Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінка



Урок 15 Тема. Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо

Скачати 127.93 Kb.

Урок 15 Тема. Програма Провідник. Виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо




Скачати 127.93 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації28.05.2017
Розмір127.93 Kb.
ТипУрок
1   2

Перегляд ієрархічної структури папок

За допомогою Проводника зручно досліджувати ієрархічну структуру папок (вона аналогічна структурі каталогів у MS-DOS).

Абе́тка (А́збука, Алфаві́т) (грец. Αλφάβητο, лат. Abecedarium) - розташована в певному порядку сукупність літер, що застосовуються для запису певної мови.
Ієрархічна структура - множина будь-чого, частково упорядкована так, що існує тільки один елемент цієї множини, який не має попереднього, а всі інші елементи мають тільки один попередній; багаторівнева форма організації об'єктів з чіткою приналежністю об'єктів нижнього рівня певному об'єкту верхнього рівня.
До речі, з цією можливістю програми Проводника пов'язана її назва, англійський варіант якої (Explorer) перекладається як дослідник.
Пере́клад - відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Ця єдність досягається цілісним відтворенням ідейного змісту оригіналу в характерній для нього стилістичній своєрідності на іншій мовній основі.

Як було зазначено раніше, структура папок виводилася на панель, тобто у ліву частину вікна Проводник. Права частина показує вміст папки, що розкрита у лівій частині. Щоб визначити вміст будь-якої папки, потрібно знайти її на диску, а потім розкрити у лівій (чи правій) частині вікна. Папка розкривається подвійним клацанням по її значку (чи одиночним клацанням у режимі одиночного клацання). Після цього папка відображається значком розкритої папки Oil, а її ім'я виводиться до адресного рядка.

Рівні ієрархії папок визначаються вертикальними пунктирними лініями. Піктограми папок при переході з одного рівня ієрархії на інший зсуваються вправо чи вліво. Чим лівіше розміщена папка, тим рівень вищий. Зліва від пікто­грами папки можуть знаходитися (але не обов'язково) значки « » чи «-». За допомогою цих значків легко орієнтуватись у складі папок:

якщо папка має значок « », то всередині неї є вкладені папки, що не по­казані у лівій частині вікна. Клацання по значку « » розкриває папку до папок наступного рівня;

значок «-» означає, що папку уже розгорнуто до наступного рівня. Кла­цання по значку «-» згортає папку, і замість нього з'являється « »;

відсутність « » чи «-» поряд з піктограмою папки означає, що в даній папці немає вкладених папок, тобто вона містить лише файли або є пустою.

Клацання по значку « » та подвійне клацання по папці відповідають рухові <вниз» по структурі папок. Переміщення на один рівень «вгору» по структурі здійснюється клацанням по кнопці |^g на панелі інструментів або натисканням клавіші Backspace.

Для переміщення „вгору" по рівнях папок зручно використовува­ти також адресний ря­док. Клацніть мишею по трикутній стрілці спра­ва від адресного рядка, й ви одержите список, що розкривається, з по­казом об'єктів верхніх ієрархічних рівнів.

Переміщення - зміна положення якогось матеріального об'єкту. В фізиці - це переміщення фізичного тіла. Переміщенням також називають вектор, який характеризує цю зміну. Має властивість адитивності. Абсолютна величина переміщення, тобто довжина відрізка, що сполучає початкову й кінцеву точку, вимірюється в метрах у системі СІ та в сантиметрах у системі СГС.
Трику́тник у евклідовій геометрії - геометрична фігура, яка складається з трьох точок, що не лежать на одній прямій, і трьох відрізків, що їх сполучають. Трикутник з вершинами A, B, і C позначається ABC.
У цьому списку ви можете ви­брати цільовий рівень (диск чи папку).

Перегляд властивостей об'єктів

З кожним об'єктом Windows пов'язані певні властивості. Ці властивості ви можете переглянути у вікні Проводника. Для цього досить клацнути по пікто­грамі об'єкта правою кнопкою миші та вибрати з контекстного меню опцію Свойства.

Якщо ви клацнете по позначці файла, відкриється діалогове вікно. У цьому вікні ви зможете отримати таку інформацію:

тип файла (наприклад, Приложение, Документ Microsoft Word, Файл PRN тощо);

Microsoft Word Microsoft Word (повна назва Microsoft Office Word, часто вживаються - MS Word, WinWord або просто Word) - текстовий процесор, що випускається фірмою Майкрософт, входить до складу офісного пакету «Microsoft Office».

ім'я охоплюючої папки;

розмір файла в байтах;

ім'я в позначеннях MS-DOS;

дати створення, зміни та відкриття файла;

атрибути файла (Только для чтения, Скрытый, Архивный чи Системний).

