Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 11 Інформатика 10 (АП)

Скачати 87.69 Kb.

Урок 11 Інформатика 10 (АП)
Скачати 87.69 Kb.
Дата конвертації08.05.2017
Розмір87.69 Kb.
ТипУрок

Урок  11                                                Інформатика 10 (АП)

Структура модуля;

події; збереження та запуск проекту; компіляція.
Мета.  

Навчальна. Навчитися завантажувати середовище програмування, вміти вводити текст програми з клавіатури, виправляти помилки, зберігати введений текст у файлі, відкривати файл із збереженою програмою, запускати програму на виконання, одержувати й аналізувати результати.
Клавіату́ра (англ. keyboard) - сукупність розміщених у певному порядку клавіш пристрою, що використовується для введення і редагування даних, а також керування виконанням окремих операцій.
Ана́ліз (від грец. αναλυσις - «розклад») - розчленування предмету пізнання, абстрагування його окремих сторін чи аспектів. Метод дослідження, який вивчає предмет, уявно чи реально розчленовуючи його на складові елементи, як-от частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення, відтак розглядає кожен з виділених елементів окремо в межах єдиного цілого; протилежний метод - синтез.
Алгори́тм (латинізов. Algorithmi за араб. ім'ям узб. математика аль-Хорезмі) - набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, щоб досягти результату розв'язання задачі за скінченну кількість дій; система правил виконання дискретного процесу, яка досягає поставленої мети за скінченний час.
Початковий код (англ. source code; також перекладається українською як вихідний код, програмний код, джерельний код, первинний код, текст програми, у професійному середовищі також сирцевий код, у контексті код або сирці) - будь-який набір інструкцій або оголошень, написаних комп'ютерною мовою програмування у формі, що її може прочитати і модифікувати людина.


Розвиваюча. Розвивати логічне та алгоритмічне мислення.

Виховна. Виховувати інтерес до предмета, розкриваючи неохідність знання мови в подальшому житті.

Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

Учень повинні знати:

1.     Алгоритм та його властивості.

2.     Суть комп'ютерної програми.

3.     Поняття про середовище програмування.

4.     Транслятори (інтерпретатори та компілятори).

5.     Алфавіт мови програмування.

Трансля́тор (англ. translator) - програма або технічний засіб, який виконує перетворення чи іншу обробку текстів програм.
Мо́ва програмува́ння (англ. Programming language) - це штучна мова, створена для передачі команд машинам, зокрема комп'ютерам. Мови програмування використовуються для створення програм, котрі контролюють поведінку машин, та запису алгоритмів.Матеріали для роботи з учнями:

План

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Початок роботи в середовищі програмування.

 3. Запуск проекту.

 4. Збереження проекту.

 5. Компіляція.

 6. Запитання до уроку.

 7. Домашнє завдання.

Хід уроку
1. Актуалізація опорних знань.
2. Вивчення нового матеріалу.

Робота в інтегрованому середовищі починається із запуску на виконання файла turbo.ехе Окрім цього файла на  диску бажано мати в наявності ще такі файли:

• turbo.tрІ - бібліотека стандартних процедур та функцій Turbo Pascal 7.

Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.
Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.
Pascal - алгоритмічна мова програмування універсального призначення. Існують діалекти мови з підтримкою об'єктно-орієнтованого програмування. В 1990 році було затверджено стандарт ISO 7185:1990, «Pascal», та ISO 10206:1990 «Extended Pascal».
0;

• turbo.hlp  - допомога користувачу середовища програмування Turbo Pascal 7.0.

Після запуску середовища Turbo Pascal 7.0 (мал.8) у верхній частині екрана монітора бачимо головне меню, а в нижній - рядок повідомлень.

Середовище Turbo Pascal 7.0 дозволяє користувачу працювати як за допомогою клавіатури, так і за допомогою миші.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Для роботи з клавіатурою в назві кожного елемента головного меню іншим кольором виділені окремі літери, за допомогою яких можна активізувати те чи інше меню. Для цього достатньо натиснути комбінацію клавіш ALT «літера». Наприклад, для активізації меню File необхідно скористатися комбінацією клавіш ALT «F». Якщо ж на вашому комп'ютері інстальована миша, то достатньо підвести її курсор до необхідного елемента головного меню і натиснути на ній будь-яку клавішу. Інтегроване середовище також надає можливість роботи з «гарячими клавішами», які активізують роботу найбільш використовуваних команд.
Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.
Необхідність - система зв'язків і відносин, що зумовлює зміну, поступальний рух, розвиток у жорстко визначеному напрямку з жорстко визначеними результатами. Іншими словами, необхідність - це такий зв'язок, що обов'язково призводить до певної події.
Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.
Наприклад, для запису тексту набраної програми на диск достатньо натиснути гарячу клавішу F2 замість того, щоб використовувати команду меню Filе, Надалі можливе використання гарячих клавіш для виконання деяких команд середовища буде вказуватися в дужках.

