Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУправління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій

Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій
Сторінка1/3
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.5 Mb.
ТипАвтореферат
  1   2   3

Університет менеджменту освіти

Академії педагогічних наук України
ГУРАЛЮК Андрій ГеоргійовичУДК 371.1: 371.13 (043):024Управління закладом післядипломної педагогічної освіти

із застосуванням комп’ютерних технологій

13.00.

Ме́неджмент (або «управління») - це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
06 – теорія та методика управління освітою
Автореферат


дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата педагогічних наукКиїв – 2008


Дисертацією є рукопис.
Нау́ка - сфера діяльності людини, спрямована на отримання (вироблення і систематизацію у вигляді теорій, гіпотез, законів природи або суспільства тощо) нових знань про навколишній світ. Основою науки є збирання, оновлення, систематизація, критичний аналіз фактів, синтез нових знань або узагальнень, що описують досліджувані природні або суспільні явища та (або) дозволяють будувати причинно-наслідкові зв'язки між явищами і прогнозувати їх перебіг.

Робота виконана в Університеті менеджменту освіти Академії педагогічних наук України


Науковий керівникдоктор технічних наук, професор Чміль Анатолій Іванович, Університет менеджменту освіти АПН України, заступник директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти


Офіційні опоненти:

доктор педагогічних наук, професор Сорочан Тамара Михайлівна,

Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, ректор
кандидат педагогічних наук, доцент Карташова Любов Андріївна,

Київський національний лінгвістичний університет, доцент кафедри інформатики і комп’ютерної техніки


Захист відбудеться “19” червня 2008 р.

Директор (від лат. dirigo, фр. directeur «спрямовую, керую») - посада, керівник підприємства чи навчального закладу, організації чи структурного підрозділу (колективу).
о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.455.03 в Університеті менеджменту освіти АПН України за адресою:

04053, м. Київ, вул. Артема, 52-А, корпус 3, зала засідань

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Університету менеджменту освіти АПН України за адресою:

04053, м.

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Націоналі́зм (фр. nationalisme) - ідеологія і напрямок політики, базовим принципом яких є теза про цінність нації як найвищої форми суспільної єдності та її первинності в державотворчому процесі[Джерело?].
Мовозна́вство, також лінгві́стика - наука, що вивчає мову в усій складності її прояву; наука про мову взагалі й окремі мови світу як індивідуальних її представників. Це гуманітарна наука, яка є розділом культурології (нарівні з мистецтвознавством і літературознавством) і філології (нарівні з літературознавством), а також галуззю семіотики.
Дисерта́ція (лат. dissertatio - твір, обговорення, розсуд, доповідь) - спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська дисертація).
Київ, вул. Артема, 52-А.

Автореферат розісланий “17” травня 2008 р.


Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради О.С.Снісаренко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Трансформація освіти України у відповідності до соціально-економічних процесів у суспільстві та входження до різних структур всесвітньої інтеграції і взаємодії потребує принципово нових теоретичних і технологічних підходів до управління об’єктами, що впливають на вирішення цієї проблеми.

Техноло́гія (від грец. τεχνολογια, що походить від грец. τεχνολογος; грец. τεχνη - майстерність, техніка; грец. λογος - (тут) передавати) - наука («корпус знань») про способи (набір і послідовність операцій, їх режими) забезпечення потреб людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці).
Принцип (лат. principium - начало, основа) - це твердження, яке сприймається як головне, важливе, суттєве, неодмінне або, принаймні, бажане. У повсякденному житті принципами називають внутрішні переконання людини, ті практичні, моральні та теоретичні засади, якими вона керується в житті, в різних сферах діяльності.

До таких об’єктів належить система післядипломної освіти, яка спрямована на швидке реагування і приведення компетентності кадрів у відповідність до рівня сучасних вимог. Поруч з необхідністю модернізації змісту підготовки і підвищення кваліфікації кадрів і, в першу чергу, керівників освіти важливою проблемою є технології управління, адекватні сучасним потребам і можливостям суспільства.

Одним із стратегічних напрямів модернізації управлінської діяльності закладів освіти є її інформатизація.