Аналогічні дані наводяться у вікні властивостей папки. Це діалогове вікно також викликається з контекстного меню командою Свойства.

Для користувача, окрім властивостей файлів та папок, цікавою є інформація щодо логічних дисків комп'ютера, насамперед, загальний розмір диска, об'єм вільного простору.

Кори́стува́ч - той, хто користується чим-небудь - майном, землею, комп'ютером тощо.
У контексті комп'ютерних операційних систем том (англ. volume) або локальний диск - це термін, що використовується для опису джерела зовнішньої пам'яті з єдиною файловою системою. Найчастіше том відповідає розділу твердого диска (фізичний том), проте часто цей термін використовують для опису логічного інтерфейса, що використовується операційною системою для доступу до даних, збережених на деякому зовнішньому носії або кількох таких носіях (логічний том).
Ця інформація відображається у рядку стану вікна Проводник, який розташований у нижній частині вікна. Повнішу інформацію про диск можна отримати у діалоговому вікні властивостей, яке викликається кла­цанням правої кнопки по піктограмі диска (див. наступний параграф "Робота з дисками").

Ще раз про запуск програм та відкриття документів. Реєстрація файлів

З вікна Проводник (або Мой компьютер) ви можете легко запускати про­грами та відкривати документи. Для цього слід у правій частині вікна Про­водник відкрити папку з бажаним файлом або його ярликом та двічі клацнути мишею по значку файла (або клацнути один раз, якщо встановлено режим оди­ночного клацання). Тобто при відкритті документа вам не потрібно спеціально запускати програму редактора, за допомогою якого було створено документ.

Документа́ція - сукупність офіційно визнаних, взаємопов'язаних та складених у визначеній формі документів, які містять передбачувану інформацію про виріб, процес або діяльність даного підприємства. Відповідно до області застосування Документа́цій поділяється на бухгалтерську, конструкторську, нормативну, технічну, товарну, тощо.
Система зробить це за вас: вона завантажить редактор та відкриє в ньому по­трібний вам документ.

Чому при клацанні по значку того чи іншого документа відбувається запуск по­трібного додатка? У Windows існує поняття реєстрації типів файлів. Реєстрація - це встановлення зв'язку між типом файла та додатком, який має працювати з даним типом файлів. Для визначення типу файла використовується розширення його імені. Наприклад, розширення .bmp відповідає растровому графічному, doc - текстовому файлу у форматі Word тощо.

Гра́фіка (нім. Graphik, грец. graphikos «написаний») - вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору.
Пра́ця - цілеспрямована діяльність людей зі створення матеріальних і духовних благ, необхідних для задоволення потреб кожного індивіда і суспільства в цілому.
Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення.
Текст (від лат. textus - тканина, з'єднання) - загалом зв'язана і повністю послідовна сукупність знаків. Наука, що вивчає тексти називається герменевтикою.
Якщо даний тип файла зареєстровано, то подвійне клацання по значку файла приведе до запуску додатка, з яким пов'язаний цей тип файла, і до автоматичного відкриття самого файла.
Автома́тика (грец. αύτόματος - самодіючий) - галузь науки і техніки, яка розробляє технічні засоби і методи для здійснення технологічних процесів без безпосередньої участі людини.
Реєстрація не поширюється на файли, що виконуються (ехе або corn), які завжди запускаються безпосередньо з операційної системи.

Створення нових папок та ярликів

Оберіть у лівій частині вікна Проводника диск, на якому створюється нова папка. Послідовно розкриваючи папки, дійдіть до тієї папки, всередині якої міститиметься створювана папка. Відкрийте цю папку та викличте з меню Файл команду Создать - Папка. Цю саму команду можна викликати з контекстного меню клацанням правої кнопки миші у правій частині вікна Проводника.

Після виконання зазначеної команди у списку вікна з'явиться піктограма нової папки з порожнім підсвіченим прямокутником. Уведіть ім'я нової папки в цьому прямокутнику та клацніть мишею поза піктограмою папки.

Аналогічно створюється ярлик файла. У вікні Провідника (або Мой компьютер) клацніть правою кнопкою миші по значку файла і далі - по опції Создать ярлык. Програма створить ярлик та дасть йому ім'я, що за умовчанням по­чинається зі слова «Ярлик...». Дайте ярлику коротке та інформативне ім'я, щоб ярлик добре розпізнавався. Для цього, залишаючи створений ярлик виділеним, натисніть на клавішу F2 і введіть потрібне ім'я до текстового поля під ярликом.



