Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУмови використання Інтернет-сервісу uanic 01. 01. 2012

Скачати 55.69 Kb.

Умови використання Інтернет-сервісу uanic 01. 01. 2012
Скачати 55.69 Kb.
Дата конвертації19.03.2017
Розмір55.69 Kb.

Умови використання Інтернет-сервісу UANIC 01.01.2012

Преамбула

Інтернет-сервіс UANIC призначений для створення та ведення єдиної системи контактних даних користувачів Інтернет, що зацікавлені в реєстрації доменних імен в домені верхнього рівня UA, в публічних доменах другого рівня в домені UA.

Доме́н верхнього рівня - домен найвищого рівня у ієрархічній доменній системі імен. Для всіх інших доменів є останньою частиною доменного імені. Наприклад, для домену www.example.com доменом верхнього рівня є домен .com.

Ці Умови визначають правила використання Інтернет-сервісу UANIC на різних етапах реєстрації та обробки контактних даних.

Ці Умови визначають права і обов'язки Власника Інтернет-сервісу UANIC і його користувачів при використанні Інтернет-сервісу.

Ці Умови є юридично обов'язковою угодою між Власником Інтернет-сервісу UANIC і всіма Користувачами, що так чи інакше зацікавлені у його використанні.

Ці Умови розроблені ТОВ «Хостмайстер», що є власником Інтернет-сервісу UANIC і всіх його складових, що використовуються для забезпечення працездатності сервісу.

Ці Умови не є остаточними і можуть бути змінені Власником Інтернет-сервісу за його рішенням з подальшою обов'язковою публікацією за адресою UANIC.UA

1. Терміни та визначення

Інтернет-сервіс - сервіс, що надається в мережі Інтернет Користувачам.

Інтернет Інтерне́т (від англ. Internet), міжмере́жжя - всесвітня система взаємосполучених комп'ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Інтернет також називають мережею мереж. Інтернет складається з мільйонів локальних і глобальних приватних, публічних, академічних, ділових і урядових мереж, пов'язаних між собою з використанням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій.

Інтернет-сервіс UANIC (далі по тексту Сервіс) - публічний, відкритий сервіс, призначений для створення і супроводу нік-хендлів, що використовуються виключно для забезпечення реєстрації та супроводу доменних імен щодо контактної інформації.

База даних UANIC - сукупність інформації, у тому числі персональних даних користувачів Сервісу, яка необхідна для забезпечення працездатності самого Сервісу, а також для забезпечення досягнення цілей, визначених цими Умовами.

Особо́ві да́ні, також персональні дані - це інформація, яка може бути використана для ідентифікації, контакту або знаходження конкретної людини, або може бути використана разом з іншими джерелами, щоб однозначно ідентифікувати окрему конкретну людину.

Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, що дозволяє її ідентифікувати.

Нік-хендл - спеціальний запис в базі даних Сервісу UANIC, що посилається на контактні дані Користувача.

Власник сервісу - особа, яка здійснює функції з управління Сервісом та забезпечення його працездатності.

Користувач сервісу - фізична або юридична особа, яка використовує можливості, що надаються Сервісом для досягнення певних цілей, що не суперечать чинному законодавству України та даним Умовам.

Доменне ім'я - символьне визначення призначене для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі.

Зако́нода́вство Украї́ни - сукупність чинних в Україні нормативно-правових актів.
Юриди́чна осо́ба - організація, суб'єкт права, здатний від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки та самостійно брати участь у правовідносинах, бути позивачем та відповідачем у суді.
Електронна пошта Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).


2. Загальні положення

2.1. Метою функціонування Сервісу є надання сервісу щодо створення, зберігання, супроводу спеціальних записів (нік-хендлів) Користувачів, що містять їх контактну інформацію, і використання для реєстрації і супроводу доменних імен у домені верхнього рівня UA, а також у публічних доменах другого рівня в домені UA.

2.2. Сервіс UANIC є публічним, відкритим сервісом. Під публічністю і відкритістю мається на увазі можливість роботи з Сервісом будь-якого Користувача мережі Інтернет при дотриманні даних умов надання Інтернет-сервісу.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.


3. База даних UANIC

3.1. База даних UANIC призначена для забезпечення працездатності Сервісу, а також ідентифікації контактної інформації в доменних іменах.

3.2. База даних UANIC містить у собі дані Користувача, у тому числі персональні дані, достатні для отримання контактної інформації по доменному імені.

3.3. База даних UANIC не містить в собі даних про расову приналежність, етнічне походження Користувача, політичні, релігійні та/або інші світогляди, інформації про членство в будь-яких партіях і/або професійних спілках, а також даних про здоров'я Користувача.

3.4. При використанні Сервісу обсяг і зміст інформації, що вноситься, визначається самими Користувачами, за умови обов'язкового прийняття Згоди на обробку персональних даних для фізичних осіб.

3.5. Відповідальність за точність і достовірність інформації, що публікується в базі даних UANIC, несе Користувач, який вносить цю інформацію, з використанням Сервісу.

3.6. Доступ до інформації, що зберігається в базі даних UANIC, здійснюється за умови аутентифікації Користувача (введення логіна і пароля). При цьому Користувач отримує доступ до власної інформації або до інформації інших користувачів, якщо ці Користувачі дали згоду на доступ третіх осіб до їх персональних даних.

