Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок 16. Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Ключові компетентності вміння вчитися

Скачати 86.12 Kb.

Урок 16. Поняття про гірські породи, їх різноманітність. Ключові компетентності вміння вчитися
Скачати 86.12 Kb.
Дата конвертації25.04.2017
Розмір86.12 Kb.
ТипУрок


Урок 16. Поняття про гірські породи, їх різноманітність.

Гірські́ поро́ди (англ. rocks, нім. Gesteine) - природні агрегати однорідних або різних мінералів, що виникли за певних геологічних умов у земній корі або на її поверхні, більш чи менш стійкі за складом, які утворюють самостійні геологічні тіла.


Ключові компетентності
вміння вчитися:

навчально-організаційні вміння і навички:

- під керівництвом учителя визначає мету роботи і план її виконання;загальномовленнєві вміння і навички:

- міркує взаємопов’язаними судженнями;

Керівн́ицтво - (адміністрування, розпорядництво) є однією з функцій управління, а в умовах командно-адміністративної системи саме тією функцією, що разом з контролем включила в себе всі інші функції.

Судження - форма мислення, в якій стверджується або заперечується певна інформація про предмети, їх властивості або стосунки; висловлювання, яке стверджує істинність або хибність предмету або ознаки в традиційній логіці, а в трьохзначних логіках може вказувати і на його невизначеність (наприклад, судження про майбутнє).загальнопізнавальні вміння:

- робить висновок – узагальнення за допомогою вчителя;

Узага́льнення - основний елемент логіки та міркувань людини. Узагальнення бере за основу існування множини елементів та однієї або декількох властивостей, спільних для цих елементів. Це є основою дедуктивних міркувань.контрольно-оцінні вміння:

- висловлює оцінні судження щодо якості своєї роботи та інших завдань;

Задача - проблемна ситуація з чітко визначеною метою, яку необхідно досягти; в більш вузькому сенсі задачею називають також цю саму мету, що дана в рамках проблемної ситуації, тобто те, що необхідно виконати.інформаційно-комунікативна:

- знаходить у тексті конкретні відомості;загальнокультурна:

- дотримується правил поведінки на уроці;здоров’язбережувальна:

- розпізнає правильне і неправильне сидіння за партою;соціальна:

- співпрацює в команді.


Предметні компетентності

(конкретизовані навчальні цілі, очікувані результати)

Початковий рівень:

 • знає, що таке гірські породи;

 • називає гірські породи;


Середній рівень:

- розпізнає та позначає назви тіл, які відносяться до гірських порід;

- розпізнає гірські породи в твердому, рідкому і газоподібному станах .
Достатній рівень:


 • знаходить необхідну інформацію (за завданням вчителя) у підручнику або інших джерелах про гірські породи;

  Газ (нід. gas, від грец. chaos - хаос) - один із агрегатних станів речовини, для якого характерні великі відстані між частинками (молекулами, атомами, іонами) порівняно з твердим чи рідинним станами, слабка міжмолекулярна взаємодія, невпорядкованість структури, а середня кінетична енергія хаотичного руху частинок набагато більша за енергію взаємодії між ними.

  Підру́чник (калька з пол. podręcznik) - книжка, у якій системно викладено інформацію з певної галузі знань і яку використовують в системі освіти на різних рівнях, а також для самостійного навчання. Різновид навчального видання.

  виконує завдання «продовж речення»;

 • виконує тестові завдання з метою перевірки вивченого.


Високий рівень:

- встановлює відповідності між назвою гірської породи та станом, в

якому вона перебуває;

- встановлює відповідності між назвою гірської породи та сферою її використання людиною;

- характеризує значення гірських порід в природі та для людини
План уроку


 1. Читання вірша вчителем з метою організації класу та оголошення теми уроку.

  Оголошення - це короткі текстові повідомлення, котрі містять різну за призначенням інформацію. Переважно оголошення містять інформацію приватного рекламного характеру. Це пропозиція певних товарів чи послуг приватними особами, або малими приватними підприємствами.

  (Додаток 1).

 2. Пригадування визначення, що таке гірські породи (Додаток 2).

