальної техніки.
14 - Послуги мережі ділового зв'язку колективного доступу;

64.20.15 - Послуги мережі ділового зв'язку з закріпленими каналами;

64.20.16 - Послуги мережі передавання даних;

64.20.17 - Послуги з електронного передавання повідомлень та інформації,
зокрема технічні послуги, необхідні для доступу до банків даних
і використання їх інформації.

64.20.2 - Послуги зв'язку інші:

64.20.24 - Послуги інтегрованого зв'язку;64.20.26 - Послуги телевізійної конференції.


  1. Зазначені в статті 2 послуги передбачають з’єднання локальної мережі Користувача з ресурсами інших користувачів Мережі УРАН і можливості, зокрема:

   1. взаємного обміну інформацією між користувачами Мережі УРАН;

   2. доступу до ресурсів пан-Європейської науково-освітньї мережі GÉANT2;

   3. взаємного обміну бібліографічною інформацією між науковими бібліотеками користувачів;

   4. проведення наукових і освітніх відеоконференцій між користувачами Мережі УРАН;

   5. проведення сеансів дистанційної освіти;
    Дистанційне навчання - сукупність сучасних технологій, що забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за допомогою використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей у певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається (студентів чи слухачів).


   6. забезпеченню доступу з локальної мережі користувача до кампусних мереж інших Користувачів Мережі УРАН в межах внутрішнього IP-адресового простору Мережі УРАН, що не маршрутизується через Інтернет.

  1. В рамках цього Договору Користувачу надаються також послуги доступу до Інтернет, в тому числі до ексклюзивних інформаційних ресурсів, які доступні через Мережу УРАН згідно зі спеціальними ліцензіями.
   Інформаці́йні ресу́рси (Information resources) - документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, депозитаріях, музейних сховищах і т.і.). Розрізняють інформаційні ресурси державні та недержавні.


  2. Згідно із частиною 3 Статті 42 Закону України „Про телекомунікації” від 18 листопада 2003 року № 1280-IV
   http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1280-15&p=1182590253939879 ), надання зазначених в статті 2 послуг не потребує ліцензування.

 1. Вартість договору

 2. Щомісячна абонентська плата становить 3070,00 грн, ПДВ 20% 614,00 грн, всього 3684,00 (три тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні.

  1. Загальна вартість Договору на 9 місяців становить 33 156,00 (тридцять три тисячі сто п’ятдесят шість) гривень.

 1. Зобов’язання Асоціації

 2. Забезпечити підключення локальної мережі Користувача до Мережі УРАН по виділеному волоконно-оптичному з’єднанню за протоколом Etrhernet з необмеженим доступом та необмеженим трафіком з параметрами:
   1. Адреси точок підключення в м. Чорноморську:

    1. вул. Селянська, 2 (фізична швидкість порту 300 Мбіт/с)

    2. Англійський бульвар, 26/28 (фізична швидкість порту 100 Мбіт/с)

   1. Гарантовані смуги доступу до телекомунікаційних мереж:

    1. в межах міста:

 • між точками підключення;

 • до міського сегменту Мережі УРАН;

 • до ІР-мереж міста, з якими встановлені
  паритетні канали
  (в Києві – до мереж, присутніх на точці обміну
  трафіком UA-IX): - на швидкості порта

    1. за межами міста в зоні відповідальності УРАН:

 • до інших сегментів мережі УРАН ;

 • пан-Європейської науково-освітньї мережі
  GÉANT2 - на швидкості порта,
                                    але не вище швидкості основного каналу передачі даних
                                    в місто (на момент укладання договору – 250 Мбіт/с)

    1. за межами міста поза заоною відповідальності УРАН:

 • до інших IP-мереж Інтернет:

гарантована протягом 97% часу - 35,0 Мбіт/с


   1. Виділення адресового простору:

Кількість ІР-адрес - 8 ( суб-мережа /29 )

Виділення адресового простору здіснюється після отримання від Користувача заповненої заявки згідно з «Інструкцією для отримання блоку ІР-адрес від Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі УРАН та для реєстрації необхідних об’єктів у базі даних RIPE»
   1. Надання підключення за протоколом BGP власної Автономної системи користувача:

РІ блок - 91.208.138.0/24, AS 47766


  1. Виконати роботи по фізичному підключенню локальної мережі Користувача до Мережі УРАН.

  2. Виконати роботи по конфігуруванню програмних засобів Мережі УРАН для забезпечення надання послуг.
   Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.


  3. Надати необхідні консультації по конфігуруванню програмних засобів Користувача.

