Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУправління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Основні питання до вивчення

Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Основні питання до вивчення
Сторінка17/17
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.16 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ДІЛОМ

взаємозв'язки між окремими частинами бізнесу V

мують інформацію з усіх підрозділів щодо якості пй' ШдРозд'ли -•.

нтів з усього світу. Виходячи з цієї інформації кож С;!/ґ?вУвання.кЛіе"

цівник зможе розробити внутрішню сегментацію т"" ПІДР?ЗД'Л ' "Р*"

потреб, турботи про споживача і т. ін. одо СВ0ІХ завдань,


 1. У зв'язку з міжнародною експансією компанії потребує відповід-
  ного вдосконалення управлінська інформаційна г,„.™„ 7,, В1А""І™'\
  тс ,■ є . \ \г • г'ч' система (мапагетет
  Іп/огтайоп Бувіет). Усі замовлення мають о\ти вкпючені по мапкетин-
  гової бази даних. Ця база повинна містити детальні характеристики
  споживачів, поточні складські запаси продукції в кожній країні техніч­
  ні характеристики нової продукції і т. п. Це забезпечить належне об­
  слуговування клієнтів.

 2. У компанії важливо врахувати вимоги стандартів І5О-900 в час­
  тині задоволення потреб споживачів. Ці стандарти передбачають І ви­
  моги до комунікацій зі споживачами, стандарти до всіх звітів щодо різ­
  номанітних аспектів обслуговування споживачів.

 3. Взаємовідносини з постачальниками стають важливими з пози­
  ції зростання попиту і внутрішньовиробничих планів, в яких Делл €
  споживачем. Стратегічний підхід до формування належної культури
  обслуговування споживачів— це ефект маркетингової орієнтації кор­
  порації. Ця культура також утворюється завдяки комунікаціям, які до­
  помагають виявити краще обслуговування споживачів.

 4. Зміна розуміння концепції внутрішнього маркетингу потребує
  часу. Це стосується кожного продукту. Розглядаючи ціни (затрати, пе­
  реваги) шодо працівників, місце їхньої праці, важливо враховувати час
  для їх оцінки і подальшого просування. Весь менеджмент повинен ро­
  зуміти і сприймати принципи внутрішнього маркетингу, мета якого по­
  лягає у поліпшенні взаємовідносин зі споживачами за допомогою якіс­
  них комунікацій і стандартизованої інформації від усіх співробітників.^

 5. Для початку можна рекомендувати всі форми комунікацій^
  включаючи управлінську та маркетингову, інформаційні системи, які
  можуть використовуватись у всіх напрямах бізнесу. Вони мають
  сприйматись персоналом, а їх ефективність повинна відстежуватись
  (прочитані листівки, використанні бази даних). Ьудь-які проол

винні виявлятись до того, як вони поширяться в компанії. Навіть подолання серйозних проблем у культурі компанії можуть нові проблеми.

5. Висновки

Як міжнародна комп'ютерна компанія «Делл» ну технологію значного збільшення персоналу. Вона має

ну технологію значного збільшення персона

на принципах внутрішнього маркетингу і робити тГ0П0^ розвитку. ченні всіх нових і наявних працівників можливосіями лозволить Компанія має ввійти у XXI ст. із сильною структурою, як збільшити обсяг продажів і рівень конкурентоспроможна

449


СПИСОК РИСУНКІВ

Рис. 1.1. Основні форми міжнародного бізнесу

Рис. 1.2. Фази інтерналізації фірми за Н. Адлер

Рис. 1.3. Схема міжнародної корпорації

Рис. 1.4. Основні світові кластери прямих іноземних інвестицій та

міжнародної торгівліРис. 3.1. Матриця «глобалізація — національна відданість»

Рис. 3.2. Складові глобального розміщення виробництва

Рис. 3.3. Процес стратегічного планування

Рис. 3.4. Ешридська модель місії

Рис. 3.5. Процес планування в міжнародній компанії «Мацусіта» (Японія)

Рис. 4.1. Трикутники прийняття рішень Рис. 4.2. Матриця релевантної інформації

Рис. 4.3. Взаємозв'язок стратегій, структур і прийняття рішень з ре­зультативністю управління міжнародною компанією.

Рис. 4.4. Тримірна мережа для оцінки політичних ризиків

Рис. 5.1. Організаційна структура на ранніх стадіях інтернаціоналі­
зації

Рис. 5.2. Організаційна структура дивізіонального типу

Рис. 5.3. Глобальна продуктова дивізіональна структура

Рис. 5.4. Глобальна регіональна дивізіональна структура

Рис. 5.5. Глобальна функціональна структура

Рис. 5.6. Мультинаціональна матрична структура

Рис. 5.7. Тип «А» — «домашня» орієнтація

Рис. 5.8. Тип «В» — експортно-імпортна» орієнтація

Рис. 5.9. Тип «С» — міжнародна орієнтація

Рис. 5.10. Тил «О» — мультинаціональна орієнтація

Рис. 5.11. Міжнародна модель структурних етапів.

Рис. 5.12. Організаційна структура корпорації «Дженерал Електрик»

Рис. 6.1. Вплив роботи за кордоном на кар'єру керівників американ­ських компаній

40 44 49

60

120 123 127 128132

146 146


148

153 164


165 165 166 166 167 171 171 171 172 173 183 200

Рис. 7.1. Рис. 7.2. Рис. 7.3. Рис. 7.4. Рис. 7.5.

