Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 13 Інформатика (ікт) Дата 16. 10. 2013

Скачати 82.41 Kb.

Урок 13 Інформатика (ікт) Дата 16. 10. 2013
Скачати 82.41 Kb.
Дата конвертації07.06.2017
Розмір82.41 Kb.
ТипУрок

Урок 13                        Інформатика (ІКТ) Дата 16.10.2013
Поняття про шаблон документа;

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.

створення документа за допомогою майстра


Мета.

Навчальна. Ознайомити учнів з поняттям шаблон документа, навчитися створювати  документ за допомогою майстра;

Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, самостійність, вміння застосовувати набуті знання до практичних завдань.

Виховна. Виховувати наполегливість, естетичність у оформленні, грамотно висловлювати свої думки.

Тип уроку. Засвоєння нових знань і навичок.

Матеріали для роботи з учнями:

Інформатика 10 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: академічний рівень, профільний рівень / Й.Я.

Практика (грец. πράξις «діяльність») - доцільна і цілеспрямована діяльність, яку суб'єкт здійснює для досягнення певної мети. Практика має суспільно-історичний характер і залежить від рівня розвитку суспільства, його структури.

Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

Есте́тика (грец. αισθητικός - чуттєво пізнавальний, від aisthēta - відчутні речі та aisthanesthai - пізнавати) - філософська наука, що вивчає природу (функції, загальні закони і закономірності) естетичної свідомості (діяльності людини і суспільства, буття), наука про прекрасне.

Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.

Загальноосві́тня шко́ла - масовий тип навчально-виховних закладів, які дають загальну освіту.

Ривкінд, T.I. Лисенко, Л.А. Чернікова, В.В. Шакотько

План

 1. Введення в тему.

 2. Актуалізація опорних знань текстовий процесор MS Word.

 3. Поняття про шаблон документа; створення документа за допомогою майстра.

 4. Практичні завдання.

 5. Типові запитання до уроку.

 6. Домашнє завдання.

Пам’ятка для учня!

 1. Пригадайте правила техніки безпеки при роботі з ПК.

  Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.

  Те́кстовий проце́сор (англ. word processor) - комп'ютерна програма-застосунок, що дозволяє виконувати операції набору, редагування та оформлення тексту.

  Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. 2. Через кожні 15 хв. виконуйте вправи для очей та для зняття м’язової втоми.

Хід уроку
1. Введення в тему.

 1. Кількість годин відведених на вивчення теми.

 2. Основні навички, якими повинен оволодіти учень по закінченню вивчення теми.

 3. Інструктаж з ТБ при роботі з ПК та в комп’ютерному класі.


2. Актуалізація опорних знань.

 1. Які засоби автоматизації роботи з текстовими документами ви вже знаєте?

  Актуалізація (лат. actualis - діяльний, діяльнісний, фактичний) - переведення в дію, стан активності того, що існувало лише потенційно чи латентно.

  Докуме́нт - базова теоретична конструкція, яка відноситься до всього, що може бути збережене або представлене, щоб служити як доказ для певної мети.

  Автоматиза́ція - один з напрямів науково-технічного прогресу, спрямований на застосування саморегульованих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем керування, що звільняють людину від участі в процесах отримання, перетворення, передачі і використання енергії, матеріалів чи інформації, істотно зменшують міру цієї участі чи трудомісткість виконуваних операцій. 2. Що таке стилі? Для чого їх використовують?

 3. До яких об'єктів у Word  можна застосовувати стильове оформлення?

 4. Стилі яких типів можна використовувати в Word? Які властивості об'єктів документа вони визначають? Які операції зі стилями можна виконувати?

 5. Де розміщені зразки стилів для різних об'єктів?


3. Створення документів на основі шаблонів.

Ви вже навчилися створювати різноманітні текстові документи та форматувати їх з використанням різних засобів текстового процесора.

Те́кстовий файл - форма подання послідовності символів у комп'ютері, де кожен символ із задіяного набору символів кодується одним байтом чи послідовністю двох, трьох і т. д. байтів. На відміну від терміна «текстовий формат», що характеризує вміст даних, термін «текстовий файл» стосується файлу та характеризує його як контейнер, який зберігає такі дані.

Разом з тим текстовий процесор Word  для створення документів певних типів надає ще одну можливість - створення документа на основі шаблону.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.Шаблон — це відформатований певним чином документ- заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу.

Наприклад, шаблон для створення листа, звіту, резюме, вітальної листівки, візитки тощо.

