Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУправління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Основні питання до вивчення

Управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях Основні питання до вивчення
Сторінка8/17
Дата конвертації08.05.2017
Розмір4.16 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

Економічний валютний ризик пов'язаний зі зміною вартості компанії внаслідок несприятливих змін обмінних курсів у тому разі, коли їх дія поширюється на очікувані надходження грошо­вих коштів. Найбільш популярними інструментами управління економічними валютними ризиками є:

 1. вирівнювання грошових потоків, які надходять до компанії
  і залишають її при зміні вартості валют;

 2. глобальна диверсифікація;

 3. вирівнювання активів та пасивів стосовно використову­
  ваних валют, термінів виконання зобов'язань І партнерів по
  бізнесу.

Після опанування зазначених питань студент може самостійно вивчати механізм управління короткостроковими активами і зо­бов'язаннями. Глибшому усвідомленню цього питання допоможе рис. 10.4.

318


Відділення


з надлишковими

фондами


Купівля

коротко строко в и х цінних паперівКороткостроко в і депозити

Короткострокові фонди і перекази

Міжнародний

ринок цінних

паперів


Багатонаціональні

корпорації

(материнська


К о роткостроко в і позички

Позички під

короткостро ков і

цінні папериКороткострокові

ПОЗИЧКИ


країна)

КороткостроковІ позички і перекази

Відділення з дефіцитом коштів

Рис. 10.4. Управління короткостроковими активами і зобов'язаннями

Ключовими елементами наведеної схеми управління готівкою ;С використання ринків євровалют і міжнародного ринку цінних паперів. До системи управління короткостроковими активами і \ Обов'язаннями входять такі інструменти, як фінансування між-^Народної торгівлі (головним чином шляхом використання акре­дитивної форми розрахунків), державні гарантії, страхування, управління матеріально-технічними запасами, форфетинг, факто-'рингта ін.

Опрацьовуючи наступне питання теми, пов'язане з управлін-ня довгостроковими активами і зобов'язаннями, варто скорис-татись рис. 10.5.

„ ' Схема показує, що управління довгостроковими активами і Зобов'язаннями врешті-решт зводиться до прийняття рішень що-ІЧ?0 міжнародного бюджетування капіталу. При цьому в певній .(Рослідовності враховується чимало факторів, представлених на РИс. 10.5.

319
Існуюче податкове

законодавство

в приймаючих

країнах


Потенціальна ревізія податкового законо­давства та інших умов у приймаючих країнах

Обмінні валютні курси проектів

Рішення шодо

міжнародного

бюджетування

капіталу


Аналіз

політичних

ризиків


Оцінка

грошових потоків

міжнародного

проекту


Встановлений прибуток

міжнародного проектуЗатрати

капіталу


Активи

корпорацій

для закордонного

фінансуванняРизик

унікальності

міжнародного

проекту


Міжнародні

відсоткові ставки

для довгострокових

фондів


Рис. 10.5. Управління довгостроковими активами І зобов'язаннями

Важливим у самостійному вивченні п'ятого питання теми с усвідомлення суті і функцій трансферного ціноутворення. Клю­човою особливістю таких цін є те, що вони носять розрахунковий характер і встановлюються на продукцію, яка виробляється од­ним зарубіжним відділенням міжнародної корпорації для іншого і поставляється без перерахування реальних грошових коштів споживачем постачальнику. Такі ціни були розроблені і впрова­джені в практиці корпорацій «Дженерал Електрик» та «Дженерал Моторз» на початку ЗО-х років. Зараз такі ціни використовують понад 2 тис. корпорацій.

Головна функція трансферних цін полягає в оптимІзації оподат­кування міжнародних корпорацій та їх окремих філій за рахунок віднесення певної частини витрат на діяльність певних відділень з метою зниження податку на прибуток або ж інших податків і плате­жів. Серед інших функцій трансферних цін слід відзначити такі:


 • забезпечення зв'язків між відділеннями;

 • оцінка результатів господарської діяльності відділень;

• стимулювання поліпшення роботи відділень;

„ • узгодження інтересів відділень із загальнокорпоративними цілями.

Залежно від методів трансферних цін у цілому, а також двох уловних складових — собівартості та прибутку, розрізняють п'ять

видів таких цін: витратні, договірні, кінцеві, ринкові і змішані зансферні. Кожен з видів цін має свої переваги, недоліки і сфе-

застосування. Детальний розгляд трансферних цін і приклади

розрахунку наведено в довІдниковому виданні В. В. Гончарова І], з яким ми радимо попрацювати дуже ретельно.