  4. Надавати Користувачу на замову безкоштовно такі послуги:

   1. доступ до міжнародних телеконференцій USENet науково-освітньої тематики;

   2. підтримку DNS-зони;

   3. використання proxy-серверів Користувача та Асоціації в режимі "sibling connection" - взаємного копіювання даних, присутніх в кеш пам'яті.

  5. Надавати Користувачу можливість моніторингу розміру вхідного та вихідного трафіків.

  6. Виконувати планові профілактичні дії та модернізацію обладнання, які можуть привести до зупинки надання послуг Користувачу, лише за попереднім попередженням в недільні та святкові дні з тим, щоб час припинення надання послуг Користувачу становив не більше 24 годин на місяць.

  7. Попереджувати Користувача про аварії та планові дії, які відбуваються у комунікаційних системах верхнього рівня Мережі УРАН.

 1. Зобов’язання Користувача.

  1. Забезпечувати сплату щомісячної плати за послуги в розмірі, зазначеному в статті 4.

  2. Своєчасно сповіщати технічний персонал Асоціації про порушення у функціонуванні Мережі УРАН для оперативної ліквідації пошкоджень.

  3. Дотримуватись Правил прийнятного використання Мережі УРАН, опублікованих на офіційному сайті Асоціації ( http://www.
   Сайт або веб-сайт (від англ. website, місце, майданчик в інтернеті) - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям. Фізично сайт може розміщуватися як на одному, так і на кількох серверах.
   uran.ua/ukr/net-aup.htm
    ).

  4. Умови фінансових розрахунків

 1. Асоціація щомісячно виставляє Замовнику рахунки в розмірі, обумовленому статтею 4, і направляє йому Акт виконаних послуг.

  1. Користувач повинен не пізніше 15-го числа місяця, наступного за звітним або підписати Акт виконаних робіт і сплатити рахунок, або надіслати Асоціації вмотивовану відмову від підписання Акту. В разі відсутності вмотивованої відмови в вищезазначений термін, вважається, що послуги Користувачу надані в повному обсязі.

  2. Асоціація повинна надіслати податкову накладну не пізніше 20 днів після сплати рахунку.

  3. Якщо затримка в оплаті перевищить 1 місяць, Асоціація має право призупинити надання послуг та поновити їх після погашення заборгованості.

  4. В випадку затримки оплати Користувачем як бюджетної державної установи (відсутність коштів на розрахунковому рахунку) Користувач зобовязується надіслати Асоціації відповідного гарантійного листа і провести оплату наданих Асоціацією послуг на протязі 20 днів з дня находження коштів на рахунок.

 1. Відповідальність сторін

  1. Сторони зобов’язуються виконувати умови, передбачені цим Договором і несуть відповідальність згідно із законодавством України.
   Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.


  2. Асоціація повідомляє Користувача, що Мережа УРАН надає послуги на некомерційних умовах, для обслуговування сфери освіти, науки та інших безприбуткових видів діяльності та організацій, користується пільгами по оплаті телекомунікаційних послуг. Ця обставина забороняє її використання для цілей інших ніж ті, що є видами діяльності в названих сферах, зокрема для одержання прямого прибутку.

  3. Асоціація не несе відповідальності:

   1. за будь які прямі чи непрямі збитки, що виникли в зв’язку з невиконанням зобов’язань Користувача перед третіми особами.

   2. за зміст інформації, що отримується Користувачем через Мережу УРАН та Інтернет, та від інших Користувачів УРАН, а також за будь які наслідки використання такої інформації.

   3. за зміст інформації, що передається Користувачем в Мережу УРАН та Інтернет.

   4. за наслідки втручання сторонніх осіб в комп’ютерну мережу Користувача. Асоціація не забезпечує захисту інформації Користувача від несанкціонованого доступу.
    Несанкціоно́ваний до́ступ до інформа́ції - доступ до інформації з порушенням посадових повноважень співробітника, доступ до закритої для публічного доступу інформації з боку осіб, котрі не мають дозволу на доступ до цієї інформації.
    Зáхист інформáції (англ. Data protection) - сукупність методів і засобів, що забезпечують цілісність, конфіденційність і доступність інформації за умов впливу на неї загроз природного або штучного характеру, реалізація яких може призвести до завдання шкоди власникам і користувачам інформації.


   5. за якість послуг, що прямо залежать від сторонніх організацій, не зв’язаних з Асоціацією договірними зобов’язаннями.

   6. за якість та номенклатуру послуг, які надаються Користувачу третіми особами з використанням Мережі УРАН та пов’язаних з нею мереж.

  1. Відповідальність за фінансові наслідки, що сталися в результаті порушення Сторонами цього Договору, визначається діючим законодавством України.