Рис. 7.6. Рис. 8.1. Рис. 9.1. Рис. 9.2. Рис. 9.3. Рис. 9.4. Рис. 9.5. Рис. 9.6. Рис. 10.1.

Рис. 10.2. Рис. 10.3. Рис. 10.4. Рис. 10.5. Рис. 10.6. Рис. 11.1. Рис. 12.1. Рис. 13.1. Рис. 14.1. Рис. 14.2. Рис. 14.3. Рис. 14.4. Рис. 14.5.

Схема селекції менеджерів для зарубіжної діяльності 216

Взаємодія між керівниками і підлеглими 219

Процес комунікацій 226

Приховані і висловлені міжнародні комунікації 227

Категорії особистого простору при міжнародному спілку- 229


ванні

Динаміка показника віддачі інвестицій в акції .<Джиллетт» 230

Контроль як зворотний зв'язок системи 241

8 -крива 275

Інновація на прикладі шинного корду 276

Технологічний парадокс 277

Вплив нових технологій на процеси глобалізації 279

Процес створення та освоєння технології 282

Модель Європейської премії якості 299

Діяльність транснаціональних корпорацій на міжнародних 314


фінансових ринках

Взаємодія факторів у процесі руху валютного курсу 315

Менеджмент валютних ризиків 316

Управління короткостроковими активами і зобов'язаннями 319

Управління довгостроковими активами і зобов'язаннями 320

Міжнародна банківська діяльність 322

Міжнародний життєвий цикл продукту 337

Фондова форма міжнародного інвестиційного процесу 357

Модель Вінтера 384

Модель Дж.Коллінза «Від гарного до видатного» 410

Концепція «їжака» 411

Організаційна структура СКФ 4'9

Організаційна структура СП «СКФ—ЛПЗ» 421

Організаційна структура представництва СКФ в Україні 422
450

451різної 178_179

179

181 193


195—196

197 203 218

249 290

295—296


298

302 339 343 354 405

407 408 411 412 417

СПИСОК ТАБЛИЦЬ

Таблиця_1.1.'>Таблиця 1.1. Особливості етапів інтернаціоналізації фірми Таблиця 1.2. Еволюція міжнародних корпорацій Таблиця 1.3. 20 найбільших компаній світу за ринковою вартіс­тю їх акціонерного капіталу ($ млрд.)

Таблиця 1.4. Порівняльна характеристика функцій менеджмен­ту для національних і міжнародних компаній

Таблиця 1.5. Порівняльна характеристика більш і менш прида­тних менеджерів до міжнародного бізнесу

Таблиця 1.6. Порівняльна характеристика японського та амери­канського підходів до менеджменту

Таблиця 1.7. Глобалізація «АБ»

Таблиця 1.8. Структура ринку стільникових телефонних послуг в Україні, %

Таблиця 2.1. Порівняльна характеристика середовища для наці­ональних І міжнародних компаній

Таблиця 2.2. Фактори конкурентоспроможності для деяких роз­винутих і слаборозвинутих країн в 2000 р. (місця)

Таблиця 2.3. Показники ринкових перетворень у країнах Центральної і Східної Європи

Таблиця 2.4. Окремі показники макроекономічного характеру розвитку країн Східної Європи

Таблиця 2.5. Відсоток робочого часу керівників малих підпри­ємств, що витрачається на вирішення питань регу­лятивного характеру

Таблиця 3.1. Стратегічний профіль міжнародних компаній Таблиця 3.2. Основні характеристики міжнародних стратегій Таблиця 3.3. Еволюційна матриця для Східної Європи

Таблиця 3.4. Оціночна матриця для ринкових входів багатона­ціональних корпорацій в інші країни.

Таблиця 4.1. Фактори, що впливають на рівень централізації І децентралізації рішень у міжнародних операціях

Таблиця 4.2. Якісні показники задоволення потреб споживачів енергетичного обладнання

Таблиця 4.3. Критерії кількісної оцінки політичних ризиків

44 45^6


48 54 55

63—64 68 70

84 89 100 101

108


124 126 129

133 145


151 153—154

Таблиця 5.1. Таблиця 5.2.

Таблиця 5.3. Таблиця 6.1. Таблиця 6.2.

Таблиця 6.3.

Таблиця 6.4. Таблиця 7.1.

Таблиця 8.1. Таблиця 9.1. Таблиця 9.2.

Таблиця 9.3. Таблиця 9.4.

Таблиця 11.1. Таблиця 11.2.

Таблиця 12.1. Таблиця 14.1.

Таблиця 14.2. Таблиця 14.3. Таблиця 14.4. Таблиця 14.5. Таблиця 14.6.

Організаційне проектування в компанія»

Орієнтації. «"аніях

Ключові фактори успіху в країнам і дерах (% ес, пондентш, що виокремили три основних фактори

Міжфірмові зв'язки компанії «Форд,, Моделі управління людськими ресурсами

Матриця особливостей управління людськими ре­сурсами в деяких країнах

Розподіл щоденних витрат- часу працівників Франції, %.