У процесі самостійного вивчення теми необхідно ознайоми-тись з питанням міжнародної банківської діяльності. Адже при-

няття і реалізація фінансових рішень у міжнародних корпораці-

неможлива без співробітництва з провідними транснаціональ­ними банками, що мають свої відділення у багатьох країнах.

При виборі банків, в яких корпорації і навіть фізичні особи здійснюють обмін валюти, не слід орієнтуватись лише на найнижчі (Ціни (комісійні). Більшість корпорацій, які часто потребують іно-вмних валют, встановлюють конфіденційні відносини принайм-|Н з одним головним банком, якому віддається перевага у здІйс-Внні операції обміну. При цьому враховуються спеціальні критерії:

конкурентна квота — граничний розмір кількості валюти,


можна обміняти в даному банку. У даному разі при обміні

'млн дол. США економія 1 цента на 100дол. США (0,01%) дасть заощадження у сумі 10 тис. дол.;

особливості відносин з банком — надання спеціальних по-
і додаткових зручностей при здійсненні операції обміну;


 • швидкість виконання замовлення;

 • оцінка міжнародного фінансового середовища;

 • прогнозні розробки {ситуація в зарубіжних країнах, валютні
  ;и і т. ін.).

Для кращого розуміння міжнародної банківської діяльності їмо студентам уважно розглянути рис. 10.6. Як видно зі схеми, ключові операції міжнародних банків Зв'язані з валютними обмінами, наданням міжнародних креди­те та операціями на міжнародних ринках цінних паперів. |:, Наприкінці вивчення теми важливо знати особливості фінан-)вого менеджменту в міжнародних корпораціях, що діють в {країні. Насамперед слід звернути увагу на подальше розширен-Взаємовідносин міжнародних корпорацій, що діють в Україні, ^вітчизняних банківських і небанківських фінансових установ


320

321


(в Україні на сьогодні діють 8 іноземних банків). Це пояснюється передусім підвищенням якості банківських послуг українських банків та збільшенням прозорості їх діяльності. Варто підкресли­ти і стабільність української валюти, що дозволяє зарубіжним компаніям запобігати валютним ризикам. Слід також відзначити пом'якшення позицій Групи з розробки фінансових заходів у бо­ротьбі з «відмиванням» грошей, отриманих злочинним шляхом (РАТР), яка запропонувала в січні 2003 р. своїм країнам — чле­нам запровадити санкції проти України, що входила до переліку десятки найбільш корумпованих країн. За підрахунками експер­тів, в Україні щорічно «відмивається» близько 5 млрддол. США, що становить 3 % всього світового обсягу легалізованих грошей. Прийняті законодавчі рішення сприяли відміні деякими країнами у квітні 2003 р. санкцій, зокрема Швейцарією, вжитих щодо України у зв'язку з «відмиванням» грошей.Міжнародний

портфель


цінних

паперів


Мульти­національний комерційний банк

Портфельні

Управління банківськими

інвестиції

зобов'язаннями

Оцінка країни их ризиків

ВалютообміннІ послугиМіжнародний кредитний портфель

Позиція на ринку валютних обмінів

Рис. 10.6. Міжнародна банківська діяльність

Однак фінансові умови діяльності міжнародних корпорацій в Україні є менш сприятливими, ніж у країнах Центральної Євро­пи. Недостатній також рівень кваліфікації вітчизняних фінансо­вих менеджерів як для ефективної діяльності в українських від­діленнях міжнародних корпорацій, так і для обслуговування цих відділень у банківських установах. Доцільно звернути увагу І на

322

[відсутність можливостей для зарубіжних корпорацій стосовно [виведення своїх акцій на український фондовий ринок.Однак, незважаючи на зазначене, загальний висновок зводиться цо того, що фінансові умови діяльності зарубіжних корпорацій у (нашій країні поліпшуються, хоча й не так швидко, як це потрібно.

Приклади з господарської практики

Закрите акціонерне товариство «Укртатнафта»

У 1995 р. Президенти України і Татарстану підписали міждер-жавну угоду про створення на базі Кременчуцького нафтопере-збного заводу (НПЗ) закритого акціонерного товариства «Укр-атнафта».

Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) - організаційно-правова форма юридичної особи, в якій в Україні створювались приватні акціонерні товариства в період з 1 жовтня 1991 р. до 30 квітня 2009 р. Протягом двох років (з 30 квітня 2009 р. до 30 квітня 2011 р.)
Перспективи розвитку міжнародного бізнесу на під-їриємстві здавались незаперечними —за умов нестачі укра­їнської нафти завантаження одного з провідних нафтопереробних заводів імпортною сировиною створювало умови надійного за-безпечення українських споживачів нафтопродуктами вітчизня­ного виробництва. При цьому враховувалось, що Кременчуцький ЧПЗ було побудовано свого часу саме для переробки важкої ви-сокосіркової татарської нафти. Тому в угоді були передбачені щомісячні поставки нафти обсягом 500 тис. т. Інтереси татарсь­кої сторони також були зрозумілі. Вони полягали в розширенні іівробітництва в галузі літакобудування, двигунобудування, на-anохімії, нафтопереробки й інших галузях, в яких українські під-приємства посідають чільні позиції. З урахуванням розташування Укрататнафти» в центрі України ідея спільного підприємства виглядала надзвичайно перспективною.

Однак формування статутного фонду підприємства затяглось п'ять років. Врешті-решт на початок 2000 р. пакет акцій ви-іав таким чином: Фонд державного майна України — 43,05 %, Гатнафта» — 37,5, МТ-банк (Кременчук) — 1,15, офшорні ком-інії «Сігруп Інтерне шил» (США) і «Ам Руц Трейдинг» (Швей-йрія) -— 18,3 %. Працюючий на той час голова Правління Воло-імир Матицин користувався підтримкою уряду України, керів­ництва МТ-банку І офшорних компаній. Фактично завод став пов- підконтрольним вищому менеджменту. І хоча 40 % перероб-бної нафти в 1995—2000 рр. надійшло з Татарстану. «Татнафіа» aактично була усунута від керівництва спільним підприємством,

'Джєреш. Дзеркало тижня. — 25.01.2003, — С\ 10; 5.04.2003. — С 10.

323


у тому числі вирішення кадрових і фінансових питань. «Татнаф-та» навіть не змогла повернути борг у сумі 19 млн дол. США. Зви­чайно, інтерес російського партнера до розвитку заводу поволі згасав, і це призвело до зупинки НПЗ у 2000 р. через припинення поставки нафти. Спроби керівництва заводу скористатись держ-резервом нафти виявились невдалими. Втручання вищого держа­вного керівництва країни в 2000 р. стало неминучим. Однак усу­нення від керівництва заводом В. Матицина, який фактично приватизував державний пакет акцій, тривала цілий рік, протягом якого двічі не вдавалося скликати збори акціонерів.

Коли головні акціонери в серпні 2001 р. досягли контролю над заводом, підприємства фактично не існувало. Всупереч законо­давству і рішенням спостережної ради значна частина активів була продана чи передана в оренду на 30 років певним юридич­ним особам, а весь майновий комплекс перебував у податковій заставі за борги перед бюджетом. Загальна заборгованість заводу досягла астрономічної суми — 114,8 млн дол. при власних обіго­вих коштах у 63,8 млн дол. Головним акціонерам довелося вжити радикальних заходів щодо кадрової та фінансової реструктуриза­ції підприємства.

За згодою урядів Татарстану та України було призначено нове керівництво заводу, більшість в якому дістала татарська сторона, а частка російської «Татнафти» у 2002 р. досягла 56% акцій. Ця компанія пропонує встановити повний контроль над підприємст­вом. Фонд державного майна України вважає, що номінальна вар­тість українського пакета акцій становить 150 млн дол. США, хо­ча татарська сторона піддає сумніву цю ціну і планує залучити до оцінки незалежного аудитора. Наприклад, виручка від продаж} разом узятих контрольних пакетів акцій Лисичанського, Одесь­кого і Херсонського нафтопереробних заводів становила близьке' 60 млн дол. США, хоча їх потужність удвічі більша. Зміни у керів­ництві і фінансових позицій засновників відбувались за відомим принципом «хто постачає ресурси, той і отримує контроль». Ціл­ком зрозуміло, що фінансові потоки «Укртатнафти» в 2002 р. до­корінно змінились. Підприємство освоїло 14,4 млн грн на будівель­но-монтажні роботи, 39,8 млн грн — на закупівлю обладнання. Згідно з планами «Укртатнафти» на 2003 р. на капітальне будів­ництво і реконструкцію буде спрямовано 190 млн дол. Одночас­но поставки нафти нарощуються до 1 млн т на місяць. Однак це прискорить знос устаткування, про що свідчить зниження рівня глибини переробки нафти в минулому році на 8 %. У планах компанії — розробка та реалізація спільно з відомою інжинірин-