  Озна́чення, ви́значення чи дефіні́ція (від лат. definitio) - роз'яснення чи витлумачення значення (сенсу) терміну чи поняття. Слід зауважити, що означення завжди стосується символів, оскільки тільки символи мають сенс що його покликане роз'яснити означення. 3. Виконання тестового завдання на знання назв тіл, що відносяться до гірських порід. (Додаток 2).

 4. Відгадування загадок про гірські породи. Виконання тестового завдання «Продовж речення». (Додаток 3).

 5. Називання гірських порід за ілюстрацією. (Додаток 4).

 6. Читання тексту. Знаходження інформації про те, що таке гірські породи та в якому стані вони можуть перебувати. Виконання тестового завдання «Продовж речення». Робота в парах. (Додаток 5).

 7. Презентація учнями отриманої інформації.

 8. Розповідь вчителя з елементами бесіди про гірські породи.

  Елеме́нт (лат. elementum - стихія, первинна речовина) - нерозкладний (у даній системі) компонент складних тіл, матеріальних систем, теоретичних побудов; будь-який об'єкт, пов'язаний певними відношеннями з іншими об'єктами в єдиний комплекс.

  (Додаток 6).

 9. Розпізнавання за ілюстрацією гірських порід в твердому, рідкому і газоподібному станах. (Додаток 7).

 10. Встановлення відповідності між назвою гірської породи та станом, в якому вона перебуває. (Додаток 8).

 11. Читання тексту. Стисле характеризування значення гірських порід в природі та для людини. (Додаток 9).

 12. Встановлення відповідності між назвою гірської породи та способом її використання людиною. (Додаток 10).

 13. Підведення підсумків уроку.


Додаток 1.
Послухайте вірш, щоб дізнатися тему уроку.
Ідемо в гості до природи,

Є в ній різна дивина:

В небі – зорі, в ріках – води,

У землі – гірські породи,

В полі - квіточка ясна.
Додаток 2.

Виконайте тестове завдання.
Завдання 1. Що таке гірські породи?
А каміння, з якого складаються гори

Б тіла, з яких складається поверхня Землі

В природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні.

Завдання 2. Які тіла відносяться до гірських порід?
    □ Кам’яна сіль

    □ Глина

    □ Скло

    □ Бетон

    □ Кам’яне вугілля

    □ Пластмаса

    □ Вапняк

    □ Цеглина

   □ Пісок

    □ Граніт


Додаток 3.

Пласти́чна ма́са (пластмаса) - штучно створені матеріали на основі синтетичних або природних полімерів.


Відгадайте загадки.


 • Біла, як цукор. Поки руки нею не забрудниш, нічого не навчишся. (Крейда)

 • Чорне, як ворон, а гріє, як Сонце. (Вугілля)

 • Якщо зустрінеш на дорозі,

То зав’язнуть сильно ноги.

А зробити миску й вазу –

Вона знадобиться відразу. (Глина)


 • Під землею вогонь горить, а на плиті обід кипить. (Природній газ)

 • Він жовтенький і сипучий,

У дворі лежить у кучі.

Якщо хочеш, можеш брати

І фортецю будувати,

Тільки воду мусиш мати. (Пісок)

Продовж (усно) речення.

Крейда, вугілля, глина, природній газ, пісок, сіль – ______ _______.

Це тіла ________ природи.
Додаток 4.

Розгляньте ілюстрації. Назвіть гірські породи, що зображені на них.


Додаток 5.
Прочитайте текст.

Додаток 5

Пісок на річковому пляжі, камінчики на березі моря і глина в яру – це гірські породи, з яких складається земна кора – верхня частина нашої планети.

Земна́ кора́ - зовнішній шар земної кулі, одна зі структурних оболонок планети, як ядро, мантія. Земна кора є твердим утворенням товщиною 5-40 км, що становить 0,1-0,5 % радіуса Землі. Від мантії Землі відокремлена поверхнею Мохоровичича.

Є понад півтори тисячі гірських порід. Що ж це за природні тіла?Гірські породи – це природні тіла, які знаходяться в землі, або на її поверхні. Їх створила сама природа за багато мільйонів років.

Мільйон - число, назва величини 10 6 = 1000000 =1000000} .

З гірських порід складаються гори. Але гірські породи є і на рівнинах під шаром ґрунту. Гірські породи бувають щільні, тверді (граніт, базальт, мармур, кам’яне вугілля), рідкі (нафта), газоподібні (природний газ). Кожна з гірських порід має свої властивості, залежно від умов утворення.
Знайдіть у прочитаному вами тексті інформацію про те, що таке гірські породи, і в якому стані вони перебувають. Обговоріть в парі отриману інформацію. Допишіть речення.