Інформатиза́ція - сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.
Те́хніка (від грец. techne - мистецтво, майстерність) - сукупність засобів, створених людством для обслуговування своїх потреб виробничого і невиробничого характеру. У техніці матеріалізовані знання і виробничий досвід, накопичені людством у процесі розвитку суспільного виробництва.
Страте́гія - (дав.-гр. στρατηγία, страта тегів - ранг вищого керівника військовими підрозділами які мають марку, тег, прапор, знак та пов'язуеться з талантом управління стратега полководця вищоі страти) - мистецтво керівництва суспільною боротьбою, загальний для очільника і деталізований в процесі управління план певної діяльності з ведення цієї боротьби, який є незмінним в своїй основі охоплює тривалий період, та направлений на досягнення головної, складної цілі.
Модерні суспільства Модерніза́ція - перехід від традиційного аграрного суспільства до світського, міського й індустріального. Переважною більшістю теоретиків розглядається як соціальний та цивілізаційний процес спрямованої трансформації суспільств, який розгортався протягом XVI-ХХ ст.
Післядипло́мна осві́та, ад'юнктура (Вищі академічні курси і т.п.) - це система підвищення кваліфікації осіб, котрі вже мають вищу освіту. Хоча за назвою ця система є частиною освіти, за змістом вона являє собою багато в чому або виключно науково-дослідну роботу, за результатами якої присуджується науковий ступінь.
Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.
Йдеться про впровадження комп’ютерних технологій в управлінський процес у післядипломній освіті для підвищення його ефективності відповідно до нових концептуальних підходів.

Питанню управління закладами освіти присвячено багато ґрунтовних наукових досліджень.

Наукове дослідження - процес дослідження певного об'єкта (предмета або явища) за допомогою наукових методів, яке має на меті встановлення закономірностей його виникнення, розвитку і перетворення в інтересах раціонального використання у практичній діяльності людей.
Так, у працях вітчизняних і зарубіжних науковців знайшли відображення питання адекватного інформаційного забезпечення управління навчальними закладами. У дослідженні піднятої проблеми особливо важливими є наукові роботи В.І. Бондаря, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникової, Ю.А. Конаржевського, В.І. Маслова, О.А. Орлова, Н.М. Островерхової, В.С. Пікельної, Т.І. Шамової щодо визначення і систематизації управлінської інформації; В.Ю.
Фу́нкція (відображення, трансформація, оператор) в математиці - це правило, яке кожному елементу з першої множини (області визначення) ставить у відповідність один і тільки один елемент з другої множини.
Батьківщи́на (Вітчизна) - країна, що належить даному народові; вужче - рідний край, місце народження тієї чи іншої людини. Поняття батьківщина позначає країну предків (батьків) людини, а також часто має емоційний підтекст, що має на увазі, що деякі відчувають до батьківщини особливе, сакральне почуття, яке поєднує любов і почуття патріотизму.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Систематиза́ція - процес зведення розрізнених знань про предмети (явища) об'єктивної дійсності в єдину наукову систему, встановлення їхньої єдності. С. є відображенням матеріальної єдності світу і ґрунтується на вивченні суттєвих зв'язків, які об'єднують ці предмети (явища).
 Бикова, В.Д. Руденко, Ю.В. Чернова щодо впорядкування збору, обробки, збереження організаційно-управлінських даних; С.І. Архангельського, І.Є. Булах, Г.А. Дмитренка з питань забезпечення зворотного зв’язку в педагогічних системах.

Важливими в контексті даного наукового пошуку є дослідження В.П. Беспалька, В.В. Васильєва, В.В. Гуменюк, Л.М. Калініної, М.Л. Портнова, Н.Г. Протасової, В.А. Сластьоніна, Є.П. Смірнова, П.В. Худомінського та ін., де висвітлюються проблеми оптимізації роботи з організаційно-управлінською інформацією, забезпечення інформаційних потреб педагогічних кадрів, формування інформаційної культури педагогів тощо.