  2. У випадку порушення Асоціацією своїх зобов’язань, Користувачем стягується з неї штраф або пеня в розмірах, передбачених частиною 2 Статті 231 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV
   http://zakon1.
   Господарський кодекс України - кодифікований закон, прийнятий 16 січня 2003 року і набрав чинності з 1 січня 2004 року.
   rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15&p=1182589679042781
    ), а саме: (стосується лише Корситувачів, що є установами бюджетного фінансування)

   1. за порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;
    Фінансування бізнесу - забезпечення наявним грошовим капіталом для використання в комерційних цілях. Потреби компанії в капіталі можуть бути короткостроковими і довгостроковими. Основні джерела короткострокового і довгострокового капіталу можуть бути підрозділені на внутрішні і зовнішні.


   2. за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1% вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

 1. Вирішення спорів

  1. Усі спірні питання та розбіжності, яки виникають між Cторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. У разі, коли Сторони не дійдуть згоди, спір підлягає розгляду в судовому порядку.
   Суд - орган, що здійснює правосуддя у формі розгляду і вирішення цивільних, кримінальних,господарських, адміністративних і інших категорій справ у встановленому законом конкретної держави процесуальному порядку.


 2. Термін дії Договору

  1. Початок дії Договору – “01” квітня 2009 р.

  2. Кінець дії Договору – “31” грудня 2009 р.

  3. Для припинення дії Договору за ініціативою однієї із Сторін, остання повинна письмово повідомити іншу Сторону не пізніше ніж за місяць до дати закінчення його дії.

  4. Асоціація має право на негайне припинення дії Договору, якщо затримка оплати послуг Користувачем перевищить 1 місяць з терміну, обумовленому статтею 1.16.

 1. Прикінцеві положення

  1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу.

  2. Усі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються у вигляді додаткових угод, які дійсні лише за умови, якщо складені в письмовій формі та підписані обома Сторонами.

  3. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості, що суперечать його положенням, втрачають чинність.

  4. Реорганізація Асоціації або Користувача не є підставою для зміни умов або припинення дії цього Договору.

 2. Реквізити сторін
Асоціація

Користувач

Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

Чорноморський державний університет

Юридична адреса:

м. Київ, 03056, просп. Перемоги, 37,

НТУУ КПІ, корп.2

Адреса для листування:

м. Київ, 03056, вул. Політехнічна, 33,

НТУУ КПІ, корп.2, оф. 105

тел. (044)241-6615, 241-9523

e-mail: dir@uran.ua (дирекція)

noc@uran.ua (центр керування
Мережею УРАН)


Юридична адреса:

м. Чорноморськ, 22000, вул. Селянська, 2


Адреса для листування

м. Чорноморськ, 22022,

Англійський бульвар, 26/28

тел. (022)111-11-11 (бухгалтерія)

(022)222-22-22 (технічна служба)

e-mail: vasylpupkin@univer.chernomorsk.ua
Р.р № 26002062213100

в АКІБ «Укрсиббанк» м. Харків, МФО 351005Р.р. 333333333333

в ГУДКУ в Чорноморській області, МФО 444444Неприбуткова організація

Установа бюджетного фінансування

ЄДРПОУ 34662584

ЄДРПОУ 555555555

Свідоцтво № 100008727

про реєстрацію платника ПДВСвідоцтво № 66666666

про реєстрацію платника ПДВІндивідуальний податковий номер 346625826581

Індивідуальний податковий номер 77777777777777

 1. Підписи сторін

Від Асоціації користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»

Від Чорноморського державного університету

Виконавчий директор М.Р. Домбругов


”____” ____________ 2009

М.П.

Ректор І.І. Іванов
”____” ____________ 2009

М.П.

Стор. з 6
Скачати 126.15 Kb.

 • GÉANT2 та про доступ до Інтернет Київ- Чорноморськ 1 кв і тня 2009 р.
 • Чорноморський державним університет
 • Міністерства освіти
 • Асоціація надає, а Користувач отримує телекомунікаційні послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016-97 (затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України
 • 64.20.1 - Послуги з передавання даних
 • 64.20.2 - Послуги звязку інші
 • Вартість договору Щомісячна абонентська плата становить 3070,00 грн, ПДВ 20% 614,00 грн, всього 3684,00 (три тисячі шістсот вісімдесят чотири) гривні.
 • Зобов’язання Користувача.
 • Умови фінансових розрахунків Асоціація щомісячно виставляє Замовнику рахунки в розмірі, обумовленому статтею 4, і направляє йому Акт виконаних послуг.
 • Відповідальність сторін Сторони зобов’язуються виконувати умови, передбачені цим Договором і несуть відповідальність згідно із законодавством України
 • Господарського кодексу України
 • Реквізити сторін Асоціація