Інтегроване середовище програмування Turbo Pascal 7.0 ще по праву називають багатовіконним. Середовище надає користувачу змогу працювати одночасно із 100 вікнами, в яких може знаходитися різноманітна інформація. В кожний момент часу може бути активним лише те вікно, в якому ви працюєте.

Момент часу - точка на часовій осі. Про події, що відповідають одному моменту часу, говорять як про одночасні.
Слід зауважити, що практично кількість одночасно відкритих вікон залежить від об'єму оперативної пам'яті вашого комп'ютера, тому що інформація у вікнах під час сеансу роботи з середовищем зберігається саме в оперативній пам'яті.
Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.
Лише за вашим бажанням ця інфомація може бути збережена у файлі на дискові.

File - меню для роботи з файлами, які містять тексти програм. Після активізації цього елемента головного меню перед вами розгорнеться меню, яке міститиме такі команди.

New - відкрити нове вікно для створення інформації (автоматично задається ім'я файла NONAMExx.PAS, де хх - порядковий номер відкритого вікна);

А́томний но́мер (протонне число,зарядове число, порядковий номер, Z) - властивість атома (нукліда, атомного ядра), яка вказує на загальну кількість протонів, що містяться в його ядрі, отже одночасно вказує на його заряд в одиницях елементарного заряду, а також на порядкове місце хімічного елемента в періодичній системі хімічних елементів.

Open … (F3)-     прочитати з диска для подальшої роботи текст збереженої раніше програми з поточного підкаталога, тобто з того, з якого було запущено середовище;

Save(F2)-     зберегти вміст активного вікна в поточному підкаталозі;

Save as... -     зберегти вміст активного вікна з новим вказаним ім'ям;

Save all -     зберегти вміст всіх відритих вікон;

Change dir...-     зміна каталога для читання або запису файлів;

Print -     виведення на пристрій друку вмісту активного вікна;

Get info - інформація про розподіл пам'яті комп'ютера інтегрованим середовищем;

Dos ehell- тимчасовий вихід в операційну систему для виконання дій на рівні ОС (повернення назад в інтегроване середовище здійснюється командою ЕХІТ);

Операці́йна систе́ма, скорочено ОС (англ. operating system, OS) - це базовий комплекс програм, що виконує управління апаратною складовою комп'ютера або віртуальної машини; забезпечує керування обчислювальним процесом і організовує взаємодію з користувачем.

Ехіt (АLТ Х) - завершення сеансу роботи в інтегрованому середовищі.

Назви команд, які для свого виконання вимагатимуть додаткової інформації, доповнені символами «...

Си́мвол (англ. symbol символ) - знак, сутність, яка позначає іншу сутність.
»!

Отож, для початку роботи з програмою необхідно запустити середовище Turbo Pascal 7.

Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
0, відкрити нове вікно File-New і набрати текст нашої програми.

Window - меню для роботи з вікнами. При роботі з цим елементом головного меню особливо відчутні переваги роботи з мишею. Запропонований нижче перелік можливостей даного елемента не є повним.

Tile - рівномірний розподіл всіх відкритих вікон на екрані монітора;

Cascade - розподіл всіх відкритих вікон у вигляді каскаду,тобто одне за одним;

Close All        - закриття всіх активних вікон;

Size/Move (Ctrl F5)        - зміна розмірів та положення активного вікна.

Поло́ження - нормативно-правовий або локально-правовий акт, що визначає основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються, тимчасово створюваних комісій, груп, бюро і т. ін.
Для зміни розмірів вікна за допомогою миші необхідно нею «підчепити» вікно за правий нижній кут і рухати його в необхідному напрямку. Для зміни положення зменшеного вікна на екрані монітора необхідно «підчепити» його мишею за верхню подвійну рамку і рухати в потрібному напрямку;

Zoom (F5)  - розгорнути вміст активного вікна на повний екран;

Next  (Р6) - активізація наступного вікна;

Previous (Shift F6) - активізація попереднього вікна;

Close (АІt FЗ) - закриття активного вікна;

List (Аlt j)         - список всіх відкритих вікон.

Для того, щоб переконатися у можливості роботи з вікнами у середовищі Turbo Pascal 7.0, змініть розмір вікна, в якому знаходиться текст нашої програми, спробуйте перемістити це вікно по екрану монітора, відкрийте ще декілька нових вікон і виконайте з ними операції зміни розмірів та всі можливі варіанти розташування декількох вікон на екрані монітора.

Run (Сtrl F9) - запуск програми з активного вікна на виконання з одночасним пошуком синтаксичних помилок.