Міжнародне зіставлення задоволення працею

Основні характеристики управління за теорією «2» В. Оучі

Характеристики контролю в різни\ типах міжна­родних стратегій

Частота використання форм науково-технічного співробітництва

Відмінності в інституціопальному оточенні відно­син «роботодавець—працівник» на великих під­приємствах металообробної промисловості

Порівняльна характеристика премій Болдріджа і Демінга

Використання систем управління якістю типу 15О-9000 (в % підприємств)

Фінансування експорту

Способи страхування експортних ризиків при дов­гострокових угодах

Джерела фінансування міжнародної корпорації. Зміни в національних нормативних положеннях щодо інвестиційних режимів

Провідні глобальні корпоранї за індексом транс-національності

Географічна структура транснаціональних корпо­рацій, що входять до списку «Форчун Глобал 500» Видатні компанії за результаїамн дослідження Дж. Коллінза

Особливості управління людськими ресурсами в корпораціях світового класу

Обсяги викидів двоокису вуглецю в найбільших країн ах- з абру д н ю в ач ах


452

453ПОКАЖЧИК КОМПАНІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Пітере Т. 67,383

ПлотніковО. 81, 141, 191, 333,

367,431

Пляшечук В. 393Портер Л. 221

Портер М. 73, 119

Прокопенко 1.1. 89

РадебаЛиХ. 82, 117, 141, 162,238,

191,240,270,335,351,401

Радзієвська В. М. 240, 271, 333

Райан К. 284

РанганН. 181

Рижков М. 1. 387, 388

Робіне С.П. 163,178,239,240,271

Робінсон Р. 35, 36, 73, 78

РогожкінБ. 388

РоджерсФ. 214

РодченкоВ. В. 213, 239

РозенкранцС. 422, 426

РокочаВ. 81,141,191.333,367,431

РокфеллерДж. Д. 380

Ромерил Б. 264

Ронен С. 39

РутФ. 37,51,335,352,367

Саден Р. 51

Сайєрк Д. 303

СаймонГ. 145, 160, 161

СалліванЛ. 381,396

СенгеП. 180

Симмонс X. 245

СіденкоС. В. 367

СімексВ. 155

Склярів В. Ф-386

Славський С. П. 389

СлейтерР. 102, 104, 121, 152,222

Слоун А. 56

СмітД. 221,225

СоловйовВ. 102

СоросДж. 38,73,312,333

СтеценкоБ.С. 240, 271,333

Стокдейл

СтонфордДж. 173

Стрикленд А. Дж. 141

СтуренК.393,394

Сунь-Цзи 119

СутормінаВ. М. 240, 271, 333

Тагуші 297

Тайсон Л. 215

Тарасевич Л. С. 81, 117,141. 211.

31 1,333,352,401,431

Тейлор Ф. 397

456


ТиллДж. В.259

Тойнбі А. Дж.403,431

Томпсон А. А.141

Трейнор 362

ТромпенаарсФ. 53, 105, 115

Тунг Р. 53

Удовенко В.

УейрічГ. 7, 52

УелчДж. 102, 104, 121,178, 184,245

Уесуга Б. 177

Уотермен Р. 67

Усатий С. 393

ФайольА.397

Фатак А.


Федосов В. М. 240, 271, 333

Фельдстейн М. 355

Філіпекко А. С. 37,352,355,367

Фішер


ФомІн М 388, 397

Форд Г. 397

Форд Д. 284

Фра Лука Пачолі 259 Франческо де Марко Датіні 259 Фрідман М. 379, 397

Хажинські А. 67, 224, 239

ХанД. 240, 271

ХарвІДж. 221

ХеєрМ. 221

ХендіЧ. 192,211,431

ХеннартДж. Ф. 51

Хоннекер Е. 109

Хоріока 355

Хорошковський В. І. 312, 333

Ходгетс Р. 7

Циганкова Т. М. 66, 335. 352

ЧаадаєвП. 102

ЧейзР.Б. 251

ЧенцоД. А 162. 178

Шарп 362

ШварцШ. 53, 105

ШереметП. 106

ЦІинго251

Яворівський В. 386

ЯкобсР.Ф. 251

ЯкоккаЛ. 213,239

Яцура В. 238

ВаШс Веуегавез НоІЛпв (ВВН). 302

ВапкАіШпа 101

Вапк оґТокуо-МіікиЬіїпі 48

Вшіоі-Муев 5§иіЬЬ 48

СіЬа-Оеіеу 48

Соііуег Рго<(исі5 325

Согпіп§ 110

Еххоп 48


С!ахо\УеІ1соте48

ІВМ КосЬеЯег 298

Мегск 48

ІЧірроп Те1е£гарп & ТеіерНопе Согр

47,48

ІЧокіа МоЬііе РЬопез, Еигоре &Аігіса» 300

N(№31115 48

Ріїгег 48

Росііе НоИІп^ 48

Капк Хегох 300

5АР І5 5КР 11

Шііесі Ргиіі 36

УіПо 110, 111

Шаі-МаП Зїогез (США) 48

АбботЛабораторіз221,411

АВВ {Айже Браун Бовері) 414

АВВ 131,414

Авіалінії України 108—110

АвтоЗАЗ-ДБУ 43, 121, 136, 137, 150

Аделфія Ком'юнікешнз

Корпорейшн 264

Азовсталь 370

Азовське пароплавство 109

Ай-БІ-Ем (ІВМ — «Ітпегпаііопаї

Вш;іпе5 Масіііпсз») 104, 155, 160,

202,304,213,264

Алім аерлайнс (Аііт Аігііпез) 108, 112

Алкател Алстхом (АІсаІеі

АІзіііот). 68

Алкател Белл (АІсаІеі Ве!| - АВ) 67—69, 72

Американський Інститут контро-лів 252

Амерікан Віскоз 276 Артур Андерсон 263 Астон-Мартін 181 АТендТСАТ&Т) 131, 155,379 Ачісон, Топека енд Санта Фе Рейлроуд252 Бандунгський завод 104 Банк Токіо-Міиубісі 48, 73 Бердичівський маиіинобудівний завод «Прогрес» 301 Бізнес-Уік ВМШ 181

Бориспільський суд 108 Бостонська консалтингова фупа 140 Брітіш Петролеум 328 Верховна Рада України 43, 390, 391 Верховний Суд Росії 388 Вестингхауз 304

Вінницький державний центр стандартизації, метрології та сертифікації 144 Вінтеренд Сон 383 Вістлер(*ІіІ5ІІег) 143 Вольво 181

Гарвардська школа бізнесу 56, 77, 230,38!