3.7. Видалення інформації з бази даних UANIC здійснюється Власником:

3.7.1. за письмовою заявою Користувача, при цьому Власник має право на свій розсуд проводити ідентифікацію заяви заявнику;

3.7.2. після закінчення терміну зберігання інформації, необхідної для забезпечення функціонування системи доменних імен;

Зберігання інформації - 1. Забезпечення належного стану інформації та її матеріальних носіїв. 2. Комплекс заходів, спрямований на забезпечення збереження повноти і цілісності сформованих даних про певну інформацію, створення і підтримання належних умов для їх використання, а також запобігання несанкціонованому доступу, поширенню і використанню.
До́менна систе́ма іме́н (англ. Domain Name System, DNS) - ієрархічна розподілена система перетворення імені хоста (комп'ютера або іншого мережевого пристрою) в IP-адресу.

3.7.3. при виявленні недостовірної або неправдивої інформації;

3.7.4. при виявленні факту, що інформація про Користувача внесена третьою особою без доручення, отриманого від Користувача належним чином.

3.8. Перелік інформації про Користувача, необхідної для функціонування Сервісу та забезпечення реєстрації та супроводу доменних імен визначається Власником Сервісу. При цьому Власник гарантує, що сукупність такої інформації не буде надмірною, і не буде містити дані, що жодним чином не впливають на функціонування системи.

3.9. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству інформації,що вноситься ним, а також відсутність претензій до її змісту з боку третіх осіб.

3.10. Якщо інше не передбачено даними Умовами, що містяться в базі даних UANIC дані заборонено використовувати, відтворювати або робити доступними для третіх осіб без попереднього письмового дозволу Власника Сервісу.

4. Права і обов'язки

4.1. Власник4.1.1. Власник зобов'язаний:

4.1.1.1. Здійснювати обробку персональних даних у суворій відповідності до законодавства України про захист персональних даних;

4.1.1.2. Забезпечити інформування Користувачів у разі внесення змін до цих Умов.

4.1.2. Власник має право:

4.1.2.1. Видаляти дані з бази даних UANIC відповідно до цих Умов;

4.1.2.2. Відмовити Користувачу в доступі до Сервісу, у разі порушення ним цих Умов, чинного законодавства України;

4.1.2.3. Призупинити доступ до Сервісу повністю або частково з метою обслуговування, модернізації, відновлення безпеки та впровадження нових послуг за умови повідомлення.

4.2. Користувач

4.2.1. Користувач зобов'язаний:

4.2.1.1. Дотримуватися чинного законодавства України про захист персональних даних;

4.2.1.2. Дотримуватися цих Умов;

4.2.1.3. Вносити в базу даних UANIC точні, правдиві і достовірні дані;

4.2.1.4. Вносити в базу даних UANIC тільки відомості, що визначені Власником для функціонування Сервісу;

4.2.1.5. Підтримувати свої дані в актуальному, повному і достовірному стані;

4.2.1.6. Здійснювати доступ до Сервісу в цілому і до бази даних UANIC зокрема тільки засобами, що надані Сервісом;

4.2.1.7. Дотримуватися заходів безпеки щодо зберігання інформації, необхідної для аутентифікації для доступу до Сервісу;

4.2.1.8. Нести відповідальність відповідно до законодавства України перед третіми особами у зв'язку з використанням Сервісу;

4.2.1.9. Не надавати іншим Користувачам і третім особам персональні дані та інформацію про інших Користувачів і третіх осіб, що стали йому відомими в результаті використання Сервісу, без отримання відповідного попереднього дозволу цих осіб;

4.2.1.10. Не здійснювати незаконні збір і обробку персональних даних інших осіб;

4.2.1.11. Не розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка не відповідає Умовам надання та цілям Сервісу.4.2.2. Користувач має право:

4.2.2.1. Отримати доступ до контактної інформації про себе, що зберігається в базі даних UANIC, за умови аутентифікації (введення логіна і пароля);

4.2.2.2. Вносити зміни в контактну інформацію про себе, що зберігається в базі даних UANIC, за умови аутентифікації (введення логіна і пароля);

4.2.2.3. Видалити інформацію про себе, у тому числі персональні дані, відповідно до цих Умов, у випадку, якщо це не порушує функціонування системи доменних імен.5. Відповідальність

5.1. Власник не гарантує повноти, правильності та доступності Сервісу, у випадку, якщо працездатності Сервісу заважають будь-які зовнішні причини, на які Власник не може вплинути.

5.2. Власник не несе відповідальності за можливий несанкціонований доступ до бази даних UANIC, якщо такий відбувся не з вини Власника.

5.3. Власник не несе відповідальність за повноту і достовірність інформації, що публікується Користувачами в базі даних UANIC.

5.4. Власник не несе відповідальності за використання будь-яких зареєстрованих спеціальних записів (нік-хендлів) і будь-які наслідки, що випливають з такого використання.

5.5. Користувач несе особисту відповідальність за вчинені ним дії при використанні Сервісу.5.6. Користувач несе відповідальність за всю інформацію, опубліковану ним в базі даних UANIC, в тому числі за її достовірність, правдивість, повноту і точність.

ТОВ «Хостмайстер»Скачати 55.69 Kb.

  • 1. Терміни та визначення
  • 4. Права і обовязки
  • 4.1.2. Власник має право
  • 4.2.1. Користувач зобовязаний
  • 4.2.2. Користувач має право