говою компанією «Фостер Уіллер» проекту переобладнання ви­робництва вартістю понад 600 млн дол. Проте таких ресурсів «Татнафта» не має, тому реальнішими є наміри вкласти протя­гом 2003—2004 рр. у термінову модернізацію виробництва 120 млн дол. США. Ще 100 млн дол. США буде потрібно для поглиблення переробки нафти, хоча джерела і структура фі­нансування невідомі. Адже «Татнафта» продовжує будівницт­во власного заводу в Нижнєкамську, що включає комплекс глибокої переробки нафти вартістю 1,1 млрд дол. США. Це зумовлює певний конфлікт фінансових інтересів і спонукає за­сновників шукати нові джерела фінансування розвитку «Укр­татнафти».Задача [4]

Компанія Соіїуег Ргосіисіз має у своєму складі відділення з ви­робництва стандартних інтегральних схем (ІС). Основні технІко-економічні показники цього відділення наведені нижче:

• виробнича потужність — 120 тис. шт.;
■ ціна за одну ІС на ринку — 50 дол.;

• затрати (матеріали зарплата) в розрахунку на одну СІС —


26 дол.

До складу компанії входить також відділення з виробництва [іпобутової радіотехніки, яке купує щорічно на ринку 2 тис. штук СІС за ціною 46 дол.

Відділення ІС повністю завантажено виконанням зовнішніх [замовлень. За таких умов відділення з виробництва радіоапарату­ри має намір замовити відділенню СІС ЗО тис. спеціальних інтег­ральних схем, затрати в розрахунку на кожну з яких становлять -50 дол. Для того щоб виконати це замовлення, відділення ІС має зменшити обсяги продажів стандартної продукції на зовнішньому ринку на 60 тис. шт. Якою має бути в такому разі внутрішньофІр-мова ціна однієї спеціальної інтегральної схеми, якщо буде органі­зовано таке виробництво?

Розв 'язання:

Основна формула: ВЦ = 3 УП, |де ВЦ — внутрішньофірмова ціна; 3 — затрати; УП -— упущений [Лрибуток у результаті відмови від продажу продукції зовнішнім [Покупцям.

1. Затрати на одну спеціальну ІС становлять 50 дол.


324

325


2. Упущений прибуток за рахунок зменшення обсягу випуску
стандартних ІС на 60 тис. шт. становить 60 000 х (50 дол. -
26 дол.) = 1 440 000 дол. У розрахунку на одну спеціальну ІС
упущений прибуток становить: УП = 1 440 000 дол. : 30 000 шт. =

= 48 дол.

3. ВЦ = 50 дол. 48 дол. = 98 дол.

Висновок: для збереження Існуючого рівня прибутковості відділен­ня ІС внутрішньофірмова ціна на спеціальні ІС для відділення радіо­апаратури повинна становити не менше 98 дол.

Контрольні запитання


 1. Що таке фінансове середовище міжнародних корпорацій?

 2. Які основні типи міжнародних фінансових організацій?

З.У чому полягають принципові відмінності фінансового менедж­менту національних компаній від міжнародного фінансового менедж­менту?

 1. Що таке міжнародний ефект Фішера?

 2. Які існують типи валютних курсів?

 3. Чому виникає потреба у страхуванні валютних ризиків?

 4. Які існують методи трансферного ціноутворення?

 5. Які особливості притаманні міжнародним банкам?

9. Як здійснюється фінансування зовнішньої торгівлі?
10. Які існують типи іноземних інвестицій?

Навчальні завдання для самостійної роботи

 1. Порівняйте функції трьох міжнародних фінансових органі­
  зацій: Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Євро­
  пейського банку реконструкції та розвитку.
  Міжнаро́дний валю́тний фонд, МВФ (англ. International Monetary Fund, IMF) - спеціальне агентство Організації Об'єднаних Націй (ООН), засноване 29-ма державами, з метою регулювання валютно-кредитних відносин країн-членів і надання їм допомоги при дефіциті платіжного балансу шляхом надання коротко- і середньострокових кредитів в іноземній валюті.


 2. Запропонуйте п'ять методів хеджування операційних валют­
  них ризиків.

 3. Наведіть приклад трансферного ціноутворення в міжнарод­
  ному бізнесі.

 4. Назвіть основні фінансові операції, що використовуються в
  процесі здійснення українським підприємством зовнішньоеконо­
  мічної діял ьності.