Глаксо Сміт Клайн 215 Ґлобал Кроссінг 264 Глобал репортинг інішиатив 381 Група з розробки фінансових захо­дів у боротьбі з відмиванням гро­шей, отриманих злочинним шляхом (ГАТР)322

Гудзонський Інститут 147 Даймлер Бенц 70, 328

Девіс Глобал Адвайзерс 175,188

Дарниця 11

Делл Комп'ютер 248, 277, 444—449

Дельта Консалтинг Груп 303

Державна комісія з цінних паперів

та фондового ринку України 262

Державний підшипниковий завод

№28 417


Держатомнагляд СРСР 386, 388

Держмиткомом України 391

Десна 135

Деу43,312

Дженерал Електрик (Оепегаі

ЕІесігік) 47, 48, 102, 104, 120, 152,

155, 178, 180, 182—185, 222, 245,

247, 252, 256, 264, 267, 320, 408

Дженерал Мотора (Оепега) тоіогї)

56,68, 77,320

Джиллетг 139,231, 240,—241,243,411

Джонсон енд Джонсон (.Іоіткоп &

.Іоппзоп) 49, 313

Дінатеч фупаіесЬ) 148

Донтехенерго 403

Дунайське пароплавство 113

Дю пон 56, 148, 287 288, 379

Енергобанк223

Енрон (Епгоп) 254, 268,263—264, 278

Еріксон 69, 70, 72

Еріксон—Україна 69—71

ЕрнестендЯнг 130

Ешридський центр стратегічного

менеджменту 128

Європейський банк реконструкції та

розвитку (ЄЕРР) 400

Євросоюз 265, 268, 423

Інвестиційна група «Коністон

Партнере

Інститут розвитку корпоративного

лідерства 180

Інститут Сателле (Франкфурт на

Майні) 153, 164

Інтернеїшш телефон енд телеграф 256

Інтел (Іпіе)) 48

[нтербрю 139

інтерсплавЗОІ

Кабінет Міністрів України 114,

262,312

Као (Японія) 424Кей-Пі-Ем-Джі 269, 274

Кейптаунська школа бізнесу 58, 77

Кемікел (Чейз) РІтейл Банк 136

Київський національний економіч­ний університет 7

Київський національний універси­тет ім. Тараса Шевченка 323 КІА 188

Кімберлі Кларк 214, 221, 411 Клінвест Консорціум 436 Кока-Кола (Соса-Соїа) 40, 49, 70, 42, 164,207,312,373 Комроуд244,265,278 Конгрес США 393 Корнінг 379 Крайслер 181 Креді-Ліоке215

Кременчуцький автомобільний

завод (КрАз) 41 Крогер411

Ксерокс—Канада 304 Ксерокс Корпорейшн 183, 184, 187, 210,374,278,303—304,317 Лакма, закрите акціонерне товари­ство 301

Лафарж374, 375,376 Лисичанський нафтопереробний комбінат ВАТ «Линос» 11 Лисойл 11 Ллойдс 215

Локхід Мартін (Ьоскпеегі Маліп,) 406—107, 388

Лондонська біржа металів 44 Лондонська фондова біржа РТ5Е 215 Лондонська школа бізнесу 215 Лукойл40, 312, 340,373 Лукойл—Україна 136, 186 Луцький підшипниковий завод

11, 157

Львівська кондитерська фабрика«Світоч» ЗІЗ МАГАТЕ 404 Мазда 181

Майкрософт (Місгозой) 48, 243, 275 Мак-Дональд 39, 41, 312, 33, 358— 361

Маркс енд Спенсер 224 Мацушита Електрик 77, 137, 161 Меррілл Лінч264 Миколаївцемент 374, 375, 376 Міжнародний аеропорт «Бори­спіль» 114,313

Міжнародний Валютний Фонд (МВФ)4І8

Міжнародний інститут бізнесу 409 Міжнародний інститут менеджмен­ту (Женева) 75

Міжнародний інститут розвитку ме­неджменту (м. Лозана, Швейцарія) 234

МІлікен 304 Міненерго Росії406 Міненерго України 403 Мінесота Майнінг енд Мануфекчу-рінг(ЗМ)338

Міністерства енергетики та


електрифікації СРСР 401, 402
Міністерство середнього

машинобудування СРСР 402 Міцубісі (МіїзиЬівгхі) 3! 0 МКМ «Телеком» 161 Мобіл Ойл Корпорейшн 136 Монро Ауто Еквіпмент 126 Москвич 193 Моссовєт 358

Моторола (Моїогоіа) 73, 102, 124, 136, 203—206, 218, 288, 310, 316 МТ-банк (Кременчук) 337 НАК «Нафтогаз» України 214 НАН України213,214 Нестле77, 113 Нова Скотіа Пауер 131 Нокіа (N0^3)73, 120,424 Норд 400

