Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок № Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли урок № Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»

Урок № Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли урок № Підсумковий урок з розділу «Електронне листування»
Сторінка1/8
Дата конвертації25.03.2017
Розмір1.09 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8c:\documents and settings\home1\мои документы\092a6064b7f1ead30cd26dccb5c3673e_1374681066_1000_1000.jpg

Творча група вчителів інформатики «Навігатор» у складі: Л.О. Атаманюк, І.М. Гвоздовський, С.М. Лисий, О.М. Слободян, В.О. Хомишен, М.А. Яворська, А.В. Яковишина. Розробки уроків з інформатики для 7 класу. Віньківці. 2015 – 189 с.


Рецензенти:

С.Г. Саврій, завідуюча районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації;

Інформа́тика (англ. Computer Science, нім. Informatik) - наукова дисципліна, що вивчає методи та процеси створення, перетворення, зберігання, передачі інформації та використання її в різних галузях людської діяльності.
Віньківці (у 1927-1938 роках - Затонськ) - селище міського типу в Україні, центр Віньковецького району Хмельницької області. Населення: 6 937 мешканці (перепис 2001), 6473 мешканці (2011). Перша згадка 1493 року.
Методи́зм (методистська церква) - протестантська церква, поширена головним чином в США, Великій Британії. Виникла в XVIII столітті, відокремившись від англіканської церкви, вимагаючи послідовного, методичного дотримання релігійних приписів.

О.М. Слободян, методист відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації.
Рекомендовано науково-методичною радою районного методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Віньковецької райдержадміністрації (протокол № 4 від 16 грудня 2014 року).

У даному посібнику запропоновано розробки уроків з інформатики для 7 класу вчителів інформатики творчої групи «Навігатор» Віньковецького району.


Матеріал посібника допоможе вчителю інформатики збагатити власний педагогічний досвід та урізноманітнити навчальну діяльність учнів.

Посібник рекомендується вчителям інформатики.


Передмова ………………………………...……....……………………………... 7ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ

Урок № 1. Техніка безпеки та правила поведінки в кабінеті інформатики та ІКТ. Поштова служба Інтернету. Електронна скринька та електронне листування. Електронна адреса поштової скриньки …...……………………...

Навчальний посібник - видання, яке частково доповнює або замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або окремого його розділу, офіційно затверджений як такий.
Педаго́гіка (грец. παιδαγωγική - майстерність виховання) - наука про спеціально організовану цілеспрямовану і систематичну діяльність з формування людини - про зміст, форми і методи виховання, освіту та навчання.
Електро́нна по́шта (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) - популярний сервіс в інтернеті, що робить можливим обмін даними будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Охорóна прáці (рос. охрана труда; англ. labour protection; нім. Arbeitsschutz m) - це: система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини в процесі трудової діяльності; діюча на підставі відповідних законодавчих та інших нормативних актів система соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, що забезпечують збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. дозвіл на початок робіт підвищеної небезпеки, який необхідний організації чи підприємству, хто працює в будівництві.
Пошто́ва скри́нька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
9

Урок № 2. Створення електронної скриньки. Надсилання, отримання, перенаправлення повідомлень. Вкладання файлів. Використання адресної книжки та списків розсилання ……………..………..………………………... 15

Урок № 3. Етикет електронного листування. Правила безпечного користування електронною скринькою. Практична робота 1. Електронне листування з використанням веб-інтерфейсу. Вкладені файли …………...... 24

Урок № 4. Підсумковий урок з розділу «Електронне листування» …...…....27
ТЕМА 2. МОДЕЛЮВАННЯ

Урок № 5. Поняття моделі. Поняття предметної галузі ….…..……………...

Поня́ття - форма мислення, яка відображає істотні властивості, зв'язки і відношення предметів і явищ в їхній суперечності і розвитку; думка або система думок, що узагальнює, виділяє предмети деякого класу за визначеними загальними і в сукупності специфічними для них ознаками.
Безпе́ка - це такі умови, в яких перебуває складна система, коли дія зовнішніх факторитетів і внутрішніх чинників не призводить до процесів, що вважаються негативними по відношенню до даної складної системи у відповідності до наявних, на даному етапі, потреб, знань та уявлень.
Користува́ння - добування з речей їхніх корисних властивостей (наприклад, збирати врожай, вживати продукти харчування, носити одяг і взуття). Одна з трьох класичних правомочностей власника (нарівні з володінням і розпорядженням).
Веб-інтерфейс - це сукупність засобів, за допомогою яких користувач взаємодіє з веб-сайтом або веб-застосунком через браузер. Веб-інтерфейси отримали широке поширення у зв'язку із зростанням популярності всесвітньої павутини і відповідно повсюдного розповсюдження веб-браузерів.
Предме́тна о́бласть (ПрО) - множина всіх предметів, властивості яких і відношення між якими розглядаються в науковій теорії. В логіці - гадана область можливих значень предметних змінних логічної мови.
33

Урок № 6. Типи моделей. Форми подання інформаційної моделі: опис, таблиця, формули, схеми. Етапи побудови інформаційної моделі. Побудова інформаційних моделей ……………………………………...………………... 39

Урок № 7. Практична робота 2. Побудова інформаційних моделей в різних програмних середовищах …………………………………………………….... 44

Урок № 8. Карти знань, їх призначення. Редактор карти знань .……..……...49

Урок № 9. Підсумковий урок з розділу «Моделювання». Практична робота 3. Структурування та класифікація відомостей з використанням карт знань………………………………………………………………………………57
ТЕМА 3. АЛГОРИТМИ З ПОВТОРЕННЯМ І РОЗГАЛУЖЕННЯМ

Урок № 10.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Базові алгоритмічні структури: структури повторення та розгалуження .…………………………………………………...……..………. 64

Урок № 11. Алгоритми з повторенням. Складання та виконання алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів………...…………………………………...……………….......…… 71

Урок № 12. Практична робота 4. Складання та виконання алгоритмів з повторенням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів……………………………………………………..………..………..75

Урок № 13. Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання.