Оптиміза́ція (англ. optimization, optimisation) - процес надання будь-чому найвигідніших характеристик, співвідношень (наприклад, оптимізація виробничих процесів і виробництва). Задача оптимізації сформульована, якщо задані: критерій оптимальності (економічний - тощо; технологічні вимоги - вихід продукту, вміст домішок в ньому та ін.)

Цінність зазначених вище досліджень полягає в тому, що вони складають підґрунтя для подальшого вивчення та розвитку теорії і технології інформаційного забезпечення процесу управління педагогічними системами. Проте необхідно зауважити, що в даних роботах недостатню увагу приділено системі управління закладом післядипломної педагогічної освіти, зокрема висвітленню управлінських проблем, що постають перед закладами післядипломної педагогічної освіти (ЗППО), а також шляхам їх вирішення в умовах розвитку інформаційних технологій.

Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Систематика (від грец. συστηματικός - впорядкований, що відноситься до системи) - приведення в систему, а також системна класифікація предмету вивчення. Часто систематика є допоміжною дисципліною, яка допомагає впорядковувати об'єкти, які вивчає дана наука; наприклад, мовна систематика.
Інформаційна культура (англ. Information culture) - в широкому значенні - це сукупність принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, а також сполученість у загальному досвіді людства.
Інформаці́йні техноло́гії, ІТ (використовується також загальніший / вищий за ієрархією термін інформаційно-комунікаційні технології (Information and Communication Technologies, ICT) - сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання інформації в інтересах її користувачів.
Цей розвиток виявив цілу низку протиріч, що виникли в системі управління закладом ППО, а саме:

 • між традиційною консервативністю змісту системи підготовки та фахового зростання працівників освіти і необхідністю постійної модернізації знань, умінь, усвідомлення проблем професійної діяльності в контексті нових потреб як у сфері освіти, так і суспільства в цілому;
  Диплома́т - посадова особа, яка призначається керівником конкретної держави для виконання відповідальних дипломатичних функцій.
  Тради́ція - досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки і т. ін., що склалися історично і передаються з покоління в покоління; звичайна, прийнята норма, манера поведінки, усталені погляди, переконання когось; узвичаєння, узвичаєність, неписаний закон.
  Профе́сія (фах) - відокремлений («окреслений») у рамках суспільного поділу праці комплекс дій та відповідних знань, що вимагає відповідної освіти.


 • між появою нових інформаційних управлінських технологій і відсутністю загальної інформаційно-методичної системи, яка б здійснювала координацію їх впровадження;

 • між великим обсягом рутинних операцій щодо здійснення управління закладами післядипломної педагогічної освіти та відсутністю єдиної інформаційно-аналітичної системи, яка б автоматизувала обробку управлінської інформації;

 • між появою нових поколінь інформаційних засобів і технологій та рівнем готовності до їх використання керівниками закладів післядипломної педагогічної освіти у процесі управління тощо.

Необхідність подолання наведених протиріч, що виникають в управлінні закладами післядипломної освіти в сучасних умовах, недостатність вирішення теоретичних проблем і практичних питань, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій, обумовили актуальність дослідження і визначили вибір теми дисертаційного дослідження: „Управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій”.
Актуа́льність (від лат. actualis - справжній, теперішній, сучасний, важливий у даний момент, злободенний, назрілий) - абстрактний іменник до прикметника «актуальний». Актуальність - важливість, значимість чого-небудь на сьогодні, сучасність, злободенність.
Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Обраний напрям дослідження відповідає комплексній науково-дослідній темі „Теоретичні і методичні засади моделювання фахової компетентності керівників закладів освіти”, яка розробляється в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (реєстраційний номер 0106U002462).

Інститут - вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення.
Тему дисертації затверджено вченою радою ЦІППО АПН України (протокол № 10 від 24 грудня 2002 р.) та узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 3 від 25.03.2003 р.).
Психоло́гія (від грецького ψυχή (psyché) - душа, дух; λόγος (logos) - вчення, наука) - наука, що вивчає психічні явища (мислення, почуття, волю) та поведінку людини, пояснення яких знаходимо в цих явищах.Об’єктом дослідження є управління закладами післядипломної педагогічної освіти в Україні.

