Первая страница
Наша команда
Контакты
О нас

    Головна сторінкаУрок №23 Тема. Призначення І використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»

Скачати 71.48 Kb.

Урок №23 Тема. Призначення І використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»
Скачати 71.48 Kb.
Дата конвертації 31.03.2017
Розмір 71.48 Kb.
Тип Урок
виховувати інтерес до пізнання елементів статистики

Тип уроку:засвоєння нових знань, формування вмінь.
Хід уроку

І. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
III. Актуалізація опорних знань
1. Бліцопитування

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Назвіть правила введення формул до ЕТ.

3. Які оператори Excel вам відомі? Вкажіть порядок їх виконання.

4. Які типи даних використовуються в Excel?

Тип даних - характеристика, яку явно чи неявно надано об'єкту (змінній, функції, полю запису, константі, масиву тощо). Тип даних визначає множину припустимих значень, формат їхнього збереження, розмір виділеної пам'яті та набір операцій, які можна робити над даними.

5. Які об'єкти можуть входити до складу формул?


IV. Оголошення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності
V. Сприйняття і засвоєння нових знань

1. Функції

Функції — це наперед визначені формули, що виконують обчислення за заданими величинами, які називаються аргументами, у вказаному порядку.

Ці функції дають змогу виконувати прості та складні обчислення.
2. Структура функції

Функція починається зі знака рівності (=), за ним іде ім'я функ­ції, дужка, список аргументів, розділених комами, дужками.


3. Ім'я функції

Щоб відобразити список доступних функцій, клацніть комірку та натисніть клавіші SHIFT F3.


4. Аргументи

Існують різні типи аргументів: число, текст, логічне значення (TRUE та FALSE), масиви, значення помилки (наприклад # N/A) або посилання на комірку.

Значення істинності (логічне значення) - в логіці та математиці, значення, що показує відношення висловлювання до істини. Тобто міру істинності висловлювання.
У кожному окремому випадку потрібно використовувати відповідний тип аргументу. Константи, формули або функції також використовуються як аргументи.

Після вводу функції з'являється випливаючими підказка із синтаксисом і аргументами.
5. Введення формул

Діалогове вікно Вставка функції полегшує введення функцій створення формул, що містять функції. Під час введення і у формулу діалогове вікно Вставка функції відображає функції, всі її аргументи, опис функції та кожного аргументу, поточний результат функції та всієї формули.

Діало́гове вікно́ - особливий тип вікна, яке задає запитання і дозволяє вибрати варіанти виконання дії, або ж інформує користувача. Діалогові вікна зазвичай відображаються тоді, коли програмі або операційній системі для подальшої роботи потрібна відповідь.

6. Вкладені функції

У деяких випадках може знадобитися використання функції як одного з аргументів іншої функції. У формулах можна використовувати до семи рівнів вкладення функцій. Якщо функція Б аргументом функції А, функція Б знаходиться на другому рівні вкладення.Назва категорії відповідає змісту, властивостям функцій. Математичні функції дозволяють проводити прості і складні обчис­лення, наприклад обчислення суми діапазону комірок, обчислення суми комірок діапазону, що задовольняють вкладену умову, окру­глення чисел тощо.

Математичні та тригонометричні функції

  • ABS — повертає абсолютне значення числа.
    Абсолютна величина чи модуль - у математиці, величина, значення або число незалежно від знака. Абсолютна величина числа n записується |x| (іноді - Abs(x) ) і визначається як додатній квадратний корінь з x².
Тригонометри́чні фу́нкції - це функції кута. Вони можуть бути визначені як відношення двох сторін та кута трикутника або як відношення координат точок кола.


ACOS — повертає арккосинус числа.

ASIN — повертає арксинус числа.

ATAN — повертає арктангенс числа.

СОВ — повертає косинус числа.

DEGREES — перетворює радіани на градуси.

ЕХР — повертає число є , піднесене до вказаного степеня.

FACT — повертає факторіал числа.