НТЛ Інкорпорейшн» 275 НТТ» 397 Нукор23І,4І1 Нью Маркт 265 Нью-Йорк Гералд 394 Нью-Йорк Тайме 394 Нью-Йоркська фондова біржа 273 Оболонь, закрите акціонерне това­риство 301

Організація Економічного Співро­бітництва та Розвитку (ОЕСР) 420 Організація Об'єднаних Націй (ООН) 420 Панасонік 73 Пепсі-Кола 70, 142,312 Південна їжа (§оиіїі РооіЬ Іпс). «Чумак» 407, 411 Пітні Бовз 231,411 Ириват-Інтертсйдинг 436 Проктер енд Гембл (Ргосіег & СатЬІе)49, 148. 149,312,313,424

459


«Проктер енд Гембл» (США), 312, 360

Ревлон 241

Ренд Корпорейшн 152 Рено68, 188 Римський клуб 9, 39 Роял Дач Шелл (К.оуа1 Ошсп/5Ье1І) 49,50, 152

Роял Лейсестер ІнфІрмарі 233 Самсунг 73 Сан Бім 223

Санкт-Петербурзький університет економіки та фінансів 7 «Світоч, Львівська кондитерсьа фабрика ЗІЗ Сіланіз 148, 287 Сіменс - Україна 161—164 Сіменс77, 161—162,215. 260 Сіре, Робак енд Компані 311. 380 Сітігруп інтернешнл 275. 337 Скот Пейпер 223

СКФ — Україна (Луцький підшип­никовий завод) 433—440 СКФ Міжнародна промислова група 136,433,435 Славутич 314

Соломон Сміг Барні (ССБ) 264 Соні Еріксон Мобіл Комунікейшнз 5опу Егісїоп МоЬіІе Соттліісаііоп АВ)73

Соні 70, 73,310 СОТ314.418 СТМ Мікроелектроиікс» (Франція-

Італія) Сузукі 181 Сьоркуіт Сіті 41! Татнафта323—325 Тексас Інструмент 202 Тіссен Оппенгейм 1'*4

Тіссен 194

ТМР-ЕнерджіЛімітед 1 І

Тойота моторі Тоуоіа Моіогз 49, 70,

126,181,310

Токійський інститут мендбжменту 61

Тошиба70, 140,188.310

Тюменська нафтова компанія -

Україна («ТНК - Україна») 11

Тюменська нафтова компан.я (ТНК)

340. 373

Гюф-Сертифіка 1 І УелсФарго 411

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК

Українсько-іспанське спільне під­приємство «Інтерсплав» 313 Укрнафта214 УкрСЕРТХІМ 144 Укртатнафта 214, 323—325, 340 Укртелеком 214

Університет м. Упсала (Швеція) 404 Уолгрінс411

Уорллком 244, 274, 275, 278 Файненшл Тайме 189 ФанніМей411 Фанук 194

Фармацевтична фірма «Дарниця» 12 Фіат 188 Філіп Морріс» (РКііір Могла) 49,

139,231,312390,411,425

Філіпс Електронікс 70, 124, 231, 313

Фосксваген 188

Фондова біржа Торонто 181

ФордМвтор Компані» 70, 148, 188,

193,397,427

Форчун 230, 426

Фостер Уіллер 328

Фуцжі Хеві 181

Фудз І -Ксерокс 303

Ханівел 379

Хітачі 161

Хмельницька АЕС 403

Хьюлетт-Паккард 135

Чейз Манхетен Бенк 194

Чейз Манхетен Корпорейшен 194

Чикагська біржа «Мегсапіііе

ЕхсЬалде» 341

Чиказька школа бізнесу 59

Чорнобильська атомна електрична

станція (ЧАЕС) 397, 401—106

Чорноморське пароплавство 113

Шіссейдо (Японія), 424

Юнілевер 77

ЮНКТАД 46

Автократичне керівництво (Лиіію-гііагіап І.еасіегзНір)228 Автократичний лідер 228 Авторитарне керівництво 228, 247 Адміністративний імператив 126 Акредитив 364

Англо-американська модель облі­ку 280

Арбітраж 327

Багатонаціональна консолідація 280 Бар'єри міжнародних комунікацій 237—238

Бар'єри сприйняття (Регсеріиа! Ваггіет) 238 Бартер 364

Блейк—Моутон — управлінська решітка 230

Брендинг країни 107, 119 Бюджетний контроль 256 Бюрократична культура 218 Бюрократичний контроль 256, 280 Валютна позиція 343 Валютний арбітраж 343 Валютний курс 343 Валютний опціон 343 Валютний ризик 344 Валютний своп 344 Валютні контракти 344 Валютні операційні ризики 330 Венчурний бізнес 295, 321 Вертикальна диференціація 178 Вертикальна інтеграція 52, 82 Вертикальні прямі Іноземні інвес­тиції 379

Випереджаючі індикатори корпо­ративного управління 182 Висхідні комунікації (ирмагсі сот-типісаііоп) 237 «Гарячі» гроші 368