Предметом дослідження система управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Мета дисертаційного дослідження: підвищення ефективності управління закладом післядипломної педагогічної освіти шляхом розробки науково обґрунтованої та експериментально перевіреної прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.
Експериме́нт (англ. experiment) - сукупність дослідів, об’єднаних однією системою їх постановки, взаємозв’язком результатів і способом їх обробки. В результаті експерименту отримують сукупність результатів, які допускають їхню сумісну обробку і зіставлення.


Гіпотеза дослідження полягає в тому, що розробка та впровадження моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій підвищить ефективність управління таким закладом у випадку, якщо:

 • ця модель буде побудована з урахуванням сучасних вимог до системи управління закладом ППО й у відповідності до існуючих потреб її автоматизації;

 • буде застосовано системний підхід до побудови моделі, заснованої на модернізованих вимогах до комп’ютерних технологій як складової системи управління ЗППО;
  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій.
  Систе́мний підхі́д (англ. Systems thinking - системне мислення) - напрям методології досліджень, який полягає в дослідженні об'єкта як цілісної множини елементів в сукупності відношень і зв'язків між ними, тобто розгляд об'єкта як модель системи.


 • складові прогностичної моделі будуть адаптовані до умов конкретного ЗППО.

Для досягнення мети та перевірки гіпотези дослідження визначені наведені нижче завдання.

 1. Проаналізувати теоретичні джерела та практичний стан управління закладами післядипломної педагогічної освіти, виокремити існуючі проблеми та невирішені завдання.

 2. Визначити особливості управління закладом післядипломної педагогічної освіти, з’ясувати практичні потреби в інформатизації та автоматизації управлінської діяльності, теоретично обґрунтувати прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.
  Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.
  Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.


 3. Експериментально апробувати й оцінити ефективність запропонованої прогностичної моделі управлінської діяльності в закладах післядипломної педагогічної освіти.

 4. Розробити рекомендації щодо впровадження прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

Методологічну основу дослідження становлять: теорія пізнання явищ дійсності, яка використовувалася для аналізу, систематизації, класифікації, узагальнень теоретичних положень щодо розвитку управління закладами післядипломної педагогічної освіти;
Реа́льність (від лат. realis - речовинний, дійсний, від res - річ, предмет) - філософський термін, який означає те, що існує насправді. Окреслення того, що існує насправді, а що насправді не існує - складне онтологічне питання, а тому серед філософів термін реальність вживається в різних значеннях в залежності від філософського напрямку чи школи.
Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.
Гносеологія (від грец. γνώσις - «пізнання» і λόγος - «вчення, наука») - теорія пізнання, розділ філософії. Термін «гносеологія» був уведений і активно застосовувався у німецькій філософії XVIII ст.
структурно-функціональний метод, що використовувався в процесі виокремлення характерних ознак системи післядипломної освіти; принципи системного та ситуаційного підходів, які були застосовані для алгоритмізації процесу управління ЗППО, принципи теорії систем, принципи теорії управління якістю освіти, концептуальні положення щодо інформаційного забезпечення навчального процесу в закладах освіти; кібернетичний підхід до розробки системи управління з використанням комп’ютерних технологій; Національна доктрина розвитку освіти, Державна програма „Вчитель”, закони „Про вищу освіту”, „Про наукову та науково-технічну діяльність”, документи Болонського процесу та ін.
Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.
Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Боло́нія (італ. Bologna від лат. Bononia) - одне з найважливіших міст Італії, центр регіону Емілія-Романья та однойменної провінції. Болонія розміщена на відстані близько 310 км на північ від Риму. Це сьоме за кількістю населення місто в Італії - 380 635 осіб (2012).
Управлі́ння я́кістю - скоординована діяльність, яка полягає у спрямуванні та контролюванні організації щодо якості.
Теорія систем (загальна теорія систем) - спеціально-наукова і логіко-методологічна концепція дослідження об'єктів, які є системами. З розвитком системології теорія систем набула необхідної уніфікації та універсальності, вичерпної однозначності та завершеності.
Боло́нський проце́с - процес структурного реформування національних систем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх програм і потрібних інституційних перетворень у вищих навчальних закладах Європи. Його метою є створення до 2012 року європейського наукового та освітнього простору задля підвищення спроможності випускників вищих навчальних закладів до працевлаштування, поліпшення мобільності громадян на європейському ринку праці, підняття конкурентоспроможності європейської вищої школи. На сьогодні 48 європейських країн, включно з Україною, є його учасниками.


