Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУпровадження спецкурсів з елементами ікт у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нового мислення сучасного вчителя

Упровадження спецкурсів з елементами ікт у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нового мислення сучасного вчителя
Дата конвертації16.03.2017
Розмір44.9 Kb.

Юзик Ольга Протасіївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики змісту освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Упровадження спецкурсів з елементами ІКТ у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нового мислення сучасного вчителя

Йдуть пошуки і впровадження нової системи мислення як вчителя так і учня.

Старший викладач - в СРСР та деяких пострадянських країнах - викладацька посада у вищих навчальних закладах.
Педагогіка Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Теорія миследіяльності обґрунтована такими філософами та педагогами як Кант І., Гегель Г., Дідро Д., Руссо Ж.-Ж., Френе С., Монтессорі С., Вернадський В., Ушинський К., Сухомлиський В., Макаренко А., Ващенко Г., та інші. Представники сучасної акмеологічної науки: Антонова О., Деркач А., Карпенчук С., Климов Є., Реан А., Пальчевський С., Кузьмина Н. [3]. Активно розробляється біоадекватна методика навчання.
Мето́дика (від грец. μέθοδος - «шлях через») навчання окремої навчальної дисципліни (предмета) - галузь педагогічної науки, що являє собою окрему теорію навчання (приватну дидактику).
Першовідкривачем можна вважати лауреата Нобелівської премії 1960 р. із фізіології Сперрі Р., який подав новий підхід до принципів розуміння роботи головного мозку. Бакало Л., Гончаренко М., Богосвецька А., Кашуба Є., Кулікова Н., Маслова Н., активно впроваджують у теорію навчання біоадекватну (ноосферну) методику як одну з моделей інновацій [1; 2; 4]. Суть інновації – вміти володіти цілісним мисленням, використовувати сповна ресурси обох півкуль головного мозку, запускати їх синхронну роботу.

Інститут післядипломної педагогічної освіти повинен також вносити інновації у навчальний процес. Найлегше і доступніше це зробити через упровадження спецкурсів.

Пропонуємо наступні спецкурси, які на нашу думку мають елемент новизни – «Прикладне програмне забезпечення у процесі вивчення музичного мистецтва» та «Елементи театрального мистецтва з використанням електронного ресурсу у дошкільній та початковій освіті».

Театра́льне мисте́цтво (англ. Performing arts) - вид мистецтва, особливістю якого є художнє відображення життя за допомогою сценічної дії акторів перед глядачами.
Програмне забезпечення Програ́мне забезпе́чення (програ́мні за́соби) (ПЗ; англ. software) - сукупність програм системи обробки інформації і програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.
Завдання спецкурсів – оновити мислення сучасного вчителя, дати поштовх до нової педагогічної думки. А потім уже через роботу вчителя на уроці активізувати мислення учня, забезпечуючи роботу як правої так і лівої півкулі головного мозку. Наступна стадія – використання ІКТ (інформаційно-комунаційні технології) у роботі педагога забезпечить знову ж таки інформаційну інновацію у процесі проведення уроків не лише у початковій, але і в загальноосвітній школі під час проведення занять із музичного мистецтва та у позаурочній діяльності.
Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.
Му́зика (від грец. μουσική - мистецтво муз) - мистецтво організації музичних звуків, передусім у часовій (ритмічній), звуковисотній і тембровій шкалі. Музичним може бути практично будь-який звук з певними акустичними характеристиками, які відповідають естетиці тої чи іншої епохи, та може бути відтвореним при виконанні музики.

Технологія використання спецкурсу «Прикладне програмне забезпечення у процесі вивчення музичного мистецтва» наступна:


 1. Вивчення стандартної програми Звукозапис із Windows для запису та відтворення звукових файлів на уроках музики. Опрацювання можливостей ефектів програми при звучанні звуку.

 2. Нотатор, який забезпечує введення нот, прослуховування, роздрук на паперовий носій.