Геоцентризм (глобалізм) 45, 82, 127, 145

Глобалізація 38, 39, 82 Глобалізація ринків 445 Глобалізація соціальна 445 Глобалізація технологічна 445 Глобалізація фінансова 445 Глобалізм 445 Глобалістика 445 Глобальна (світова) етика 445 Глобальна відповідальність 445 Глобальна інтеграція 445 Глобальна компанія 445 Глобальна конкуренція 445 Глобальна культура 445 Глобальна організація 50, 82 Глобальна продуктова дивізіональ-на структура 171

Глобальна регіональна дивізіона-льна структура 172 Глобальна розумова спрямованість («§1оЬа1 тіпс-їеї») 428 Глобальна синергія 445 Глобальна стратегія 124 Глобальна структура 174. 197 Глобальна функціональна структу­ра 172

Глобальна цивілізація 445 Глобальне мислення 445 Глобальне розумове спрямуван­ня 445

Глобальний ефект Фішера 344 Глобальний менеджмент 445 Глобальний стиль життя 445 Глобальні режисери 445 Глобальш-корпоративний мене­джмент 445

Горизонтальна диференціація І 78 Горизонтальна інтеграція 52, 82


460

461


Горизонтальні прямі іноземні інве­стиції 379

Громадянське право 119


Група (організаційний підрозділ) 231
Двозначність контролю 280
Демократичне керівництво

(Рагіісіраііуе Іеасіегхкір) 229, 247 Демократичний лідер 228 Депозитарні розписки 244 Дзайбацу 197 Дзен-буддизм 247 Дискримінація позитивна (переве­рнута) 414 Дискримінація 414 Діаграма Ішикави (причинно-на-слідкова діаграма) 321 Діаграма Парето 309 Европенсько-японська система об­ліку 280

Еклектична парадигма Данінга 379 Екологічний менеджмент414 Еколометрика 414 Економічне середовище міжнарод­ного менеджменту 90, 119 Економічний валютний ризик 33 І Економічний імператив 126 Експатріанти 202, 208, 219 Експорт 4], 82 Експортне фінансування 352 Екстерналії 379

Електронна демократизація 446 Етика 384

Етика бізнесу 384, 414 Етноцентризм 45, 82, 127, 145 Ефект маховика 247 Ефект Фішера 328, 344 Євроакції 344 Євробонди 344 Євровалюта 344 Єврокредит 344 Єврооблігація 344 Загальні принципи Саллівана євро­пейська модель кар'єри 223 Закон єдиної ціни 327, 344 Залізний закон соціальної відпові­дальності 411 Зарубіжний бізнес 34, 82 Зв'язки 425 Звичайне право 89, 119 Зворотні вертикальні прямі інозе­мні інвестиції 379

Змішане стимулювання 205 Зовнішні міжнародні комунікації 236 «Золоті» парашути 218 Зустрічна закупівля 353.364 Зустрічна торгівля 353, 364 150-14000 399,433 150-14001 399 І5О-І4004 399 І5О-14010 399 І5О-І4011 399 І5О-14012 399 І5О-14040 399 ІЗО-14050 399 Інвестиційний аналіз 379 Інвестиційні стимули 379 Індекс інституційної якості Кауф-м ана- К р є й да-Зойдо - Л обато на-Ведера91,92, цд Індекс лібералізації де Мело-Денізера-Гельба9І. 1 19 Індикатор структурних реформ ЄБРР 92, 1 19

Інтегрована система технологічно­го розвитку 292, 321 Інтегровані структури міжнародно­го бізнесу 187

Інтернаціоналізація бізнесу і мене­джменту 40, 82 Інтуїція 15 1 Кайзен 197 Кейрецу 197 Кейс-метод 58

Керівник п'ятого рівня 230, 231 Керівництво 248 Кластер 61, 62, 205—206 Клірингова угода 364 Команда 231,232, 233,248 Компарабільність 280 Компенсації 205 Компетентність 424 Компонентні технології Сенге 219 Комунікативні бар'єри 248 Комунікативні відстані 248 Комунікації 248 Комунікації міжнародні 248 Комунікації приховані 248 Коносамент 364 Контролінг 262, 279, 280 Контроль 251,280 Контроль діяльності персоналу 261 Контроль за результатами 257, 280

Контроль культурний 253, 280 Контроль непрямий 253, 281 Контроль особистий 255, 281 Контроль прямий 253, 281 Контроль якості 261 Концепція аналізу силового по­ля 183

Концепція дотримання прав люди­ни 388

Концепція «їжака» 230, 426 Концепція справедливості 389 Крива Гомпертца (5-крива, крива логістики) 321 Культура 93, 119—120 Культура колективної дисциплі-ни219

Культурна матриця 235 Культурні бар'єри 248 ЛаЙкерта система 229, 248 Лідерство 248 Ліцензування 42, 82 Локальне складування і продаж 42,82

МакТрегора теорії «X»; «V» 248 Матеріальна винагорода 265 Матриця технологічного портфе­ля 321

Матрична структура 175, 197 Менеджмент 54, 83 Метанаціональні компанії 423 Механізми міжнародної координа­ції 197

Міжнародна альяксова мережа 197 Міжнародна дивізіональна струк­тура 197

Міжнародна ділова етика 414 Міжнародна допомога 414 Міжнародна етика 386 Міжнародна зустрічна угода 364 Міжнародна корупція 414 Міжнародна мережа екологічного менеджменту 415

Міжнародна організаційна струк­тура 197

Міжнародна організація 50, 83 Міжнародна передача технологій (іпіегпаііапаі ІесИпоіа^у (гат/ег) 295,321

Міжнародна репутація фірми 415 Міжнародне місто 425, 446 Міжнародне право 90, 120