Си́нтаксис (дав.-гр. σύνταξις - "побудова, порядок, складання", від σύν - "з, разом" і ταξις - "впорядкування") - розділ граматики, що вивчає граматичну будову словосполучень та речень у мові.

Для того, щоб виконати набрану програму, перш за все необхідно зробити вікно, в якій знаходиться її текст, активним.

Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.
Для цього необхідно клацнути «мишею» на верхній рамці цього вікна або перейти до нього за допомогою однієї з операцій Next, Previous або List. Після того, як ви переконаєтесь, що вікно з нашою програмою є активним, натисніть комбінацію клавіш Сtrl F9. Результатом цього буде запуск програми на виконання.
Результат, пі́дсумок, (заст. ску́ток, вислід) - кінцевий наслідок послідовності дій. Можливі результати містять перевагу, незручність, вигоду, збитки, цінність і перемогу. Результат є етапом діяльності, коли визначено наявність переходу якості в кількість і кількості в якість.
Якщо ви не зробили жодних помилок, то програма почне виконання і вам треба буде виконувати всі вимоги програми: задати ім'я, натиснути клавішу ЕNTER тощо. У разі наявності помилок у тексті програми, компілятор підкаже їх вам, встановивши курсор в позиції, що слідує за помилкою. Ваші наступні дії в такому разі зрозумілі: подивіться на зразок тексту програми, визначте помилку, виправте її, користуючись типовими правилами редагування текста, і запустіть програму на повторне виконання комбінацією клавіш Сtrl F9. Лише за повної відсутності помилок в тексті програми ви отримаєте результат її виконання.

Соmpile - компіляція програми з активного вікна.

Компілятор (англ. Compiler від англ. to compile - збирати в ціле) - комп'ютерна програма (або набір к. програм), що перетворює (компілює) вихідний код, написаний певною мовою програмування (мова джерела, англ. source language)

Соmpile (Аlt F9)   - створення ехе-файла програми, яка знаходиться в активному вікні;

Destination Memory (Disk) - компіляція програми в оперативній пам'яті комп'ютера без збереження результату компіляції на диску (із збереженням отриманого в результаті компіляції ехе-файла програми на диску в поточному підкаталозі). Щоб перамкнути один режим на інший необхідного на цьому елементі меню, натиснути клавішу миші або клавішу ЕNTER.

 Компіляція програми буде вам необхідна у разі, якщо ви захочете пересвідчитися у відсутності в ній помилок без її виконання. Окрім цього дана опція середовища надає можливість збереження виконуваного коду нашої програми на диску.

Маши́нний код, маши́нна мова в інформатиці - набір команд (інструкцій), які виконуються безпосередньо центральним процесором комп'ютера без транслятора. Кожен тип центрального процесора має власний машинний код.
Надалі можна користуватися програмою,  не запускаючи середовища програмування. Це може бути корисним у випадку, якщо ваша програма надалі буде неодноразово використовуватись.

Еditі - редагування інформації в активному вікні. Для більш гнучкого редагування текстів інтегроване середовище використовує спеціальну область пам'яті - «кишеню», яка тимчасово зберігає необхідну інформацію. Виділення фрагмента тексту, з яким буде вестися подальша робота, виконується за допомогою клавіші SHIFT та курсорних клавіш «вгору», «вниз», «вправо», «вліво». Те ж саме можна виконати за допомогою миші, підвівши її на початок фрагмента тексту, натиснувши на кнопку миші і рухаючи її в необхідному напрямку.

Зняти відмітку тексту можна за допомогою послідовного натиснення клавіш Сtrlг К Н або натисненням клавіші миші в будь-якому місці відміченого тексту.

Сut (Shift Del)-   вилучення   відміченого   фрагмента  тексту зактивного вікна і переміщення його в «кишеню»;

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.

Сору (Сtrl Іns)         - копіювання відміченого фрагмента тексту з

активного вікна в «кишеню»;

Раste (Shift Ins) - копіювання інформації з «кишені» в активневікно, починаючи з поточної позиції курсора;

Show  clipboard        - перегляд в окремому вікні вмісту «кишені» іможливість роботи з ним як зі звичайним текстом;

Сlеаг (Сtrl Del)     - знищення відміченого фрагмента тексту.

Для виконання редагування тексту програмиможна в повній мірі використовувати всі запропоновані можливості. Особливо це стане в нагоді, якщо  працюєте у різних вікнах середовища з декількома, програмами. В такому разі можна копіювати фрагменти різних програм, що збігаються, як це ми робили в інших текстових редакторах.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Текстовий редактор - комп'ютерна програма-застосунок, призначена для створення й зміни текстових файлів (вставки, видалення та копіювання тексту, заміни змісту, сортування рядків), а також їх перегляду на моніторі, виводу на друк, пошуку фрагментів тексту тощо.