Природні тіла, які знаходяться в Землі або на її поверхні, називаються ________. Вони утворились у природі за багато мільйонів років.

Гірські породи бувають в трьох станах: ________, ________ і __________.
Додаток 6.
Інформація для вчителя


Гірські породи - це природні тіла, які знаходяться на поверхні Землі або у її глибинах.

Географі́чна оболо́нка (англ. geography envelope; нім. geografischer Mantel, m) - верхня комплексна оболонка Землі, що утворилася внаслідок взаємопроникнення і складної взаємодії окремих геосфер - літосфери, гідросфери, атмосфери і біосфери.

  Вони перебувають у трьох станах: твердому, рідкому та газоподібному. Більшість гірських порід перебуває у твердому стані. Наприклад, торф, кам’яне вугілля, пісок, кам’яна сіль, граніт, крейда та ін..
На Землі є багато гірських порід, і вони дуже різноманітні. Гірські породи відрізняються кольором, твердістю, блиском, прозорістю.

Більшість - велика частина чого-небудь, або кількісне переважання прихильників якоїсь ідеї чи рішення над їхніми противниками. Вважається найпершою засадою демократичного способу прийняття спільних рішень, головною й необхідною умовою обрання кандидата на виборну посаду.

Тве́рдість (англ. Hardness, фр. Dureté, нім. Härte) - властивість матеріалу опиратися проникненню до нього іншого, твердішого тіла.

Одні з них, як, наприклад, крейда, складаються з дрібних частинок білого кольору не дуже міцно сполучених між собою. Інші, наприклад, граніт, складаються із крупніших частинок рожевого, чорного, жовтого кольорів, міцно сполучених між собою. Торф легкий і крихкий, а мармур важкий і міцний. 
Чому ж гірські породи такі різні? Тому що вони утворюються у різних природних умовах та із різних речовин. Наприклад, торф утворився на болоті з рослин, а мармур утворився глибоко під земною поверхнею в умовах високої температури.

Температу́ра (від лат. temperatura - належне змішування, нормальний стан) - фізична величина, яка описує стан термодинамічної системи.

Тому торф не такий щільний і твердий як мармур. 
Гірські породи зберігають у собі дуже багато секретів. Учені, вивчаючи особливості залягання гірських порід, відновлюють події, які відбувалися на Землі мільйони років тому назад. Наприклад, поклади кам’яного вугілля дали можливість ученим встановити, що у той час, коли вони утворювалися, на Землі був теплий і вологий клімат, росли ліси з гігантськими деревами.

Можливість - це дія, що може відбутися або ні (можливо, приїду, а, можливо, і ні). Можливість можна забезпечити чи покладатись на «авось» та якось буде. Альтернатива дає шанс, але не гарантує без відповідних дій забезпечення результату і адекватності та конструктиву діяльності.

Багата рослинність, яка з часом відмирала і накопичувалась, дала матеріал, з якого утворилося кам’яне вугілля.

Багáтство (від - Бог) - походить від поняття «бог», має значення достатку, розкошів та надлишку цінностей, великої кількості чогось (багатоманітність); щось дуже значне, важливе і цінне. Використовується і замість терміну «скарб» (майнó), щодо матеріальної власності й фінансових ресурсів, вартості матеріальних і фінансових засобів (усі активи мінус пасиви), якими володіє нація, особа чи фірма у певний проміжок часу. Протилежне поняттю «бідність» (від - «біда»).

Утворилися гірські породи дуже давно, вік багатьох із них становить багато мільйонів років. 
Додаток 7.
Розпізнайте за ілюстрацією тверді гірські породи, рідкі та газоподібні.

А. Граніт Б. Пісок


В. Вугілля. Г. ВапнякД. Нафта Е. Природній газДодаток 8.

Встановіть відповідність між назвою гірської породи та станом, в якому вона перебуває.
1. Нафта.

2. Кам’яна сіль.

3. Граніт.

4. Пісок.

5. Глина.

6. Торф.


7. Кам’яне вугілля.

8. Природний газ.

9. Вапняки.