Теоретичною основою дослідження є: теорія використання інформаційно-комп’ютерних технологій в управлінні закладом освіти (В.Ю. Биков, А.М. Гуржій, М.І. Жалдак, Ю.О. Жук, О.І. Машбиць, В.І.Коробов, В.В. Олійник, Р.А. Осіпа, та ін.); сучасні дослідження проблем управління педагогічними системами (В.І. Бондар, Л.І. Даниленко, Г.В. Єльникова, Л.М. Калініна, В.І. Маслов, О.А. Орлов, В.С. Пікельна, Т.І. Шамова); теорія і методика моделювання управлінської діяльності (В.С. Пікельна, О.Г. Хомерики та ін.); кваліметричний підхід до визначення ефективності управління освітніми закладами (О.Л. Ануфрієва, Г.А. Дмитренко, Г.В. Єльникова та ін.), удосконалення післядипломної педагогічної освіти (Є.С. Барбіна, Н.М. Бібік, І.П. Жерносек, Н.Л. Коломінський, С.В. Крисюк, В.Ю. Кричевський, М.І. Лапенок, Н.Г. Протасова, Т.І. Сущенко та ін.);.

З метою розв’язання поставлених завдань здійснено комплексне використання загальнонаукових теоретичних і емпіричних методів.Теоретичні методи: для розгляду історичних передумов та еволюції системи післядипломної педагогічної освіти було використано системно-історичний метод; проблемно-цільовий метод та метод системно-структурного аналізу наукової літератури, які дали змогу показати розвиток педагогічної думки з досліджуваної проблеми;
Емпірика - все те, що отримано шляхом експерименту, на практиці, засноване на досвіді, спостереженні.
Наукова публікація - це опублікований опис наукового дослідження, що містить аналіз сутності певної наукової проблеми, методи і результати її дослідження, науково обґрунтовані висновки. Завданням наукових публікацій є знайомити науковий світ з результатами досліджень окремих вчених та груп науковців.
метод педагогічного моделювання було використано при розробці і побудові прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій; факторно-критеріальне моделювання було покладено в основу розробки моделей оцінки ефективності як окремих автоматизованих робочих місць, так і ефективності управління закладом ППО;
Робо́че мі́сце - елементарна одиниця виробничої структури, що містить частину простору виробничого підрозділу, яка потрібна для здійснення трудової операції та оснащена матеріально-технічними засобами, що використовуються у процесі праці.
за допомогою системно-узагальнюючого методу було зроблено висновки за результатами дослідження; методи аналізу і синтезу, абстрагування, ідеалізації, формалізації та узагальнення застосовано для формулювання і систематизації висновків, рекомендацій і визначення шляхів подальших досліджень поставленої проблеми.

При проведенні дослідження було використано такі емпіричні методи: діагностичні (анкетування, опитування, інтерв'ю, бесіда) – для визначення ступеня володіння керівниками основами теорії управління ЗППО, вивчення сучасного стану використання в практиці управління комп’ютерних технологій тощо;