 3. Використання нотного редактора для створення своїх власних музичних задумів та збереження їх у музичних файлах із розширенням .mus.

 4. Учень, вивчивши новітні технології запису та відтворення звуку (під час цього у нього спрацьовує більше права півкуля головного мозку–творча) починає сам мислити, творить свої музичні образи, використовуючи ті ж самі технології (спрацьовує уже ліва півкуля головного мозку – мислительна).

Наступний спецкурс, який пройшов апробацію у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – «Елементи театрального мистецтва з використанням електронного ресурсу у дошкільній та початковій освіті». Слухачі курсів підвищення кваліфікації – вихователі дитячих дошкільних закладів вважають, що даний спецкурс дає поштовх до нового мислення та творчого використання у дошкільній освіті під час проведення виховних занять.

Технологія наступна: 1. Ознайомити із видами театрів та перспективою застосування рукавичного та пальчикового театрів у навчальній діяльності.

 2. Запропонувати види шаблонів для виготовлення головних героїв казок.

 3. Ознайомити із технологією використання аудіозаписів під час проведення вистави (елемент ІКТ).

 4. Показати методику підготовки та проведення вистави із використанням ІКТ та технічного засобу (відеокамери) для первинного запису вистави.

 5. Перегляд вистави через Windows Media Player. Коригування помилок, усунення неточностей.

 6. Остаточний показ дійства.

Вважаємо, що біоадекватна методика навчання може спрацювати у процесі використання дошкільником рукавичкого або ж пальчикового героя. Саме через дотикову систему в дітей активізується творча діяльність, яка повинна спрацювати і заставити дошкільника чи учня до мислення, логіки, аналізу.
Творчість - діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, наукові відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо).
Вважаємо, що уроки театрального мистецтва викличуть в дітей радість і задоволення.

Для більшої результативності впровадження спецкурсів з елементами ІКТ у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основи нового мислення сучасного вчителя пропонуємо спеціально розроблені навчальні диски, які спрацьовують за принципом Open and Play.

На нашу думку, упровадження спецкурсів з елементами ІКТ у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників мають основу нового мислення сучасного педагога. Застосування вчителем запропонованих технологій у навчальній та позаурочній діяльності сприятиме покращенню успішності учнів; зростатиме мотивація учнів до навчання, інтересу до предмету; відбуватиметься розвиток творчих здібностей, відбуватиметься розкриття внутрішнього «я» дитини. А це у свою чергу викличе здоров’язбережувальний і здоров’явідновлюючий ефект.

Дана тема дослідження має багато перспектив. Адже вона у полі зору багатьох вчених. Мета наших напрацювань – впровадити спецкурси і взнати результати апробації безпосередньої дії у школах, дошкільних закладах. Цікаво буде дізнатися реакцію учнів та батьків на дані технології.Список використаної літератури

 1. Бакало Л. Біоадекватні технології навчання як один із напрямків модернізації методики викладання літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2008. – № 12. – С.14-15.
  Навча́льний заклад (осві́тній заклад) - організація, що на постійній і безперервній основі здійснює освітній процес з метою навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості.


 2. Гончаренко М.С., Маслова Н.В., Куликова Н.Г. Ноосферное образование – ключ к здоровью. – М. -Харьков, 2011. – 124 с.

 3. Карпенчук С. Г. Нове педагогічне мислення: теорія і практика: наук.-метод. посіб. / С. Г. Карпенчук, Л. Ю. Семенюк-Іванюк. - Рівне : Принт Хауз, 2013. - 302 с.

 4. Кашуба Є. Біоадекватна технологія розвитку творчого мислення // Відкритий урок. – 2011. – № 6. – С.23-26.

 5. Лебедев Е., Тригубов С. Русская книга о Finale. – CПб.: Композитор –Санкт-Петербург, 2003. – 208 с. // [Інтернет-ресурс] http://notovodstvo.ru/library/rkf/rkf2cr.pdf. • Упровадження спецкурсів з елементами ІКТ у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників як основа нового мислення сучасного вчителя