Копіювання файлів і папок

Оберіть вихідний об'єкт (файл або папку) у правій частині вікна Проводник і далі дійте за будь-якою зі схем, наведених нижче.

• При натиснутій клавіші Ctrl перетягніть об'єкт лівою кнопкою миші до цільової папки в лівій частині вікна.

• Правою клавішею захопіть об'єкт та перетягніть його до цільової папки. Відпус­тіть праву кнопку і у контекстному меню оберіть команду Копировать.

• Клацніть правою кнопкою миші по вихідному об'єкту й оберіть у контекстному меню команду Копировать. Потім клацніть правою кнопкою у цільовому вікні або по значку цільової папки та оберіть у меню команду Вставить.

• Оберіть команду Правка - Копировать (або натисніть кнопку Копировать в буфер на панелі інструментів), відкрийте папку, до якої збираєтесь скопіювати об'єкт, і далі виконайте команду Вставить з меню Правка (або натисніть кнопку Вставить из буфера).

Слід зазначити, що якщо цільова папка не відображена у лівій частині вікна Провідника, але на екрані є її зовнішня папка, то при перетягуванні об'єкта, що копіюється, кнопкою миші притримайте піктограму під значком зовнішньої папки, доки вона не розкриється. Після цього наведіть піктограму на цільову папку та відпустіть кнопку миші. За допомогою цього прийому ви можете спускатися вниз по структурі папок. Копіювати можна як окремий об'єкт, так і групу файлів чи папок. Виділіть цю групу та дійте так, як було описано.

Вище у тексті вам траплявся термін «буфер», який означає буфер обміну.

Кліпборд (англ. clipboard) або сховок - проміжне сховище даних, що призначається для переносу або копіювання між програмами або частинами однієї програми.

Буфер обміну - це ділянка пам'яті комп'ютера, зарезервована для тимчасового зберігання будь-яких даних. Буфер обміну дозволяє вико­нувати операції копіювання, вирізання та вставки файлів, папок, а також об'єктів і документів: малюнків, таблиць, фрагментів тексту тощо.

Переміщення файлів і папок

Цю операцію найпростіше виконати у вікні Проводник. Переміщення об'єктів виконується аналогічно операції копіювання, описаній у попередньому пункті, однак є деякі особливості.

Фрагмент (лат. fragmentum - уламок, шматок, скалка) - яка-небудь частина цілого.
Найпростіші (лат. Protozoa, від дав.-гр. πρῶτος «перший» і ζῷα, форми множини ζῷον - «жива істота») - парафілетична або поліфілетична група одноклітинних або колоніальних еукаріотів, які мають гетеротрофний тип живлення.
Анало́гія - (грец. αναλογια - «відповідність») - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
Так, при переміщенні об'єкта лівою кнопкою миші не потрібно утримувати натиснутою клавішу Ctrl. При переміщенні правою кнопкою з контекстного меню необхідно обрати команду Вставить, а не Копировать.



Видалення об'єктів. Папка Корзина

Для видалення одного чи кількох об'єктів їх треба виділити. Потім натисніть клавішу Delete (або використайте кнопку Удалить на панелі інструментів). На екрані з'явиться повідомлення про те, що система збирається видалити об'єкти. Клацніть кнопкою Да (ОК) у діалозі повідомлення.

При видаленні файлів вони не знищуються з диска, а потрапляють до си­стемної папки, що називається Корзина. Значок цієї папки розташований на робочому столі (мал. 21.3). Для повного видалення його треба видалити у папці Корзина так само, як видаляється файл у будь-якій іншій папці.

Файли та папки, що потрапили до корзини, можуть бути за вашим бажанням відновлені на попереднє місце. Отже, корзина дозволяє уникнути необдуманого видалення файлів. Щоб відновити видалені файли, клацніть двічі по значку Корзина на Робочому столі. У відкритому вікні Корзина (мал. 25.4) виділіть зі списку ті файли, які ви збираєтесь відновити, й оберіть команду меню Файл - Восстановить.

Рекомендується періодично очищати Корзину від «сміття», що в ній накопи­чується.

Пері́од (грец. περίοδος - кружний шлях, обертання, чергування) може означати: Проміжок часу, протягом якого повторюється якийсь циклічний процес: Період коливання Період обертання Горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених у порядку зростання їх атомних мас, що розпочинається лужним металічним елементом, та закінчується інертним газом.
Для цього існує команда меню Файл - Очистить. Можна вибірково чистити Корзину. Для цього виділяють файли, які потрібно видалити, і вико­нують команду Файл - Удалить. Операції видалення й очистки, виконані з вікна Корзина, не поновлюються.