FLOOR — округлює число вниз, у бік нуля.

GCD — повертає найбільший спільний дільник.
Найбі́льший спі́льний дільни́к (НСД) двох або більше невід'ємних цілих чисел - найбільше натуральне число, на яке ці числа діляться без остачі.


INT — округлює число до найближчого меншого цілого.

LCM — повертає найменше спільне кратне.
Найменше спільне кратне (НСК) двох цілих чисел a, b називаємо найменше натуральне число, яке є кратним обох цих чисел. Позначаємо НСК(a, b), в англомовній літературі LCM(a, b). Отже НСК(a, b) є найменшим натуральним числом, яке ділиться без залишку на обидва числа a, b.


LN — повертає натуральний логарифмчисла.
Натуральний логарифм - це логарифм з основою e, де e - ірраціональна константа, що дорівнює приблизно 2,718281828. Натуральний логарифм зазвичай позначають як ln(x), loge (x) або іноді просто log(x), якщо мається на увазі e.


LOG — повертає логарифм числа за вказаною основою.

LOG 10 — повертає десятковий логарифмчисла.
Десятковий логарифм - логарифм за основою 10. Іншими словами, десятковий логарифм числа b є рішення рівняння 10 x = b . =b.}


MOD — повертає остачу відділення.

MROUND — повертає число, округлене з бажаною точністю.

РІ — повертає число п .

POWER — повертає число, піднесене до степеня.

PRODUCT — перемножує аргументи.

QUOTIENT — повертає цілу частину частин відділення.

RADIANS — перетворює градуси на радіани.

RAND — повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

RANDBETWEEN — повертає випадкове число у вказаному ін­тервалі.

ROMAN — перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрамиу формі тексту.
Римська система числення, або Римські цифри - непозиційна система числення, що використовувалися стародавніми римлянами.
І́ндо-ара́бська' або інді́йська систе́ма чи́слення' є позиційною десятковою системою числення розроблена у 1-4 століттях індійськими математиками. Цифри виникли в Індії і в 10-13 ст. були занесені в Європу арабами, через що часто згадуються як «ара́бські».


ROUND — округлює число до вказаної кількості знаків.

SIGN — повертає знак числа.

SIN — повертає синус указаного кута.

SQRT — повертає додатний квадратний корінь.
Квадра́тний ко́рінь з числа x - це число (матриця, функція, оператор тощо), квадрат якого (результат множення на себе) дорівнює x. Квадратний корінь часто називають просто корінь.


SUM — підсумовує аргументи.

SUMIF — підсумовує комірки, що задовольняють указану умову.

SUMPRODUCT — повертає суму добутків відповідних елементів масивів.

SUMSQ — повертає суму квадратів аргументів.

SUMX2MY2 — повертає суму різниць квадратів відповідних значень у двох масивах.

SUMX2PY2 — повертає суму сум квадратів відповідних значень двох масивів.

SUMXMY2 — повертає суму квадратів різниць відповідних зна­чень двох масивів.

TAN — повертає тангенс числа.

TRUNC виділяє дробову частину числа.

Статистичні функції

  • AVERAGE — повертає середнє арифметичне аргументів.
    Арифмети́чне сере́днє (в математиці і статистиці) - сума всіх зафіксованих значень набору, поділена на кількість елементів набору. Якщо з контексту зрозуміло, про яке значення йде мова, тоді просто кажуть середнє.


AVERAGEA — повертає середнє арифметичне аргументів, вра­ховуючи числа, текст і логічні значення.

COUNT — обчислює кількість чисел у списку аргументів.

COUNTA — обчислює кількість значень у списку аргументів.

COUNTBLANK обчислює кількість порожніх комірок у діапазоні.

COUNTIF — обчислює кількість не порожніх комірок у діапазо­ні, що відповідають указаній умові.

GEOMEAN — повертає середнє геометричне.

МАХ — повертає найбільше значення у списку аргументів.

МАХА — повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

MIN — повертає найменше значення у списку аргументів.