Ідеалізація - творення ідеалу через виокремлення та узагальнення деяких ознак реальних явищ.
Формаліза́ція (англ. formalization) - метод у математичній логіці, процес подання інформації про об'єкт, процес, явище в формалізованому вигляді.
Абстрагува́ння (від лат. abstrahere - «відволікати») - змістова операція, філософський і логічний метод «відволікання», що дає змогу переходити від конкретних предметів (елементів) до загальних понять і законів розвитку.
Опи́тування, о́пит - це метод збору соціологічної інформації про досліджуваний об'єкт під час безпосереднього (усне опитування, інтерв'ю) або опосередкованого (письмове опитування, анкетування) спілкування того хто опитує з респондентом.
Володі́ння, також Посідання (лат. роssеsіо) - це можливість власника утримувати річ, яка на законних підставах йому належить. Одна з повноважностей (правомочностей) права власності. Володіння - це фактична влада над річчю (§ 854 Німецького цивільного уложення).
Теорія керування (управління) (англ. Control theory) - наука про принципи і методи керування різними системами, процесами і об'єктами.
обсерваційні (спостереження, самоспостереження), що сприяли вивченню стану проблеми в практиці; математична й статистична обробка отриманих даних, у т.ч.
Стати́стика - наука, що вивчає методи кількісного охоплення і дослідження масових, зокрема суспільних, явищ і процесів. А також власне кількісний облік масових явищ. Зокрема, облік у будь-якій галузі господарства, суспільного життя, що здійснюється методами цієї науки, а також дані цього обліку.
кваліметричні обчислення для об’єктивізації та забезпечення вірогідності результатів дослідження; експериментальні (констатуючий, формуючий експерименти), які дали можливість: • з’ясувати суть, зміст, призначення прогностичної моделі управління закладом ППО з використанням комп’ютерних технологій;
  Вірогі́дність - властивість знання, істинність якого твердо встановлена суб'єктом.
  Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
  Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
  Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.


 • виявити основні труднощі, які виникають на шляху розробки та впровадження такої моделі;

 • перевірити ефективність запропонованої моделі управління з використанням комп’ютерних технологій.

Експериментальна база дослідження: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України, Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти, Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників.
Робітники́, також працівники́, трудівники́ - наймані особи, зайняті в безпосередньому виробництві, рідше у сфері послуг; виконавці найнижчої ланки технологічного чи управлінського ланцюга. В правовому суспільстві права й інтереси робітників захищено трудовим правом[Джерело?].

Дослідження здійснювалося в три етапи.

На першому етапі (2002 – 2003 рр.) були вивчені теоретичні аспекти досліджуваної проблеми, проведено аналіз літератури з питань управління післядипломною освітою та управління закладом післядипломної педагогічної освіти, системного підходу, ситуаційного підходу, комп’ютерного забезпечення процесу управління. Вивчено досвід використання комп’ютерних технологій у практиці управління закладом ППО.

На другому етапі (2003 – 2005 рр.) розроблено та науково обґрунтовано прогностичну модель комп’ютерного забезпечення управління закладом післядипломної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій.

На третьому етапі (2005 – 2008 рр.) проведено комплексне експериментальне дослідження з впровадження елементів моделі комп’ютерного забезпечення процесу управління та визначено її вплив на ефективність управління ЗППО.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Проаналізовано та узагальнено здобуті результати експерименту, сформульовано висновки, розроблено рекомендації щодо використання отриманих результатів, оформлена дисертаційна робота.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що:

 • вперше розроблено і науково обґрунтовано прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти із застосуванням комп’ютерних технологій;

 • уточнені напрями діяльності, пов’язані з управлінням ЗППО, які потребують першочергового застосування КТ;

 • виокремлено умови дієвості комп’ютерних технологій в управлінні навчальним закладом;

 • визначено вимоги до програмного забезпечення, що має застосовуватись в управлінні закладом ППО.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що

 • застосовано в управлінській практиці запропоновану прогностичну модель управління закладом післядипломної педагогічної освіти з використанням комп’ютерних технологій;

 • на основі отриманих результатів була створена технологія оцінювання застосування комп’ютерних засобів в управлінні закладом ППО;
  Оцінювання - (фр. evaluation від value ціна, вартість) оцінка, визначення ціни, вартості, визначення кількості, якості продукції, якості ресурсів, придатності тощо; аналіз даних, обстановки.


 • розроблено низку програмних додатків, які можуть бути використані в практичній діяльності управлінців різних рівнів для інтеграції керування управлінськими процесами, автоматизації документообігу, підвищення оперативності та якості надання інформації тощо;

 • створені методичні рекомендації щодо впровадження прогностичної моделі комп’ютерного забезпечення управління закладом післядипломної педагогічної освіти.