Інсталяція програм

Розглянемо встановлення ПЗ на комп'ютер, або, інакше кажучи, інсталяцію програм (від англійського слова install - встановлювати). Якщо комп'ютер керо­ваний системою MS-DOS, то встановлення - це просто копіювання програмних файлів на жорсткий диск комп'ютера.

Англи (лат. Anglii, англ. Angles, нім. Angeln) - германські племена, що населяли південь та центральний схід півострова Ютландія. У V столітті н. е. з невідомих причин (можливо, через зміну клімату, неврожаї) переселилися на Британські острови, де потіснили місцеве кельтське населення.
Тверди́й диск або Тверди́й магні́тний диск, або Накопичувач на магнітних дисках (англ. Hard (magnetic) disk drive, англ. HDD), у комп'ютерному сленгу - «вінчестер» (від англ. winchester), - магнітний диск, основа якого виконана з твердого матеріалу.
Якщо ж на комп'ютері працює ОС Windows, то встановити програмний додаток складніше.
Програма (фр. programme письмове оголошення, порядок денний, від грец. prógramma вказівка) - заздалегідь затверджена (визначена) дія.
Річ у тому, що файли додатка мають бути не просто скопійовані на диск, - додаток має пройти «реєстрацію» у системному реєстрі Windows* . Крім того, в системну папку Windows необхідно внести додаткові файли, які є спільними для ОС та додатка. Це так звані файли бібліотек dll.

DLL (Dynamic Link Library - бібліотека, яка підключається динамічно) - це модуль, до якого може звернутися будь-яка програма. Система модифікує файли, що виконуються, таким чином, щоб пов'язати ви­клики з адресами потрібних процедур у DLL.

Функцію встановлення додатка бере на себе, як правило, спеціальна про­грама, що існує на встановному диску у вигляді файла Setup.ехе або Install.ехе.

Реєстр Windows - це центральна база даних системи, у якій зберігається інформація про конфігурації ОС, програмні додатки, встановлене устаткування.

Обла́днання (устаткування) (англ. equipment, нім. ausrüstung) f) - сукупність пристроїв, механізмів, приладів, інструментів або конструкцій, що використовуються в певній сфері діяльності, або з певною метою.
Змінювати реєстр може лише фахівець.

Ця програма, що називається інсталятором, аналізує конфігурацію системи, копіює файли додатка на жорсткий диск, записує необхідну інформацію до си­стемного реєстру Windows, створює елементи головного меню тощо.

Запустити програму Setup можна з вікна Проводник або за допомогою діа­логу Запуск программ , що викликається з головного меню. Однак інсталяція програми може початися автоматично після вставлення до дисковода диска, якщо на ньому є файл автозапуску.

Завдяки програмі-інсталятору процес встановлення відбувається досить комфортно для користувача та розбивається на кілька етапів, серед яких обов'язковими є такі:

ознайомлення користувача з ліцензійною угодою і введення користувачем ключа програмного продукту;

Програ́мний проду́кт (англ. programming product) - це: програмний засіб, програмне забезпечення, які призначені для постачання користувачеві (покупцеві, замовникові). програма, яку може запускати, тестувати, виправляти та змінювати будь-яка людина.

визначення диска і папки, до якої будуть копіюватися файли додатка (ця папка надається інсталятором або призначається користувачем);

копіювання файлів додатка (виконується автоматично);

конфігурування системи, яке полягає у заданні певних параметрів, що необ­хідні для нормальної роботи додатка (цей етап також виконується без участі користувача);

Но́рма (лат. norma - дослівно «косинець», у переносному значенні - «правило») - регулятивне правило, яке вказує межі свого застосування; відповідає чомусь типовому або звичайному.

перезавантаження комп'ютера (для деяких додатків не обов'язкове).

У разі інсталяції складних програм, наприклад самої ОС Windows, до вказаних етапів можуть додаватися інші операції, а також можливі кілька перезавантажень комп'ютера. При роботі інсталятора користувач має ви­конувати інструкції, що з'являються на екрані.



  1. Підсумок уроку.

На сьогоднішньому уроці ми вивчили виконання операцій з файлами та папками: виділення, виклик властивостей, перегляд, створення, копіювання, перенесення, вилучення, перейменування, друкування, запуск на виконання тощо за допомогою програми Провідник.

V. Домашнє завдання.

§6-9, ст.267-288.





1   2


Скачати 127.93 Kb.

  • Перегляд властивостей обєктів
  • Ще раз про запуск програм та відкриття документів. Реєстрація файлів
  • Створення нових папок та ярликів
  • Копіювання файлів і папок
  • Видалення обєктів. Папка Корзина
  • Інсталяція програм