Відкривши шаблон, користувач побачить на екрані текстовий документ, у якому можуть міститися поля для введення тексту, написи, рисунки, колонтитули, логотипи.

Колонти́тул (від франц. colonne - стовпець і лат. titulus - напис, заголовок), заголовкові дані (назва твору, частини, глави, параграфа тощо), що розміщуються над текстом (верхній колонтитул) або під текстом (нижній колонтитул) кожної сторінки книги, газети, журналу.

До документа вже може бути застосована певна тема та використані стилі оформлення різних об'єктів. Вікно програми також може бути налаштовано певним чином - змінено вигляд панелей інструментів, меню тощо. Користувачу залишається тільки заповнити відповідні місця документа потрібним змістом і зберегти документ у текстовому файлі - форматування та структурування документа вже визначено самим шаблоном.

Використання шаблонів значно полегшує роботу користувача, оскільки будучи один раз підготовленими і збереженими на зовнішніх носіях, вони є основою для швидкого створення аналогічних за формою, але різних за вмістом документів без затрат часу на їхнє форматування.

Структу́ра (лат. structūra, англ. structure, рос. структура, нім. Struktur) - це характеристика складу та просторова картина складу об'єкта, речовини (ізотропна, анізотропна, кристалічна, аморфна, гомогенний чи колоїдний розчин, фазові суміші) взаєморозміщення формацій, частин, деталей, елементів, певний функціональний взаємозв'язок складових частин об'єкта, внутрішня будова.

Форматува́ння (formatting) - процедура створення структур порожньої файлової системи вказаного типу - розподіл доріжок магнітного диска (дискети, твердого диска) чи іншого носія інформації (наприклад, SSD чи флеш-накопичувача) на фізичні чи логічні записи, що виконується перед першим використанням диска.

Інструме́нт (лат. instrumentum - знаряддя) - технологічне оснащення (знаряддя або пристрій), які в процесі праці безпосередньо стикаються з предметом праці з метою зміни чи контролю його форми, стану, властивостей тощо.

Аналог (від грец. analogos - відповідний): Об'єкт вивчення (явище, предмет, установка, схема чи пристрій), схожий (аналогічний) з певним об'єктом. Коли розв'язують техн. задачі, аналогія передбачає наявність певних однозначних співвідношень між характеристиками А.

Основна відмінність між документами і шаблонами полягає в їхньому призначенні: шаблон - це заготовка документа з готовими елементами тексту та оформлення, яка призначена для подальшого заповнення даними, а документ - це вже підготовлений текст, можливо на основі якогось шаблону.

Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

Шаблони зберігаються у файлах з розширенням імені dot та dotm. Зазвичай вони зберігаються у папці Programs Files\Microsoft Office\ Templates.! Пам'ятайте, у шаблонах можуть зберігатися макровіруси, тому будьте обережні, використовуючи нові шаблони від невідомого автора.

У текстовому процесорі Word  усі шаблони розподілені на три групи: • інстальовані - шаблони документів певних типів (листів, факсів, звітів та ін.), які інстальовані на комп'ютері у складі пакета Microsoft Office;

  Макровірус - комп'ютерний вірус, який написано на мові макросів. Технічно, головною відміною макровірусу від інших видів комп'ютерних вірусів є лише середовище виконання - для макровірусу таким середовищем є не операційна система, а те середовище, що забезпечує виконання макропрограм.

  Microsoft Office - офісний пакет, створений корпорацією Microsoft для операційних систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X і Apple iOS (на iPad). До складу цього пакету входить програмне забезпечення для роботи з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, презентаціями, базами даних тощо. • Microsoft Office Online - шаблони документів різноманітних типів (вітальних листівок, візиток, бюлетенів, сертифікатів, грамот, запрошень, заяв, календарів та ін.), які розташовані на веб-сайті Microsoft Office Online;

 • шаблони користувача - шаблони, які створені користувачем.

Основним зі стандартних шаблонів Word  є шаблон Звичайний (зберігається у файлі Normal.

Сертифікат (франц. certificat, від пізньолат. sertifico - засвідчую),

Бюлетень: (від фр. bulletin - офіційний документ) Виборчий бюлетень - письмове свідоцтво волевиявлення виборця. Коротке повідомлення в пресі про важливі події в громадсько-політичному житті. Назва періодичних видань.

Станда́рт - нормативний документ, заснований на консенсусі, прийнятий визнаним органом, що встановлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів, та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

dotm), який автоматично відкривається із запуском програми Word і встановлює за замовчуванням такий формат об'єктів документа (табл.).