І́стина - одна з центральних категорій гносеології, правильне відображення об'єктивної дійсності у свідомості людини, її уявленнях, поняттях, судженнях, умовиводах, теоріях об'єктивної дійсності.
Умовне висловлювання «Якщо – то – інакше». Алгоритми з розгалуженням ……... 78

Урок № 14. Практична робота 5. Складання та виконання алгоритмів з розгалуженням, у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів …….……………………………………………………………..…. 84

Урок № 15. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням для виконавців у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів …………………………………………………………. 87

Урок № 16. Практична робота 6. Складання та виконання алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному середовищі виконання алгоритмів ………………………………………………....………. 91

Урок № 17. Підсумковий урок з розділу «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» …...……………………………………….….…………..…… 94
ТЕМА 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР

Урок № 18. Таблиці, електронні таблиці. Табличний процесор, його призначення. Об‘єкти електронної таблиці, їх властивості ……………….. 100

Урок № 19. Відкривання, перегляд і збереження електронної книги.

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.
Електро́нна кни́га, еКнига (англ. e-book, e-text) - версія книги в електронному (цифровому) вигляді. Такі книжки можна читати за допомогою комп'ютерів, мобільних телефонів чи спеціалізованих пристроїв.
Способи навігації на аркуші і в книжці табличного процесора ……………………... 105

Урок № 20. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула ……...…………...

Навіга́ція (від {лат. navigare - керувати кораблем та санскр. navgathi - майстерність керманича). Галузь знань про керування транспортним засобом для спрямування його до цілі. Використовується на воді, на землі, в повітрі, а також останній час і в космосі.
Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.
110

Урок № 21. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Обро́бка да́них - систематична цілеспрямована послідовність дій над даними. Обробка даних містить в собі множину різних операцій.
Форма́ти да́них - сукупність регламентованих в архітектурі ЕОМ структур для представлення різних за специфікою обробки та представлення видів інформації (цілих чисел, дробових чисел, текстових рядків тощо).
Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок.
Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.
Діапазо́н (від грец. δϊα πασον (χορδων) - через усі (струни).
Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора ……………...… 115

Урок № 22. Правила запису формул у табличному процесорі. Копіювання і переміщення формул. Поняття про модифікацію формул при копіюванні.…………………………………………………………………….. 124

Урок № 23. Використання вбудованих функцій: сума, середнє значення, min, max. Практична робота 8. Виконання обчислень за даними електронної таблиці. Використання вбудованих функцій ……..……………………....… 131

Урок № 24. Стовпчасті та секторні діаграми, їх об’єкти і властивості.

Додавання - бінарна арифметична операція, суть якої полягає в об'єднанні математичних об'єктів.
Обчи́слення - є гілкою математики, зосередженою на функціях, похідних, інтегралах, і нескінченному ряду чисел. Цей предмет являє собою важливу частину сучасної математичної освіти. Воно складається з двох основних галузей - диференціального і інтегрального численнь, які пов'язують основні теореми обчислення.
Діагра́ма - (від грец. Διάγραμμα (diagramma) - зображення - малюнок , креслення) - графічне зображення, що наочно у вигляді певних геометричних фігур показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
Створення та форматування стовпчастих і секторних діаграм у середовищі табличного процесора. Аналіз даних, поданих на діаграмі.
Аналіз даних - розділ математики, що займається розробкою методів обробки даних незалежно від їх природи.
Опрацювання числових даних за алгоритмом .…….………………………………...……... 135

Урок № 25. Підсумковий урок з розділу «Табличний процесор». Практична робота 9. Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі………... 141
ТЕМА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ

Урок № 26 -27. Розв’язування компетентнісних задач ……………...……... 144

Урок № 28-29. Розв’язування компетентнісних задач …………….……... 150

Урок № 30. Поняття про «Проекти», з історії проектів, види навчальних проектів та їх класифікація …………………………………………………... 157

Урок № 31. Етапи роботи над проектом.

Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Правила захисту та презентації проекту ……………………………………….………………………………... 165

Урок № 32. Приклад проекту, та його презентація ….....…………………... 175

Урок № 33. Підсумковий урок з розділу «Розв’язування компетентнісних задач, виконання індивідуальних і групових навчальних проектів». Захист учнівського проекту ………………………………………………………….. 180

  1   2   3   4   5   6   7   8  • Рецензенти
  • ТЕМА 1. ЕЛЕКТРОННЕ ЛИСТУВАННЯ
  • Електронна адреса поштової скриньки
  • Використання
  • Поняття
  • Структурування
  • ТЕМА 4. ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР
  • Редагування даних
  • Форматування
  • ТЕМА 5. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНИХ ЗАДАЧ, ВИКОНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ І ГРУПОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