Міжнародне фінансове середови­ще 344

Міжнародний банк 344 Міжнародний бізнес 33, 34, 83 Міжнародний бізнес-етикет 389 Міжнародний валютний ринок (ринок іноземних валют) 344 Міжнародний діловий етикет 415 Міжнародний ефект Фішера (від­крита умова Фішера) 328, 344 Міжнародний життєвий цикл про­дукту 364

Міжнародний колектив 219 Міжнародний контракт купівлі-продажу 364 Міжнародний лізинг 364 Міжнародний менеджмент 54, 67, 83 Міжнародний реінжиніринг 197 Міжнародний ринок інвестицій 380 Міжнародні альянси 187, 197 Міжнародні інвестиції 380 Міжнародні інвестиційні компанії 380 Міжнародні інвестиційні проекти 380 Міжнародні інвестиційні ризики 380 Міжнародні Інтегровані структури 197 Міжнародні комітети 321 Міжнародні рішення. 167 Міжнародні стандарти екологічно­го менеджменту 180-14000 Міжнародні стандарти обліку 271,281 Міжнародні стандарти якості 321 Міжнародні стратегічні альянси 187 Міжнародні фонди 380 Місія фірми 145 Місцевий персонал. 219 Моделі управління персоналом 219 Модель Вінтера398, 415 Модель Герпотта 300, 321 Модель Коллінза «Від доброго до видатного» 425

Модель керівництва Р. ЛаЙкерта 229 Модель Лесара—Лоранжа 281 Модель Пірсона—Брокхофа—Бе-мера301,322

Модель Портера «п'яти факторів конкуренції» 322

Модель технологічної кривої 300, 322

Мотивація персоналу 219 Мультинаціональна матрична струк­тура 197
462

463


Мультинаціональна організація 50,83

Наднаціональна концепція глоба­льного менеджменту 419 Науково-технічне співробітни­цтво 322

Національна свідомість 446 Національна школа бізнесу 62, 83 Національні моделі керівництва 248 Національні стандарти бухгалтер­ського обліку 281 Нематеріальне стимулювання 205 Неттинг 344

Оперативний лізинг (лізинг з непо­вною окупністю) 364 Операційні ризики 168 Організаційна структура 198 Організаційне проектування 198 Організаційний конфлікт 198 Організаційний розвиток 183, 198 Організаційний фактор 169 Організація (1) {Ог^апіхаїіоп) 198 Організація (2) (Ог$апіііп§) 198 Організація без кордонів (Тке Воипіїагуїезх Огзапігаїіоп) 186 Особистий контроль 225 Оучі теорія «2» 248 Офсет. 364 Пакет розвитку 40, 83 Парадокс Стокдейла 230, 248 Парадокс Фельдстейна—Хоріоки 368 Паритет відсоткових ставок (за­крита умова Фіщера) 345 Паритет купівельної спроможності валют 345

ПатерналІстське керівництво

(І'аіегпаїізііс іеасіегхііір) 229, 248 Патерналістський лідер 228 Персонал 203 Персонал третіх країн 219 Південноамериканська модель об­ліку 281

Підхід Кейптаунського університе­ту 60

Планетарна концепція 419 Політика глобального центру 322 Політика позитивної дії 415 Політика поліцентризму 322 Політико-правове середовище 88, 120 Політичний імператив 126 Політичний ризик 157, 168

Поліцентризм 45, 83, 127, 145 Порівняльний менеджмент 55, 83 Портфельні іноземні інвестиції 380 Правове середовище. 120 Принцип управління якістю Демін-га322

Програми «шість сигм» 322 Продаж через третю сторону 365 Проектний менеджмент 322 Промислова компансаційна угода 365 Прямі іноземні інвестиції 380 Ревізія 260. 279 Регіональні фонди 380 Регіоцентризм 45, 83, 127, 146 Регіоцентрична орієнтація 128 Реінвойсинговий центр 345 Рингісей 154, 168

Розподілена система технологічно­го розвитку. 322 Самонавчальна організація 187 Світова валютна система 345 Сексуальні домагання 415 Середовище міжнародного мене­джменту (середовище діяльності міжнародних корпорацій) 120 Синонімічна концепція 419 Синоптична модель ухвалення рі­шень 166

Система екологічного менеджмен-ту415

Система контролінгу 262 Система контролю 281 Скляна стеля 415 Сого-Соша 352, 365 Соціалістичне право 90, 120 Соціальна безвідповідальність 4 І 5 Соціальна відповідальність 393,415 Соціальна політика 219 Соціально-культурне середовище. 93, 120

Спеціалізація 188 Спеціальні центри оцінки 261 Спільне підприємство 44 Стратегічне планування 125, 146 Стратегія 123, 146 Страхування валютних ризиків 345 Теократичне право 90, 120 Теорія Інтерналізації52, 53, 83 Теорія незміщеного форвардного курсу 344 Теорія «X» 224, 226, 227

Теорія «У» 224, 226, 227 Теорія «2» 227 «Терплячі» гроші 368 Техніка міжнародного контролю 281 Технічна культура 219 Технологічна політика міжнарод­них корпорацій 285. 322 Технологічне середовище 101, 120 Технологічний парадокс 288, 322 Технологічний розрив 323 Технологічний трансферт 323 Технологія 323