Вірогідність отриманих даних і результатів дослідження забезпечена методологічним обґрунтуванням його вихідних положень, аналізом наукових джерел з питань управління ЗППО та досвіду застосування комп’ютерних технологій, комплексним використанням теоретичних та емпіричних методів, які відповідають меті, предмету, завданням дослідження та логіці розв’язання проблеми;
Методологія (грец.- μεθοδολογία - вчення про метод) - сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в науці; вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Основу методології складає мислення та світогляд, як операційне середовище самодисципліни та роботи з інформацією, моделями, алгоритмами.
кількісним та якісним аналізом здобутих результатів, а також позитивними наслідками їх впровадження.

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати дослідження доповідались та обговорювались на:

Всеукраїнській науковій конференції „Фундаментальна та професійна підготовка фахівців з фізики” (НПУ імені М.П.

Координати (рос. координаты, англ. coordinates; нім. Koordinaten f pl) - числа, величини, що визначають положення точки у просторі.
Професі́йна підгото́вка - здобуття кваліфікації за відповідним напрямом підготовки або спеціальністю.
 Драгоманова, 2000 р.), Міжнародній науково-практичній конференції „Сучасні тенденції розвитку природничо-математичної освіти” в ХДПУ (м.
Тенденція і тенденційність (від лат. tendo - направляю, прагну) - можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.
Херсон, 2002 р.), V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції ЦІППО АПН України (ЦІППО АПН України, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції з проблеми „Адаптивне управління в освіті” (м. Харків, 2007 р.), Всеукраїнській науково-практичній конференції „Індивідуалізація і фундаменталізація навчального процесу в умовах євроінтеграції” (м. Переяслав-Хмельницький, 2007 р.).Впровадження прогностичної моделі управління закладом післядипломної педагогічної освіти виконане в ЦІППО АПН України (довідка № 01-14/139, від 30.04.08), Вінницькому обласному інституті післядипломної освіти педагогічних працівників (довідка №182, від 13.03.08), Харківському обласному науково-методичному інституті безперервної освіти (довідка № 333, від 19.03.
Ві́нниця - місто на березі Південного Бугу, адміністративний центр Вінницької області, Вінницького району, значний історичний осередок східного Поділля, сучасний економічний і культурний центр держави.
Ві́нницька о́бласть - область у Центральній Україні. Населення становить 1,6 млн осіб (2016 р.).
Ха́рківська о́бласть - область у Слобідській Україні в межах Придніпровської низовини і Середньоруської височини.
08)

Публікації. Основні результати дослідження відображені в п’яти одноосібних публікаціях у збірниках, зареєстрованих ВАК як фахові з педагогічних дисциплін, та шести публікаціях у співавторстві, у тому числі одному навчальному посібнику та п’яти статтях, чотири з яких опубліковані в збірниках, зареєстрованих ВАК як фахові з педагогічних дисциплін.

Особистий внесок здобувача полягає в створенні критеріїв, яким має відповідати сучасне прикладне програмне забезпечення, розробці методичних рекомендацій по роботі з програмними додатками, визначенні шляхів підвищення ефективності застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі тощо.
Дисциплíна (лат. disciplina - навчання, виховання) - багатозначне поняття.
Співавторство - це спільна творча діяльність щодо створення твору. Співавторство може виникати за наявності письмової або усної угоди про сумісну співпрацю над створенням твору. Співавтори є первісними суб'єктами авторського права.
Крите́рій (від лат. critērium, яке зводиться до грец. χριτήριον - здатність розрізнення; засіб судження, мірило, пов'язаного з грец. χρινω - розділяю, розрізняю) - мірило, вимоги, випробування для визначення або оцінки людини, предмета, явища; ознака, взята за основу класифікації.
Застосунок, застосовна програма, прикладна програма (англ. application, application software; пол. aplikacja; рос. приложение, прикладная программа) - користувацька комп'ютерна програма, що дає змогу вирішувати конкретні прикладні задачі користувача.

  1   2   3 • Академії педагогічних наук України
 • Автореферат
 • Вчений секретар