Значення властивостей об'єктів документа в шаблоні Normal.dotm

https://docs.google.com/document/d/1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw/pubimage?id=1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw&image_id=14conaveufkzn6ynrwhamf9joikvmvyhf

Також цей шаблон визначає стильове оформлення заголовків, списків, таблиць тощо.

Введення тексту, форматування окремих об'єктів, структурування тексту користувач здійснює самостійно. На основі шаблону Normal.dotm можна створювати документи різних типів.

Ще одним зі стандартних шаблонів Word є, наприклад, шаблон Звичайне резюме (файл MedianResume.dot). Цей шаблон містить у документі-заготовці кілька текстових полів, у які користувач вносить дані про себе: ім'я та прізвище, контактну інформацію, відомості про освіту, місце роботи тощо (фрагмент шаблону наведено на рисунку 1.66). Вставлену фотографію замінює на власну.

Фотогра́фія, фото, також світли́на та світло́пис (від грецького φώς (φωτός) - світло та γράφω - пишу) - сукупність різноманітних науково-технічних засобів і технологій, які мають на меті реєстрацію одиничних довготривалих зображень об'єктів за допомогою світла.

Дату можна вибрати в календарі, який відкривається під час вибору зазначеного поля. Кожна структурна частина документа вже відформатована і розміщена в тексті відповідним чином. Використовуючи цей шаблон можна швидко підготувати власне резюме.https://docs.google.com/document/d/1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw/pubimage?id=1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw&image_id=1nvgj-vq0_6ri_onwu-j7zsmoeazzrlw2

Для створення документів на основі інстальованих шаблонів у текстовому процесорі Word  потрібно: 1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

 2. Вибрати команду Створити, що відкриває діалогове вікно Створення документа.

  Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь. 3. Вибрати в списку зліва в розділі Шаблони потрібну групу шаблонів - Інстальовані шаблони (рис. 1.67).

 4. Вибрати в списку шаблонів потрібний (наприклад, Звичайне резюме).

 5. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зразків (справа у вікні).

 6. Вибрати в нижній частині поля зразків перемикач Документ.

 7. Вибрати кнопку Створити.

 8. Заповнити запропоновані поля потрібними даними.

 9. Зберегти документ.

Якщо користувач бажає застосувати один із шаблонів, які розміщені на сайті Microsoft Office Online, то слід виконати таку послідовність дій:

 1. Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

  Перемика́ч або вимикач, іноді ту́мблер (англ. tumbler від to tumble - «гойдатися», «хитатися») - електронний компонент, електромеханічний пристрій для розмикання електричного кола або перемикання електричного струму з одного провідника на інший.

  Послідо́вність - функція визначена на множині натуральних чисел яка набуває значення на об'єктах довільної природи. f : N → X \,\rightarrow \,\!X} . 2. Вибрати команду Створити, що відкриває діалогове вікно Створення документа.

 3. Вибрати в списку зліва в розділі Microsoft Office Online потрібний тип шаблону. Наприклад, Вітальні листівки.

 4. Дочекатися з'єднання із сервером сайта і відображення списку шаблонів.

 5. Вибрати потрібний шаблон.

 6. Переглянути структуру та зовнішній вигляд шаблону в полі зразків.

 7. Вибрати кнопку Завантажити.

 8. Дочекатися завантаження шаблону.

 9. Заповнити запропоновані поля потрібними даними.

 10. Зберегти документ.

https://docs.google.com/document/d/1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw/pubimage?id=1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw&image_id=1tpvmgndixkvy6v-aigork9ibkvie92a6

Створення документа на основі інстальованого шаблону

https://docs.google.com/document/d/1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw/pubimage?id=1cnnbs_lddsixz8th0u5ntvuvbdqlpgmg8njh7wchadw&image_id=1_r7wqx87ttieh2vgzikzu78y0ek2nmu-

Створення документа на основі шаблону з Інтернету

Користувач, за бажанням, може змінити готові шаблони або створити нові. Існує кілька способів створення шаблонів документів:І. Створення нового шаблону на основі існуючого. Для цього потрібно:

1.  Відкрити шаблон, на основі якого створюватиметься новий:

1)         Відкрити Головне меню програми вибором кнопки Office.

2)     Вибрати команду Відкрити, у списку Тип файлу вибрати Всі шаблони Word.