 5. Систематизуйте об'єктивні і суб'єктивні фактори, що галь­
  мують надходження в Україну іноземних інвестицій.

 1. У чому проявляється «агентська проблема» в «Укртатнафті»?

326


 1. Обгрунтуйте проблеми короткострокового фінансування
  ((Укртатнафти»,

 2. Які проблеми довгострокового фінансування існують у на­
  веденому прикладі?

9. Якою виглядає позиція Уряду України щодо розвитку подій
|«Укртатнафті» в 1995—2000 рр. та 2001—2003 рр.?

10. Обгрунтуйте перспективи розвитку ЗАТ «Укртатнафта» за Іумов діяльності в Україні російських корпорацій «Лукойл» та [«Тюменська нафтова компанія».Тести

Одиничний вибір (правильно помилково)

 1. Міжнародні компанії використовують єврооблігації для ко­
  роткострокового фінансування своїх зарубіжних відділень.

 2. Локальний арбітраж базується на врахуванні крос-курсів.

 3. Суб'єкт господарювання, що має відкриту валютну пози­
  цію, підданий валютному ризику.

1 4. Чимало фінансових аналітиків через складність хеджування перерахункових валютних ризиків рекомендують ігнорувати їх та зосередити свою увагу на управлінні економічними ризиками.

5. Договірні трансферні ціни є найбільш досконалими, оскіль­ки дозволяють врахувати Інтереси виробників і споживачів пев­ної продукції.Множинний вибір

1. Фінансова діяльність транснаціональних корпорацій пе­
редбачає залучення зарубіжних валютних ринків для обслугову­
вання таких напрямів діяльності:

а) експорт (імпорт);

б) грошові перекази між штаб-квартирою і зарубіжними дочірніми
фірмами;

в) інвестування (фінансування) на міжнародних фінансових ринках;

г) усе наведене;

д) усе наведене та виплати дивідендів зарубіжним власникам цінних


Паперів корпорації.

2. «А%епсу ргоЬіет» означає конфлікт, який виникає між:...

а) вищим і середнім менеджментом;

б) менеджментом корпорації та місцевим урядом країни-господаря;

327


в) менеджментом корпорації та урядом країни походження (розта­
шування) штаб-квартири;

г) цілями акціонерів і менеджерів;

д) різними географічними підрозділами однієї міжнародної кор­
порації.

3. Низькі витрати на працю в Україні є одним з факторів фінан­
сової мотивації до міжнародного бізнесу, що належать до теорії...

а) недосконалих ринків;

б) міжнародного життєвого циклу товарів;

в) порівняльних переваг;

г) усіх перелічених теорій;

д) не мають відношення до перелічених теорій,4. АШСз використовують ринок сврооблігацій для таких видів

фінансування:

а) короткострокове;

б) короткострокове і середньострокове;
в)середньострокове;

г) середньострокове і довгострокове;

д) довгострокове.

5. Опціони на ф'ючерсні валютні контракти як новий фінан­
совий інструмент були започатковані в січні 1984р. на...

а) Нью-Иоркській фондовій біржі;

б) Лондонській фондовій біржі;

в) Токійській фондовій біржі;

Токійська Фондова Біржа (англ. Tokyo Stock Exchange) - найбільша фондова біржа Японії. Була заснована 1878 року. Є неприбутковою членською організацією, як юридична особа володіє широкими правами з самоврядування.

г) Чиказькій біржі «Мегсаntilе Ехсhаnge»;

д) Чиказькій опціонній біржі.6. Трансферні ціни вперше почали використовуватись міжна­родними компаніями:

а) «Дженерал Моторз» у 20-ті роки;

б) «Брітіш Петролеум» у минулому столітті;

в) «Дженерал Моторз» і «Дженерал Електрик» на початку 30-х років;

г) «Даймлер Бенц» у 50-ті роки;

д) «Кока-Кола» і «Пепсі-Кола» у 30-ті роки.

7. Що з наведеного не входить до функцій трансферних цін?

а) забезпечення зв'язку між відділеннями міжнародної корпорації;

б) оцінка господарської діяльності шляхом визначення розрахунко­
вого прибутку;

в) забезпечення об'єктивної оцінки діяльності менеджерів;

г) уникнення надмірного оподаткування;

д) узгодження Інтересів відділень із загальнокорпоративними інте­


ресами.

328


8. Що з наведеного не входить до системи критеріїв вибору
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17 • Міжнародного валютного фонду
 • Одиничний вибір (правильно — помилково)
 • Множинний вибір
 • Токійській фондовій біржі