10. Крейда.Гірські породи


тверді

рідкі

газоподібніДодаток 9
 

Прочитайте текст.
Поверхня земної кори – надійна опора. На ній міцно стоять будинки. Людина по ній ходить, їздить на машинах, будує, садить рослини. Видобуваючи гірські породи, людина все глибше й глибше проникає в земну кору, руйнуючи її. Наслідком цього стає утворення тріщин, зсувів, осідання поверхні і руйнуванням будівель на ній.

Земна кора приховує в собі незліченні багатства – гірські породи. Вони знаходяться у Землі на різних глибинах : одні – на поверхні (пісок, глина), інші – на невеликій глибині (граніт), ще інші – дуже глибоко (нафта).

Гірські породи люди використовують по – різному: вугілля, нафту, природний газ – як паливо; пісок, глину, граніт – як будівельні матеріали;

Причи́нність, також причи́нно-наслідко́вий зв’язо́к, причи́новість, причи́ново-наслідко́вий зв’язо́к, кауза́льність - (неформально, нестрого розуміючи) зв’язок між подією А («причиною») й іншою подією Б («наслідком»), яка необхідно настає за першою чи витікає з неї.

Будіве́льні матеріа́ли - це різні за складом, структурою, формою та властивостями речовини, застосовувані безпосередньо для будівництва споруд або для виготовлення з них збірних елементів на спеціалізованих підприємствах.

руди – для виплавляння металів.

Є надзвичайно цінні гірські породи. Вони високо цінуються тому, що рідко зустрічаються в природі й мають особливі властивості. Це алмази, смарагди, рубіни, які після обробки перетворюються на коштовні камені.

Коштовне камі́ння (рос. драгоценные камни, англ. gemstones, precious stones, нім. Edelsteine m pl) - природні та штучні (синтетичні) мінерали в сировині, необробленому та обробленому вигляді (виробах).Запаси гірських порід Землі не безмежні. До них треба ставитись бережливо, витрачати дуже ощадливо.
Дайте відповідь на запитання.

Питання - форма думки, виражена в мові пропозицією, яку виголошують або пишуть, коли хочуть що-небудь запитати, тобто отримати інформацію, що цікавить. В українській мові, якщо питання виголошують, то використовують питальну інтонацію, а якщо пишуть, то в кінці ставлять знак питання і використовують питальні частки: чи, не… чи, що, як, чи що, то хіба, невже, що якщо, а, так, правда, чи не так, так, але ж, чи не так, вірно; питальні займенникові слова: хто, що, який, який, чий, який, скільки, як, де, куди, звідки, коли, чому, навіщо, наскільки. За допомогою цих засобів будь-яка непитальна пропозиція може стати питанням або перезапитом. Задаючи питання зазвичай чекаємо відповіді. Виняток становить лише риторичне питання, на яке відповідь не потрібна.Які наслідки видобування людиною гірських порід? Чому до гірських порід треба ставитись ощадливо?

Стисло охарактеризуйте значення гірських порід для людини.
Додаток 10.
Встановіть відповідність між назвою гірської породи та сферою її використання людиною.

А Гірська порода, яку використовують у будівельній сфері.

Б Гірська порода, яку використовують для писання на шкільній дошці.

В Гірська порода, з якої виготовляють грифель олівця.

Г Гірська порода, яку додають для смаку в різні страви.

Ґ Гірська порода, з якої діти споруджують «замки» на березі моря.

Д Гірська порода, яку використовують для архітектурних та скульптурних робіт.

Е Гірська порода (гладенька, відшліфована водою), яку ми бачимо на березі моря.

Є Гірська порода, з якої роблять посуд.

 1. Крейда. 5. Галька.

 2. Мармур. 6. Кухонна сіль.

  Скульпту́ра (лат. sculptura, від лат. sculpo - вирізаю, висікаю) - ліпка, пластика, вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об'ємну, тривимірну форму і виконуються із твердих чи пластичних матеріалів.

  Харчова́ кухо́нна сіль - це речовина у вигляді кристаликів, яка містить 93-99 % хлористого натрію і домішки солей кальцію, магнію, калію, які надають їй гігроскопічності, жорсткості і гіркуватого присмаку. 3. Глина. 7. Графіт.

 4. Пісок. 8. Граніт.

А

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є


Скачати 86.12 Kb.