3)         Вибрати файл, у якому зберігається потрібний шаблон.

2.   Змнити значення параметрів форматування документа, відредагувати структуру тощо.

3. Зберегти шаблон з новим іменем (тип документа вибрати Шаблон Word). Якщо документ зберегти зі старим іменем, то в такий спосіб буде змінено один з наявних шаблонів.

II. Збереження документа як шаблону. Для створення шаблону цим способом потрібно;

 1.     Відкрити документ, який необхідно зберегти як шаблон.

2.     Вибрати в Головному меню програми команду Зберегти як.

3.     Вибрати папку для збереження шаблону, ввести ім'я файлу, вибрати тип файлу - Шаблон Word (*.dot).

4.     Вибрати кнопку Зберегти.

III.Створення нового шаблону документа.

Для цього необхідно:

1.     Вибрати в Головному меню програми команду Створити.

2.     Вибрати в списку розділу Шаблони команду Мої шаблони.

3.     Установити в нижній частині вікна Створити перемикач Шаблон.

4.     Вибрати кнопку ОК.

5.         Розробити макет нового шаблону, створивши написи, фрагменти тексту, поля для введення тексту, оформити та структурувати документ.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.

6.     Зберегти шаблон, указавши ім'я файлу та місце його розміщення.6. Практичні завдання.

 1. Створіть новий текстовий документ. З'ясуйте, які значення властивостей для символів та абзаців установлені в шаблоні Normal.dot  за замовчуванням на вашому комп'ютері. Запишіть результати в зошит.

 2. Відкрийте текстовий процесор Word. Перегляньте інстальовані шаблони документів. З'ясуйте їхню кількість, тематику документів, які можна створити на їхній основі.

  Кількість - в Арістотелівській логіці друга з 10 категорій (класів, розрядів, які спрощують процес розумового визначення будь-якої речі), побічна обставина матеріальних речей , за допомогою якої вони поширюються в просторі, вимірюються якоюсь математичною нормою і здатні бути поділеними на окремі частини.

  Результати запишіть у зошит.

 3. Створіть лист до оргкомітету конкурсу «Україна має талант» про бажання взяти участь у цьому конкурсі на основі шаблону Вишуканий лист. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.7.3.doc.

 4. Створіть власну візитну картку, скориставшися відповідним шаблоном із сайта Microsoft Office Online. Збережіть документ у власній папці у файлі з іменем вправа 1.7.4.doc.


7. Підбиття підсумків уроку.

Типові запитання до уроку

1. Що таке шаблон? Для чого його використовують?

2. Які властивості документа може визначати шаблон?

3. Як користуватися шаблоном для створення документа?

4. Які типи шаблонів існують у програмі Word?

5. Які операції можна виконувати з шаблонами?

6. Чому слід остерігатися шаблонів?

7. Чим шаблон відрізняється від документа?

8. Яке розширення імені може мати файл, у якому зберігається шаблон? Який тип має файл шаблону?

9. Як створити закладки?

10. Що таке зноска? Як її створити?

11. Покажчик. Як створити покажчик?

12. Що таке зміст? З яких частин він складається? Як автоматично створити зміст?
8. Домашнє завдання.

1. Конспект. Підручник: параграф 1.7.2. Практичні завдання.

 1. Знайдіть на вашому комп'ютері файли-шаблони документів. Запишіть у зошит, у якій папці вони збережені. Скільки файлів-шаблонів? Відкрийте деякі з них і перегляньте ці шаблони. Для створення яких типів документів вони призначені?

 2. Створіть новий шаблон для оформлення буклету «Кабінет інформатики». Збережіть документ.

 3. Створіть новий шаблон для оформлення розкладу занять у кабінеті інформатики.

  Інформа́тика (рос. информатика, англ. informatics, information science; нім. Informatik f) - теоретична та прикладна (технічна, технологічна) дисципліна, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також методи і (технічні) засоби її створення, перетворення, зберігання, передачі та використання в різних галузях людської діяльності.

  Збережіть шаблон у колекції.


Скачати 82.41 Kb.

 • Мета.
 • Матеріали для роботи з учнями: Інформатика 10 клас : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів
 • Хід уроку 1. Введення в тему.
 • 2. Актуалізація
 • 3. Створення документів на основі шаблонів.
 • Шаблон — це відформатований певним чином документ- заготовка, який зберігається в окремому файлі та використовується як основа для створення нових документів певного типу.
 • 7. Підбиття підсумків уроку. Типові запитання до уроку