MINA — повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

SMALL — повертає k –те найменше за величиною значення в су­купності даних.

Також часто використовуються і вивчаються логічні функції. оскільки в деяких задачах значення комірки (чи виразу) залежить від деякої умови.

Логічні умови використовують знаки >, =, .  • IF (логічна умова; дія за умови TRUE; дія за умови FALSE).

  • • AND(yмова 1; умова 2; умова 3;...)

  • • OR (умова 1; умова 2;…)

У комірку можна вставити текстову примітку — певний опис або зауваження щодо її вмісту. Для цього використовується команда меню Вставка → Примітка.
VI. Усвідомлення і закріплення вивченого матеріалу

1)Обчисліть значення вирізу

2) Знайдіть значення змінної використовуючи логічні функції

VII. Формування вмінь і навичок
1. Практична робота № 8 «Використання формул а електронних таблицях»

Інструктаж з правил техніки безпеки.

Правила техніки безпеки (англ. safety rules, preventive regulations, safety regulations, нім. Sicherheitsregeln f pl, Sicherheitsvorschriften f pl) - правові норми, що передбачають заходи із забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці.

Виконання комплексу вправ для зняття зорової втоми (через 15 хв після початку роботи). (Варіант 1)

Інструктивна картка

1. Запишіть формулу для обчислення значення функції (за допо­могою формул та функцій Excel):


2. На новому аркуші створіть та заповніть таблицю, в якій для за­даних чисел, що знаходяться в комірках від А2 до В7, обчис­люється їх сума, середнє арифметичне та добуток, визначається мінімальне та максимальне значення з діапазону даних.

Урок № 23

Тема. Призначення і використання функцій. Практична робота №8 «Аналіз даних за допомогою функцій»

Мета: сформувати поняття: функції, аргументу функції; розглянути: методи вставки функцій; роботу з Майстром функцій; формувати вміння: працювати з функціями, виконувати обчислення з використанням функцій; розвивати логічне мислення, вміння аналізувати;
Міркування - зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних, та їхню оцінку. Хоча знання фактів і є точкою відліку у вивченні суспільних наук, людина також повинна мати здатність до логічного мислення-міркування, адже саме міркування наповнює факти, проблеми і поняття змістом: міркуючи над засвоєним знанням, людина приходить до повнішого розуміння предмета. Міркування є також предметом логіки, яка вказує нам правила, закони або норми, яким повинне підкорятися наше мислення для того, щоб бути істинним.
А

В

1

Елементи масиву

2

12,36

10

3

-15,5

11

4

25

-1

5

14

2

6

18

1

7

-45,3

2

8

Сума
9

Середнє арифметичне
10

Добуток
11

Мінімальне значення
12

Максимальне значення3. На окремому аркуші організуйте запис поданих даних та відповідних функцій для знаходження коренів квадратного рівняння.


VIII . Узагальнення вивченого матеріалу. Підбиття підсумків уро­ку

1. З яких компонентів може складатися запис формул?

2. Які оператори Excel вам відомі?

3. Як ввести функцію до формули за допомогою Майстра функцій

4. Чи можна ввести формулу вручну?

5. Для чого в електронних таблицях використовуються вбудовані функції?

Табличний процесор (англ. electronic spreadsheet - електронний аркуш або електронна таблиця) - це інтерактивний, комп'ютерний застосунок для налагодження, аналізу та збереження даних у табличному форматі.

6. Перелічіть функції, які ви використовували на цьому уроці.

7. Які логічні функції, вбудовані в Excel, ви знаєте?

8. Наведіть приклади використання математичних функцій.

9. Що називається аргументом функції?

10. Як скопіювати функцію в інші комірки ЕТ?

11. Скільки логічних функцій можуть бути вкладеними одна водну?Оцінювання та коментування робіт учнів.
ІХ. Домашнє завдання
Опрацювати конспект уроку та відповідний розділ підручника.


Скачати 71.48 Kb.