Debug         - меню для роботи з налагодженням програми вактивному вікні.

Оutput         - відкрити спеціальне службове вікно, в якому можна побачити результати роботи програми користувача;

User screen (АІt F5) - відкрити «екран користувача», тобто перегляд результатів вашої роботи на комп'ютері поза середовищем, на повний екран.

Виконуючи програму, зможете побачити результат її виконання. Однак, після другого натиснення на клавішу ЕNTER на екрані монітора знову з'явилося вікно з текстом програми. Для повторного перегляду результатів виконання програми немає потреби знову запускати її на виконання. Скористайтеся комбінацією клавіш  Аlt F5  і ви знову побачите результати виконання програми. Якщо у вас є необхідність постійного контролю результатів виконання вашої програми, можна відкрити вікно користувача за допомогою опції Оutput. У цьому випадку на екрані монітора буде розташовано два вікна: одне з текстом вашої програми, друге - з результатами її виконання.

Процес пошуку помилок називають «дебагом», налагоджувачем. У перекладі з англійської bug означає комаху, жука. І дійсно, логічні помилки подекуди бувають так глибоко сховані, що на їх аналіз та пошук витрачається багато часу. Виконувати складні покрокові дії без допомоги комп'ютера дуже важко. І ось тут на допомогу програмісту приходить саме інтегроване середовище, де передбачене покрокове виконання всієї програми або її фрагмента.

Watch - відкрити нове вікно для перегляду поточних значень вказаних змінних.

Для надання імені змінній необхідно у вікні Watch натиснути на клавішу Insert або двічі натиснути ліву кнопку мишки. Результатом цієї дії буде поява на екрані ще одного вікна, де й вводять ім'я необхідної змінної (якщо ця змінна є іменем масиву, то у вікні Watch будемо спостерігати за зміною значень всіх елементів масиву одночасно).

При натисненні на функціональну клавішу F8 програма буде виконуватись у покроковому режимі. Для виконання кожного наступного рядка в тексті програми необхідно натискати на клавішу F8. На кожному кроці виконуваний рядок програми буде помічатися блакитною смужкою. До речі, якщо в одному рядку розмістити декілька команд програми, то буде виконано всю цю групу команд за один крок. Тому, якщо є потреба прослідкувати, як виконуються команди в тілі циклу, то рекомендується розбити їх на окремі рядки. 1. Якщо початок програми не викликає ніяких сумнівів, то можна встановити курсор на тому рядку програми, з яко-гр необхідно виконувати покроковий перегляд проміжних , результатів. Запуск програми на виконання здійснюється при цьому за допомогою функціональної клавіші F4. Програму буде виконано до вказаного рядка, а далі, користуючись вже знайомою клавішею F8, продовжите покрокове виконання дій і відслідковування значень змінних у вікні Watch.

 2. Якщо ще до завершення виконання програми ви знайшли помилку, припинити її подальуіе виконання можна за допомогою комбінації клавіш Сtrl F2.

 3. Якщо вас цікавить конкретний фрагмент у програмі і ви хочете «прокручувати» цикл, зупиняючись весь час на цьому місці, то його можна позначити «черроним рядком» за допомогою комбінації клавіш Сtrl F8. Таких контрольних зупинок можна встановити в програмі декілька. Виконання програми між ними здійснюється за допомогою комбінації клавіш Сtrl F9 або покроково клавішею F8. Зняття контрольних точок здійснюється тією ж комбінацією клавіш (Сtrl F8) в самому позначеному рядку.

Існує ще одна можливість для перегляду поточного значення будь-якої змінної у програмі. Не відкриваючи вікна Watch, під час зупинки виконання програми ви можете скористатися комбінацією клавіш Сtrl F4. При цьому відкриється нове вікно, де можна набрати ім'я змінної величини, значення якої потрібне на даний момент, і переглянути його у наступному рядку вікна.
Каталог: Files -> downloads
downloads -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю «Видавнича справа та редагування»
downloads -> Словник – довідник Лебедин, 2010р
downloads -> «Пропедевтика програмування за допомогою навчального діяльнісного середовища Скретч»
downloads -> Поняття комп’ютерної публікації
downloads -> Програма основ роботи в операційній системі Windows та прикладних програмах ms office Основний рівень пояснювальна записка
downloads -> Методичні рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу з інформатики у 2014/2015 навчальному році
downloads -> Безпека дітей в Інтернеті
downloads -> Урок №2,3 5 клас (курс «Інформатика») Тема : ос windows. Вікна, їх елементи. Мета


Скачати 87.69 Kb.

 • Мета. Навчальна.
 • Розвиваюча.
 • Тип уроку.
 • Транслятори
 • Матеріали для роботи з учнями: План
 • Хід уроку 1. Актуалізація