Торгова компенсаційна угода 365 Тотальне управління якістю 308, 323 Транснаціональна корпорація 48, 84 Транснаціональна організація 50, 84 Трансферне ціноутворення 333 Трансферні витратні ціни 345 Трансферні договірні ціни 345 Трансферні кінцеві ціни 345 Трансферні ризики 168 Трансферні ринкові ціни 345 Тратта (вексель) 365 Трикутники прийняття рішень 151 Трилисникові організації 219 Управлінська решітка 257 Управління за відхиленнями 230,248 Управлінські контракти 43, 84 Управлінські рішення 147 Успіхологія 111, 120 Утилітаризм 388 Факторинг 345, 354 Феномен «Касандри» 151 Фінансовий контроль 259 Фінансовий лізинг (лізинг з по­вною окупністю) 365 Фінансово-промислова група 198 Форвардний контракт 345 Форвардні вертикальні ПІІ 380 Формалізація 188 Форфетинг 345,354 Франчайзинг43, 84 Фронтингова позика 346 Функціональна валюта 346 Хеджування страхування валютних ризиків 345 Хибне коло 248 Централізація 189 Цивілізаційна концепція глобаль­ного менеджменту 421 Цивілізація 446

Цивільне право 89 Шість СИГМ 192 Юридична відповідні ьністі, 393 Якісний імператив 126 Якість 308, 323 Японська модель кар'єри Японський підхід до навчання ме­неджменту і маркетингу 63
464

465


ПОКАЖЧИК КЕЙСІВ (ПРИКЛАДІВ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ)

ЗМІСТ

Вступ

Алкател Белл (тема 1) Еріксон—У країна (тема 1) Авіалінії України (тема 2) Американо-мексиканське спільне підприємст­во з виготовлення скла (тема 2) Формування місій деяких міжнародних кор­порацій що діють в Україні (тема 3) Сіменс—Україна (тема 4) Дженерал-Електрик (тема 5) Моторола (тема 6) Джиллетт (тема 7) Енронгейт (тема 8) Ксерокс (тема 9) Укртатнафта (тема 10) Мак-Дональдс (тема 11) Миколаївцемент (тема 12) Чорнобильська АЕС (тема 13) Локхід Мартін (тема 13) Південна їжа (тема 13) СКФ — Україна (тема 14)

466


67

69

108110

134


155 182 203 230 263 303 323 344 360 386 391 393 417

1. Програма дисципліни «Міжнародний менеджмент» 6

 1. Загальні положення 6

 2. Навчально-тематичний план курсу 12

 3. Типова програма курсу 14

 4. Основні поняття курсу 28

2. Навчально-методичне забезпечення тем курсу 32

2.1. Теоретичні основи міжнародного менеджменту 32Тема І. Суть і характерні риси міжнародного менеджменту 32

Тема 2. Середовище міжнародного менеджменту 82

2.2. Функції міжнародного менеджменту 118Тема 3. Стратегічне планування в міжнародних корпораціях 118

Тема 4. Прийняття рішень у міжнародних корпораціях 142

Тема 5. Організаційний розвиток міжнародних корпорацій 163

Тема 6. Управління людськими ресурсами в міжнародних

корпораціях 192Тема 7. Керівництво і комунікації в міжнародних корпораціях 212

Тема 8. Контроль і звітність у міжнародних корпораціях 240

2.3. Ключові проблеми міжнародного менеджменту 272Тема 9. Технологічна політика міжнародних корпорацій 272

Тема 10. Міжнародний фінансовий менеджмент 312

Тема 11. Торговельні операції міжнародних корпорацій 334

Тема 12. Інвестиційні операції міжнародних корпорацій 353

Тема 13 Етика і соціальна відповідальність міжнародних

корпорацій 368Тема 14 Становлення глобального менеджменту 402

Література 432

Питання, які виносяться на іспит 440

Навчальний кейс «Делл Комп 'ютер корпореиши» . . . 444

Список рисунків 450

Список таблиць 452

Іменний покажчик 454

Покажчик компаній і організацій. . . 457

Термінологічний покажчик 461

Покажчик кейсів (прикладів з господарської практики) 466

467
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17 • Рис. 7.1. Рис. 7.2. Рис. 7.3. Рис. 7.4. Рис. 7.5. Рис. 7.6. Рис. 8.1. Рис. 9.1. Рис. 9.2. Рис. 9.3. Рис.
 • Рис. 10.2. Рис. 10.3. Рис. 10.4. Рис. 10.5. Рис. 10.6. Рис. 11.1. Рис. 12.1. Рис. 13.1. Рис. 14.1. Рис. 14.2. Рис. 14.3. Рис. 14.4. Рис. 14.5.
 • Таблиця 1.1.
 • Таблиця 1.4.
 • Таблиця 1.6.
 • Таблиця 2.1.
 • Таблиця 2.3.
 • Таблиця 2.5.
 • Таблиця
 • Таблиця 5.1. Таблиця 5.2. Таблиця 5.3. Таблиця 6.1. Таблиця 6.2. Таблиця 6.3. Таблиця 6.4. Таблиця 7.1.
 • Таблиця 14.2. Таблиця 14.3. Таблиця 14.4. Таблиця 14.5. Таблиця 14.6.
 • ПОКАЖЧИК КОМПАНІЙ І ОРГАНІЗАЦІЙ
 • ПОКАЖЧИК КЕЙСІВ (ПРИКЛАДІВ З ГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ)
 • 1. Програма дисципліни «Міжнародний менеджмент»
 • 2. Навчально-методичне забезпечення тем